Noteikumu (grozījumu) projekts

23-TA-2433
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"
Izdoti saskaņā ar Farmācijas likuma 5.panta 20.punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 180. nr.; 2007, 54. nr.; 2008, 53., 150. nr.; 2009, 22., 138., 155. nr.; 2010, 18., 94., 172., 206. nr.; 2011, 35., 51., 170., 205. nr.; 2012, 79., 101., 120., 165. nr.; 2013, 179., 251. nr.; 2014, 217. nr.; 2015, 104., 245. nr.; 2016, 187. nr.; 2017, 254. nr.; 2018, 5., 158. nr.; 2019, 82., 146. nr.; 2020, 123A., 190. nr.; 2021, 180A., 248. nr.; 2023, 212. nr.) šādus grozījumus:
1.
Papildināt ar 4.24. apakšpunktu šādā redakcijā:
"4.24. receptēm, uz kurām zāles tiek izsniegtas slēgta tipa jeb ārstniecības iestāžu aptiekās. "
2.
Izteikt 6.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"6.3. C sarakstā atbilstoši šo noteikumu VI nodaļā minētajiem kritērijiem iekļauj tādas zāles un medicīniskās ierīces, kuru izmaksas viena pacienta ārstēšanai tiek nodrošinātas ar konkrēto zāļu vai medicīnisko ierīču daudzuma piegādi bez maksas ārstniecības iestādei  un kurām šo noteikumu 55. punktā minētie izrakstīšanas nosacījumi nav pietiekami, lai ierobežotu pacientu skaitu atbilstoši kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem;".
3.
Izteikt 12.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"12.1. Zāļu valsts aģentūras atzinumu (ja attiecināms), izņemot gadījumus: 
- ja zāļu vispārīgo nosaukumu kombinācijas sastāvā esošie atsevišķie zāļu vispārīgie nosaukumi ir iekļauti kompensējamo zāļu sarakstā un iesniedzējs piesaka to kompensāciju tām pašām diagnozēm un pacientu grupām, kurām atsevišķie zāļu vispārīgie nosaukumi tiek apmaksāti;
- ja zāles ar konkrēto zāļu vispārīgo nosaukumu jau bijuši iesniegti un vērtēti tām pašām diagnozēm un pacientu grupām iekļaušanai kompensējamo zāļu sarakstā; 
- ja patentbrīvām zālēm iesniedz iesniegumu jauna zāļu vispārīgā nosaukuma iekļaušanai kompensējamo zāļu sarakstā pēc Nacionālā veselības dienesta ierosinājuma;".
4.
Izteikt 16.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"16.1. Zāļu valsts aģentūras atzinumu (ja attiecināms), izņemot gadījumus:
- ja piesaka zāļu vispārīgo nosaukumu kombinācijas kompensāciju tām pašām diagnozēm un pacientu grupām, kurām atsevišķie zāļu vispārīgie nosaukumi tiek apmaksāti;
- ja zāles ar konkrēto zāļu vispārīgo nosaukumu jau bijušas iesniegtas un vērtētas tām pašām diagnozēm un pacientu grupām iekļaušanai kompensējamo zāļu sarakstā;".
5.
Izteikt 16.3 punktu šādā redakcijā:
"16.3 Iesniegumā par zāļu vai medicīnisko ierīču kompensācijas bāzes cenas samazināšanu uz laiku iesniedzējs norāda zāļu vai medicīnisko ierīču nosaukumu, reģistrācijas numuru, zāļu vispārīgo nosaukumu, zāļu stiprumu, zāļu formu, iepakojuma lielumu, kompensācijas bāzes cenu, uz laiku samazināto kompensācijas bāzes cenu, paredzot samazinājumu ne mazāku kā 5 % vai vienādu ar lētāko zāļu cenu references grupās bez references produkta, un laiku, no kura tiks piemērota samazinātā kompensācijas bāzes cena.  A saraksta zāļu un medicīnisko ierīču uz laiku samazinātā kompensācijas bāzes cena, saskaņā ar noteikumu 28.punktu no tās aprēķinātā aptiekas cena nedrīkst būt zemāka par kompensējamo zāļu sarakstā jau noteikto references cenu vai vienāda ar to, vai zemāka par atbilstoši šo noteikumu 62.2 punktam noteikto zemāko piedāvāto cenu vai vienāda ar to. Samazināto kompensācijas bāzes cenu atceļ, pamatojoties uz iesniedzēja iesniegumu par samazinātās kompensācijas bāzes cenas atcelšanu. Ja references zāles tiek svītrotas no kompensējamo zāļu saraksta, Nacionālais veselības dienests paaugstina samazināto kompensācijas bāzes cenu, lai tā atbilstu šajā punktā noteiktajiem kritērijiem. Ja terapijas izmaksu pieaugums pēc references medikamenta svītrošanas ir lielāks par 30 %, Nacionālais veselības dienests ir tiesīgs noteikt references cenu, neievērojot šo noteikumu 36. punktā minētās prasības."
6.
Izteikt 30. punktu šādā redakcijā:
"30. Kompensējamo zāļu vai medicīnisko ierīču cena nav augstāka par šo zāļu vai medicīnisko ierīču otro zemāko ražotāja realizācijas cenu vai vairumtirdzniecības cenu Čehijā, Dānijā, Polijā, Rumānijā, Slovākijā un Ungārijā un nepārsniedz šo zāļu vai medicīnisko ierīču ražotāja realizācijas cenu vai vairumtirdzniecības cenu Igaunijā un Lietuvā. Iesniedzējs katru gadu līdz 1. februārim elektroniski (8.pielikums) iesniedz Nacionālajā veselības dienestā informāciju par aktuālajām zāļu cenām (euro) minētajās valstīs, ja nepieciešams, norādot tās arī attiecīgās valsts valūtā. Ja apstiprinātā kompensācijas bāzes cena neatbilst minētajām prasībām, iesniedzējs vienlaikus iesniedz arī iesniegumu par kompensācijas bāzes cenu pazemināšanu. "
7.
Izteikt 38.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"38.1. iesniedzēja iesniegumu, kam pievienoti šo noteikumu 16.2 un 16.3 punktā minētie dokumenti un informācija;".
8.
Papildināt ar 38.15. apakšpunktu šādā redakcijā:
"38.15. ja lēmums par kompensācijas bāzes cenas paaugstināšanu pieņemts pēdējo 12 mēnešu laikā."
9.
Izteikt 38.3 punktu šādā redakcijā:
"38.3 Ja iesniedzējs piesaka iekļaut A sarakstā jaunas zāles un Nacionālais veselības dienests pieņem šo noteikumu 45. punktā minēto lēmumu par B sarakstā vai šo noteikumu 50.1 punktā minēto lēmumu par C sarakstā esošo zāļu iekļaušanu A sarakstā, jauno references zāļu kompensācijas bāzes cenai viena zāļu vispārīgā nosaukuma ietvaros jābūt vismaz par 30 % zemākai par B vai C sarakstā esošo zāļu kompensācijas bāzes cenu un pacienta viena gada terapijas izmaksām vismaz par 10% zemākām. Nākamo divu A sarakstā iekļaujamo zāļu kompensācijas bāzes cenai viena zāļu vispārīgā nosaukuma ietvaros jābūt vismaz par 10 % zemākai par A sarakstā attiecīgajā references grupā esošo references vai lētāko zāļu kompensācijas bāzes cenu. Turpmāk A sarakstā iekļaujamo zāļu kompensācijas bāzes cenai viena zāļu vispārīgā nosaukuma ietvaros jābūt vismaz par 5 % zemākai par A sarakstā attiecīgajā references grupā esošo references vai lētāko zāļu kompensācijas bāzes cenu, bet, ja kompensējamo zāļu sarakstā attiecīgās references grupas ietvaros ir vismaz piecas zāles, tad nākamo iekļaujamo zāļu kompensācijas bāzes cena var būt vienāda ar esošo references vai lētāko zāļu kompensācijas bāzes cenu. "
10.
Izteikt 38.6 punktu šādā redakcijā:
"38.6 Ja iesniedzējs piesaka iekļaut kompensējamo zāļu A sarakstā jaunu medicīnisko ierīci, šīs medicīniskās ierīces kompensācijas bāzes cenai jābūt vismaz par 5 % zemākai par A sarakstā attiecīgajā references grupā esošo references medicīnisko ierīču kompensācijas bāzes cenu. Ja kompensējamo zāļu sarakstā attiecīgās references grupas ietvaros ir vismaz piecas medicīniskās ierīces, tad nākamo iekļaujamo medicīnisko ierīču kompensācijas bāzes cena var būt vienāda ar esošo references vai lētāko medicīnisko ierīču kompensācijas bāzes cenu."
11.
Izteikt 43.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"43.1. ir saņemts iesniedzēja iesniegums, kam pievienoti šo noteikumu 16.2 punktā minētie dokumenti un informācija;".
12.
Papildināt ar 44.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
"44.6. ja lēmums par kompensācijas bāzes cenas paaugstināšanu pieņemts pēdējo 12 mēnešu laikā."
13.
Izteikt 46. punktu šādā redakcijā:
"46. Zāles un medicīniskās ierīces iekļauj C sarakstā, ja tās atbilst šo noteikumu 6.3.apakšpunktā, 39. un 41.punktā minētajiem nosacīju­miem un šādiem kritērijiem:
46.1. zālēm vai medicīniskajām ierīcēm ir pierādīta terapeitiskā efektivitāte mirstības vai dzīvībai draudošu un neatgriezenisku invaliditāti izraisošu slimības seku mazināšanā;
46.2. izmaksu efektivitātes pieauguma rādītājs par papildus iegūtu dzīves gadu, dzīves gadu bez slimības progresijas vai kvalitatīvu dzīves gadu nepārsniedz trīskāršotu iekšzemes kopproduktu uz iedzīvotāju iepriekšējā gadā vai pēdējā gadā, par kuru ir pieejami dati (Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē pieejamie dati par iekšzemes kopproduktu faktiskajās cenās);
46.3. ir prognozējams pacientu skaits, kam nepieciešama attiecīgo zāļu vai medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācija."
14.
Svītrot 47. punktu.
15.
Svītrot 48. punktu.
16.
Svītrot 49. punktu.
17.
Izteikt 50. punktu šādā redakcijā:
"50. Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības pieņemt lēmumu par C sarakstā esošo zāļu un medicīnisko ierīču iekļaušanu B sarakstā, ja saņemts finansiālās līdzdalības piedāvājums vai saņemts šo noteikumu 61.2 4. apakšpunktā minētais iesniedzēja piedāvājums slēgt līgumu par finansiālu līdzdalību kompensācijas nodrošināšanā, kurš neietver  konkrēto zāļu vai medicīnisko ierīču daudzuma piegādi bez maksas ārstniecības iestādei,  un nepalielina terapijas izmaksas."
18.
Svītrot 59. punktu.
19.
Izteikt 61.21. apakšpunktu šādā redakcijā:
"61.21. atkārtoti vērtēt kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām un kritērijiem. Ja Nacionālais veselības dienests konstatē zāļu vai medicīnisko ierīču neatbilstību šiem noteikumiem, tas nosūta iesniedzējam brīdinājumu. Ja, atkārtoti vērtējot kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto zāļu vai medicīnisko ierīču cenu atbilstību šo noteikumu 30. punktā minētajām prasībām, Nacionālais veselības dienests konstatē neatbilstību, tam ir tiesības noteikt šo zāļu vai medicīnisko ierīču cenu uz laiku līdz diviem gadiem, ja vien iesniedzējs nav pierādījis, ka norādītās cenas atbilst faktiskajām cenām vērtēšanas brīdī šo noteikumu 30. punktā minētajās valstīs vai lietderības apsvērumus par pacientu tiesībām saņemt pilnībā vai daļēji apmaksātu terapiju. Cenu samazina līdz otrajai zemākajai ražotāja realizācijas cenai vai vairumtirdzniecības cenai Čehijā, Dānijā, Rumānijā, Polijā, Slovākijā un Ungārijā vai šo zāļu un medicīnisko ierīču ražotāja realizācijas cenai vai vairumtirdzniecības cenai Igaunijā un Lietuvā atkarībā no tā, kura cena ir zemāka. Cenas paaugstināšanas gadījumā, ja pusgada laikā tiek konstatēta cenas neatbilstība 30.punktā minētajām prasībām, Nacionālais veselības dienests ir tiesīgs atcelt pieņemto lēmumu par cenas paaugstināšanu;".
20.
Papildināt ar 61.25. apakšpunktu šādā redakcijā:
"61.25. noteikt parenterāli ievadāmo zāļu nodrošināšanas kārtību vispārēja jeb atvērta tipa aptiekās vai slēgta tipa jeb ārstniecības iestāžu aptiekās vai iekļaut parenterāli ievadāmās zāles centralizētajā zāļu iepirkumā. "
21.
Papildināt ar 61.26. apakšpunktu šādā redakcijā:
"61.26. izņēmuma gadījumā pieņemt lēmumu par zāļu iekļaušanu vai saglabāšanu kompensējamo zāļu sarakstā, ja netiek ievērots šo noteikumu 30.punkts, vadoties no lietderības apsvērumiem un pacientu tiesībām saņemt pilnībā vai daļēji apmaksātu terapiju."
22.
Izteikt 63.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
"63.6. iesniedzējs nepilda šo noteikumu  57. punktā minētā lēmuma nosacījumus vai 61.2 4. apakšpunktā minētā ar Nacionālo veselības dienestu noslēgtā līguma nosacījumus;".
23.
Papildināt ar 63.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
"63.9. saņemts attiecīgās jomas ārstu speciālistu asociācijas pamatots atzinums, ka zāles nav vairs nepieciešamas kompensējamo zāļu sarakstā."
24.
Izteikt VIII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
"VIII. C un R sarakstā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču kompensācija".
25.
Izteikt 67.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"67.2. par R sarakstā iekļauto zāļu vai medicīnisko ierīču kompensāciju, ja Nacionālajā veselības dienestā ir saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" vai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" attiecīgās ārstniecības nozares speciālistu konsilija lēmums par zāļu vai medicīnisko ierīču lietošanas nepieciešamību konkrētam pacientam, un lēmumā norādīta diagnoze, diagnozes kods saskaņā ar SSK klasifikāciju, zāļu nosaukums, forma, stiprums, deva vai medicīniskās ierīces veids, zāļu vai medicīnisko ierīču lietošanas nepieciešamības pamatojums, kas atbilst zāļu vai medicīnisko ierīču izrakstīšanas nosacījumiem, ieteicamais ārstēšanas kursa ilgums un nepieciešamais zāļu daudzums un ārstniecības iestāde (parenterāli ievadāmo zāļu gadījumā), kurā pacientam tiks nodrošināta zāļu ievade."
26.
Papildināt ar 67.3 punktu šādā redakcijā:
"67.3 Ārstniecības iestāde ir tiesīga nodrošināt vai ārstniecības persona ir tiesīga pacientam izrakstīt kompensējamo C un R saraksta zāļu recepti pēc Nacionālā veselības dienesta rakstveida apstiprinājuma par C vai R sarakstā iekļauto zāļu kompensāciju konkrētajam pacientam.     "
27.
Izteikt 68. punktu šādā redakcijā:
"68. Nacionālais veselības dienests rakstveidā informē iesniedzēju, norādot ārstniecības iestādi, kurai iesniedzējs piegādā zāles vai medicīniskās ierīces atbilstoši noslēgtajam līgumam. Iesniedzējs zāļu vai medicīnisko ierīču iegādes izdevumus kompensē līdz šo noteikumu 67. punktā minētā ārstniecības iestādes konsilija lēmumā norādītā termiņa beigām. "
28.
Izteikt 68.1 punktu šādā redakcijā:
"68.1 Šo noteikumu 1. pielikuma 5. punktā minēto slimību ārstēšanai paredzēto parenterāli ievadāmo C vai R sarakstā iekļauto zāļu piegāde un apmaksa notiek šādā kārtībā:
68.11. Iesniedzējs rakstveidā informē Nacionālo veselības dienestu par  zāļu lieltirgotavu, kura nodrošinās ārstniecības iestādēm parenterāli ievadāmās  zāles. Nacionālais veselības dienests rakstveidā informē ārstniecības iestādes par Iesniedzēja izvēlēto zāļu  lieltirgotavu;
68.12. ārstniecības iestāde atbilstoši Nacionālā veselības dienesta lēmumam par C vai R sarakstā iekļauto zāļu kompensāciju konkrētajam pacientam pieprasa zāles no zāļu lieltirgotavas;
68.13. zāļu lieltirgotava pēc ārstniecības iestādes pieprasījuma piegādā zāles attiecīgajai ārstniecības iestādei atbilstoši noteiktajai kompensācijas bāzes cenai;
68.14. ārstniecības iestāde iesniedz Nacionālajā veselības dienestā rēķinu un pārskatu par zāļu izlietojumu, pārskatā norādot informāciju par konkrētā pacienta ārstēšanai izlietoto zāļu daudzumu;
68.15. pēc rēķina un pārskata saņemšanas Nacionālais veselības dienests veic norēķinus ar ārstniecības iestādi;
68.16. ārstniecības iestāde norēķinās ar zāļu lieltirgotavu par piegādāto zāļu daudzumu."
29.
Izteikt 87. punktu šādā redakcijā:
"87. Aptieka, kurai ir līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienestu, izsniedz pacientam zāles un medicīniskās ierīces, kuru iegādes izdevumi tiek daļēji vai pilnīgi segti no kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem."
30.
Izteikt 90. punktu šādā redakcijā:
"90. Ja ārsts, izrakstot kompensējamās zāles, receptē nav norādījis, ka izrakstītās zāles nedrīkst aizvietot, bet zāles nav pieejamas aptiekā un Zāļu valsts aģentūra savā tīmekļvietnē (zāļu reģistrā) ir publiskojusi informāciju, ka zāles zāļu lieltirgotavās nav pieejamas, farmaceits informē pacientu par zāļu aizvietošanas iespējām, piedāvājot lētākās atbilstošās kompensējamās zāles, ievērojot šādus nosacījumus:
90.1. izrakstīto un piedāvāto zāļu aktīvās vielas ir identiskas;
90.2. izsniegto zāļu forma ir identiska izrakstīto zāļu formai;
90.3. izsniegto zāļu reizes deva ir atbilstoša, dalāma, ja zāļu lietošanas instrukcijā zāļu tablešu dalīšana nav aizliegta, vai vienkārši palielināma atbilstoši izrakstīto zāļu reizes devai;
90.4. izsniegto zāļu kopējā deva nepārsniedz izrakstīto zāļu kopējo devu."
31.
Izteikt 92. punktu šādā redakcijā:
"92. Nacionālais veselības dienests, ir tiesīgs pieņemt lēmumu, ja ir saņemts tādas ārstniecības iestādes, kurai ir līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksātu ārstniecības pakalpojumu sniegšanu, attiecīgās ārstniecības nozares speciālistu konsilija lēmums par zāļu vai medicīnisko ierīču lietošanas nepieciešamību konkrētam pacientam.  Lēmums tiek izdots pamatojoties uz personas iesniegumu. Zāļu iegādes izdevumus no  kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem kompensē šādos gadījumos:
92.1. diagnoze nav iekļauta šo noteikumu 1.pielikumā, un attiecīgās slimības ārstēšanā bez konkrēto zāļu lietošanas nav iespējams uzturēt pacienta dzīvības funkcijas (šajā apakš­punktā noteiktajā gadījumā netiek apmaksāta medicīnisko ierīču iegāde);
92.2. diagnoze ir iekļauta šo noteikumu 1.pielikumā, bet kompensējamo zāļu sarakstā nav iekļautas nevienas zāles un medicīniskās ierīces attiecīgās diagnozes ārstēšanai.
92.3. diagnoze ir iekļauta šo noteikumu 1.pielikumā, bet kompensējamo zāļu sarakstā pie attiecīgas diagnozes iekļautās zāles un medicīniskās ierīces nav efektīvas vai ir kontrindicētas (piemērojams vienas zāļu farmakoterapeitiskās grupas (piecas zīmes ATC/DDD klasifikācijā) un/vai  vienas terapijas līnijas ietvaros)."
32.
Izteikt 93.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"93.4. šo noteikumu 93.3.apakšpunktā minēto zāļu un medicīnisko ierīču lietošanas rezultāts (pamatojot ar izmeklējumu rezultātiem). Ja kompensējamo zāļu sarakstā pacienta diagnozes ārstēšanai iekļautās zāles un medicīniskās ierīces nav efektīvas vai ir kontrindicētas (apdraud pacienta dzīvības funkcijas) konkrētajam pacientam, tas jāpamato (tai skaitā ar izmeklējumu rezultātiem);".
33.
Papildināt ar 93.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
"93.10. vai pacienta līdzestība ir bijusi pietiekama, lai objektīvi izvērtētu iepriekš pacienta ārstēšanai lietoto zāļu un medicīnisko ierīču efektivitāti (ja pacienta gadījums atbilst šo noteikumu 92.3.apakšpunktam). "
34.
Papildināt ar 95.1 punktu šādā redakcijā:
"95.1 Šo noteikumu 92.3.apakšpunktā minētajā gadījumā Nacionālais veselības dienests pieņem lēmumu par zāļu iegādes izdevumu kompensāciju kompensējamo zāļu sarakstā pie attiecīgās diagnozes iekļauto zāļu vienas terapijas līnijas un/vai vienas zāļu farmakoterapeitiskās grupas (piecas zīmes ATC/DDD klasifikācijā) izmaksu ietvaros, izņemot šo noteikumu 100.1 punktā minēto gadījumu."
35.
Izteikt 100.1 punktu šādā redakcijā:
"100.1 Ja paredzamie izdevumi pārsniedz šo noteikumu 95.1 apakšpunktā vai 100.punktā minētos izdevumus, Nacionālais veselības dienests lēmumā par zāļu kompensāciju norāda kompensācijas izdevumus par vienu zāļu iepakojumu, kā arī starpību starp kopējām zāļu kursa izmaksām un šo noteikumu 95.1 apakšpunktā vai 100.punktā minētajiem izdevumiem. Pacients saņem zāles, ja pastāv viens no šādiem nosacījumiem:
100.11. pacients sedz starpību starp viena zāļu iepakojuma cenu un Nacionālā veselības dienesta lēmumā norādīto kompensācijas apmēru;
100.12. trešā persona ir noslēgusi līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par finansiālu līdzdalību kompensācijas nodrošināšanā konkrētam pacientam;
100.13. iesniedzējs ir noslēdzis šo noteikumu 61.2 4. apakšpunktā minēto līgumu ar Nacionālo veselības dienestu, kas paredz finansiālu līdzdalību zāļu kompensācijas nodrošināšanā konkrētam pacientam vai pacientu lokam ar attiecīgo diagnozi."
36.
Izteikt 101. punktu šādā redakcijā:
"101. Nacionālais veselības dienests zāles un medicīniskās ierīces konkrētajam pacientam piešķir ārstēšanas kursam, ne ilgākam par 12 mēnešiem. Ja zāļu vai medicīnisko ierīču lietošana jāturpina arī pēc šī termiņa, pacients iesniedz nepieciešamos dokumentus saskaņā ar šo noteikumu 92.punktu. Ja pacientam 12 mēnešu laikā no lēmuma par zāļu kompensāciju pieņemšanas brīža ir nepieciešamas izmaiņas zāļu devās Nacionālais veselības dienests, pamatojoties uz pacienta ārstējošā ārsta ziņojumu, veic grozījumus lēmumā.  "
37.
Izteikt 102.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
"102.6. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu klasifikācijas kārtību zāles klasificētas kā bezrecepšu zāles;".
38.
Papildināt ar 102.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
"102.8. Konkrētās zāles vai medicīniskās ierīces pie konkrētās diagnozes Zāļu valsts aģentūra ir atzinusi par izmaksu neefektīvām."
39.
Papildināt ar 103.1 punktu šādā redakcijā:
"103.1 Nacionālais veselības dienests pieprasa informāciju par centralizēti reģistrēto zāļu pieejamību un aptiekas cenu Zāļu valsts aģentūrai. Zāļu valsts aģentūra sniedz prasīto informāciju, papildus norādot zāļu lieltirgotavas, caur kurām konkrētās zāles tiks nodrošinātas individuālās kompensācijas ietvaros."
40.
Izteikt 104. punktu šādā redakcijā:
"104. Ja zāļu ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis nav iesniedzis Zāļu valsts aģentūrā informāciju par zāļu realizācijas cenu Latvijā, kā arī nosakot medicīnisko ierīču cenu, Nacionālais veselības dienests aptaujā  vismaz divas pacienta izvēlētas aptiekas."
41.
Svītrot 142. punktu.
42.
Papildināt ar 145. punktu šādā redakcijā:
"145.  Pēc Nacionālā veselības dienesta pieprasījuma Iesniedzējs rakstveidā informē Nacionālo veselības dienestu par  zāļu lieltirgotavu, kura nodrošinās parenterāli ievadāmās  zāles saņemšanai caur slēgta tipa aptiekām. Nacionālais veselības dienests rakstveidā informē ārstniecības iestādes  par Iesniedzēja izvēlēto zāļu  lieltirgotavu."
43.
Papildināt ar 146. punktu šādā redakcijā:
"146. Gadījumos, kad noteiks konkrētās parenterāli ievadāmās zāles nodrošināt slēgta tipa jeb ārstniecības iestāžu aptiekās atbilstoši 61.25. apakšpunktam, vispārēja jeb atvērta tipa aptiekas drīkst izsniegt aptiekā esošās konkrētās parenterāli ievadāmās zāles, bet ne ilgāk par vienu mēnesi, no brīža, kad noteiktās parenterāli ievadāmās zāles nodrošinās slēgta tipa jeb ārstniecības iestāžu aptiekās."
44.
Papildināt ar 147. punktu šādā redakcijā:
"147. Grozījumi Noteikumos un 1.pielikuma "Slimības, kuru ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumi tiek kompensēti" 14.4.1.punktā stājas spēkā 2024.gada 1.aprīlī, izņemot grozījumus Noteikumu 61.25.punktā un 1.pielikuma "Slimības, kuru ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumi tiek kompensēti"  pārejā  daļā, kas stājas spēkā  2024.gada 1.jūlijā. "
45.
Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).
46.
Papildināt ar 8. pielikumu (2. pielikums).
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds
1.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-2433 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-2433 Nr]

