Noteikumu konsolidētā versija

24-TA-302
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi"
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu
1.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu šādiem pasākuma "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi" apakšpasākumiem (turpmāk – apakšpasākums):
1.1.
"Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi";
1.2.
"Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem";
1.3.
"Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem".
2.
Atbalstu saskaņā ar šiem noteikumiem sniedz atbilstoši:
2.1.
Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2013. gada 17. decembra Regulas (EK) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L 347), 14. pantam, ja atbalsts attiecināms uz darbībām lauksaimniecības un pārtikas ražošanas (Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas) nozarē šo noteikumu 1.1., 1.2. un 1.3. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā;
2.2.
Komisijas 2023. gada 13. decembra Regulai (ES) 2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2023. gada 15. decembris, Nr. L) (turpmāk – regula 2023/2831), ja atbalsts attiecināms uz darbībām pārtikas ražošanas (Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā neminētu pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas) nozarē šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā;
2.3.
Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193), 38. pantam, ja atbalsts attiecināms uz darbībām mežsaimniecības nozarē šo noteikumu 1.1. un 1.3. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā;
2.4.
Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 23. decembra Regulai (ES) 2020/2220, ar ko nosaka dažus pārejas noteikumus atbalstam no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) 2021. un 2022. gadā un ar ko attiecībā uz līdzekļiem un piemērošanu 2021. un 2022. gadā groza Regulas (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1307/2013, un attiecībā uz līdzekļiem un šāda atbalsta sadalījumu 2021. un 2022. gadā groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2020. gada 28. decembris, Nr. L 437).
(MK 27.08.2019. noteikumu Nr. 402 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 401)
3.
Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas Republika.
4.
Finansējuma saņēmējs ir atbalsta pretendents, kas apakšpasākuma īstenošanai izvēlēts, organizējot publisko iepirkumu.
(MK 19.06.2018. noteikumu Nr. 349 redakcijā)
5.
Atbalsta pretendents ir juridiska persona, kas atbilst šajos noteikumos minētajiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem.
5.1
Lai nodrošinātu šo noteikumu 1. punktā minēto apakšpasākumu īstenošanu, Lauku atbalsta dienests un konkrētā apakšpasākuma finansējuma saņēmējs apstrādā personas datus – personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, Lauku atbalsta dienesta klienta numuru, nekustamā īpašuma adresi, nekustamā īpašuma kadastra numuru. Personas dati tiek glabāti līdz 2030. gada 31. decembrim. Ja piešķirts de minimis atbalsts šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā, informāciju glabā ne mazāk kā līdz šo noteikumu 30. punktā minētajam termiņam.
2.Apakšpasākums "Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi"
2.1.Atbalsta saņemšanas nosacījumi
6.
Apakšpasākuma mērķis ir nodrošināt profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumus, kas veidotu izpratni par lauksaimniecības, mežsaimniecības vai pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas, konkurētspējas uzlabošanas, kā arī zemes un meža apsaimniekošanas, vides un klimata, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu veicinošu metožu izmantošanas, atjaunojamo energoresursu, zinātnes atziņu un jaunas prakses pielietojamības un citiem jautājumiem.
7.
Apakšpasākumā tiek atbalstītas teorētiskas un praktiskas mācības, kā arī praktiskas mācības citās valstīs. Praktiskas mācības aizņem 30 līdz 60 procentus no kopējā mācību kursa. Mācību ilgums ir 16 līdz 160 stundas, tās īstenojamas viena gada laikā, sākot no pirmās mācību norises dienas.
8.
Apakšpasākumā netiek atbalstītas teorētiskas vai praktiskas mācības, kas ir daļa no vidējā vai augstākā līmeņa lauksaimniecības, mežsaimniecības vai pārtikas ražošanas izglītības programmas, kura iekļauta licencēto un akreditēto Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības programmu reģistros.
9.
Gala labuma guvējs ir:
9.1.
lauksaimniecības un pārtikas ražošanas (Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas) nozarē – juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas lauksaimniecības un pārtikas ražošanas (Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas) nozarē, lauksaimniecības zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji;
9.2.
pārtikas ražošanas (Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā neminētu pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas) nozarē – juridiskas personas un fiziskas personas, kas ir iesaistītas Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā neminētu pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanā;
9.3.
mežsaimniecības nozarē – juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas mežsaimniecības nozarē, meža zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji.
