Noteikumu projekts

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Ministru kabineta noteikumi Nr. 529
Rīgā 2023. gada 12. septembrī (prot. Nr. 44 47. §)
22-TA-593
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.3. reformu un investīciju virziena "Digitālās prasmes" 2.3.1.2.i. investīcijas "Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība" īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar
likuma Par budžeta un finanšu vadību 19.3 panta otro daļu
1.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds) plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.3. reformu un investīciju virziena "Digitālās prasmes" 2.3.1.2.i. investīcijas "Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība" (turpmāk – investīcija) īstenošanas un uzraudzības kārtību, tai skaitā:
1.1.
investīcijas mērķi;
1.2.
investīcijai pieejamo finansējumu;
1.3.
investīcijas rādītājus;
1.4.
prasības projektu iesniedzējiem;
1.5.
investīcijas atbalstāmās darbības un izmaksu attiecināmības nosacījumus.
2.
Noteikumos lietoti šādi termini:
2.1.
saistītās personas – personas, kuras atbilst Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), 1. pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai saistīto komersantu definīcijai;
2.2.
sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti – komersanti, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikuma nosacījumiem;
2.3.
lielie komersanti – komersanti, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punkta nosacījumiem;
2.4.
Eiropas digitālās inovācijas centrs – inovācijas kopa, kas ir Latvijas nacionālās atlases procedūrā izraudzīta kandidātiestāde, kura iesniegusi pieteikumu Eiropas Komisijas uzsaukumam par Eiropas Digitālo inovāciju centru izveidi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 29. aprīļa Regulu (ES) 2021/694, ar ko izveido programmu "Digitālā Eiropa" un atceļ Lēmumu (ES) 2015/2240 (turpmāk – Regula Nr. 2021/694), un tiesību subjekts, kas atlasīts saskaņā ar Regulas Nr. 2021/694 16. pantu;
2.5.
sākotnējais digitālā brieduma tests – novērtējums par sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu un lielo komersantu esošo digitālo un inovāciju briedumu, ko sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti veic patstāvīgi vai sadarbībā ar Eiropas digitālās inovācijas centru, lai noteiktu sīko (mikro), mazo, vidējo un lielo komersantu digitalizācijas vajadzības un spēju izmantot digitālās tehnoloģijas, kas tiek definētas digitālās attīstības ceļa kartē;
2.6.
otrreizējais digitālā brieduma tests – novērtējums par sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu un lielo komersantu esošo digitālo un inovāciju briedumu, ko pēc atbalsta saņemšanas sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti veic patstāvīgi vai sadarbībā ar Eiropas digitālās inovācijas centru, un Eiropas digitālās inovācijas centra eksperta atzinums par projekta izpildes atbilstību digitālās attīstības ceļa kartes nosacījumiem;
2.7.
digitālās attīstības ceļa karte – Eiropas digitālās inovācijas centra eksperta padziļināti vadīts un izveidots novērtējums digitālā brieduma testa ietvaros par sīkajiem (mikro), mazajiem, vidējiem un lielajiem komersantiem nepieciešamajām investīcijām digitālās transformācijas veicināšanai;
2.8.
tiešsaistes apmācību kursi – plašpieejas tiešsaistes apmācību kursi, kas sniedz iespēju iegūt neformālu izglītību neatkarīgi no ģeogrāfiskās lokācijas, piedāvā brīvu piekļuvi un var uzturēt praktiski neierobežotu dalībnieku skaitu;
2.9.
specializēto jomu apmācības – Eiropas digitālās inovācijas centra nodrošinātas apmācības šo noteikumu 30. punktā minētajās jomās;
2.10.
digitālo prasmju apmācības – digitālo prasmju apmācības šo noteikumu 40. punktā minētajās jomās;
2.11.
finansējuma saņēmējs – investīcijas pirmās vai otrās kārtas projekta iesniedzējs, kas noslēdzis līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – aģentūra) par projekta īstenošanu;
2.12.
viens vienots uzņēmums – uzņēmums, kas atbilst Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) 2. panta 2. punkta nosacījumiem.
3.
Investīcijas mērķis ir nodrošināt Latvijas Republikā reģistrētus sīkos (mikro), mazos, vidējos un lielos komersantus ar digitālajām, robotizācijas un automatizācijas pamatprasmēm, digitālo pārveidi un digitālajām inovācijām, tai skaitā prasmēm, kas sekmētu eksporta veicināšanu, augsta līmeņa digitālās pārvaldības pamatprasmēm uzņēmumu vadības līmenī un prasmēm digitālo tehnoloģiju izmantošanai dažādos uzņēmējdarbības procesos.
4.
Investīcijas ietvaros gala labuma guvēji ir Latvijas Republikā reģistrēti sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti, tai skaitā tie, kas reģistrēti  Latvijas Republikā reģistrēta ārvalstu komersanta filiālē, kurš veic saimniecisko darbību Latvijā (turpmāk – gala labuma guvēji).
5.
Investīcija uzskatāma par stratēģiski svarīgu projektu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulu ES Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (turpmāk - Regula Nr. 2021/241).
6.
Lai sasniegtu šo noteikumu 3. punktā minēto mērķi, investīcijas pirmajā kārtā gala labuma guvējiem tiek nodrošināti tiešsaistes apmācību kursi un digitālo prasmju apmācības šo noteikumu 30. punktā minētajās jomās. Investīcijas otrajā kārtā tiek īstenotas gala labuma guvēju digitālo prasmju apmācības.
7.
Kopējais investīcijā pieejamais Atveseļošanas fonda finansējums ir 20 000 000 euro:
7.1.
investīcijas pirmajā atlases kārtā pieejamais kopējais finansējums ir 12 200 000 euro. Vienam Eiropas digitālās inovācijas centram pirmajā atlases kārtā pieejamais Atveseļošanas fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 6 100 000  euro;
7.2.
investīcijas otrajā atlases kārtā pieejamais kopējais finansējums ir 7 800 000 euro. Vienam projekta iesniegumam otrajā atlases kārtā pieejamais Atveseļošanas fonda maksimālais finansējums nepārsniedz 780 000 euro
8.
Šo noteikumu 7. punktā minēto Atveseļošanas fonda finansējumu piešķir līdz 2026. gada 30. jūnijam.
9.
Investīcijas ietvaros:
9.1.
ir noteikti šādi mērķi:
9.1.1.
komersantu skaits, kam nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve līdz 2024. gada 30. jūnijam, – 1286  komersanti;
9.1.2.
komersantu skaits, kam nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve līdz 2026. gada 30. jūnijam, – 3000 komersanti;
9.2.
ir noteikti šādi uzraudzības rādītāji:
9.2.1.
neunikālo komersantu skaits, kuros ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve līdz 2023. gada 31. decembrim, – 450 komersanti;
9.2.2.
neunikālo komersantu skaits, kuros ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve līdz 2025. gada 30. jūnijam, – 1886 komersanti;
9.3.
ir noteikts šāds atbalstīto gala labuma guvēju kopējais rādītājs – izglītības vai apmācības dalībnieku skaits (komersantos apmācīto personu skaits):
9.3.1.
vīriešu skaits:
9.3.1.1.
digitālajās pamatprasmēs apmācīto dalībnieku skaits vecumā no 18 līdz 29 gadiem;
9.3.1.2.
digitālajās pamatprasmēs apmācīto dalībnieku skaits vecumā no 30 līdz 54 gadiem;
9.3.1.3.
digitālajās pamatprasmēs apmācīto dalībnieku skaits vecumā no 55 gadiem;
9.3.2.
sieviešu skaits:
9.3.2.1.
digitālajās pamatprasmēs apmācīto dalībnieku skaits vecumā no 18 līdz 29 gadiem;
9.3.2.2.
digitālajās pamatprasmēs apmācīto dalībnieku skaits vecumā no 30 līdz 54 gadiem;
9.3.2.3.
digitālajās pamatprasmēs apmācīto dalībnieku skaits vecumā no 55 gadiem;
9.4.
ir noteikts šāds dalījums pa kārtām un projektiem:
9.4.1.
komersantu skaits, kam nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve pirmās kārtas ietvaros līdz 2024. gada 30. jūnijam, – 1000, viena finansējuma saņēmēja projekta iesniegumā ne mazāk kā 500;
9.4.2.
komersantu skaits, kam nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve otrās kārtas ietvaros līdz 2024. gada 30. jūnijam, – 286, viena finansējuma saņēmēja projekta iesniegumā  ne mazāk kā 29;
9.4.3.
komersantu skaits, kam nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve pirmās kārtas ietvaros līdz 2026. gada 30. jūnijam, – 1900, viena finansējuma saņēmēja projekta iesniegumā ne mazāk kā 950;
9.4.4.
komersantu skaits, kam nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve otrās kārtas ietvaros līdz 2026. gada 30. jūnijam, – 1100, viena finansējuma saņēmēja projekta iesniegumā ne mazāk kā 110;
9.5.
investīcija sniedz ieguldījumu 2.3.1.r reformas mērķa sasniegšanā – līdz 2025. gada 31. decembrim pieaugušo izglītībā iesaistīto pieaugušo (vecumā no 25 līdz 64 gadiem) īpatsvars pēdējās četrās nedēļās pirms apsekojuma – 8 %.
10.
Ja otrās kārtas ietvaros projekta iesniegumus iesniedz par mazāku summu nekā šo noteikumu 7.2. apakšpunktā noteiktais maksimāli pieļaujamais finansējums, šo noteikumu 9.4.4. apakšpunktā noteiktais rādītājs tiek aprēķināts proporcionāli projekta iesniegumā norādītajai summai, bet ne mazāk kā 80 komersantu.
11.
Investīcijas pirmo kārtu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. Investīcijas otro kārtu īsteno atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā.
12.
Ja pēc investīcijas otrās kārtas īstenošanas ir pieejams finansējums, aģentūra organizē atklātu trešo atlases kārtu atbilstoši otrās atlases kārtas nosacījumiem, nodrošinot šo noteikumu 9. punktā minēto rādītāju sasniegšanu. Ja atlikušais finansējums nav pietiekams jaunai projektu iesniegumu atlasei, nozares ministrija lemj par atlikušā finansējuma lietderīgu izmantošanu.
13.
Investīcijas ietvaros atbildīgās iestādes pienākumus pilda Ekonomikas ministrija (turpmāk – ministrija).
14.
Investīcijas ietvaros atbalsts finansējuma saņēmējiem tiek sniegts granta veidā. Gala labuma guvējiem investīcijas pirmās kārtas ietvaros atbalstu sniedz granta veidā, bet otrās kārtas ietvaros – nefinanšu atbalsta veidā.
2.Prasības projekta iesniedzējam
2.1.Prasības projekta iesniedzējam un projekta vērtēšanai investīcijas pirmajā kārtā
15.
Investīcijas pirmās kārtas projektu iesniegumu atlasi veic ministrija.
16.