"1. pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 31.oktobra

noteikumiem Nr. 899


Slimības, kuru ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumi tiek kompensēti


Nr.
p.k.

Diagnozes grupa/diagnoze

Diagnozes kods saskaņā ar Starptautisko statistisko slimību un veselības problēmu klasifikāciju (SSK 10. redakcija)

Kompensācijas apmērs (%)

Kompensācijas ierobežojumi

1. Acu un to palīgorgānu slimības

1.1.

Glaukoma H40.1–H40.6; H40.8

100

 

1.2.

Konjunktivīts H10.0–H10.5; H10.8; H10.9

100

bērniem līdz 18 g.

2. Ausu un aizauss paugura slimības

2.1.

Nestrutojošs vidusauss iekaisums (otitis media) H65.0–H65.4; H65.9

100

bērniem līdz 18 g.

3. Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi

3.1.

Talasēmija D56.0–D56.4; D56.8; D56.9

100

 

3.2.

Iegūtas hemolītiskās anēmijas D59.0; D59.1

100

 

3.3.

Iegūta izolēta sarkanās rindas šūnu aplāzija (eritroblastopēnija) D60.0; D60.1; D60.8; D60.9

100

 

3.4.

Citas aplastiskas anēmijas D61.0–D61.3; D61.8; D61.9

100

 

3.5.

Pārmantots VIII faktora deficīts D66

100

 

3.6.

Pārmantots IX faktora deficīts D67

100

 

3.7.

Villebranda (von Willebrand) slimība D68.0

100

 

3.8.

Purpura un citi hemorāģiski stāvokļi D69.3; D69.4; D69.6

100

 

3.9.

Hemofagocītiska limfohistiocitoze D76.1

75

 

3.10.

Ar infekciju saistīts hemofagocītisks sindroms D76.2

75

 

3.11.

Sarkoidoze D86.0–D86.3; D86.8; D86.9

100

 

3.12.

Pārmantots citu recēšanas faktoru trūkums D68.2

100

ar diagnozes kodu D68.2 iekļauta diagnozes "Pārmantots citu recēšanas faktoru trūkums" apakšdiagnoze "VII faktora deficīts"
3.13. Imūndeficīts ar citām būtiskām anomālijām D82.0–D82.4; D82.8; D82.9

100

 
3.14. Parasts mainīgs imūndeficīts D83.0–D83.2; D83.8; D83.9

100

 
3.15. Citi imūndeficīti D84.0; D84.1; D84.8; D84.9

100

 

4. Asinsrites sistēmas slimības

4.1. Reimatisms

4.1.1.

Akūts reimatisms bez norādes par sirds bojājumu I00

75

 

4.1.2.

Akūts reimatisms ar sirds bojājumu I01.0–I01.2; I01.8

75

 

4.1.3.

Reimatiska horeja I02.0; I02.9

75

 

4.1.4.

Reimatiskas mitrālā vārstuļa kaites I05.0–I05.2; I05.8

75

 

4.1.5.

Reimatiskas aortālā vārstuļa kaites I06.0–I06.2; I06.8

75

 

4.1.6.

Reimatiskas trikuspidālā vārstuļa kaites I07.0–I07.2; I07.8

75

 

4.1.7.

Vairāku vārstuļu kaites I08.0–I08.3; I08.8

75

 

4.1.8.

Citas reimatiskas sirds slimības I09.0–I09.2; I09.8; I09.9

75

 

4.2. Hipertensīvas slimības

4.2.1.

Esenciāla (primāra) hipertensija I10

75

 

4.2.2.

Hipertensīva sirds slimība I11.0; I11.9

75

 

4.2.3.

Hipertensīva nefropātija I12.0; I12.9

75

 

4.2.4.

Hipertensīva kardionefropātija I13.0–I13.2; I13.9

75

 

4.2.5.

Sekundāra hipertensija I15.0–I15.2; I15.8; I15.9

75

 

4.3. Sirds išēmiskās slimības

4.3.1.

Angina pectoris (stenokardija) I20.0; I20.1; I20.8; I20.9

75

 

4.3.2.

Akūts miokarda infarkts I21.0–I21.4; I21.9

75

sākot ar pirmo ambulatorās aprūpes dienu līdz divdesmit astotajai pēcinfarkta dienai

4.3.3.

Hroniska sirds išēmiskā slimība I25.0–I25.6

75

 

4.4. Citas sirds slimības

4.4.1.

Kardiomiopātija I42.0; I42.2; I42.8

75

 

4.4.2.

Paroksismāla tahikardija I47.1; I47.2

75

 

4.4.3.

Priekškambaru mirdzēšana un plandīšanās I48.0–I48.4; I48.9

75

 

4.4.4.

Sirds mazspēja I50.0; I50.1; I50.9

75

 

4.5. Cerebrovaskulāras slimības

4.5.1.

Subarahnoidāls asinsizplūdums I60.0–I60.9

75

 

4.5.2.

Intracerebrāls asinsizplūdums I61.0–I61.6; I61.8; I61.9

75

 

4.5.3.

Smadzeņu infarkts I63.0–I63.6; I63.8; I63.9

75

 

4.5.4.

Precerebrālo artēriju oklūzija un stenoze bez smadzeņu infarkta I65.0–I65.3; I65.8; I65.9

75

 

4.5.5.

Smadzeņu artēriju oklūzija un stenoze bez smadzeņu infarkta I66.0–I66.4; I66.8; I66.9

75

 

4.5.6.

Citas cerebrovaskulāras slimības I67.4; I67.7; I67.8

75

 

4.5.7.

Cerebrovaskulāru slimību sekas I69.0–I69.4; I69.8

75

pacientiem ar neiropātisko sāpju sindromu

4.6. Artēriju, arteriolu un kapilāru slimības

4.6.1.

Ekstremitāšu artēriju ateroskleroze I70.2

75

 

4.7. Kardiopulmonālas slimības un plaušu asinsrites slimības

4.7.1.

Primāra plaušu hipertensija I27.0

100

 

5. Audzēji

5.1. Lūpas, mutes dobuma un rīkles ļaundabīgi audzēji

5.1.1.

Lūpas ļaundabīgi audzēji C00.0–C00.6; C00.8; C00.9

100

 

5.1.2.

Mēles saknes ļaundabīgs audzējs C01

100

 

5.1.3.

Citu un neprecizētu mēles daļu ļaundabīgi audzēji C02.0–C02.4; C02.8; C02.9

100

 

5.1.4.

Smaganu ļaundabīgs audzējs C03.0; C03.1; C03.9

100

 

5.1.5.

Mutes pamatnes ļaundabīgs audzējs C04.0; C04.1; C04.8; C04.9

100

 

5.1.6.