(Grozīts ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 402)
10.
Atbalsta pretendents ir:
10.1.
nozares nevalstiskā organizācija, lauksaimniecības vai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kura nav iekļauta Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā ar licencētu izglītības programmu lauksaimniecības, mežsaimniecības vai pārtikas ražošanas jomā;
10.2.
juridiska persona, kura ir iekļauta Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā ar vismaz vienu licencētu izglītības programmu lauksaimniecības, mežsaimniecības vai pārtikas ražošanas jomā un kuras piedāvājumā ietvertās darbības tiek īstenotas vismaz trešdaļā Latvijas teritorijas, kas aptver vismaz triju Lauku atbalsta dienesta reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas teritoriju – katrā no šīm teritorijām ir vismaz viena reģistrēta struktūrvienība.
11.
Atbalsta pretendentam ir:
11.1.
pietiekams personāls ar nepieciešamo kvalifikāciju un pieredzi mācību organizēšanā un īstenošanā lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas ražošanas jomā:
11.1.1.
lektori (tai skaitā piesaistītie lektori) ar vismaz trīs gadus ilgu pieredzi nozarē, par kuru tie izglīto;
11.1.2.
lektori ar augstāko vai profesionālo vidējo izglītību nozarē, par kuru tie izglīto. Lektoru skaits ar profesionālo vidējo izglītību nepārsniedz 30 procentus no attiecīgā mācību kursa lektoru kopskaita;
11.1.3.
vismaz divus gadus ilga pieredze pieaugušo tālākizglītības organizēšanā;
11.1.4.
vismaz reizi gadā apmācīts iesaistītais personāls;
11.2.
mācību īstenošanai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums.
2.2.Atbalsta saņemšanas kārtība
12.
(Svītrots ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 402)
13.
Atbalsta pretendents nodrošina konkrētu pieņemšanas laiku gala labuma guvējiem un vismaz divas nedēļas pirms mācībām informāciju par tām ievieto savā vai attiecīgās nozares tīmekļvietnē, kā arī informē Lauku atbalsta dienestu par mācību norises vietu un laiku.
14.
Gala labuma guvējs mācībām piesakās vismaz vienu darbdienu pirms mācību sākuma un atbalsta pretendentam iesniedz:
14.1.
mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapu (1. pielikums);
14.2.
tā dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina šo noteikumu 1. pielikuma 9. punktā minēto gala labuma guvēja iesaistes veidu lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarē, izņemot gadījumu, ja gala labuma guvējs Lauku atbalsta dienestā līdz kārtējā gada 15. jūnijam ir iesniedzis ikgadējo vienoto iesniegumu atbalsta maksājumiem par lauksaimniecībā izmantojamo zemi vai kompensācijas maksājumiem par Natura 2000 meža teritorijām vai tam ir apstiprināts projekta iesniegums kādā no investīciju pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" apakšpasākumiem;
14.2.1
tā dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina šo noteikumu 1. pielikuma 3. punktā minēto mācību dalībnieka saistību ar gala labuma guvēju, izņemot gadījumu, ja mācību dalībnieks pats ir gala labuma guvējs un ir iesniedzis šo noteikumu 14.2. apakšpunktā minētā dokumenta kopiju;
14.3.
de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas izdruku vai norāda de minimis atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās veidlapas identifikācijas numuru šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minētajā veidlapā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem – piesakoties mācībām pārtikas ražošanas (Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā neminētu pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas) nozarē.
(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 795; MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 349; MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 402)
15.
Atbalsta pretendents pārbauda šo noteikumu 14. punktā minētajos dokumentos norādīto informāciju un pirms mācību sākuma ievada Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (turpmāk – Elektroniskās pieteikšanās sistēma) datus par mācību dalībnieku, kas pieteicies mācībām, gala labuma guvēju, mācību vietu un laiku.
16.
Atbalsta pretendents piecu darbdienu laikā pēc mācību beigām aktualizē Elektroniskās pieteikšanās sistēmā mācību dalībnieku un gala labuma guvēju sarakstu un ievada katram gala labuma guvējam aprēķināto atbalsta apmēru un publiskā finansējuma atbalsta intensitāti.
17.
(Svītrots ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 402)
18.
