MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-208
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalības starptautiskajā izstādē “EXPO 2020 Dubai” progresa ziņojums"
1.
Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par Latvijas dalības starptautiskajā izstādē “EXPO 2020 Dubai” progresa ziņojums””.
2.
Atzīt Ministru kabineta 2020.gada 6. oktobra sēdes protokollēmuma  (Prot.Nr.59, 43.§) 4., 5. un 7. punktu par izpildītiem.
3.
Pieņemt zināšanai riskus kuri ir saistīti ar Latvijas dalības nodrošināšanu starptautiskajā izstādē EXPO 2020 Dubai un atbalstīt Ekonomikas ministriju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru Latvijas dalības organizēšanas turpināšanā.
4.
Apstiprināt Ministru kabinetā 2018.gada 24.marta sēdē izskatītā informatīvajā ziņojumā “Par Latvijas dalību starptautiskajā izstādē "Expo 2020 Dubai” izvirzīto mērķu maiņu uz jauniem, plašākiem un apjomīgākiem mērķiem, kuri tika minēti informatīvajā ziņojumā “Par Latvijas dalības starptautiskajā izstādē “EXPO 2020 Dubai” progresa ziņojums”.
5.
Apstiprināt jauno izdevumu tāmi (Pielikums Nr. 2 Aktualizētā Latvijas izmaksu tāme dalībai EXPO 2020 Dubai) Latvijas dalības nodrošināšanai starptautiskajā izstādē “Expo 2020 Dubai” un nepieciešamo finansējumu 2021.gadā 2 734 954 EUR, t.sk. atlīdzībai 229 993 EUR un 2022.gadā  710 231 EUR, t.sk .atlīdzībai 106 732 EUR apmērā, attiecīgi 2022.gada valsts budžeta sagatavošanas procesā precizējot Ekonomikas ministrijas budžeta programmā 28.00.00 “Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana” ilgtermiņa saistību apmēru pasākumam “EXPO 2020 Dubai”.
6.
Atbalstīt, ka Latvijas dalības nodrošināšanai starptautiskajā izstādē “Expo 2020 Dubai” 2021.gadā nepieciešamais papildu finansējums 430 000 EUR apmērā tiek nodrošināts Ekonomikas ministrijas budžeta ietvaros, veicot apropriācijas pārdali no programmas 30.00.00 “Tūrisma politikas ieviešana” 10 000 EUR un programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” 60 000 EUR uz programmu 28.00.00 “Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana” , kā arī programmas 28.00.00 “Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana” ietvaros 360 000 EUR novirzot no Valsts ekonomiskā tēla ieviešanas stratēģijas izstrādei plānotā finansējuma  un jaunu deleģējuma līgumu noslēgšanas par LIAA ārējo ekonomisko pārstāvniecību Kanādā un ASV atvēršanu.
7.
Atbalstīt apropriācijas pārdali 2022.gadā Ekonomikas ministrijas programmas 28.00.00 “Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana” ietvaros 18 032 EUR, tajā skaitā atlīdzībai18 032 EUR apmērā no Valsts ekonomiskā tēla ieviešanai paredzētā finansējuma precēm pakalpojumiem.