Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 304
Rīgā 2024. gada 25. aprīlī (prot. Nr. 17 7. §)
24-TA-624
Par valsts nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 25, Sventē, Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā, pārdošanu
1.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē nekustamo īpašumu  (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4488 005 0691) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4488 005 0823) 0,36 ha platībā un divas būves (būves kadastra apzīmējumi 4488 005 0691 001 un 4488 005 0691 002) – Daugavpils ielā 25, Sventē, Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā.
2.
Pircējs par nekustamo īpašumu maksā euro.
3.
Zemkopības ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.
Ministru prezidente E. Siliņa
Finanšu ministrs A. Ašeradens