Atbalsta pretendents reizi ceturksnī iesniedz Elektroniskās pieteikšanās sistēmā maksājuma pieprasījumu un šādus pavaddokumentus:
18.1.
mācību dalībnieku reģistrācijas veidlapas;
18.2.
(svītrots ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 402);
18.3.
katras mācību dienas mācību dalībnieku sarakstu ar mācību norises laiku un vietu, kā arī mācību dalībnieka vārdu, uzvārdu un parakstu;
18.4.
vienu mācību materiāla eksemplāru;
18.5.
mācību organizēšanas un īstenošanas darbu nodošanas un pieņemšanas aktu, kas Elektroniskās pieteikšanās sistēmā izveidots kā pārskats par ceturksni;
18.6.
rēķinu par mācību organizēšanu un īstenošanu;
18.7.
tā dokumenta kopiju, kas apliecina šo noteikumu 1. pielikuma 9. punktā minēto gala labuma guvēja iesaistes veidu lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarē, izņemot gadījumu, ja gala labuma guvējs Lauku atbalsta dienestā līdz kārtējā gada 15. jūnijam ir iesniedzis ikgadējo vienoto iesniegumu atbalsta maksājumiem par lauksaimniecībā izmantojamo zemi vai kompensācijas maksājumiem par Natura 2000 meža teritorijām vai tam ir apstiprināts projekta iesniegums kādā no investīciju pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" apakšpasākumiem;
18.8.
tā dokumenta kopiju, kas apliecina šo noteikumu 1. pielikuma 3. punktā minēto mācību dalībnieka saistību ar gala labuma guvēju, izņemot gadījumu, ja mācību dalībnieks pats ir gala labuma guvējs un ir iesniedzis šo noteikumu 18.7. apakšpunktā minētā dokumenta kopiju;
18.9.
to katra mācību kursa dalībnieku sarakstu, kuriem ir izsniegts apliecinājums par mācību kursa beigšanu, norādot mācību dalībnieka vārdu, uzvārdu un apliecinājuma numuru;
18.10.
mācību kursa programmu, norādot nodarbību norises laiku, vietu, mācību kursa saturu, lektora vārdu un uzvārdu.
(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 795; MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 349)
19.
Ja Lauku atbalsta dienests, veicot pārbaudi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē plānošanas perioda 2014.–2020. gadam finansējumu no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, konstatē neatbilstību šo noteikumu 14. punktā minētajos dokumentos norādītajiem datiem, tas pieņem lēmumu par atteikumu atbalsta pretendentam izmaksāt Elektroniskās pieteikšanās sistēmā norādīto un pieprasīto atbalstu.
19.1
Atbalsta pretendents līdz kārtējā gada 15. februārim Elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniedz apliecinājumu par iepriekšējā kalendāra gadā mācību īstenošanā iesaistīto lektoru (izņemot ārvalstu vieslektorus) apmācību jomā, kas nepieciešama to darba pienākumu veikšanai.
(MK 19.06.2018. noteikumu Nr. 349 redakcijā)
2.3.Publiskā finansējuma veids un apmērs
20.
Publiskā finansējuma atbalsta intensitāti nosaka atkarībā no tematiem, par kuriem tiek organizētas mācības:
20.1.
teorētiskām un praktiskām mācībām par savstarpējās atbilstības prasībām, lauksaimniecības produktu integrēto audzēšanu, pastāvīgo pļavu un ganību saglabāšanas nosacījumiem, agrovidi un bioloģisko lauksaimniecību, mežaudžu ražības un CO2 apjoma piesaistes palielināšanu, meža sertifikāciju, meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un savvaļas dzīvnieku slimībām, kooperatīvu izveidi un kopdarbības pamatprincipiem – 100 procentu apmērā;
20.2.
pārējām teorētiskām un praktiskām mācībām par specifiskajiem lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas un mežsaimniecības tematiem saistībā ar uzņēmumu efektivitātes palielināšanu – 50 procentu apmērā no atbalsta pretendenta piedāvātās mācību cenas; izņēmums – mazajām saimniecībām un mežsaimniecisko pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem – 90 procentu apmērā no atbalsta pretendenta piedāvātās mācību cenas.
21.
(Svītrots ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 401)
22.