Investīcijas pirmās atlases kārtas ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējs ir Eiropas digitālās inovācijas centrs, kurš atbilst šādiem nosacījumiem:
16.1.
tam ir atbilstošas kompetences attiecībā uz Eiropas digitālās inovācijas centra darbībām, kas minētas  Komisijas regulas Nr. 2021/694 16. panta 6. punktā un kompetences vienā vai vairākās Komisijas regulas Nr. 2021/694 3. panta 2. punktā norādītajās jomās;
16.2.
tam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro projekta iesnieguma iesniegšanas dienā un precizētā projekta iesnieguma iesniegšanas dienā (ja attiecināms);
16.3.
tas atbilst komercdarbības atbalsta nosacījumiem saskaņā ar šo noteikumu 25. punktā un 5. nodaļā minētajiem de minimis atbalsta nosacījumiem;
16.4.
tam ir pietiekama administrēšanas, īstenošanas un finanšu kapacitāte projekta īstenošanai, kas atbilst tam finansējuma apmēram, kuru pārvaldīs Eiropas digitālās inovācijas centrs šajos noteikumos noteiktajā apmērā;
16.5.
tā plānotie sagaidāmie rezultāti un rādītāji atbilst šo noteikumu prasībām.
17.
Ministrija saņemtos projektu iesniegumus un pievienotos dokumentus izvērtē atbilstoši šādiem kritērijiem:
17.1.
projekta iesniegums Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – Kohēzijas sistēma)  iesniegts noteiktajā termiņā un veidā;
17.2.
projekta iesniegums un tā pielikumi ir iesniegti latviešu valodā;
17.3.
projekta iesnieguma finanšu dati un aprēķini ir norādīti euro un ir aritmētiski pareizi;
17.4.
projekta iesniegumā paredzētais Atveseļošanas fonda finansējuma apmērs nepārsniedz šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto Atveseļošanas fonda finansējuma apmēru vienam Eiropas digitālās inovācijas centram;
17.5.
projekta īstenošanas termiņš nav ilgāks par 2026. gada 30. jūniju;
17.6.
projekta iesniegumā plānotie sasniedzamie rādītāji atbilst šo noteikumu 9. punktā minētajiem nosacījumiem;
17.7.
projekta iesniegumā ir identificēti, aprakstīti un izvērtēti projekta riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi;
17.8.
projekta iesniegumā iekļautās kopējās izmaksas, plānotās atbalstāmās darbības un izmaksu pozīcijas atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām;
17.9.
Eiropas digitālās inovācijas centrā ir izveidota iekšējās kontroles sistēma, kas ietver pārbaudīšanas, novēršanas un labošanas nosacījumus attiecībā uz korupcijas, krāpšanas, interešu konflikta un dubultā finansējuma vadības procesiem, kā arī attiecīgo apstākļu noteikšanas un identificēšanas nosacījumus;
17.10.
ir atbilstība šo noteikumu 16.4. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;
17.11.
projekta iesniegumā skaidri norādīti Eiropas digitālās inovācijas centra dalībnieki, kuri tiek iesaistīti projekta īstenošanā un kuriem tiks veikta de minimis atbalsta uzskaite.
18.
Ministrijas lēmumu pieņemšanas nosacījumi:
18.1.
ja projekta iesniedzējs un projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 16. un 17. punkta nosacījumiem, ministrija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
18.2.
ja projekta iesniedzējs un projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 16. un 17. punkta nosacījumiem, ministrija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, iekļaujot tajā nosacījumus un termiņu, kādā projekta iesniedzējs  var precizēt projekta iesniegumu; 
18.3.
ja projekta iesniedzējs ir izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu izvirzītos nosacījumus, ministrija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu;  
18.4.
ja projekta iesniedzējs nav izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu izvirzītos nosacījumus vai projekta iesniegums nav iesniegts lēmumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, ministrija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;
18.5.
ministrija informē aģentūru par pieņemtajiem lēmumiem.
2.2.Prasības projekta iesniedzējam un projekta vērtēšanai investīcijas otrajā kārtā
19.
Investīcijas otrās kārtas atlasi veic aģentūra.
20.
Investīcijas otrās atlases kārtas ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējs ir biedrība, kura atbilst šādiem nosacījumiem:
20.1.
tā ir reģistrēta Biedrību un nodibinājumu reģistrā; 
20.2.
tai saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro projekta iesnieguma iesniegšanas dienā un precizētā projekta iesnieguma iesniegšanas dienā;
20.3.
tai ir pietiekama administrēšanas, īstenošanas un finanšu kapacitāte projekta īstenošanai;
20.4.
kopējais Latvijā reģistrēto biedrības biedru un to biedru apgrozījums pēdējā noslēgtajā pārskata gadā pārsniedz 142 miljonus euro;
20.5.
projekta iesniegumā plānotie sagaidāmie rezultāti un rādītāji atbilst šo noteikumu nosacījumiem;
20.6.
neatbilst šo noteikumu 25. punktā noteiktajiem kritērijiem;
20.7.
tai (vai tai piesaistītajam projekta vadītājam vai vadošajam ekspertam) ir iepriekšēja pieredze prasmju pilnveides projektu īstenošanā secīgus pēdējos divus gadus ar dažādiem atbalsta projektiem;
20.8.
tā atbilst komercdarbības atbalsta nosacījumiem atbilstoši šo noteikumu 25. punktā un 5. nodaļā minētajiem de minimis atbalsta nosacījumiem.
21.
Projektu iesniegumu vērtēšanai aģentūra izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju, kuras sastāvā ir aģentūras pārstāvji, vismaz viens pārstāvis no ministrijas un pārstāvis no Izglītības un zinātnes ministrijas.
22.
Projektu iesniegumu vērtēšanu sāk pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Projekta iesniegums, kas iesniegts pēc iesniegšanas beigu datuma, netiek vērtēts un aģentūra par to informē projekta iesniedzēju.
2.3.Vispārīgās projekta iesniedzējam un projekta vērtēšanai noteiktās prasības pirmajā un otrajā kārtā
23.
Projekta iesniedzējs investīcijas pirmās un otrās atlases kārtas ietvaros drīkst iesniegt vienu projekta iesniegumu.
24.
Projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu Kohēzijas sistēmā, pievienojot šādus dokumentus un informāciju:
24.1.
projekta īstenošanas laika grafiku;
24.2.
investīcijas pirmajā kārtā – apliecinājumu, ka tas atbilst šo noteikumu prasībām un ka apmācības tiks nodrošinātas šo noteikumu 30. punktā minētajās jomās, investīcijas otrajā kārtā – apliecinājumu, ka tas atbilst šo noteikumu prasībām un ka apmācības tiks nodrošinātas šo noteikumu 40. punktā minētajās jomās;
24.3.
apliecinājumu par korupcijas, krāpšanas, interešu konflikta un dubultā finansējuma neesību;
24.4.
projekta budžetā norādīto izmaksu aprēķina atšifrējumu, kas pamato plānoto izmaksu apmēru (informācija par veiktajām tirgus aptaujām, statistikas datiem, pieredzi līdzīgos projektos u. tml.);
24.5.
veidlapu par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai, ko iesniedz finansējuma saņēmēji;
24.6.
biedrības biedru vai partneru sarakstu un to biedru vai partneru sarakstu, kas nav projekta iesniedzēja biedri, bet ir biedri kādā no organizācijām, kuras ir projekta iesniedzēja biedri, ja projekta iesniedzējs balstās uz šo organizāciju apgrozījumu šo noteikumu 20.4. apakšpunktā minētā rādītāja pamatošanai;
24.7.
apliecinājumu, ka uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi:
24.7.1.
projekta iesniedzējs var nodrošināt projekta ietvaros noteikto rādītāju sasniegšanu;
24.7.2.
projekta iesniedzējam ir izstrādāta iekšējās kontroles sistēma (iekšējā kārtība) korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai, ietverot:
24.7.2.1.
pasākumus interešu konflikta riska kontrolei (preventīvus pasākumus,  paziņošanas procedūru, labošanas pasākumus u. tml.), tai skaitā ietverot informāciju par interešu konflikta novēršanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES, Euratom) 2018/1064 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012, 61. pantu;
24.7.2.2.
pasākumu aprakstu aizliegtās vienošanās riska kontrolei;
24.7.2.3.
pasākumu aprakstu krāpšanas un korupcijas risku novēršanai;
24.7.2.4.
procedūras aprakstu, lai novērstu un identificētu dubultā finansējuma situāciju pret citiem ārvalstu finanšu instrumentiem;
24.7.2.5.
iekšējās informācijas aprites un komunikācijas pasākumu aprakstu interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas riska novēršanai;
24.7.2.6.
ētikas kodeksu;
24.7.2.7.
ziņošanas mehānismu kompetentajām iestādēm par potenciāliem administratīviem vai kriminālpārkāpumiem;
24.7.2.8.
kārtību, kādā darbinieki var ziņot par iespējamiem pārkāpumiem;
24.8.
iekšējo procedūru par de minimis atbalsta sniegšanu;
24.9.
iekšējo procedūru par atbalsta sniegšanu atbilstoši Komisijas regulas 651/2014 31. panta nosacījumiem.
25.
Uz projekta iesnieguma iesniedzēju un gala labuma guvēju nav attiecināms neviens no šādiem izslēgšanas kritērijiem:
25.1.
projekta iesnieguma iesniedzējs vai gala labuma guvējs, vai persona, kura ir projekta iesnieguma iesniedzēja vai gala labuma guvēja valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt projekta iesniedzēja vai gala labuma guvēja ar filiāli saistītās darbībās, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem (tam jābūt konstatētam ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu (fiziskai personai) vai prokurora priekšrakstu par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu (juridiskai personai)):
25.1.1.
noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītos noziedzīgos nodarījumos;
25.1.2.
kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labumu pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi;
25.1.3.
krāpšana, krāpšana automatizētā datu apstrādes sistēmā, apdrošināšanas krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;
25.1.4.
izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;
25.1.5.
terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas apmācīšana, apmācīšanās terorismam;
25.1.6.
cilvēku tirdzniecība;
25.1.7.
preču un vielu, kuru aprite ir aizliegta vai speciāli reglamentēta, pārvietošana pāri Latvijas Republikas valsts robežai;
25.1.8.
neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos;
25.2.