Aukslēju ļaundabīgs audzējs C05.0–C05.2; C05.8; C05.9

100

 

5.1.7.

Citu un neprecizētu mutes daļu ļaundabīgs audzējs C06.0–C06.2; C06.8; C06.9

100

 

5.1.8.

Pieauss dziedzera (glandula parotis) ļaundabīgs audzējs C07

100

 

5.1.9.

Citu un neprecizētu lielo siekalu dziedzeru ļaundabīgs audzējs C08.0; C08.1; C08.8; C08.9

100

 

5.1.10.

Mandeles ļaundabīgs audzējs C09.0; C09.1; C09.8; C09.9

100

 

5.1.11.

Rīkles mutes daļas (oropharynx) ļaundabīgs audzējs C10.0–C10.4; C10.8; C10.9

100

 

5.1.12.

Aizdegunes (nasopharynx) ļaundabīgs audzējs C11.0–C11.3; C11.8; C11.9

100

 

5.1.13.

Bumbierveida dobuma (sinus/recessus pyriformis) ļaundabīgs audzējs C12

100

 

5.1.14.

Rīkles balsenes daļas (hypopharynx) ļaundabīgs audzējs C13.0–C13.2; C13.8; C13.9

100

 

5.1.15.

Lūpas, mutes dobuma un rīkles ļaundabīgs audzējs ar citu un neprecīzu lokalizāciju C14.0; C14.2; C14.8

100

 

5.2. Gremošanas orgānu ļaundabīgi audzēji

5.2.1.

Barības vada ļaundabīgs audzējs C15.0–C15.5; C15.8; C15.9

100

 

5.2.2.

Kuņģa ļaundabīgs audzējs C16.0–C16.6; C16.8; C16.9

100

 

5.2.3.

Tievās zarnas ļaundabīgs audzējs C17.0–C17.3; C17.8; C17.9

100

 

5.2.4.

Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs C18.0–C18.9

100

 

5.2.5.

Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs C19

100

 

5.2.6.

Taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs C20

100

 

5.2.7.

Tūpļa (anus) un tūpļa kanāla (canalis analis) ļaundabīgs audzējs C21.0–C21.2; C21.8

100

 

5.2.8.

Aknu un intrahepatisko žultsvadu ļaundabīgs audzējs C22.0–C22.4; C22.7; C22.9

100

 

5.2.9.

Žultspūšļa ļaundabīgs audzējs C23

100

 

5.2.10.

Citu un neprecizētu žultsceļu daļu ļaundabīgs audzējs C24.0; C24.1; C24.8; C24.9

100

 

5.2.11.

Aizkuņģa dziedzera ļaundabīgs audzējs C25.0–C25.4; C25.7–C25.9

100

 

5.2.12.

Ļaundabīgs audzējs pārējos un neprecīzi definētos gremošanas orgānos C26.0; C26.1; C26.8; C26.9

100

 

5.3. Elpošanas un krūšu dobuma orgānu ļaundabīgi audzēji

5.3.1.

Deguna dobuma un vidusauss ļaundabīgi audzēji C30.0; C30.1

100

 

5.3.2.

Deguna blakusdobumu ļaundabīgi audzēji C31.0–C31.3; C31.8; C31.9

100

 

5.3.3.

Balsenes ļaundabīgs audzējs C32.0–C32.3; C32.8; C32.9

100

 

5.3.4.

Trahejas ļaundabīgs audzējs C33

100

 

5.3.5.

Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs C34.0–C34.3; C34.8; C34.9

100

 

5.3.6.

Aizkrūtes dziedzera (thymus) ļaundabīgs audzējs C37

100

 

5.3.7.

Sirds, videnes un pleiras ļaundabīgi audzēji C38.0–C38.4; C38.8

100

 

5.3.8.

Citas un neprecizētas lokalizācijas elpošanas sistēmas un krūšu dobuma orgānu ļaundabīgi audzēji C39.0; C39.8; C39.9

100

 

5.4. Kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji

5.4.1.

Ekstremitāšu kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji C40.0–C40.3; C40.8; C40.9

100

 

5.4.2.

Citas un neprecizētas lokalizācijas kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji C41.0–C41.4; C41.8; C41.9

100

 

5.5. Melanoma un citi ļaundabīgi ādas audzēji

5.5.1.

Ļaundabīga ādas melanoma C43.0–C43.9

100

 

5.5.2.

Citi ļaundabīgi ādas audzēji C44.0–C44.9

100

 

5.6. Mezoteliālo un mīksto audu ļaundabīgi audzēji

5.6.1.

Mezotelioma C45.0–C45.2; C45.7; C45.9

100

 

5.6.2.

Kapoši sarkoma C46.0–C46.3; C46.7–C46.9

100

 

5.6.3.

Perifērisko nervu un veģetatīvās (autonomās) nervu sistēmas ļaundabīgi audzēji C47.0–C47.6; C47.8; C47.9

100

 

5.6.4.

Retroperitoneālo audu un vēderplēves ļaundabīgs audzējs C48.0–C48.2; C48.8

100

 

5.6.5.

Pārējo saistaudu un mīksto audu ļaundabīgi audzēji C49.0–C49.6; C49.8; C49.9

100

 

5.7. Krūts ļaundabīgs audzējs

5.7.1.

Krūts ļaundabīgs audzējs C50.0–C50.6; C50.8; C50.9

100

 

5.8. Sieviešu dzimumorgānu ļaundabīgi audzēji

5.8.1.

Sieviešu ārējo dzimumorgānu (vulva) ļaundabīgi audzēji C51.0–C51.2; C51.8; C51.9

100

 

5.8.2.

Maksts ļaundabīgs audzējs C52

100

 

5.8.3.

Dzemdes kakla ļaundabīgs audzējs C53.0; C53.1; C53.8; C53.9

100

 

5.8.4.

Dzemdes ķermeņa ļaundabīgs audzējs C54.0–C54.3; C54.8; C54.9

100

 

5.8.5.

Dzemdes ļaundabīgs audzējs, daļa neprecizēta C55

100

 

5.8.6.

Olnīcu ļaundabīgs audzējs C56

100

 

5.8.7.

Citu un neprecizētu sieviešu dzimumorgānu ļaundabīgi audzēji C57.0–C57.4; C57.7–C57.9

100

 

5.8.8.

Placentas ļaundabīgs audzējs C58

100

 

5.9. Vīriešu dzimumorgānu ļaundabīgi audzēji

5.9.1.

Dzimumlocekļa ļaundabīgs audzējs C60.0–C60.2; C60.8; C60.9

100

 

5.9.2.

Prostatas ļaundabīgs audzējs C61

100

 

5.9.3.

Sēklinieka ļaundabīgs audzējs C62.0; C62.1; C62.9

100

 

5.9.4.

Citu un neprecizētu vīriešu dzimumorgānu daļu ļaundabīgs audzējs C63.0–C63.2; C63.7–C63.9

100

 

5.10. Urīnizvadorgānu ļaundabīgi audzēji

5.10.1.

Nieres ļaundabīgs audzējs, atskaitot nieres bļodiņu C64

100

 

5.10.2.

Nieres bļodiņas ļaundabīgs audzējs C65

100

 

5.10.3.

Urīnvada ļaundabīgs audzējs C66

100

 

5.10.4.

Urīnpūšļa ļaundabīgs audzējs C67.0–C67.9

100

 

5.10.5.

Citu un neprecizētu urīnizvadorgānu ļaundabīgs audzējs C68.0; C68.1; C68.8; C68.9

100

 

5.11. Acs, smadzeņu un citu centrālās nervu sistēmas daļu ļaundabīgi audzēji

5.11.1.

Acs un acs palīgorgānu ļaundabīgs audzējs C69.0–C69.6; C69.8; C69.9

100

 

5.11.2.

Smadzeņu apvalku ļaundabīgs audzējs C70.0; C70.1; C70.9

100

 

5.11.3.

Smadzeņu ļaundabīgs audzējs C71.0–C71.9

100

 

5.11.4.

Muguras smadzeņu, kraniālo nervu un citu centrālās nervu sistēmas daļu ļaundabīgi audzēji C72.0–C72.5; C72.8; C72.9

100

 

5.12. Vairogdziedzera un citu endokrīno dziedzeru ļaundabīgi audzēji

5.12.1.

Vairogdziedzera ļaundabīgs audzējs C73

100

 

5.12.2.