Apakšpasākumā ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas:
22.1.
mācību materiālu izmaksas;
22.2.
lektoru atlīdzība;
22.3.
tulkošanas izmaksas;
22.4.
publicitātes izmaksas;
22.5.
transporta un uzturēšanās izmaksas;
22.6.
mācību vajadzībām nepieciešamo telpu, iekārtu, tehnikas un mācību materiālās bāzes izmaksas;
22.7.
organizatoriskās izmaksas;
22.8.
vispārējās izmaksas.
2.4.Ar valsts atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi
23.
De minimis atbalstu piešķir, ievērojot regulas 2023/2831 1. panta 1. punktā minētos nozaru un darbību izņēmumus. Ja gala labuma guvējs darbojas kādā no regulas 2023/2831 1. panta 1. punkta "a", "b", "c" vai "d" apakšpunktā minētajām nozarēm, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas darbības un finanšu plūsmas atbalstāmajās nozarēs, nodrošinot, ka darbības izslēgtajās nozarēs negūst labumu no pasākuma ietvaros piešķirtā atbalsta.
24.
(Svītrots)
25.
De minimis atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu.
26.
Atbalsta pretendents, pamatojoties uz gala labuma guvēja uzskaites veidlapā norādīto informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai, nosaka piešķiramā de minimis atbalsta apmēru, pieņem lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu un ievada informāciju de minimis atbalsta uzskaites sistēmā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem. Lēmumā par de minimis atbalsta piešķiršanu norāda, ka atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar regulu 2023/2831. De minimis atbalstu uzskata par piešķirtu ar brīdi, kad ir pieņemts šajā punktā minētais lēmums.
27.
Pirms de minimis atbalsta piešķiršanas pārbauda, vai minētais atbalsts gala labuma guvējam triju gadu periodā, skaitot no de minimis atbalsta piešķiršanas dienas, nepalielina saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru līdz līmenim, kas pārsniedz regulas 2023/2831 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Izvērtējot atbalsta apmēru, vērtē saņemto de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst regulas 2023/2831 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem.
28.
Ievērojot regulas 2023/2831 5. panta 1., 2. un 3. punkta nosacījumus, de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu, tai skaitā attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, līdz regulas 2023/2831 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam, kā arī ar citu valsts atbalstu, tai skaitā attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja ar šo kumulāciju netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā. De minimis atbalstu var apvienot ar citu de minimis atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja pēc atbalstu apvienošanas atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100 procentus. Piesakoties regulā 2023/2831 noteiktajam de minimis atbalstam, gala labuma guvējs iesniedz atbalsta pretendentam informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu tās pašas darbības ietvaros, tai skaitā par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu, plānoto un piešķirto atbalsta summu un atbalsta intensitāti.
29.
Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar regulu 2023/2831 var pieņemt līdz šīs regulas darbības beigām.
30.
Atbalsta pretendents nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no pēdējā de minimis atbalsta piešķiršanas dienas. Gala labuma guvējs datus par de minimis atbalstu glabā 10 gadus no brīža, kad piešķirts atbalsts.
30.1
Ja tiek pārkāptas regulas 2023/2831 prasības, gala labuma guvējam ir pienākums atmaksāt Lauku atbalsta dienestam atbalsta pasākuma ietvaros nelikumīgi saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.
3.Apakšpasākums "Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem"
3.1.Atbalsta saņemšanas nosacījumi
31.
Apakšpasākuma mērķis ir nodrošināt tāda demonstrējuma ierīkošanu (izveidi, iekārtošanu, iekārtu uzstādīšanu) un īstenošanu, kurš praktiski demonstrē vai uzskatāmi parāda kāda jauna agrotehniska paņēmiena, tehnoloģiska procesa, kultūrauga vai dzīvnieku šķirnes priekšrocības, kas pārbaudītas pētījumos un atspoguļo vismaz divus variantus – līdzšinējo standarta paņēmienu un jauno paņēmienu.
32.
Apakšpasākumā tiek atbalstīti demonstrējumi, kuru minimālais īstenošanas laiks ir viens gads, un informācijas sniegšanas pasākumi.
33.
Atbalsta pretendents ir juridiska persona, kas ir reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā vai Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā.
34.