projekta iesnieguma iesniedzējs vai gala labuma guvējs ar tādu attiecīgā jomā kompetentas institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu un sodīts par pārkāpumu, kas izpaužas kā:
25.2.1.
vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī;
25.2.2.
personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma vai nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;
25.3.
projekta iesnieguma iesniedzējs vai gala labuma guvējs ar tādu attiecīgā jomā kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros to ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;
25.4.
projekta iesnieguma iesniedzējam vai gala labuma guvējam ir pasludināts maksātnespējas process, ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ir apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts.
26.
Investīcijas otrās atlases kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas komisija noteiktajā projektu iesniegumu atlases termiņā saņemtos projektu iesniegumus vērtē atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem:
26.1.
ja uz projekta iesnieguma iesniedzēju ir attiecināms kāds no izslēgšanas kritērijiem, turpmāko projekta iesnieguma vērtēšanu neveic un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;
26.2.
ja projekta iesniegums neatbilst minimālajām kvalitātes prasībām, turpmāko projekta iesnieguma vērtēšanu neveic un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;
26.3.
vērtē principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" ievērošanu, lai iekļautās darbības paredzamā ietekme uz visiem vides mērķiem būtu nebūtiska vai ietekmes nebūtu vispār, vērtējot gan tiešās, gan primārās netiešās sekas visā aprites ciklā saskaņā ar Regulas Nr. 2021/241 2. panta 6. punktu;
26.4.
vērtē pārējos projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus.
27.
Atbilstības kritērijiem atbilstošie projekti, kuros izpildītas minimālās kvalitātes prasības, tiek sarindoti pēc augstākā kvalitātes kritērijos iegūtā kopējā punktu skaita, priekšroku dod projektam ar lielāko kopējo punktu skaitu.
28.
Ja vairākiem projektu iesniegumiem otrās kārtas ietvaros ir vienāds punktu skaits, priekšroka ir projekta iesniegumam, kurā plānots lielākais apmācāmo komersantu skaits. Ja apmācāmo komersantu skaits ir vienāds, priekšroka ir projektam, kas atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minētajiem projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem ieguvis augstāku punktu skaitu 3.2. kvalitātes kritērijā "Projekta iesniedzēja apmācību projektu īstenošanas pieredze".
3.Atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumi
3.1.Investīcijas pirmās kārtas atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumi
29.
Eiropas digitālās inovācijas centrs kā finansējuma saņēmējs gala labuma guvējam sedz izmaksas pēc tam, kad gala labuma guvējs ir izgājis apmācību kursus, iesniedzis apstiprinājumu sekmīgai apmācību kursu beigšanai un izdevumus apliecinošus dokumentus. 
30.
Pirmās kārtas ietvaros finansējumu piešķir šādās apmācību jomās:
30.1.
korporatīvā ilgtspēja (ESG);
30.2.
vispārēja personas datu aizsardzība;
30.3.
e-tiesiskais regulējums;
30.4.
mākoņpakalpojumi un to menedžments;
30.5.
lietotāju pieredze un lietotāju saskarne (UX/UI specializācija);
30.6.
e-komercijas izstrāde un starptautiskā integrācija;
30.7.
datu analīze un vizualizācija;
30.8.
datubāzu izstrāde un uzturēšana;
30.9.
programmēšana;
30.10.
biznesa inteliģences sistēmu izstrāde;
30.11.
digitālā transformācija, tai skaitā digitālā pārveide, digitālās inovācijas, virtuālā vai paplašinātā realitāte, viedās tehnoloģijas;
30.12.
biznesa procesu analīze;
30.13.
uzņēmuma procesi un to digitalizācija, tai skaitā jaunu iekārtu ieviešana saimnieciskās darbības attīstībai;
30.14.
kiberdrošība un tās specializācijas;
30.15.
mākslīgais intelekts;
30.16.
augstas veiktspējas datošana.
31.
Apmācību sniedzējs ir juridiska vai fiziska persona. Apmācību sniedzēja (pasniedzēja) kvalifikācija atbilst šādām prasībām:
31.1.
pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti nodarbinātie;
31.2.
pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību kursu.
32.
Eiropas digitālās inovācijas centrs kā finansējuma saņēmējs, nodrošinot pārbaudes dokumentēšanu, pārliecinās, ka tiešsaistes apmācību kursu sniedzējs var sniegt apmācības, kas nodrošina investīcijas mērķa sasniegšanu, apmācību sniedzējs ir ar pietiekamu kapacitāti un apmācību kursa saturs atbilst gala labuma guvēju apmācību vajadzībām.
33.
Pirmās kārtas ietvaros gala labuma guvējam tiešsaistes apmācības kursu un digitālo prasmju apmācības var sniegt Eiropas digitālās inovācijas centra dalībnieks, no personāla izmaksām sedzot atalgojuma izmaksas saskaņā ar šo noteikumu 83. punktu. Eiropas digitālās inovācijas centra dalībnieka sniegtie apmācības kursi atbilst šo noteikumu 34. punktā minētajiem nosacījumiem.
34.
Tiešsaistes kursi atrodas platformā, kurā vismaz 10 augstākās izglītības iestādes ir iekļautas pasaules universitāšu reitingā "Times Higher Education" vai, ja ir mazāk nekā 10 augstākās izglītības iestādes, tās visas ir iekļautas minētā pasaules universitāšu reitinga pirmajās 100 vietās.
35.
Eiropas digitālās inovācijas centrs kā finansējuma saņēmējs investīcijas pirmās kārtas īstenošanai izveido atbalstāmo tiešsaistes apmācību kursu sarakstu šo noteikumu 30. punktā minētajās apmācību jomās. Tiešsaistes apmācību kursu sarakstu publicē  finansējuma saņēmēja tīmekļvietnē un informāciju par kursiem publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
36.
Eiropas digitālās inovācijas centra kā finansējuma saņēmēja atbalstāmo tiešsaistes apmācību kursu sarakstā tiešsaistes apmācības kursu iekļauj, ja:
36.1.
tiešsaistes apmācību kurss atrodas platformā, kurā vismaz divas no augstākās izglītības iestādēm piedāvā mācību programmas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālajām valodām;
36.2.
izvēlētie atvērto tiešsaistes platformu kursi atbilst šo noteikumu 30. punktā minētajām apmācību jomām.
37.
Gala labuma guvējs investīcijas pirmās kārtas ietvaros var izvēlēties atvērto tiešsaistes apmācību kursu, kas neatbilst šo noteikumu 30. punktā minētajām apmācību jomām, ja Eiropas digitālās inovācijas centrs apstiprina, ka tiešsaistes apmācību kurss atbilst šo noteikumu 40. punktā minētajām apmācību jomām. Ja nepieciešams, Eiropas digitālās inovācijas centrs aktualizē atbalstāmo tiešsaistes apmācību kursu sarakstu.
38.
Investīcijas pirmās kārtas ietvaros ir attiecināmas šādas mācību projekta īstenošanas izmaksas:
38.1.
attiecībā uz Eiropas digitālās inovācijas centru kā finansējuma saņēmēju:
38.1.1.
izmaksas, kas saistītas ar atvērto tiešsaistes apmācību kursu integrēšanu Eiropas digitālās inovācijas centra pakalpojumu piedāvājumu platformā;
38.1.2.
Eiropas digitālās inovācijas centra organizēto informatīvo pasākumu izmaksas, lai motivētu gala labuma guvēju attīstīt prasmes;
38.1.3.
Eiropas digitālās inovācijas centra rīkotās konferences organizēšanas izmaksas saskaņā ar šo noteikumu 5.  un 56. punktu;
38.2.
attiecībā uz gala labuma guvēju:
38.2.1.
apmācību izmaksas gala labuma guvēju darbiniekiem, tai skaitā sertifikācijas vai eksaminācijas izmaksas;
38.2.2.
tiešsaistes platformu abonementa izmaksas;
38.2.3.
apmācību tulkošanas pakalpojumu izmaksas.
3.2.Investīcijas otrās kārtas atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumi
39.
Biedrība kā finansējuma saņēmējs investīcijas otrās kārtas ietvaros sniedz nefinanšu atbalstu gala labuma guvējiem, nodrošinot digitālo prasmju apmācības. Biedrība sedz attiecināmās izmaksas, kas saistītas ar apmācību kursu nodrošināšanu gala labuma guvējam. 
40.
Otrās kārtas ietvaros finansējumu piešķir šādās apmācību jomās:
40.1.
informācijas uzglabāšana internetā;
40.2.
digitālais mārketings;
40.3.
ražošanas procesu automatizācija un digitalizācija;
40.4.
projektēšanas un produktu izstrādes digitālie risinājumi;
40.5.
uzņēmējdarbības procesu digitalizācija;
40.6.
digitālo risinājumu ieviešana un pārvaldība;
40.7.
kvalitātes uzraudzības un kontroles digitālie risinājumi;
40.8.
digitālie pārdošanas risinājumi;
40.9.
programmēšana;
40.10.
tīmekļvietņu un sociālo portālu izmantošana;
40.11.
programmatūras konfigurācija;
40.12.
pārdošana tiešsaistē;
40.13.
digitālo prasmju attīstība;
40.14.
pašvadīta mācīšanās tiešsaistē;
40.15.
attēlu, video un audio apstrāde;
40.16.
prezentāciju sagatavošana;
40.17.
pamata programmēšanas prasmes;
40.18.
kiberdrošības un tās specializācijas apmācības;
40.19.
jaunu iekārtu vai procesu ieviešana saimnieciskās darbības attīstībai.
41.
Otrās kārtas ietvaros gala labuma guvējam digitālo prasmju apmācības var sniegt tā saistītās personas, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai definīcijai, ja saistītā persona ir izvēlēta atbilstoši šo noteikumu 58. punkta prasībām.
42.
Investīcijas otrajā kārtā apmācību sniedzējs ir Latvijas vai ārvalstu juridiska vai fiziska persona. Apmācību sniedzēja (pasniedzēja) kvalifikācija atbilst šādām prasībām:
42.1.
pasniedzējam ir vismaz triju gadu darba pieredze nozarē, kurā tiks apmācīti nodarbinātie, vai vismaz triju gadu pieredze apmācību sniegšanas nozarē, kurā tiks apmācīti nodarbinātie;
42.2.
pasniedzēja kvalifikācija apmācību nozarē nav zemāka par kvalifikāciju, ko iegūs nodarbinātie, apgūstot apmācību kursu.
43.
Biedrība kā finansējuma saņēmējs, nodrošinot pārbaudes dokumentēšanu, izvērtē, vai apmācību sniedzējs var sniegt apmācības, kas nodrošina investīcijas mērķa sasniegšanu, vai apmācību sniedzējs ir ar pietiekamu kapacitāti un apmācību kursa saturs atbilst gala labuma guvēju apmācību vajadzībām.
44.
Investīcijas otrās kārtas ietvaros ir attiecināmas šādas projekta īstenošanas izmaksas:
44.1.
attiecībā uz biedrību kā finansējuma saņēmēju:
44.1.1.
apmācību kursu izmaksas, kas ir tieši saistītas ar apmācību projektu, atbilst Komisijas regulas Nr.651/2014 31. panta 3. punktam: 
44.1.1.1.
kopējā pasniedzēju darba samaksa par darba stundām, kas nepārsniedz apmācību kursu ilgumu (tai skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);
