Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 526
Rīgā 2023. gada 12. septembrī (prot. Nr. 44 40. §)
23-TA-2049
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 485 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm"
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto un septīto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 485 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 167., 206. nr.; 2018, 162. nr.; 2022, 34., 174. nr.; 2023, 19. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"1.1. Padomes 2013. gada 16. decembra Regulas (ES) Nr. 1370/2013 par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju (turpmāk – regula Nr. 1370/2013) 5. pantam;".
2.
Izteikt 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.1. dalībvalsts funkcijas atbilstoši regulas Nr. 2017/39 8. panta 1. punkta otrajai daļai un 2. punktam, 9. pantam, 10. panta 3. punkta piektajai daļai un 12. panta 4. punktam, kā arī regulas Nr. 2017/40 5. panta 2. punktam un 9. un 12. pantam;".
3.
Izteikt 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.2. kompetentās iestādes funkcijas atbilstoši regulas Nr. 2017/39 5. panta 3. un 4. punktam, 10. panta 4. un 6. punktam, kā arī regulas Nr. 2017/40 5. panta 1. punktam, 6. panta 1. un 5. punktam un 7. pantam."
4.
Izteikt 4.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"4.1.1. svaigiem augļiem – āboliem, bumbieriem, lielogu dzērvenēm (turpmāk – augļi) – un svaigiem dārzeņiem – kāpostiem, kolrābjiem, burkāniem, ķirbjiem, kāļiem, gurķiem, tomātiem un pastinakiem (turpmāk – dārzeņi) – vai šo produktu asorti (turpmāk – asorti), kas:
4.1.1.1. atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:
4.1.1.1.1. ir audzēti, ievērojot integrētās augu aizsardzības vispārīgos principus un normatīvajos aktos par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasībām un kontroles kārtību noteikto regulējumu, un to apliecina ieraksts Valsts augu aizsardzības dienesta Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā;
4.1.1.1.2. ir audzēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bioloģisko lauksaimniecību, un to apliecina normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli noteiktās kontroles institūcijas izsniegts sertifikāts vai izziņa par pārejas perioda uz bioloģisko lauksaimniecību uzsākšanu (turpmāk – bioloģisks produkts);
4.1.1.1.3. atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām par zaļās krāsas norādes lietošanu, un to apliecina Pārtikas un veterinārā dienesta sertifikāts, kas izsniegts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību;
4.1.1.2. no ražošanas vietas līdz attiecīgajai izglītības iestādei transportēti ne tālāk par 300 kilometriem;".
5.
Izteikt 4.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"4.1.2. pasterizētu, tostarp sevišķi augstā temperatūrā apstrādātu (UHT), pienu (turpmāk – piens):
4.1.2.1. kam nav pievienots cukurs, aromatizētāji, saldinātāji, augļi, rieksti, kakao vai citas piedevas;
4.1.2.2. kas ir bioloģisks produkts vai ražots atbilstoši nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, un to apliecina Pārtikas un veterinārā dienesta sertifikāts, kas izsniegts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību;
4.1.2.3. kas no ražošanas vietas līdz attiecīgajai izglītības iestādei transportēts ne tālāk par 300 kilometriem;".
6.
Izteikt 9.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.1.2. iesniegumu dalībai atbalsta programmā kārtējā mācību gadā (3. pielikums), norādot izglītības iestādes, kurām plānots piegādāt produktus, kā arī produktu veidu un ražotāju. Iesniegumam pievieno izglītības iestādes rakstisku apliecinājumu dalībai atbalsta programmā saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikuma B daļu. Šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents iesniegumu dalībai atbalsta programmā var iesniegt, ja tas attiecībā uz kārtējo mācību gadu ir iesniedzis šo noteikumu 6. punktā minēto informāciju;".
7.
Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:
"19. Atbalsta likmi par produktiem, kas piegādāti izdales periodā, laikposmam no 1. oktobra, 1. janvāra un 1. aprīļa aprēķina Zemkopības ministrija atbilstoši tās izstrādātajai metodikai par atbalsta likmju noteikšanu. Atbalsta likmē iekļauj arī izmaksas par produktu izdalīšanu. Atbalsta likmi un izmaksu apmēru par produktu izdalīšanu ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms katra attiecīgā laikposma sākuma Lauku atbalsta dienests publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"."
8.
Svītrot 22. punktu.
9.
Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:
"23. Šo noteikumu 8.2. un 8.3. apakšpunktā minētajam atbalsta pretendentam piešķiramo atbalstu aprēķina saskaņā ar piemērojamām atbalsta likmēm, nepārsniedzot 125 procentus no šo noteikumu 34.2. un 34.4. apakšpunktā minētajos dokumentos norādītās produktu vērtības bez pievienotās vērtības nodokļa."
10.
Svītrot 24.1. apakšpunktu.
11.
Izteikt 26.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"26.1. tiek pasniegti porcijās un, ja nepieciešams, ir sagriezti (izņemot dzērvenes);".
12.
Svītrot 26.4. apakšpunktu.
13.
Izteikt 27.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"27.2. pienam iepakojumā, kas nepārsniedz 250 mililitru tilpumu, to sadalot vairākās porcijās, piemēro tādu pašu atbalsta likmi kā pienam iepakojumā, kas lielāks par 250 mililitriem;".
14.
Papildināt ar 29.1 punktu šādā redakcijā:
"29.1 Augļu, dārzeņu, asorti un piena porcijas var iekļaut ēdienreizēs saskaņā ar regulas Nr. 2017/40 11. pantu."
15.
Svītrot 36.1 punktu.
16.
Izteikt 50. punktu šādā redakcijā:
"50. Institūts līdz 2028. gada 1. oktobrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā atbalsta programmas izvērtējuma plānu un tāmi, bet līdz 2029. gada 1. janvārim – atbalsta programmas izvērtējumu un atbalsta iesniegumu par programmas izvērtējumu (8. pielikums), pievienojot izvērtējuma tāmi un darījumu apliecinošos dokumentus. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc šo dokumentu saņemšanas tos izvērtē un iesniedz apstiprināšanai komisijā."
17.
Papildināt ar 52.1 punktu šādā redakcijā:
"52.1 Institūts atbalsta programmu var izvērtēt vairākos posmos. Šādā gadījumā šo noteikumu 50., 51. un 52.​​​​​​​ punktā minēto prasību piemēro katram posmam atsevišķi."
18.
Papildināt ar 70. punktu šādā redakcijā:
"70. 2023./2024. mācību gadā atbalsta pretendentu iesniegumus dalībai atbalsta programmā un atbalsta iesniegumus par izdalītajiem produktiem, kā arī izglītības iestādes pārskatus par izlietotajiem produktiem administrē atbilstoši nosacījumiem, kas bija spēkā 2023. gada 1. augustā."
19.
Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).
20.
Izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).
21.
Svītrot 5. pielikumu.
22.
Izteikt 6. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).
23.
Izteikt 7. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums).
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Zemkopības ministrs D. Šmits
1.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 12. septembra
noteikumiem Nr.
526
2.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 12. septembra
noteikumiem Nr.
526
3.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 12. septembra
noteikumiem Nr.
526
4.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 12. septembra
noteikumiem Nr.
526