Virsnieru ļaundabīgs audzējs C74.0; C74.1; C74.9

100

 

5.12.3.

Pārējo endokrīno dziedzeru un radniecīgu struktūru ļaundabīgi audzēji C75.0–C75.5; C75.8; C75.9

100

 

5.13. Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti ļaundabīgi audzēji

5.13.1.

Citas un neprecīzi apzīmētas lokalizācijas ļaundabīgi audzēji C76.0–C76.5; C76.7; C76.8

100

 

5.13.2.

Sekundārs un neprecizēts limfmezglu ļaundabīgs audzējs C77.0–C77.5; C77.8; C77.9

100

 

5.13.3.

Sekundārs elpošanas un gremošanas orgānu ļaundabīgs audzējs C78.0–C78.8

100

 

5.13.4.

Sekundārs citu un neprecizētu lokalizāciju ļaundabīgs audzējs C79.0–C79.9

100

 

5.13.5.

Ļaundabīgs audzējs bez norādes par lokalizāciju C80.0; C80.9

100

 

5.14. Limfoīdo, asinsrades un tiem radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji

5.14.1.

Hodžkina limfoma C81.0–C81.4; C81.7; C81.9

100

 

5.14.2.

Folikulāra limfoma C82.0–C82.7; C82.9

100

 

5.14.3.

Nefolikulāra limfoma C83.0–C83.1; C83.3; C83.5; C83.7–C83.9

100

 

5.14.4.

Nobriedušu T/NK šūnu limfomas C84.0–C84.1; C84.4–C84.9

100

 

5.14.5.

Citi un neprecizēti nehodžkina limfomas veidi C85.1; C85.2; C85.7; C85.9

100

 

5.14.6.

Citi precizēti T/NK šūnu limfomas veidi C86.0–C86.6

100

 

5.14.7.

Ļaundabīgas imūnproliferatīvas slimības C88.0; C88.2–C88.4; C88.7; C88.9

100

 

5.14.8.

Multiplā mieloma un ļaundabīgi plazmas šūnu audzēji C90.0–C90.3

100

 

5.14.9.

Limfoleikoze C91.0; C91.1; C91.3–C91.9

100

 

5.14.10.

Mieloleikoze C92.0–C92.9

100

 

5.14.11.

Monocitāra leikoze C93.0; C93.1; C93.3; C93.7; C93.9

100

 

5.14.12.

Citas precizētas leikozes C94.0; C94.2–C94.4; C94.6; C94.7

100

 

5.14.13.

Neprecizētu šūnu leikoze C95.0–C95.1; C95.7; C95.9

100

 

5.14.14.

Citi un neprecizēti limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji C96.0; C96.2; C96.4–C96.9

100

 

5.15. Neatkarīgi (primāri) multipli ļaundabīgi audzēji

5.15.1.

Neatkarīgi (primāri) multipli ļaundabīgi audzēji C97

100

 

5.16. Neskaidras vai nezināmas dabas audzēji

5.16.1.

Mutes dobuma un gremošanas orgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu D37.0–D37.7; D37.9

100

 

5.16.2.

Vidusauss, elpošanas un krūšu dobuma orgānu audzējs ar neskaidru un nezināmu dabu D38.0–D38.6

100

 

5.16.3.

Sieviešu dzimumorgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu D39.0–D39.2; D39.7; D39.9

100

 

5.16.4.

Vīriešu dzimumorgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu D40.0; D40.1; D40.7; D40.9

100

 

5.16.5.

Urīnizvadorgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu D41.0–D41.4; D41.7; D41.9

100

 

5.16.6.

Smadzeņu apvalku audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu D42.0; D42.1; D42.9

100

 

5.16.7.

Smadzeņu un centrālās nervu sistēmas audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu D43.0–D43.4; D43.7; D43.9

100

 

5.16.8.

Endokrīno dziedzeru audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu D44.0–D44.9

100

 

5.16.9.

Īstā policitēmija (polycythaemia vera) D45

100

 

5.16.10.

Mielodisplastiski sindromi D46.0-D46.2; D46.4–D46.7; D46.9

100

 

5.16.11.

Pārējie limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu audzēji ar neskaidru vai nezināmu dabu D47.0–D47.5; D47.7; D47.9

100

 

5.16.12.

Audzēji ar nenoteiktu vai nezināmu dabu citā un neprecizētā lokalizācijā D48.0–D48.7; D48.9

100

 

5.17. Labdabīgi audzēji

      5.17.1.        Dzemdes leiomioma D25.0-D25.2, D25.9                  100  

6. Ādas un zemādas audu slimības

6.1. Bullozās dermatozes

6.1.1.

Pemfiguss (pemphigus) L10.0-L10.5; L10.8

75

 

6.1.2.

Dīringa (Dühring) slimība L13.0

75

 

6.2. Dermatīts un ekzēma

6.2.1.

Atopiskais dermatīts (neirodermīts) L20.0; L20.8; L20.9

100

 

6.2.2.

Iekšķīgi lietotu vielu izraisīts dermatīts L27.0–L27.2; L27.8; L27.9

100

bērniem līdz 3 g.

6.3. Papuloskvamozās dermatozes

6.3.1.

Zvīņēde (psoriasis) L40.0–L40.5; L40.8

100

 

6.4. Nātrene un eritēma

6.4.1.

Citi nātrenes veidi L50.8

100

 

7. Elpošanas sistēmas slimības

7.1.

Akūts nazofaringīts J00

100

bērniem līdz 18 g.

7.2.

Akūts faringīts J02.0; J02.8; J02.9

100

bērniem līdz 18 g.

7.3.

Akūts laringīts un traheīts J04.0–J04.2

100

bērniem līdz 18 g.

7.4.

Augšējo elpceļu infekcija ar multiplu un neprecizētu lokalizāciju J06.0; J06.8; J06.9

100

bērniem līdz 18 g.

7.5.

Streptococcus pneumoniae ierosināta pneimonija J13

100

bērniem līdz 18 g.

7.6.

Citur neklasificēta bakteriāla pneimonija J15.0-J15.9

100

bērniem līdz 18 g.

7.7.

Citu mikroorganismu ierosināta, citur neklasificēta pneimonija J16.0; J16.8

100

bērniem līdz 18 g.

7.8.

Neprecizēta mikroorganisma ierosināta pneimonija J18.0–J18.2; J18.8; J18.9

100

bērniem līdz 18 g.

7.9.

Akūts bronhīts J20.0-J20.9

100

bērniem līdz 18 g.

7.10.

Cita hroniska obstruktīva plaušu slimība J44.0; J44.1; J44.8; J44.9

75

 

7.11.

Astma J45.0; J45.1; J45.8; J45.9

75

 

7.12.

Bronhektāzes J47

75

 

7.13.

Hipersensitivitātes pneimonīts, ko izraisījuši organiskie putekļi J67.0–J67.9

100

 

7.14.

Citas intersticiālas plaušu slimības J84.0; J84.1; J84.8; J84.9

100

 

7.15.

Elpošanas orgānu bojājums citur klasificētu slimību dēļ J99.0; J99.1; J99.8

75

 

8. Endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības

8.1.

Citi hipotireozes varianti E03.0–E03.5; E03.8

75

 

8.2.

Tireotoksikoze (hipertireoze) E05.0–E05.5; E05.8; E05.9

75

 

8.3.

Insulīnatkarīgs cukura diabēts E10.0–10.9

100

 

8.4.

Insulīnneatkarīgs cukura diabēts E11.0–E11.9

100

 

8.5.

Cits precizēts cukura diabēts E13.0–E13.9

100

 

8.6.

Hipoparatireoze E20.0; E20.1; E20.8; E20.9

75

 

8.7.

Akromegālija un hipofiziārais gigantisms E22.0

100

 

8.8.

Hipofīzes hiperfunkcija E22.1–E22.2; E22.8

75

 

8.9.

Hipopituitārisms E23.0

100

 

8.10.

Hipofīzes hipofunkcija un citi traucējumi E23.1; E23.2

75

 

8.11.

Adrenogenitāli traucējumi E25.0; E25.8

75

 

8.12

Citas virsnieru slimības E27.1; E27.3; E27.4

75

 

8.13.

Primārā olnīcu mazspēja E28.3

75

 

8.14.

Priekšlaicīga pubertāte (pubertas praecox) E30.1

75

 

8.15.

Citur neklasificēts mazs augums E34.3

100

 

8.16.