44.1.1.2.
pasniedzēju un nodarbināto ceļa (transporta) izmaksas;
44.1.1.3.
pasniedzēju izmitināšanas izmaksas;
44.1.1.4.
ar apmācībām saistīto konsultāciju pakalpojumu izmaksas;
44.1.1.5.
finansējuma saņēmēja tiešsaistes platformu abonementu izmaksas;
44.1.2.
saņēmēja informatīvo pasākumu un konferences organizēšanas izmaksas, lai motivētu gala labuma guvējus attīstīt prasmes;
44.2.
attiecībā uz gala labumu guvēju (maksa par materiāliem un pakalpojumiem, kas tieši saistīti ar apmācību kursiem):
44.2.1.
apmācībām izmantojamo mācību materiālu izmaksas (drukāti vai audiovizuāli materiāli, kuri pēc apmācību beigām paliek projektā apmācīto nodarbināto īpašumā);
44.2.2.
apmācībām izmantojamo telpu un iekārtu nomas izmaksas par mācību laiku;
44.2.3.
mācību maksa gala labuma guvēju darbiniekiem, tai skaitā sertifikācijas vai eksaminācijas izmaksas;
44.2.4.
tulkošanas  pakalpojumu izmaksas, tajā skaitā tulka komandējuma izmaksas, ja attiecināms;
44.2.5.
gala labuma guvēja darbinieku izmitināšanas izmaksas, ja apmācības norisinās ārvalstīs.
3.3.Atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības vispārīgie nosacījumi pirmajā un otrajā atlases kārtā
45.
Finansējuma saņēmējam izmaksas attiecināmas no brīža, kad finansējuma saņēmējs iesniedzis projekta pieteikumu Kohēzijas sistēmā. Gala labuma guvējam izmaksas attiecināmas no brīža, kad gala labuma guvējs  iesniedzis iesniegumu finansējuma saņēmējam atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktam, izņemot aktivitātes, kas nav uzskatāmas par darbu sākumu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 23. punktā minētajai definīcijai. Ja uz pieteikuma iesniegšanas brīdi tiek konstatēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punkta pārkāpums, gala labuma guvēja projekta ietvaros radušās izmaksas ir neattiecināmas un tās jāsedz no privātajiem līdzekļiem.
46.
Gala labuma guvējs un finansējuma saņēmējs uzņemas risku visas radušās izmaksas segt no saviem līdzekļiem, ja pirmās kārtas ietvaros ministrija un otrās kārtas ietvaros aģentūra vai finansējuma saņēmējs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma vai gala labuma guvēja iesnieguma neatbilstību komercdarbības atbalsta nosacījumiem.
47.
Finansējuma saņēmējs ievēro šādus nosacījumus:
47.1.
apmācības var notikt gan Latvijas Republikas teritorijā, gan ārvalstīs;
47.2.
apmācības pirmās kārtas ietvaros tiek nodrošinātas tiešsaistē, savukārt otrās kārtas ietvaros apmācības var nodrošināt gan klātienē, gan attālināti, tai skaitā izmantojot hibrīdmodeli.
48.
Gala labuma guvējs nodrošina, ka apmācīto personu darba vieta ir Latvijas Republika.
49.
Finansējuma saņēmējs nepiešķir atbalstu gala labuma guvējiem:
49.1.
apmācībām augstākās izglītības iegūšanai;
49.2.
apmācībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 651/2014 31. panta 2. punktā;
49.3.
apmācībām jomās, kas nav iekļautas šo noteikumu 30. vai 40. punktā.
50.
Apmācībās iesaistītais gala labuma guvēja nodarbinātais nedrīkst apgūt vienu un to pašu apmācību kursu vairāk par vienu reizi, izņemot gadījumu, ja apmācību kursi apgūti Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" ietvaros un no pēdējā apmācību kursa apgūšanas ir pagājis vairāk nekā gads.
51.
Lai nodrošinātu demarkāciju gala labuma guvēju līmenī par šajos noteikumos noteiktajām apmācību jomām pirmajā un otrajā atlases kārtā, dubultā finansējuma pārbaudi veic finansējuma saņēmējs projekta ietvaros.
52.
Gala labuma guvējs, iesniedzot iesniegumu finansējuma saņēmējam, vienlaikus apliecina, ka nav pārkāpti šo noteikumu 50. punktā minētie ierobežojumi. Ja finansējuma saņēmējam nerodas pārliecība par gala labuma guvēja sniegto apliecinājumu par mācību satura dublēšanu, tas var pieprasīt gala labuma guvējam vai citam finansējuma saņēmējam iesniegt pamatojošos dokumentus par mācību kursu saturu.
53.
Projekta vadības izmaksas, tai skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, nepārsniedz 20 % no kopējām projekta iesniegumā apstiprinātajām izmaksām:
53.1.
ja projekta vadība tiek veikta uz darba līguma pamata, tiek attiecinātas darba vietas aprīkojuma izmaksas (pieļaujama tikai aprīkojuma noma vai nolietojums), projekta vadības personāla darba alga un ar to saistītie darba algas nodokļi, transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojuma pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana), telpu īre un noma, telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde), kancelejas preču izmaksas, pasta izdevumi, interneta un telekomunikāciju izmaksas, komandējumu vai darba braucienu izmaksas;
53.2.
ārpakalpojuma izmaksas – projektu vadība, grāmatvedības pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi, tai skaitā darba vietas aprīkojuma izmaksas (pieļaujama tikai aprīkojuma noma vai nolietojums), transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojuma pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana), telpu īre un noma, telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde), kancelejas preču izmaksas, pasta izdevumi, interneta un telekomunikāciju izmaksas, komandējumu vai darba braucienu izmaksas, iekļaujot šīs izmaksas ārpakalpojuma projekta vadības līgumā kā atsevišķu pozīciju.
54.
Izmaksas, kas nav saistītas ar apmācību un ar tām saistītā personāla izmaksām, nepārsniedz 20 % no kopējām projekta iesniegumā apstiprinātajām izmaksām.
55.
Investīciju projekta telpu un iekārtu nomas izmaksas par mācību laiku un mācību materiālu izmaksas nepārsniedz 15 % no kopējām projekta iesniegumā apstiprinātajām izmaksām.
56.
Konferences organizēšanas izmaksas un informatīvo pasākumu izmaksas, lai motivētu gala labuma guvējus attīstīt prasmes, nepārsniedz 15 % no kopējām projekta iesniegumā apstiprinātajām izmaksām.
57.
Abu investīciju kārtu ietvaros finansējuma saņēmēji var organizēt vienu kopēju konferenci.
58.
Šo noteikumu 53. punktā minēto projekta vadību var veikt:
58.1.
finansējuma saņēmēja nodarbinātie, atlīdzībā iekļaujot arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
58.2.
ārpakalpojuma veidā, uz uzņēmuma vai pakalpojuma līguma pamata, piesaistot projekta vadītāju, atlīdzībā iekļaujot arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Uzņēmuma vai pakalpojumu līgumā nenorāda atlīdzības likmi par darba stundu, bet norāda sasniedzamo rezultātu;
58.3.
ārpakalpojuma veidā vai uz uzņēmuma līguma pamata, piesaistot pakalpojuma sniedzēju.
59.
Investīcijas ietvaros noslēgto pakalpojumu līgumu, tai skaitā šo noteikumu 38.1.1.38.1.2. un 44.2.1. apakšpunktā minēto darbību, izpildei darbības termiņš ir ne ilgāk kā līdz 2026. gada 30. jūnijam.
60.
Investīcijas ietvaros ir attiecināmas izmaksas, kuras tieši saistītas ar projektā  veiktajām darbībām, ir izmērāmas, samērīgas, pamatotas un atbilst pareizas finanšu vadības principiem. Investīcijas ietvaros veic sociāli atbildīgu publisku iepirkumu.
61.
Investīcijas ietvaros nav attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas:
61.1.
izmaksas, kas šo noteikumu 60. punktā nav noteiktas kā attiecināmas vai pārsniedz izmaksu apmēra ierobežojumus;
61.2.
nodokļi, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis, muitas nodokļi, nodevas un soda maksājumi, izņemot šo noteikumu 44.1.1. apakšpunktā  un 53. punktā minētos gadījumus. Ja šādas izmaksas ir radušās, gala labuma guvējs tās finansē no saviem līdzekļiem;
61.3.
projekta izmaksas, kas radušās pirms finansējuma saņēmēja projekta iesnieguma iesniegšanas Kohēzijas sistēmā.
62.
Ja izmaksas nav tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, nav izmērāmas, samērīgas, pamatotas ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem un nav ievēroti saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principi, gala labuma guvēji tās finansē no saviem līdzekļiem.
4.Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi
63.
Finansējuma saņēmējs abu investīcijas kārtu ietvaros veic šādas darbības:
63.1.
vērtē gala labuma guvēju atbilstību šo noteikumu 25. punktā minētajiem izslēgšanas kritērijiem;
63.2.
vērtējot atbalsta apmēru gala labuma guvējam, apmācību projektā nodrošina Komisijas regulas Nr. 651/2014 4. panta 1. punkta "n" apakšpunktā noteiktās robežvērtības ievērošanu;
63.3.
uzkrāj Kohēzijas sistēmā vismaz šādus datus, kurus atjauno ne retāk kā divas reizes gadā, un pēc pieprasījuma iesniedz ministrijā šādu informāciju:
63.3.1.
gala labuma guvējs, kurā nodarbināts apmācītais darbinieks (nosaukums, reģistrācijas numurs, gala labuma guvēja pārstāvētā nozare pēc NACE 2. red., komersanta statuss, viedās specializācijas stratēģijā noteiktā joma);
63.3.2.
apmācībās iesaistīto dalībnieku skaits dalījumā pa dzimumiem un vecumiem; 
63.3.3.
apmācībās iesaistīto nodarbināto izglītības līmenis un profesijas klasifikators;
63.3.4.
saņemtās apmācības (nosaukums, īss apraksts, apmācību laiks un ilgums, apmācību vieta, apmācību sniedzējs un pasniedzējs, apmācību izmaksas, apmācību klasifikators);
63.3.5.
apmācīto dalībnieku skaits pa apmācību jomām;
63.3.6.
apmācībās iesaistīto nodarbināto novērtējuma apkopojums  par apmācību kursu kvalitāti;
63.4.
uzkrāj un pēc ministrijas vai aģentūras pieprasījuma iesniedz apmācībās iesaistītā nodarbinātā identifikatoru (vārds, uzvārds, personas kods), kursu vai apmācību nosaukumu, informāciju par apmācību sākuma un beigu datumu un apmācību apguves statusu, lai nodrošinātu komercdarbības atbalsta nosacījumu ievērošanu attiecībā uz dubultā finansējuma risku, kā arī nodrošinātu Komisijas 2021. gada 28. septembra Deleģētās regulas Nr. 2021/2106, ar kuru, nosakot atveseļošanas un noturības rezultātu pārskata kopējos rādītājus un detalizētos elementus, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, 1. pantā un pielikumā "Kopējo rādītāju saraksts" noteikto nosacījumu uzskaiti;
63.5.
saskaņā ar Regulas Nr. 2021/241 34. pantu ne retāk kā reizi sešos mēnešos ievieto savā tīmekļvietnē aktuālo informāciju par projekta īstenošanas gaitu un sniegtajām apmācībām, tai skaitā šo noteikumu 63.3.1. un 63.3.4. apakšpunktā norādīto informāciju;