Atbalsta pretendentam ir:
34.1.
vismaz trīs gadus ilga pieredze demonstrējumu ierīkošanā, lauka dienu vai publisku semināru organizēšanā lauksaimniecības nozarē;
34.2.
vismaz trīs gadus ilga pieredze konsultāciju sniegšanā lauksaimniecības nozarē;
34.3.
izstrādāts piedāvājums tāda demonstrējuma ierīkošanai un īstenošanai, kurā savu dalību apliecina vismaz viena ražotājus pārstāvoša biedrība, zinātniska organizācija, konsultāciju organizācija un zemnieku saimniecība vai komercsabiedrība, kas ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā, komercreģistrā vai ir reģistrēta kā nodokļu maksātāja;
34.4.
demonstrējuma ierīkošanai un īstenošanai piesaistīts nozares speciālists un zinātniskais vadītājs, kurš pārstāv augstskolu akadēmisko personālu vai ieņem akadēmisko amatu zinātniskajā institūcijā vai kuram ir vismaz maģistra grāds lauksaimniecībā vai dabaszinātnēs.
35.
Atbalsta pretendents vismaz reizi gadā organizē lauka dienu un demonstrējuma nobeigumā – publisku semināru, kā arī publicē demonstrējuma rezultātus atbalsta pretendenta izveidotā vai attiecīgās nozares tīmekļvietnē.
36.
Atbalsta pretendents ne biežāk kā reizi ceturksnī iesniedz Elektroniskās pieteikšanās sistēmā maksājuma pieprasījumu un šādus pavaddokumentus:
36.1.
starpposma pārskatu vai demonstrējuma noslēguma gadā – pārskatu par demonstrējuma rezultātiem;
36.2.
lauka dienas dalībnieku reģistrācijas veidlapas;
36.3.
publiskā semināra dalībnieku reģistrācijas veidlapas (demonstrējuma noslēguma gadā);
36.4.
demonstrējuma ierīkošanas un īstenošanas darbu nodošanas un pieņemšanas aktu, kas Elektroniskās pieteikšanās sistēmā izveidots kā pārskats par ceturksni;
36.5.
rēķinu par demonstrējuma ierīkošanu vai īstenošanu.
(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 795; MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 349)
37.
Saimniecība, kas piedalās demonstrējuma ierīkošanā un īstenošanā, ievēro labas lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumus, savstarpējās atbilstības prasības, kā arī dzīvnieku labturības un higiēnas prasības.
3.2.Publiskā finansējuma veids un apmērs
38.
Publiskā finansējuma atbalsta intensitāte ir 100 procentu.
39.
Maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs viena demonstrējuma ierīkošanai un īstenošanai vienā gadā ir 15 000 euro.
40.
Apakšpasākumā ir attiecināmas izmaksas, kas saistītas ar:
40.1.
demonstrējuma ierīkošanu, īstenošanu, popularizēšanu un rezultātu izplatīšanu:
40.1.1.
atlīdzība iesaistītajam personālam;
40.1.2.
ar demonstrējumu saistīto mācību materiālu izmaksas;
40.1.3.
transporta izdevumi;
40.1.4.
demonstrējuma ierīkošanai un īstenošanai nepieciešamo materiālu un pakalpojumu iegādes izmaksas;
40.1.5.
publicitātes izmaksas;
40.1.6.
vispārējās izmaksas (tai skaitā administratīvās izmaksas);
40.2.
ieguldījumiem materiālajos aktīvos un tādiem nemateriālajiem ieguldījumiem demonstrējuma saimniecībā, kuri ir tieši saistīti ar demonstrējuma mērķu sasniegšanu. Attiecināmas ir materiālo un nemateriālo ieguldījumu izmaksas tikai uz demonstrējuma ierīkošanas un īstenošanas laiku (noma).
41.
Nomas gadījumā nav attiecināma iznomātāja peļņa, procentu refinansēšanas izmaksas, pieskaitāmās izmaksas un apdrošināšanas izmaksas.
4.Apakšpasākums "Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem"
4.1.Atbalsta saņemšanas nosacījumi
42.
Apakšpasākuma mērķis ir nodrošināt saimniecību un mežu apmeklējumus saistībā ar noteiktu tematiku – konkrētām ilgtspējīgas saimniekošanas metodēm vai tehnoloģijām, saimniekošanas veida dažādošanu, dalību īsās piegādes ķēdēs, jaunu darījumdarbību iespēju un jaunu tehnoloģiju izstrādi, izmantošanu, meža noturības uzlabošanu un citiem lauksaimniecības vai mežsaimniecības jautājumiem.