Aktīvs rahīts E55.0

100

bērniem līdz 3 g.

8.17.

Lipoproteīnu vielmaiņas traucējumi un citas lipidēmijas E78.0–E78.2

75

 

8.18.

Minerālu vielmaiņas traucējumi E83.0; E83.1; E83.3

100

ar diagnozes kodu E83.3 iekļauta diagnozes "Fosfora un fosfatāžu vielmaiņas traucējumi" apakšdiagnoze "D vitamīnrezistents rahīts"

8.19.

Cistiskā fibroze (mukoviscedoze) E84.0; E84.1; E84.8; E84.9

100

 

8.20.

Citur nekvalificēti pēcmanipulāciju endokrīni un vielmaiņas traucējumi E89.0–E89.6; E89.8; E89.9

75

 

9. Gremošanas sistēmas slimības

9.1. Kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas slimības

9.1.1.

Kuņģa čūla K25.3; K25.7

75

 

9.1.2.

Divpadsmitpirkstu zarnas čūla K26.3; K26.7

75

 

9.1.3.

Neprecizētas lokalizācijas peptiska čūla K27.3; K27.7

75

 

9.1.4.

Gastrojejunāla čūla K28.3; K28.7

75

 

9.2. Neinfekciozi enterīti un kolīti

9.2.1.

Krona (Crohn) slimība (reģionāls enterīts) K50.0; K50.1; K50.8; K50.9

100

 

9.2.2.

Čūlains (ulcerozs) kolīts K51.0; K51.2–K51.5; K51.8; K51.9

100

 

9.3. Aknu slimības

9.3.1. Toksisks aknu bojājums ar hronisku aktīvu hepatītu K71.5

100

 
9.3.2. Citur nekvalificēts hronisks aktīvs hepatīts K73.2

100

 
9.3.3. Primāra biliāra ciroze K74.3

100

 

9.4. Žultspūšļa, žultsceļu un aizkuņģa dziedzera slimības

9.4.1. Citu veidu hroniski pankreatīti K86.1

75

 

9.5. Citas gremošanas orgānu slimības

9.5.1. Citur nekvalificēta malabsorbcija pēc ķirurģiskas operācijas K91.2

75

 

10. Infekcijas un parazitāras slimības

10.1. Pārsvarā seksuāli transmisīvas infekcijas

10.1.1.

Svaigs sifiliss A51.0–A51.5; A51.9

75

 

10.2. Vīrusinfekcijas ar ādas un gļotādu bojājumiem

10.2.1.

Jostas roze ar citu nervu sistēmas daļu iesaisti B02.2

75

 

10.3. Vīrushepatīti

10.3.1.

Akūts C hepatīts B17.1

100

 

10.3.2.

Hronisks vīrushepatīts B18.0–B18.2

100

 

10.4. Humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija

10.4.1.

Humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) slimība ar infekcijas vai parazitāru slimību B20.0–B20.9

100

 

10.4.2.

Humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija ar ļaundabīgu audzēju B21.0–B21.3; B21.7–B21.9

100

 

10.4.3.

Humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija ar citu precizētu slimību izpausmi B22.0–B22.2; B22.7

100

 

10.4.4.

Humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija ar citām izpausmēm B23.0–B23.2; B23.8

100

 

10.4.5.

Neprecizēta humānā imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija B24

100

 

10.5. Helmintozes

10.5.1. Ehinokokoze B67.0-B67.9

100

 
10.5.2. Cisticerkoze B69.0; B69.1; B69.8; B69.9

100

 

11. Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības

11.1. Iekaisīgas poliartropātijas

11.1.1.

Reaktīvas artropātijas M02.3; M02.8

75

 

11.1.2.

Seropozitīvs reimatoīdais artrīts M05.0–M05.3; M05.8

100

 

11.1.3.

Cita veida reimatoīdais artrīts M06.0–M06.4; M06.8

100

 

11.1.4.

Psoriātiskas un enteropātiskas artropātijas M07.0–M07.3

100

 

11.1.5.

Juvenilais artrīts M08.0–M08.4; M08.8; M08.9

100

 

11.2. Saistaudu sistēmslimības

11.2.1.

Nodozais poliartrīts un radniecīgi stāvokļi M30.0–M30.3

100

 

11.2.2.

Citas nekrotizējošas vaskulopātijas M31.3; M31.4; M31.5

100

 

11.2.3.

Sistēmiska sarkanā vilkēde M32.0; M32.1; M32.8

100

 

11.2.4.

Dermatopolimiozīts M33.0–M33.2

100

 

11.2.5.

Sistēmiska sklerodermija M34.0–M34.2; M34.8

100

 

11.2.6.

Citi sistēmiski saistaudu bojājumi M35.0; M35.1; M35.3; M35.6

100

 

11.3. Spondilopātijas

11.3.1.

Ankilozējošais spondilīts M45

100

 

11.3.2.

Citur neklasificēts sakroileīts M46.1

75

 

11.3.3.

Spondiloze M47.0; M47.1

75

 

11.4. Kaulu blīvuma un struktūras pārmaiņas

11.4.1.

Osteoporoze ar patoloģisku lūzumu M80.0–M80.5; M80.8; M80.9

75

lūzums osteoporozes dēļ, pierādīts rentgenoloģiski

11.4.2.

Osteoporoze bez patoloģiska lūzuma M81.0–M81.6; M81.8; M81.9

75

pierādīta osteodensito-metriski

11.4.3.

Osteoporoze citur klasificētu slimību dēļ M82.0; M82.1; M82.8

75

pierādīta osteodensito-metriski

12. Noteikti perinatālā perioda stāvokļi

12.1.

Cita jaundzimušo galvas smadzeņu patoloģija P91.0–P91.6; P91.8; P91.9

100

 

12.2.

Jaundzimušo muskuļu tonusa pārmaiņas P94.0–P94.2; P94.8; P94.9

100

 

12.3.

Cita perinatālā periodā sākusies patoloģija P96.0–96.5; P96.8; P96.9

100

 

13. Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas

13.1.

Iedzimto anomāliju sindromi ar dominējošu mazu augumu Q87.1

100

 

13.2.

Tērnera (Turner) sindroms Q96.0–Q96.4; Q96.8; Q96.9

100

 

13.3.

Osteogenesis imperfecta  Q78.0

 100

 

14. Nervu sistēmas slimības

14.1. Ekstrapiramidāli un kustību traucējumi

14.1.1.

Parkinsona (Parkinson) slimība G20

75

 

14.1.2.

Sekundārs parkinsonisms G21.0–G21.4; G21.8; G21.9

75

 

14.1.3.

Parkinsonisms citur klasificētu slimību dēļ G22

75

 

14.2. Demielinizējošas CNS slimības

14.2.1.

Multiplā skleroze G35

100

 

14.3. Epizodiski un paroksizmāli traucējumi

14.3.1.

Epilepsija G40.0–G40.8

100

 

14.3.2.

Cerebrāla transitoriska išēmiska lēkme un radniecīgi sindromi G45.0–G45.4; G45.8; G45.9

75

 
        14.3.3.  Migrēna G43.0-G43.3, G43.8, G43.9                 100  

                                                                                                     14.4. Neiromuskulārās sinapses un muskuļu slimības

14.4.1.

Myasthenia gravis un citas mioneirālas patoloģijas G70.0–G70.2; G70.8

100

 

14.4.2.

Iedzimtas miopātijas G71.2

75

 

14.5. Cerebrālā trieka un citi paralītiski sindromi

14.5.1.

Cerebrālā trieka G80.0–G80.4; G80.8

100

 

14.6. Centrālās nervu sistēmas primāras sistēmiskas atrofijas

14.6.1.

Hantingtona (Huntington) slimība G10

100

 

14.6.2.

Pārmantota ataksija G11.0–G11.4; G11.8; G11.9

75

 

14.6.3.

Motoriskā neirona slimība G12.2

100

 

14.7. Ekstrapiramidāli un kustību traucējumi

14.7.1.

Distonija G24.0–G24.5; G24.8; G24.9

75

 

14.8. Citas deģeneratīvas nervu sistēmas slimības

14.8.1.

Alcheimera (Alzheimer) slimība G30.0; G30.1; G30.8; G30.9

75

 

14.9. Nervu, nervu saknīšu un pinumu patoloģija

14.9.1.