63.6.
investīcijas īstenošanai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādi veic atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci neierobežojošā procedūrā, ievērojot šo noteikumu 102. un 103. punktā noteiktos termiņus;
63.7.
vērtē šo noteikumu 38.2. un 44.2. apakšpunktā minēto apmācību kursu un apmācību izmaksu ekonomisko pamatotību, tai skaitā atbilstību tirgus cenām, un kursu lietderību;
63.8.
nodrošina informācijas dokumentēšanu atbilstoši līgumam par projekta īstenošanu;
63.9.
uzrauga gala labuma guvēja apmeklējuma atbilstību šo noteikumu 65. punkta nosacījumiem;
63.10.
izstrādā un īsteno stratēģiski svarīga projekta komunikācijas plānu.
64.
Finansējuma saņēmējs otrās kārtas ietvaros iesniedz aģentūrā paraksta lapu, kur gala labuma guvējs ar parakstu apliecina dalību apmācību kursā.  
65.
Gala labuma guvēja pienākums ir apmeklēt apmācību kursa nodarbības vismaz 75 % apmērā.
66.
Finansējuma saņēmējam pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas ar aģentūru abās investīciju kārtās ir šādi pienākumi:
66.1.
īstenot projektu saskaņā ar noslēgto līgumu;
66.2.
izstrādāt gala labuma guvēja iesnieguma atlases kritērijus, ņemot vērā šo noteikumu nosacījumus;
66.3.
sniegt atbalstu gala labuma guvējam, kas atbilst šo noteikumu 86. punkta nosacījumiem;
66.4.
iesniegt Kohēzijas sistēmā:
66.4.1.
plānoto maksājumu pieprasījuma iesniegšanas grafiku, paredzot, ka maksājuma pieprasījumi tiks iesniegti ne biežāk kā reizi pusgadā;
66.4.2.
tiklīdz ir zināma informācija par iepirkumu izsludināšanas brīdi, aktualizēt iepirkuma plānu par visiem investīcijas ieviešanai plānotajiem iepirkumiem, kuru rīkošanai paredzēts piemērot publiskā iepirkuma regulējumu;
66.5.
veikt gala labuma guvējam digitālā brieduma testu saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 13. septembra noteikumiem Nr. 577 "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.r. "Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu" 2.2.1.1.i.  investīcijas "Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 577). Pēc testa veikšanas gala labuma guvējs no Eiropas digitālās inovācijas centra saņem digitālās attīstības ceļa karti ar priekšnosacījumiem atbalsta saņemšanai. Pēc jebkuras digitālās transformācijas projekta īstenošanas gala labuma guvējam veic otrreizēju digitālā brieduma testu, lai saņemtu atzinumu par digitālās transformācijas rezultātiem un izpildītajiem rādītājiem saskaņā ar ceļa karti. Otrreizējā un sākotnējā digitālā brieduma testa rezultāti tiek savstarpēji salīdzināti. Otrreizējā testa rezultātiem jābūt sākotnējā digitālā brieduma testa līmenī vai ar uzlabojumu digitalizācijas kopējā līmenī pret iepriekšējo novērtējumu;
66.6.
saņemot maksājuma pieprasījumu, nodrošināt datu ievadi Kohēzijas sistēmā par komercdarbības atbalstu saņēmušajiem gala labuma guvējiem;
66.7.
gala labuma guvēja līmenī veikt pārbaudes un tās dokumentēt, saglabājot liecības un izvērtējuma pamatojumu, tai skaitā: 
66.7.1.
par šo noteikumu 53. punktā noteikto komercdarbības atbalsta nosacījumu ievērošanu, kā arī pārliecināties, ka apmācāmais ir gala labuma guvēja nodarbinātais;
66.7.2.
par interešu konflikta, krāpšanas, korupcijas, kā arī dubultfinansējuma riska novēršanu;
66.7.3.
par sasniegto atskaites punktu un mērķu pamatojošo dokumentāciju un datu ticamību;
66.8.
izstrādāt un saskaņot ar aģentūru komercdarbības atbalsta piešķiršanas metodoloģiju gala labuma guvējam;
66.9.
lēmumus par komercdarbības atbalsta piešķiršanu gala labuma guvējam pieņemt šo noteikumu 102. un 103. punktā minētajos termiņos;
66.10.
iesniegt Kohēzijas sistēmā maksājumu pieprasījumus divas reizes gadā, tajos iekļaujot izdevumu un sasniegto rādītāju pamatojošos dokumentus. Pēdējo maksājuma pieprasījumu iesniedz Kohēzijas sistēmā līdz 2026. gada 30. jūnijam;
66.11.
uzglabāt visu gala labumu guvēju iesniegumus un pamatojošo dokumentāciju, kā arī dokumentēt gala labuma guvēju vērtēšanu;
66.12.
pēc pieprasījuma iesniegt ministrijā šo noteikumu 71.5. apakšpunktā minēto ziņojumu, iekļaujot tajā informāciju par:
66.12.1.
gala labuma guvējiem, kuriem ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve;
66.12.2.
gala labuma guvēja apgūtajām apmācībām un šo apmācību jomu atbilstoši šo noteikumu 30. un 40. punktam;
66.13.
pēc ministrijas vai aģentūras pieprasījuma sniegt informāciju un pamatojošos dokumentus par projektu ieviešanas gaitu;
66.14.
nodrošināt informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar Regulas Nr. 2021/241 34. pantu un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10. pantu, organizējot ne mazāk kā vienu konferenci;
66.15.
nodrošināt principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" ievērošanu atbalsta sniegšanā;
66.16.
nodrošināt, ka visas personas, kas iesaistītas lēmuma pieņemšanas procesā par komercdarbības atbalsta piešķiršanu gala labuma guvējam, paraksta šo noteikumu 2. pielikumā noteikto objektivitātes, konfidencialitātes un interešu konflikta neesības apliecinājumu. Gala labuma guvējs apliecinājumu paraksta pirms iesnieguma iesniegšanas finansējuma saņēmējam. Apliecinājumu finansējuma saņēmējs glabā atbilstoši Komisijas regulas Nr. 2018/1046 132. pantam;
66.17.
reģistrēt visus saņemtos gala labuma guvēja iesniegumus, nosūtot elektronisko apstiprinājumu par saņemto gala labuma guvēja iesniegumu;
66.18.
dokumentēt projekta iesniegumu apstiprināšanas un noraidīšanas iemeslus;
66.19.
rakstiski informēt gala labuma guvējus par iesniegumu apstiprināšanu vai noraidīšanu, sniedzot skaidrojumu par noraidīšanas iemesliem un iespējām apstrīdēt pieņemto lēmumu;
66.20.
pārliecināties, ka finansējuma saņēmēja izdevumi ir nepieciešami rezultātu sasniegšanai, un šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma, kā arī ievērot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principus;
66.21.
pievienot Kohēzijas sistēmā līguma kopijas vai līguma izrakstus, kas noslēgts starp finansējuma saņēmēju un gala labuma guvēju;
66.22.
pārbaudīt un  novērst interešu konfliktu, korupciju un krāpšanu pirms gala labuma guvēju projektu iesniegumu izskatīšanas, kā arī visā gala labuma guvēju aktivitāšu īstenošanas laikā nodrošināt pārbaužu dokumentēšanu un apliecinājuma parakstīšanu par interešu konflikta nepieļaušanu, pirms izvērtēt gala labuma guvēja atbilstību komercdarbības atbalsta nosacījumiem, ja nepieciešams, novēršot identificētos riskus vai konstatēto interešu konfliktu;
66.23.
ja gala labuma guvēja iesniegums tiek apstiprināts, pārbaudīt dubultā finansējuma neesību pirms iesnieguma apstiprināšanas un aktivitāšu īstenošanas laikā, nodrošinot pārbaužu dokumentēšanu;
66.24.
informēt aģentūru, ja atkārtoti tiek konstatēts kāds no šo noteikumu 72. punktā minētajiem gadījumiem.
67.
Ja apmācību kursiem nav iespējams noteikt tirgus cenu (nav salīdzināmu apmācību), finansējuma saņēmējs paskaidro, ar ko apmācības atšķiras no standarta apmācībām un kāds ir apmācību kursu ekonomiskais pamatojums un lietderība, pamatojot konkrēto apmācību nepieciešamību gala labuma guvējam un nodrošinot informācijas dokumentēšanu atbilstoši līgumam par projekta īstenošanu.
68.
Finansējuma saņēmējam investīcijas ietvaros ir tiesības piesaistīt neatkarīgu revidentu vai iekšējo auditoru (ja nepieciešams), lai apliecinātu projektu starpposmu vai gala noslēguma atskaitē minēto mērķu sasniegšanu un izmaksu pamatotību.
69.
Aģentūrai ir šādi pienākumi: 
69.1.
veikt investīciju otrās kārtas projektu iesniegumu atlasi un pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu;
69.2.
pirmajā kārtā slēgt līgumus ar Eiropas digitālās inovācijas centru par visu projektā norādīto Atveseļošanas fonda finansējuma daļu projekta īstenošanai;
69.3.
otrajā kārtā slēgt līgumus ar finansējuma saņēmējiem par projekta īstenošanu;
69.4.
saskaņot ar finansējuma saņēmējiem komercdarbības atbalsta piešķiršanas metodoloģiju.
70.
Aģentūrai ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:
70.1.
finansējuma saņēmējs nepilda līgumu par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt investīcijas mērķi vai atbalsta mērķa investīcijas uzraudzības rādītāju sasniegšanu;
70.2.
finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā apzināti ir sniedzis aģentūrai nepatiesu informāciju;
70.3.
finansējuma saņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
70.4.
citos gadījumos, kas noteikti līgumā par projekta īstenošanu.
71.
Ministrijai ir šādi pienākumi:
71.1.
piedalīties un nodrošināt, ka projektu atlases komisijas sēdēs lēmumi tiek pieņemti, ievērojot interešu konflikta novēršanas prasības;
71.2.
nosūtīt uzaicinājumu Eiropas digitālajam inovācijas centram iesniegt projekta iesniegumu 30 darbdienu laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas;
71.3.
veikt investīciju pirmās kārtas projektu iesniegumu atlasi un pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu;
71.4.
nodrošināt korupcijas, krāpšanas un interešu konflikta novēršanas principu pārbaudes saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 2018/1046 61. pantu, kā arī dubultfinansējuma riska novēršanas un sasniegto mērķu pamatojošās dokumentācijas pārbaudes izlases veidā, tai skaitā datu ticamības pārbaudes par lēmuma pieņemšanas procesā iesaistītajām personām un atbalsta piešķiršanu finansējuma saņēmēja, gala labuma guvēja un tā darbinieka un pakalpojuma sniedzēja līmenī;
71.5.
abu kārtu ietvaros pārliecināties par šo noteikumu 9. punktā minētajiem sasniedzamajiem rādītājiem pēc finansējuma saņēmēju iesniegtajiem ziņojumiem, kuros norādīti gala labuma guvēji, kam ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve;
71.6.
abās kārtās pēc nepieciešamības sniegt informāciju sabiedrībai par investīcijas ieviešanas progresu un rezultātiem;
71.7.
abās kārtās  nodrošināt investīcijas uzraudzību un risku pārvaldību;
71.8.