43.
Apakšpasākumā tiek atbalstīti saimniecību un mežu apmeklējumi, kas ir organizēti grupās un nav ilgāki par sešām dienām.
44.
Gala labuma guvēji ir personas, kas iesaistītas lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē, kā arī lauksaimniecības un meža zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji, kuri piedalās saimniecību un mežu apmeklējumā.
45.
Atbalsta pretendents ir juridiska persona, kas reģistrēta Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā ar vismaz vienu licencētu izglītības programmu lauksaimniecības vai mežsaimniecības jomā un kuras piedāvājumā ietvertās darbības tiek īstenotas vismaz trešdaļā Latvijas teritorijas, kas aptver vismaz triju Lauku atbalsta dienesta reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas teritoriju – katrā no šīm teritorijām ir vismaz viena reģistrēta struktūrvienība.
46.
Atbalsta pretendentam ir:
46.1.
pietiekams personāls ar nepieciešamo kvalifikāciju un pieredzi zināšanu pārneses un informācijas pasākumu īstenošanā lauksaimniecības vai mežsaimniecības jomā:
46.1.1.
ar vismaz trīs gadus ilgu pieredzi izglītojošu pieredzes apmaiņas braucienu organizēšanā pieaugušajiem lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē;
46.1.2.
ar vismaz divus gadus ilgu pieredzi pieaugušo tālākizglītības organizēšanā lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē;
46.1.3.
apmeklētāju grupas vadītājs ar vismaz trīs gadus ilgu pieredzi zināšanu pārneses un informācijas pasākumu īstenošanā lauksaimniecības vai mežsaimniecības jomā;
46.1.4.
vismaz reizi gadā apmācīts iesaistītais personāls;
46.2.
nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums.
4.2.Atbalsta saņemšanas kārtība
47.
Atbalsta pretendents nodrošina konkrētu pieņemšanas laiku gala labuma guvējiem un vismaz divas nedēļas pirms saimniecības vai meža apmeklējuma informāciju par to ievieto savā vai attiecīgās nozares tīmekļvietnē, kā arī informē Lauku atbalsta dienestu par saimniecības vai meža apmeklējuma norises vietu un laiku.
48.
Gala labuma guvējs saimniecības vai meža apmeklējumam piesakās vismaz vienu darbdienu pirms tā sākuma un atbalsta pretendentam iesniedz:
48.1.
saimniecības vai meža apmeklējuma dalībnieka reģistrācijas veidlapu (2. pielikums);
48.2.
tā dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina šo noteikumu 2. pielikuma 9. punktā minēto gala labuma guvēja iesaistes veidu lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē, izņemot gadījumu, ja gala labuma guvējs Lauku atbalsta dienestā līdz kārtējā gada 15. jūnijam ir iesniedzis ikgadējo vienoto iesniegumu atbalsta maksājumiem par lauksaimniecībā izmantojamo zemi vai kompensācijas maksājumiem par Natura 2000 meža teritorijām vai tam ir apstiprināts projekta iesniegums kādā no investīciju pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" apakšpasākumiem;
48.3.
tā dokumenta kopiju, kas apliecina šo noteikumu 2. pielikuma 3. punktā minēto apmeklējuma dalībnieka saistību ar gala labuma guvēju, izņemot gadījumu, ja apmeklējuma dalībnieks pats ir gala labuma guvējs un ir iesniedzis šo noteikumu 48.2. apakšpunktā minētā dokumenta kopiju.
(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 795; MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 349)
49.
Atbalsta pretendents pārbauda šo noteikumu 48. punktā minētajos dokumentos norādīto informāciju un pirms saimniecības vai meža apmeklējuma sākuma ievada Elektroniskās pieteikšanās sistēmā datus par dalībnieku, kas pieteicies apmeklējumam, gala labuma guvēju, kā arī saimniecības vai meža apmeklējuma vietu un laiku.
50.