Trijzaru nerva (n. trigeminus) patoloģija G50.0; G50.1; G50.8; G50.9

75

 

14.9.2.

Nervu saknīšu un pinumu patoloģija G54.0; G54.1; G54.5; G54.6

75

 

14.9.3.

Kompleksais reģionālais sāpju sindroms, II tips G90.6

75

 

14.10. Polineiropātijas un citas perifēriskās nervu sistēmas slimības

14.10.1.

Pārmantota un idiopātiska neiropātija G60.0–G60.3; G60.8; G60.9

75

 

14.10.2.

Iekaisīga polineiropātija G61.0; G61.1; G61.9

75

 
G61.8

100

 

14.10.3.

Cita veida polineiropātijas G62.0; G62.2; G62.8

75

 

14.10.4.

Polineiropātija citur klasificētu slimību dēļ G63.0; G63.3; G63.5

75

 

14.10.5.

Citas muguras smadzeņu slimības G95.0–G95.2; G95.8; G95.9

75

 
15. Psihiski un uzvedības traucējumi
15.1. Alcheimera (Alzheimer) demence F00.0–F00.2; F00.9 75  
15.2. Demence citur klasificētu slimību dēļ F02.0; F02.2; F02.8 75  
15.3. Citi psihiski traucējumi, kas rodas smadzeņu bojājuma un disfunkcijas vai somatiskas slimības dēļ F06.0; F06.2 75  
15.4. Personības un uzvedības traucējumi smadzeņu slimības, bojājuma vai disfunkcijas dēļ F07.0; F07.8 100 papildus norādot kodu Z04.6
15.5. Šizofrēnija F20.0–F20.6; F20.8 100  
15.6. Šizotipiski traucējumi F21 75  
15.7. Persistējoši murgi F22.0; F22.8; F22.9 75  
15.8. Akūti un transitoriski psihotiski traucējumi F23.0–F23.3; F23.8; F23.9 75 terapijas ilgums līdz 6 mēnešiem
15.9. Šizoafektīvi traucējumi F25.0–F25.5; F25.8; F25.9 75  
15.10. Bipolāri afektīvi traucējumi F31.0–F31.9 75  
15.11. Depresīva epizode F32.1–F32.3 75 terapijas ilgums līdz 6 mēnešiem
15.12. Rekurenti depresīvi traucējumi F33.0–F33.4; F33.8; F33.9 75  
15.13. Viegla garīga atpalicība F70.0; F70.1; F70.8; F70.9 100 papildus norādot kodu Z04.6
15.14. Vidēji smaga garīga atpalicība F71.0; F71.1; F71.8; F71.9 100  
15.15. Smaga garīga atpalicība F72.0; F72.1; F72.8; F72.9 100  
15.16. Dziļa garīga atpalicība F73.0; F73.1; F73.8; F73.9 100  
15.17. Pervezīvi attīstības traucējumi F84.0–F84.5; F84.8 75  
15.18. Hiperkinētiski traucējumi F90.0; F90.1; F90.8; F90.9 100 bērniem vecumā no 6 līdz 18 gadiem
15.19. Neorganiska enurēze F98.0 100 bērniem līdz 18 g.
15.20. Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ F10.1–F10.2 100 bērniem līdz 18 g.
15.21. Psihiski un uzvedības traucējumi opiātu lietošanas dēļ F11.1–F11.2 100 bērniem līdz 18 g.
15.22. Psihiski un uzvedības traucējumi Indijas kaņepju alkaloīdu lietošanas dēļ F12.1–F12.2 100 bērniem līdz 18 g.
15.23. Psihiski un uzvedības traucējumi, kas radušies sedatīvu un miega līdzekļu lietošanas dēļ F13.1–F13.2 100 bērniem līdz 18 g.
15.24. Psihiski un uzvedības traucējumi, kas radušies kokaīna lietošanas dēļ F14.1–F14.2 100 bērniem līdz 18 g.
15.25. Psihiski un uzvedības traucējumi, kas radušies citu stimulatoru, ieskaitot kofeīnu, lietošanas dēļ F15.1–F15.2 100 bērniem līdz 18 g.
15.26. Psihiski un uzvedības traucējumi, kas radušies halucinogēnu lietošanas dēļ F16.1–F16.2 100 bērniem līdz 18 g.
15.27. Psihiski un uzvedības traucējumi, kas radušies tabakas lietošanas dēļ F17.1–F17.2 100 bērniem līdz 18 g.
15.28. Psihiski un uzvedības traucējumi, kas radušies gaistošu organisku šķīdinātāju lietošanas dēļ F18.1–F18.2 100 bērniem līdz 18 g.
15.29. Psihiski un uzvedības traucējumi, kas radušies daudzu narkotisku un citu psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ F19.1–F19.2 100 bērniem līdz 18 g.

16. Faktori, kas ietekmē veselību un saskari ar veselības aprūpes darbiniekiem

16.1.

Mākslīga atvere Z93.1–Z93.6

100

 

16.2.

Stāvoklis pēc orgāna un audu transplantācijas Z94.0; Z94.1; Z94.2; Z94.4; Z94.8

100

ar diagnozes kodu Z94.8 iekļauta diagnozes "Cita orgāna un audu transplantācija" apakšdiagnoze "Kaulu smadzeņu transplantāts"

16.3.

Sirds un asinsvadu implantāti un transplantāti Z95.1; Z95.2; Z95.5; Z95.8

100

 

16.4.

Iespēja inficēties un kontakts ar humānā imūndeficīta vīrusu (HIV) Z20.6

100

 

16.5.

Bezsimptomu inficēšanās ar humānā imūndeficīta vīrusu (HIV) Z21

100

 

16.6.

Mākslīga apsēklošana Z31.1

100

 

16.7.

In vitro apaugļošana Z31.2

100

 

17. Uroģenitālās sistēmas slimības

17.1.

Nefrotiskais sindroms N04.0–N04.9

100

 

17.2.

Hronisks tubulointersticiāls nefrīts N11.0; N11.1; N11.8; N11.9

100

 

17.3.

Hroniska nieru slimība N18.1–N18.5; N18.9

100

 

17.4.

Prostatas hiperplāzija N40

75

 

17.5.

Endometrioze N80.0–N80.6; N80.8; N80.9

75

 

17.6.

Pārmērīgas, biežas un neregulāras menstruācijas N92.0–N92.6

75

 

17.7.

Traucējumi mākslīgas menopauzes dēļ N95.3

75

 

17.8.

Vīriešu neauglība (azoospermija, oligospermija) N46

100

 

17.9.

Sieviešu neauglība N97.0–N97.4; N978; N97.9

100

 

18. Ievainojumi, saindēšanās un citas ārējas iedarbes sekas

18.1.

Neprecizēta radiācijas ietekme T66

75

 

18.2.

Mugurkaulāja lūzuma sekas T91.1

75

 

18.3.

Citu krūškurvja un iegurņa lūzumu sekas T91.2

75

 

18.4.

Muguras smadzeņu bojājuma sekas T91.3

75

 

18.5.

Augšējās ekstremitātes nerva bojājuma sekas T92.4

75

 

18.6.

Apakšējās ekstremitātes nerva bojājuma sekas T93.4

75

 

19. Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods

19.1. Citi sievietes veselības traucējumi grūtniecības dēļ

19.1.1.

Venozas komplikācijas grūtniecības laikā O22.3; O22.9

75

 

19.1.2.

Cukura diabēts, kas sācies grūtniecības laikā O24.4

100

 

19.2. Citi citur neklasificēti stāvokļi dzemdniecībā

19.2.1.

Citur klasificētas slimības, kas sarežģī grūtniecību, dzemdības un pēcdzemdību periodu O99.1; O99.4

75

 

"
2.
pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-2433 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-2433 Nr]

"8. pielikums

Ministru kabineta

2006. gada 31. oktobra

noteikumiem Nr. 899


Informācija par aktuālajām zāļu cenām (euro) šo noteikumu 30.punktā minētajās valstīs


Zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks (turētājs)/ Pilnvarots pārstāvis     
Iesnieguma iesniegšanas datums:  

 

Zāļu aktīvā viela Zāļu ID numurs

Zāļu

 nosaukums

Stiprums Iepakojuma lielums Zāļu forma                                 Ražotāja (CIP) cena Piezīmes
Lietuva Igaunija Čehija Dānija Polija Rumānija Slovākija Ungārija
                             
                             
                             
                             
                             
                             

 "