pārbaudīt, vai Atveseļošanas fonda finansējuma ietvaros projekta īstenošanā nav konstatējamas pazīmes, kas liecina par pieļautu dubultā finansējuma situāciju pret Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.–2027. gadam un Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība", tai skaitā pārbaudīt demarkāciju arī starp citiem publiskā finansējuma avotiem, kā arī pārbaudīt, vai nav konstatējamas korupcijas, krāpšanas riska un interešu konflikta pazīmes, ja nepieciešams, veicot darbības to novēršanai un labošanai;
71.9.
20 darbdienu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās brīža izstrādāt finansējuma saņēmēja projektu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodiku un publicēt to savā tīmekļvietnē.
72.
Ja kāda no institūcijām, kas nodrošina Atveseļošanas fonda īstenošanu un uzraudzību, vai finansējuma saņēmējs konstatē jebkuru no šādiem būtiskiem pārkāpumiem, finansējuma saņēmējs apmācību sniedzējam un apmācītajam gala labuma guvējam izsaka rakstveida brīdinājumu un attiecīgo apmācību izmaksas tiek atzītas par neatbilstoši veiktām un tām tiek piemērota 100 % finanšu korekcija:
72.1.
apmācību sniedzējs nav sniedzis apmācības gala labuma guvējam atbilstoši aģentūrā iesniegtajā apmācību grafikā norādītajai apmācību tēmai;
72.2.
apmācību sniedzējs nav sniedzis gala labuma guvējam apmācības aģentūrā iesniegtajā apmācību grafikā norādītajā vietā.
73.
Ja kāda no institūcijām, kas nodrošina Atveseļošanas fonda īstenošanu un uzraudzību, vai finansējuma saņēmējs atkārtoti konstatē jebkuru no šo noteikumu 72. punktā minētajiem gadījumiem, tas par būtiskākiem pārkāpumiem informē aģentūru un aģentūra par to informē visus investīcijas finansējuma saņēmējus. Finansējuma saņēmēji nepiešķir komercdarbības atbalstu gala labuma guvējam par apmācību veikšanu ar attiecīgo apmācību sniedzēju vai apmācāmo gala labuma guvēju.
74.
Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs var saņemt avansa maksājumus, kas nepārsniedz 30 % no projekta Atveseļošanas fonda finansējuma apmēra, un nākamais avansa maksājums tiek izsniegts, kad iepriekšējais maksājums ieguldīts pilnā apmērā, vienlaikus nodrošinot, ka avansa un starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 90 % no projekta Atveseļošanas fonda finansējuma apmēra, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:
74.1.
finansējuma saņēmējs ir atvēris kontu Valsts kasē vai darījumu kontu Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē vai Eiropas Savienībā reģistrētā kredītiestādē, kas ir izsniegusi bankas garantiju par labu aģentūrai;
74.2.
finansējuma saņēmējs ir iesniedzis aģentūrā avansa pieprasījumu un plānotā avansa apjoma pamatojumu.
75.
Aģentūra finansējuma saņēmējam izmaksājamo avansa summu apstiprina vai noraida, pamatojoties uz sasniedzamajiem mērķiem un atskaites punktiem, maksājuma lietderību un finanšu drošību, ievērojot normatīvo aktu prasības maksājumu un darījumu apliecinošo dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā. 
76.
Aģentūra līgumā ar finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanu iekļauj:
76.1.
kārtību, kādā tiek veikta projektu īstenošana un uzraudzība;
76.2.
kārtību, kādā tiek veikta mērķus pamatojošās dokumentācijas pārbaude, tai skaitā datu ticamības pārbaudes un pārbaudes aģentūras līmenī un finansējuma saņēmēja līmenī, kā arī finansējuma saņēmēja un gala labuma guvēju līmenī, lai investīcijas īstenošanas laikā novērstu korupciju, krāpšanu, dubultfinansējuma risku un interešu konfliktu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 2018/1046 61. pantu;
76.3.
plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafika, iepirkumu plāna, maksājuma pieprasījuma un noslēguma maksājuma pieprasījuma iesniegšanas kārtību.
5.Ar komercdarbības atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi
77.
Komercdarbības atbalsta piešķiršanas kārtība gala labuma guvējam:
77.1.
finansējuma saņēmējs izvērtē gala labuma guvēja atbilstību Komisijas regulai Nr. 1407/2013 vai Komisijas regulas Nr. 651/2014 31. pantam. Par atbalsta piešķiršanas dienu uzskatāma diena, kad finansējuma saņēmējs pieņēmis lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu;
77.2.
pēc sākotnējā digitālā brieduma testa izpildes gala labuma guvējs, pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 577 36.13. apakšpunktu, saņem digitālās attīstības ceļa karti;
77.3.
pēc komercdarbības atbalsta saņemšanas gala labuma guvējs patstāvīgi vai sadarbībā ar Eiropas digitālās inovācijas centru veic otrreizējo digitālā brieduma testu un saņem atzinumu;
77.4.
ja gala labuma guvējam, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 577 37. punktu veicot otrreizējo digitālā brieduma testu vai saņemot Eiropas digitālās inovācijas centra izstrādāto atzinumu, tie neuzrāda uzlabojumu, gala labuma guvējam ir tiesības veikt atkārtotu otrreizējo digitālā brieduma testu;
77.5.
pēc mācību kursa apguves gala labuma guvējs iesniedz finansējuma saņēmējam mācību kursa apguvi apliecinošu dokumentu.
78.
Finansējuma saņēmēja izmaksas sedz saskaņā Komisijas regulu Nr. 1407/2013, vērtējot finansējuma saņēmēja atbilstību de minimis atbalsta nosacījumiem uz komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīdi. Ja gala labuma guvējam piešķir atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, tā atbilstību minētās regulas nosacījumiem vērtē uz atbalsta piešķiršanas brīdi. Ja gala labuma guvējam prioritāri piešķir atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 31. panta nosacījumiem, tā atbilstību minētās regulas nosacījumiem vērtē uz komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīdi.
79.
Pirms gala labuma guvēja pieteikuma iesniegšanas tas vienojas ar finansējuma saņēmēju par komercdarbības atbalsta sniegšanas veidu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 vai Komisijas regulas Nr. 1407/2013 nosacījumiem.  Ja gala labuma guvējs pretendē uz komercdarbības atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, tad gala labuma guvējam  ir jāsagatavo un finansējuma saņēmējam jāiesniedz de minimis atbalsta uzskaites sistēmas veidlapa.
80.
Atbalsts gala labuma guvējam un finanšu saņēmējam netiek sniegts, ja tas darbojas:
80.1.
Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. un 2. punktā noteiktajās neatbalstāmajās nozarēs un darbībās un pretendē uz komercdarbības atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013;
80.2.
ieroču un munīcijas tirdzniecībā (Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā 2. redakcija (turpmāk – NACE 2. red.), grupa 47.78 "Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");
80.3.
azartspēļu un derību nozarē (NACE 2. red. 92. nodaļa "Azartspēles un derības");
80.4.
tabakas izstrādājumu ražošanā un tirdzniecībā (NACE 2. red. 12. nodaļa "Tabakas izstrādājumu ražošana", grupa 46.35 "Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība" un grupa 47.26 "Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");
80.5.
alkohola tirdzniecībā (NACE 2. red. grupa 46.34 "Dzērienu vairumtirdzniecība" un grupa 47.25 "Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");
80.6.
finanšu un apdrošināšanas jomā (NACE 2. red. K sadaļa "Finanšu un apdrošināšanas darbības");
80.7.
operācijās ar nekustamo īpašumu (NACE 2. red. L sadaļa "Operācijas ar nekustamo īpašumu", grupa 68.1 "Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana" un grupa 68.31 "Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu");
80.8.
saistībā ar fosilo kurināmo, tostarp ar tā pakārtotu izmantošanu, tai skaitā ar elektroenerģijas vai siltuma ražošanu, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, izmantojot dabasgāzi;
80.9.
saistībā ar kvotu tirdzniecības sistēmu, lai sasniegtu prognozētās CO2 emisijas;
80.10.
atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā, materiālu pārstrādē (NACE 2. red. grupa 38.21 "Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus)" un grupa 38.22 "Bīstamo atkritumu apstrāde un izvietošana");
80.11.
Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunktā noteiktajās neatbalstāmajās nozarēs un darbībās un pretendē uz komercdarbības atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014;
80.12.
Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "a", "b", "c", "d" apakšpunktā noteiktajās neatbalstāmajās nozarēs un darbībās un pretendē uz komercdarbības atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014;
80.13.
Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktā noteiktajās neatbalstāmajās nozarēs un darbībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 8., 9., 10. un 11. punktā noteiktajām definīcijām un pretendē uz komercdarbības atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014.
81.
Ja gala labuma guvējs un finansējuma saņēmējs darbojas kādā no šo noteikumu 80. punktā minētajām nozarēm vai darbībām, komercdarbības atbalstu drīkst piešķirt tad, ja tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības un finanšu plūsmas, nodrošinot, ka gala labuma guvējs neatbalstāmās nozarēs vai darbībās negūst labumu no pasākuma ietvaros piešķirtā atbalsta.
82.
Finansējumu šo noteikumu 38.2. un 44.2. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 31. pantu vai Komisijas regulu Nr. 1407/2013, un tas ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu gala labuma guvējiem.
83.
Finansējumu šo noteikumu 53. punktā minēto izmaksu segšanai sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, un tas ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu finansējuma saņēmējam. Aģentūra un ministrija atbilstoši šo noteikumu 78. punktam vērtē finansējuma saņēmēja atbilstību de minimis atbalsta nosacījumiem uz komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīdi. Par komercdarbības atbalsta piešķiršanas dienu uzskatāma diena, kad aģentūra  un ministrija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu finansējuma saņēmējam. Pirmās kārtas ietvaros Eiropas digitālās inovācijas centrs veic darbību kā inovāciju kopa atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 92. apakšpunkta definīcijai, un de minimis atbalsts tiek uzskaitīts katram Eiropas digitālās inovācijas centra dalībniekam atsevišķi.