Atbalsta pretendents piecu darbdienu laikā pēc saimniecības vai meža apmeklējuma aktualizē Elektroniskās pieteikšanās sistēmā apmeklējuma dalībnieku un gala labuma guvēju sarakstu un ievada katram gala labuma guvējam aprēķināto atbalsta apmēru un saimniecības vai meža apmeklējuma publiskā finansējuma atbalsta intensitāti.
51.
Atbalsta pretendents reizi ceturksnī iesniedz Elektroniskās pieteikšanās sistēmā maksājuma pieprasījumu un šādus pavaddokumentus:
51.1.
saimniecības vai meža apmeklējuma dalībnieku reģistrācijas veidlapas;
51.2.
katras saimniecības vai meža apmeklējuma dienas dalībnieku sarakstu ar apmeklējuma laiku un vietu, kā arī apmeklējuma dalībnieka vārdu, uzvārdu un parakstu;
51.3.
saimniecības vai meža apmeklējuma organizēšanas un īstenošanas darbu nodošanas un pieņemšanas aktu, kas Elektroniskās pieteikšanās sistēmā izveidots kā pārskats par ceturksni;
51.4.
rēķinu par saimniecības vai meža apmeklējuma organizēšanu un īstenošanu;
51.5.
tā dokumenta kopiju, kas apliecina šo noteikumu 2. pielikuma 9. punktā minēto gala labuma guvēja iesaistes veidu lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē, izņemot gadījumu, ja gala labuma guvējs Lauku atbalsta dienestā līdz kārtējā gada 15. jūnijam ir iesniedzis ikgadējo vienoto iesniegumu atbalsta maksājumiem par lauksaimniecībā izmantojamo zemi vai kompensācijas maksājumiem par Natura 2000 meža teritorijām vai tam ir apstiprināts projekta iesniegums kādā no investīciju pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" apakšpasākumiem;
51.6.
tā dokumenta kopiju, kas apliecina šo noteikumu 2. pielikuma 3. punktā minēto apmeklējuma dalībnieka saistību ar gala labuma guvēju, izņemot gadījumu, ja apmeklējuma dalībnieks pats ir gala labuma guvējs un ir iesniedzis šo noteikumu 51.5. apakšpunktā minētā dokumenta kopiju;
51.7.
saimniecības vai meža apmeklējuma programmu, norādot apmeklējuma vietu, laiku, tematiku, grupas vadītāja vārdu un uzvārdu.
(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 795; MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 349)
52.
Ja Lauku atbalsta dienests, veicot pārbaudi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē plānošanas perioda 2014.–2020. gadam finansējumu no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, konstatē neatbilstību šo noteikumu 48. punktā minētajos dokumentos norādītajiem datiem, tas pieņem lēmumu par atteikumu atbalsta pretendentam izmaksāt Elektroniskās pieteikšanās sistēmā norādīto un pieprasīto atbalstu.
52.1
Atbalsta pretendents līdz kārtējā gada 15. februārim Elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniedz apliecinājumu par iepriekšējā kalendāra gadā apmeklētāju grupu vadītāju apmācību jomā, kas nepieciešama to darba pienākumu veikšanai.
(MK 19.06.2018. noteikumu Nr. 349 redakcijā)
4.3.Publiskā finansējuma veids un apmērs
53.
Publiskā finansējuma atbalsta intensitāti nosaka atkarībā no saimniecības vai meža apmeklējumu vietas:
53.1.
Latvijas teritorijā – 80 procentu apmērā no atbalsta pretendenta piedāvātās apmeklējuma cenas;
53.2.
citās Eiropas valstīs – 70 procentu apmērā no atbalsta pretendenta piedāvātās apmeklējuma cenas.
54.
Apakšpasākumā ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas:
54.1.
transporta izmaksas;
54.2.
uzturēšanās izmaksas;
54.3.
apmeklētāju grupas vadītāja izmaksas;
54.4.
informatīvo un mācību materiālu sagatavošanas izmaksas;
54.5.
tulkošanas izmaksas;
54.6.
organizatoriskās izmaksas;
54.7.
vispārējās izmaksas.
1.
pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 8. decembra
noteikumiem Nr.
705
Mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapa
(Pielikums MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 795 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 349; MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 402)
2.
pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 8. decembra
noteikumiem Nr.
705
Saimniecības vai meža apmeklējuma dalībnieka reģistrācijas veidlapa
(Pielikums MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 795 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 349)