Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 588
Rīgā 2023. gada 13. septembrī (prot. Nr. 44 18. §)
23-TA-1032
Par Talsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas ielā 21, Talsos, Talsu novadā, pārņemšanu valsts īpašumā
1.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un 43. pantu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Iekšlietu ministrijas valdījumā Talsu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8801 006 0077) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8801 006 0077) 1,9039 ha platībā – Rīgas ielā 21, Talsos, Talsu novadā (turpmāk – nekustamais īpašums).
2.
Iekšlietu ministrijai nekustamo īpašumu:
2.1.
izmantot Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu valsts pārvaldes funkciju īstenošanai – sabiedriskās kārtības un drošības, civilās aizsardzības un ugunsdrošības nodrošināšanai;
2.2.
nodot bez atlīdzības Talsu novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minēto funkciju īstenošanai.
3.
Iekšlietu ministrijai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Iekšlietu ministrija nodrošina šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minēto funkciju īstenošanu.
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Iekšlietu ministrs M. Kučinskis