84.
Atbalsts šo noteikumu 44.1.1. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai nav uzskatāms par komercdarbības atbalstu, ja finansējuma saņēmējs nodrošina projekta vadību, piemērojot šo noteikumu 67. punktā minēto procedūru. Ja finansējuma saņēmējs nodrošina projekta vadību, tad šo noteikumu 53. punktā minēto izmaksu segšana ir uzskatāma par komercdarbības atbalstu finansējuma saņēmējam, ko sniedz atbilstoši šo noteikumu 78. punktam.
85.
Vienam de minimis atbalsta saņēmējam de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma līmenī nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru.
86.
Finansējuma saņēmējs pirms de minimis atbalsta un Komisijas regulā Nr. 651/2014 paredzētā atbalsta piešķiršanas pārbauda, vai gala labuma guvējam uz komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīdi saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja gala labuma guvējs neatbilst minētajam nosacījumam, finansējuma saņēmējs atbalstu nepiešķir. 
87.
Pieļaujamā finansējuma intensitāte, saņemot atbalstu no Komisijas regulas Nr. 651/2014 un Komisijas regulas Nr. 1407/2013, no projekta kopējām izmaksām nevar pārsniegt:
87.1.
sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 70 %;
87.2.
vidējiem komersantiem – 60 %;
87.3.
lielajiem komersantiem – 50 %;
87.4.
finansējuma saņēmējam viena vienota uzņēmumu līmenī visās kārtās projekta vadības izmaksu segšanai – 100 % apmērā, nepārsniedzot šo noteikumu 53. punktā ​minēto ierobežojumu;
87.5.
finansējuma saņēmējam visās kārtās šo noteikumu 38.1. apakšpunktā minēto izmaksu segšanai – 100 % apmērā, nepārsniedzot šo noteikumu 87.1.87.2.87.3. un 87.4. apakšpunktā minētos ierobežojumus.
88.
Ministrija izvērtē pirmās, bet aģentūra – otrās atlases kārtas finansējuma saņēmēju atbilstību Komisijas regulai Nr. 1407/2013. Finansējuma saņēmējs izvērtē pirmās un otrās atlases kārtas gala labuma guvēju atbilstību Komisijas regulai Nr. 651/2013 vai Komisijas regulai Nr. 1407/2014 un pieņem lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu.
89.
Atbalstu gala labuma guvējam saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 nepiešķir, ja komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīdī:
89.1.
gala labuma guvējs veic Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunktā minētās darbības;
89.2.
pastāv Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" un "b" apakšpunktā minētie apstākļi;
89.3.
gala labuma guvējs atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā noteiktajai definīcijai;
89.4.
gala labuma guvējs nav iesniedzis apliecinājumu finansējuma saņēmējam, ka atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta "c" apakšpunktā ietvertajam nosacījumam tas neatbilst savas valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;
89.5.
gala labuma guvējs nav iesniedzis finansējuma saņēmējam informāciju atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktam.
90.
Ja finansējuma saņēmējs ir de minimis atbalsta saņēmējs un tiek pārkāptas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasības, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt aģentūrai visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.
91.
Ja tiek pārkāptas Komisijas regulas Nr. 651/2014 prasības, finansējuma saņēmējs uzliek par pienākumu gala labuma guvējam atmaksāt finansējuma saņēmējam visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu. Finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt aģentūrai visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu. Atbalstu atmaksā kopā ar procentiem, kurus aprēķina no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts gala labuma guvējam, līdz tā atgūšanas dienai, no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.
92.
Ja gala labuma guvējs ir pārkāpis Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasības, finansējuma saņēmējs uzliek par pienākumu gala labuma guvējam atmaksāt finansējuma saņēmējam projekta ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu. Finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt aģentūrai visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu. Atbalstu atmaksā kopā ar procentiem, kurus aprēķina no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts gala labuma guvējam, līdz tā atgūšanas dienai,  no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.
93.
Finansējuma intensitāti, kas minēta šo noteikumu 87.1., 87.2. un 87.3. apakšpunktā, var palielināt par 10 %, ja mācības tiek nodrošinātas strādājošai personai ar invaliditāti atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 3. punktā norādītajai definīcijai un nelabvēlīgākā situācijā esošam darbiniekam atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 4.  punktā norādītajai definīcijai. Saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 31. panta 4. punktu atbalsta intensitāti var paaugstināt ne vairāk kā līdz 70 %.
94.
Gala labuma guvējs de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu komercdarbības atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu komercdarbības atbalstu tai pašai riska finansējuma investīcijai, ja netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta komercdarbības atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā. Ja par vienām un tām pašām projekta attiecināmajām izmaksām tiek sniegts atbalsts vairāku komercdarbības atbalsta programmu ietvaros, gala labuma guvējs finansējuma saņēmējam iesniedz informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu (tai skaitā plānoto atbalsta piešķiršanas datumu), atbalsta intensitāti, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu vai investīciju un plānoto vai piešķirto atbalsta summu.
95.
Gala labuma guvējs komercdarbības atbalstu, kuram saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 piešķirts atbrīvojums, var kumulēt ar citu komercdarbības atbalstu, ja vien šie pasākumi attiecas uz dažādām nosakāmām attiecināmajām izmaksām, kā arī drīkst kumulēt ar citu komercdarbības atbalstu attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas daļēji vai pilnībā pārklājas, ja šādas kumulēšanas rezultātā netiek pārsniegta šo noteikumu 87. punktā minētā komercdarbības atbalsta intensitāte. Ja par vienām un tām pašām projekta attiecināmajām izmaksām tiek sniegts atbalsts vairāku komercdarbības atbalsta programmu ietvaros, gala labuma guvējs finansējuma saņēmējam iesniedz informāciju par plānoto un piešķirto komercdarbības atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot komercdarbības atbalsta piešķiršanas datumu (tai skaitā plānoto atbalsta piešķiršanas datumu), atbalsta intensitāti, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu vai investīciju un plānoto vai piešķirto atbalsta summu.
96.
Ja finansējuma saņēmējs nesasniedz projekta ietvaros noteiktos rādītājus, tas atmaksā piešķirto Atveseļošanas fonda finansējumu pilnā apmērā.
97.
Atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 1. punktam informācijas pieejamība tiek nodrošināta šādā veidā:
97.1.
finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus, sākot no dienas, kad ir piešķirts pēdējais komercdarbības atbalsts saskaņā ar atbalsta shēmu;
97.2.
gala labuma guvējs nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīža.
98.
Atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam informācijas pieejamība tiek nodrošināta šādā veidā:
98.1.
finansējuma saņēmējs nodrošina piekļuvi informācijai par finansējuma saņēmēja darbību 10 gadus, sākot no dienas, kad ir piešķirts pēdējais komercdarbības atbalsts saskaņā ar šiem noteikumiem;
98.2.
gala labuma guvējs nodrošina piekļuvi informācijai 10 gadus, skaitot no komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīža saskaņā ar šiem noteikumiem;
98.3.
aģentūra kā komercdarbības atbalsta sniedzējs nodrošina piekļuvi informācijai 10 gadus, sākot no dienas, kad aģentūra finansējuma saņēmējam ir piešķīrusi pēdējo komercdarbības atbalstu saskaņā ar šiem noteikumiem.
99.
Aģentūra Eiropas Komisijas un savā tīmekļvietnē publicē informāciju atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktam. Finansējuma saņēmējs publicē informāciju par investīciju un īstenotajiem projektiem savā tīmekļvietnē.
100.
Finansējuma saņēmēji aģentūras pieņemto šo noteikumu 88. punktā pieminēto lēmumu  var apstrīdēt Finanšu ministrijā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Finanšu ministrijas izdoto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. Finansējuma saņēmēji ministrijas pieņemto šo noteikumu 88. punktā minēto lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
101.
Finansējuma saņēmēja lēmumu par neatbilstību komercdarbības atbalsta nosacījumiem gala labuma guvējs var apstrīdēt ministrijā. Ministrijas izdoto lēmumu gala labuma guvējs var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
102.
Lēmumus par komercdarbības atbalsta piešķiršanu finansējuma saņēmējam un gala labuma guvējam saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 var pieņemt līdz 2024. gada 30. jūnijam.
103.
Lēmumus par komercdarbības atbalsta piešķiršanu gala labuma guvējam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 nosacījumiem var pieņemt līdz 2026. gada 30. aprīlim.
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Ekonomikas ministre I. Indriksone
1.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 12. septembra
noteikumiem Nr.
529
Vērtēšanas kritēriji
Darbības programmas nosaukums   Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāns
Reformu un investīciju virziena 2.3. Ilgtspējīga mobilitāte
Reforma    
Investīcija 2.3.1.2.i. Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība
Atlases kārtas nosaukums   Otrā atlases kārta
Finansējums   7 800 000 euro
Projektu atlases veids   Atklāta projektu iesniegumu atlase
Atbildīgā iestāde   Ekonomikas ministrija

