Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 915
Rīgā 2021. gada 7. decembrī (prot. Nr. 79 16. §)
21-TA-576
Par nekustamā īpašuma ''Jaunzemnieki-2'' Lizuma pagastā, Gulbenes novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P27 Smiltene–Gulbene pārbūves projekta īstenošanai
 
1.
Atļaut Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma ''Jaunzemnieki-2'' (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5072 003 0125) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5072 003 0282) 0,1721 ha platībā – Lizuma pagastā, Gulbenes novadā, kas nepieciešama valsts reģionālā autoceļa P27 Smiltene–Gulbene posma 34,87.–45,60. km un posma 60,90.–61,22. km atjaunošanas projekta īstenošanai.
2.
Satiksmes ministrijai:
2.1.
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma daļu nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā;
2.2.
izdevumus, kas saistīti ar šā rīkojuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma daļas pirkšanu, segt no Satiksmes ministrijas budžeta programmas 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammā 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana" 2021. gadam paredzētajiem līdzekļiem;
2.3.
izdevumus, kas saistīti ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt no Satiksmes ministrijas budžeta programmas 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammā 23.07.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana" 2021. gadam paredzētajiem līdzekļiem.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Satiksmes ministrs T. Linkaits