Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 618
Rīgā 2022. gada 15. septembrī (prot. Nr. 46 34. §)
22-TA-210
Par publisku personu kapitālsabiedrību un publisku personu kapitāla daļu pārvaldības politikas nepieciešamajām izmaiņām
1.
Atbalstīt konceptuālā ziņojuma "Par publisku personu kapitālsabiedrību un publisku personu kapitāla daļu pārvaldības politikas nepieciešamajām izmaiņām" priekšlikumu kopsavilkumā ietvertos risinājumus.
2.
Pārresoru koordinācijas centram līdz 2023. gada 1. aprīlim sagatavot grozījumus Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, paredzot:
2.1.
valsts kapitālsabiedrību pārvaldības politikas regulāru pārskatīšanu Ministru kabineta līmenī katrā politiskajā ciklā, norādot konkrētus pārvaldības aspektus, kas tajā jāietver;
2.2.
valsts kapitālsabiedrību iedalījumu grupās pēc to ieņēmumu avotiem un iekļaušanas vispārējā valdības sektorā:
2.2.1.
I grupa – komerciāla valsts kapitālsabiedrība;
2.2.2.
II grupa – no valsts atkarīga komerciāla valsts kapitālsabiedrība;
2.2.3.
III grupa – no valsts atkarīga nekomerciāla valsts kapitālsabiedrība;
2.3.
nepieciešamību izstrādāt īpašnieka gaidu vēstuli pirms vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes uzsākšanas publisku personu kapitālsabiedrībām, kā arī izmaiņas valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātu izvērtēšanā;
2.4.
to valsts kapitālsabiedrību stratēģiskās attīstības izvērtēšanu, kuru kapitāla daļas vai akcijas nav atsavināmas;
2.5.
konceptuālajā ziņojumā ietvertos centralizētas pārvaldības elementus, precizējot koordinācijas institūcijas funkcijas attiecībā uz kapitāla daļu turētāja pienākumu nodošanas un izpildes kārtību, informācijas apkopošanu par valsts kapitālsabiedrību ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā un centralizētu valdes nominācijas procesu organizēšanu un dokumentēšanu valsts kapitālsabiedrībās, kurās nav izveidota padome, un kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij (bet ne 100 % apmērā), kā arī samazinot kapitāla daļu turētāja un koordinācijas institūcijas iesaisti uzraudzībā valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome;
2.6.
kārtību, kādā tiek pārvērtēta publisku personu kapitālsabiedrību līdzdalība atkarīgajās kapitālsabiedrībās un vērtēta lietderība publisku personu kapitālsabiedrību meitas sabiedrību līdzdalībai citās kapitālsabiedrībās.
3.
Pārresoru koordinācijas centram sešu mēnešu laikā pēc attiecīgu grozījumu pieņemšanas Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā izstrādāt un apstiprināt:
3.1.
optimālas kapitāla struktūras noteikšanas metodiku, lai nodrošinātu atbilstošu mērķu izvirzīšanu dažādu grupu valsts kapitālsabiedrībās;
3.2.
izmaiņas valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģiju izstrādes un darbības rezultātu izvērtēšanas vadlīnijās;
4.
Pārresoru koordinācijas centram sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2023. gada 1. aprīlim izstrādāt vadlīnijas valsts kapitālsabiedrību investīciju projektu finansēšanas instrumentu alternatīvu izvērtēšanai.
5.
Valsts kapitāla daļu turētājiem nodrošināt, ka no 2023. gada 1. janvāra:
5.1.
pirms tādu valsts kapitālsabiedrību investīciju projektu finansēšanas jautājumu izskatīšanas Ministru kabinetā, kas atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 26. panta sestajā daļā norādītajai robežvērtībai – 15 % no kapitālsabiedrības aktīvu apjoma, tiek sagatavots izvērtējums par alternatīvu finanšu instrumentu piesaisti un to ekonomisko analīzi, t. sk. obligāciju emisijas potenciālu;
5.2.
sagatavojot izskatīšanai jautājumus par finansējuma piesaisti inovatīvu risinājumu projektiem, izvērtēt meitas sabiedrību dibināšanas potenciālu, piesaistot arī privāto kapitālu.
6.
Apstiprināt konceptuālā ziņojuma 8. daļā ietverto risinājuma 3. variantu turpmākai rīcībai privātā pašu kapitāla daļas palielināšanai valstij tieši un netieši piederošos aktīvos.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ministru prezidenta vietā ārlietu ministrs E. Rinkēvičs