 

IZSLĒGŠANAS KRITĒRIJI

 

Kritērijs Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu (N 1)
Projekta iesniedzējs uz projekta iesniegšanas vai atbalsta piešķiršanas brīdi atrodas šādā izslēgšanas situācijā2:
1.1. atbilst izslēgšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 25. punktā N
1.2. uz to attiecas neizpildīts līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Komisijas lēmumu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktam N
1.3. projekta iesniedzējs ir iesniedzis vairāk nekā vienu projekta iesniegumu vai projekta iesniegums nav iesniegts Kohēzijas sistēmā N
1.4. projekta iesniedzējam ir noteiktas starptautiskās nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas N

 

VISPĀRĪGIE ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

 

Kritērijs

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu

(N; P)

2.1.

Projekta iesniegums atbilst šajos noteikumos noteiktajām specifiskajām prasībām:

2.1.1. Projekta iesniedzējs atbilst šajos noteikumos noteiktajam iesniedzēju lokam:

2.1.1.1. projekta iesniedzējs ir biedrība, kas reģistrēta Uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā;

2.1.1.2. Latvijā reģistrēto biedrības biedru un to biedru, kas nav projekta iesniedzēja biedri, bet ir biedri kādā no organizācijām, kas ir projekta iesniedzēja biedri, apgrozījums pēdējā noslēgtajā pārskata gadā pārsniedz 142 miljonus euro;

2.1.1.3. projekta iesniedzējam vai piesaistītajam projekta vadītājam, vai vadošajam ekspertam ir vismaz divu iepriekšējo gadu pieredze prasmju pilnveides projektu īstenošanā ar dažādiem atbalsta projektiem;

2.1.2. Projekta īstenošanas termiņš atbilst šajos noteikumos noteiktajam termiņam;

2.1.3. Projekta iesniedzējs atbilst komercdarbības atbalsta nosacījumiem
P
2.2. Projekta iesniedzējam Latvijas Republikā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro P2
2.3. Projekta iesniedzējs ir sniedzis informāciju par administrēšanas, īstenošanas un finanšu kapacitāti projekta īstenošanai, kas iekļauj informāciju par privātā līdzfinansējuma nodrošināšanu, iesaistītā personāla aprakstu, lai varētu īstenot plānotās aktivitātes, un kapacitāte ir pietiekama P
2.4. Projekta mērķis atbilst šajos noteikumos noteiktajam mērķim, definētie uzraudzības rādītāji nodrošina un apliecina mērķa sasniegšanu, uzraudzības rādītāji ir precīzi definēti, pamatoti un izmērāmi P
2.5.

Projekta iesniegumā iekļautās atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām:

2.5.1. ir sasaistītas un nepieciešamas projekta īstenošanai (ir precīzi definētas un pamatotas un risina projektā definētās problēmas);

2.5.2. nepārsniedz šajos noteikumos noteiktos izmaksu ierobežojumu apmērus
P
2.6. Projekta iesniegumā ir identificēti, aprakstīti un izvērtēti projekta riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi P
2.7. Projekta iesniegumā ir ietverta informācija, kas apliecina dubultā finansējuma neesību un plānoto demarkāciju vai sinerģiju ar projekta iesniedzēja īstenoto (jau pabeigto) vai īstenošanā esošo projektu atbalsta pasākumiem vai citu subjektu īstenotiem projektiem vai atbalsta pasākumiem P
2.8. Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta latviešu valodā, projekta iesniegumam ir pievienoti visi  projektu iesniegumu atlases nolikumā noteiktie iesniedzamie dokumenti, tie ir noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sagatavoti latviešu valodā vai tiem ir pievienots tulkojums latviešu valodā P
2.9. Projekta iesniegumam ir pievienota projekta iesniedzēja izstrādāta procedūra, kā tas nodrošinās de minimis un Komisijas regulas Nr. 651/2014 atbalsta sniegšanu P
2.10.

Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka tam līdz projekta iesnieguma iesniegšanai ir izstrādāta iekšējās kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai

P

 

KVALITĀTES KRITĒRIJI

 

Kritērijs

Vērtēšanas

sistēma – punktu skala

3.1. Projekta iesniedzēja pārstāvēto biedru rādītāji (biedru kopējais darbinieku skaits vai biedru kopējais apgrozījums, biedru skaits, ja rādītāji ir vienādi)3 Kritērijs nav izslēdzošs
3.1.1. Projekta iesniedzējs, kuram attiecīgajā nozarē ir augstākie biedru rādītāji 2
3.1.2. Projekta iesniedzējs, kuram attiecīgajā nozarē ir otri augstākie biedru rādītāji 1
3.1.3. Projekta iesniedzējs attiecīgajā nozarē, kas neatbilst 1.1. un 1.2. kritērijam 0
3.2.

Projekta iesniedzēja apmācību projektu īstenošanas pieredze

(iepriekš īstenoto nodarbināto apmācību projektu kopējo izmaksu kopsumma attiecībā pret projekta iesniegumā plānoto attiecināmo izmaksu apjomu)

Kritērijs nav izslēdzošs

3.2.1. Projekta iesniedzējs iepriekš ir īstenojis nodarbināto apmācību projektus, kuru kopējo izmaksu kopsumma ir vismaz 85 % no projekta iesniegumā plānotajām kopējām izmaksām 3
3.2.2. Projekta iesniedzējs iepriekš ir īstenojis nodarbināto apmācību projektus, kuru kopējo izmaksu kopsumma ir no 50 % līdz 84,9 % no projekta iesniegumā plānotajām kopējām izmaksām 2
3.2.3. Projekta iesniedzējs iepriekš ir īstenojis nodarbināto apmācību projektus, kuru kopējo izmaksu kopsumma ir no 30 % līdz 49,9 % no projekta iesniegumā plānotajām kopējām izmaksām 1
3.2.4. Projekta iesniedzējs iepriekš ir īstenojis nodarbināto apmācību projektus, kuru kopējo izmaksu kopsumma ir mazāka par 30 % no projekta iesniegumā plānotajām kopējām izmaksām, vai projekta iesniedzējs nav īstenojis nodarbināto apmācību projektus 0
3.3. Aprakstīts, kādā kārtībā tiek atbalstīts gala labuma guvējs, principi un kritēriji

Kritērijā jāsaņem vismaz 1 punkts

3.3.1. Raksturoti gala labumu guvēju atlases principi un kritēriji 1
3.3.2. Nav raksturoti gala labumu guvēju principi un kritēriji vai sniegta nepatiesa vai maldinoša informācija 0
3.4. Plānotais komersantu skaits, kam nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve Kritērijā jāsaņem vismaz 1 punkts
3.4.1. Sākot no 110 komersantiem un vairāk 2
3.4.2. No 80 līdz 109 komersantiem 1
3.4.3. No 1 līdz 79 komersantiem 0
3.5. Kritērijs par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" ievērošanu  Kritērijā jāsaņem vismaz 1 punkts
3.5.1. Tiek ievērots princips "nenodarīt būtisku kaitējumu" 1
3.5.2. Netiek ievērots princips "nenodarīt būtisku kaitējumu" 0
3.6. Projekta iesniedzēja iesaistītie darbinieki (komanda)

Katrā apakškritērijā jāsaņem vismaz 1 punkts

3.6.1.

Vadītāja pieredze darbā ar projekta ieviešanu un uzraudzību

 
3.6.1.1. vismaz trīs pilni gadi 3
3.6.1.2. vismaz divi pilni gadi 2
3.6.1.3. vismaz viens pilns gads 1
3.6.1.4. mazāk nekā viens gads 0
3.6.2.

Vadītāja pieredze projektu vadībā

 
3.6.2.1. īstenots projekts vismaz 90 % apmērā no projekta iesniegumā plānotajām attiecināmajām izmaksām 3
3.6.2.2. īstenots projekts vismaz 70 % apmērā no projekta iesniegumā plānotajām attiecināmajām izmaksām 2
3.6.2.3. īstenots projekts vismaz 50 % apmērā no projekta iesniegumā plānotajām attiecināmajām izmaksām 1
3.6.2.4. īstenots projekts par mazāk nekā 50 % no projekta iesniegumā plānotajām attiecināmajām izmaksām 0

KOPĀ (maksimālais punktu skaits) – 15

 

Minimālais punktu skaits izslēdzošajos kritērijos – 5

 

Tiek atbalstīti lielāko punktu skaitu ieguvušie projekta pieteicēji, nepārsniedzot pieejamo finansējumu.

 

Ja vairākiem projektu iesniegumiem ir vienāds punktu skaits, priekšroka ir projektam, kurā plānots lielākais apmācāmo komersantu skaits. Ja apmācāmo komersantu skaits ir vienāds, priekšroka ir projektam, kas ir ieguvis lielāku punktu skaitu 3.2. kvalitātes kritērijā "Projekta iesniedzēja apmācību projektu īstenošanas pieredze".

 

Piezīmes.

Projekta iesniegumu noraida, ja kritērijā vērtējums ir ''Jā''.

Atbilstību kritērijam pārbauda:

1) uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu;

2) uz lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu dienu vai atzinuma par nosacījumu izpildi pieņemšanas dienu, ja ir bijis pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

Ja projekta iesniegums atbilst vienam no kritērijā minētajiem rādītājiem, projekta iesniegums tiek vērtēts ar zemāko vērtējumu.

N – Ja projekta iesniegums neatbilst kritērijam, sadarbības iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu

P – Precizējamais kritērijs. Ja projekta iesniegums neatbilst kritērijam, sadarbības iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs nodrošina pilnīgu atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā un kārtībā.

2.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 12. septembra
noteikumiem Nr.
529
Objektivitātes, konfidencialitātes un interešu konflikta neesības apliecinājums

Ar parakstu apliecinu, ka piekrītu piedalīties Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna (turpmāk – Atveseļošanas fonds ) 2. komponentes ''Digitālā transformācija'' 2.3. reformu un investīciju virziena ''Digitālās prasmes'' 2.3.1.2.i. investīcijas ''Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība'' lēmuma pieņemšanas procesā par komercdarbības atbalsta piešķiršanu.

Apliecinu, ka neesmu saistīts/-a ar gala labuma guvēju likuma ''Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā'' izpratnē un Regulas (ES) Nr. 2018/1046[1] 61. panta izpratnē, neesmu piedalījies/-usies vērtējamo gala labuma guvēju iepriekšminētajos procesos, kā arī nav tādu apstākļu, kuru dēļ es varētu pārkāpt Atveseļošanas fonda vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistītajai personai normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus un kuru dēļ ir pamats uzskatīt, ka pastāv interešu konflikts, pieņemot lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu. Ar parakstu apliecinu interešu konflikta neesību.

Nav tādu iemeslu, t. sk. tādu, kas saistīti ar ģimeni, emocionālajām saitēm, politisko vai nacionālo piederību, ekonomiskajām interesēm vai jebkādām citām tiešām vai netiešām personīgajām interesēm, kuru dēļ varētu apšaubīt manu neatkarību un objektivitāti.

Nekavējoties informēšu ______(norāda finansējuma saņēmēja nosaukumu), ja radīsies tādi apstākļi, kuru dēļ varētu apšaubīt manu neatkarību un objektivitāti.

Sniedzot atbalstu investīcijas ietvaros, savus pienākumus veikšu atbildīgi, lēmumos būšu profesionāls/-a un objektīvs/-a.

Apņemos neizpaust trešajām personām jebkādu informāciju, kas man kļuvusi zināma vai pieejama, kā arī apņemos lietot šo informāciju un dokumentus, tikai sniedzot atbalstu gala labuma guvējiem.

Pilnībā apzinos, ka, neievērojot šos nosacījumus, tikšu izslēgts/-a no vērtēšanas procesa un tikšu saukts/-a pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

 

Datums                                               Paraksts                               Atšifrējums

 

 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012.