Noteikumu (grozījumu) projekts

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 2024. gada 31.maijā laika posmā no plkst. 00.00 līdz plkst. 02.00 tiks veikti plānoti LVRTC infrastruktūras uzturēšanas darbi. To laikā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 152
Rīgā 2024. gada 5. martā (prot. Nr. 10 24. §)
23-TA-2228
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos"
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 13.panta pirmās daļas 1.punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 72. nr.; 2008, 49. nr.; 2009, 85., 157., 203. nr.; 2011, 129. nr.; 2012, 19. nr.; 2013, 24., 164. nr.; 2015, 96., 178. nr.; 2016, 179. nr.; 2017, 158. nr.; 2019, 119. nr.; 2020, 71. nr.; 2021, 8., 29. nr.; 2022, 160. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 6.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"6.2.2. sarakstā iekļautajiem zvejas kuģiem ir valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ''Latvijas Jūras administrācija'' (turpmāk – Latvijas Jūras administrācija) izdota reģistrācijas apliecība, kurā zveja ir noteikta kā kuģu izmantošanas mērķis;".
2.
Izteikt 6.2.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
"6.2.6. zvejniekam, kas nodarbojas ar komerciālo zveju piekrastē, Zemkopības ministrija saskaņo tiesības iegādāties ne vairāk kā vienu zvejas kuģi, kura lielākais garums nepārsniedz 12 metru, bet bruto tonnāža – piecas GT un dzinēja jauda – 25 kW, ievērojot šādus nosacījumus:
6.2.6.1. attiecīgais piekrastes zvejas flotes segments ir sabalansētā stāvoklī ar zvejai pieejamajiem zivju resursiem;
6.2.6.2. attiecīgajā piekrastes zvejas flotes segmentā ir pieejama brīva kuģu bruto tonnāža un dzinēju jauda, kas izveidojusies, izslēdzot zvejas kuģus no zvejas kuģu saraksta saskaņā ar šo noteikumu 6.2.3. apakšpunktu;
6.2.6.3. iesniegumam zvejas kuģa iekļaušanai zvejas kuģu sarakstā ir pievienots apraksts par iespēju attīstīt komercdarbību zvejniecībā piekrastes ūdeņos, iegādājoties kuģi;
6.2.6.4. iegādes tiesības izmantojamas vienu gadu pēc saskaņojuma saņemšanas un netiek pagarinātas;".
3.
Papildināt ar 6.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"6.5. komerciālajā zvejā piekrastē ar zvejas kuģiem bez dzinēja vai ar zvejas kuģiem ar stacionāro vai uzkaramo dzinēju, kas reģistrēts Latvijas Jūras administrācijā."
4.
Izteikt 7.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"7.1. tiek zvejots ar specializētiem Latvijas pētniecības kuģiem vai Latvijas zvejnieku kuģiem, kas saņēmuši Valsts vides dienesta zvejas atļauju (licenci) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā izsniedzamas atļaujas (licences) zvejai zinātniskās izpētes nolūkos un citos īpašos nolūkos, vai ar ārvalstu pētniecības kuģiem, kas saņēmuši speciālo atļauju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ārvalsts zinātniskās pētniecības kuģim izsniedz speciālo atļauju zinātniskās izpētes darbu veikšanai Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, kontinentālajā šelfā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā;".
5.
Izteikt 8.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
"8.11. atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajos aktos dalībvalstīm paredzētajiem zvejas flotes kopējās dzinēju jaudas un kopējās tonnāžas references līmeņiem, kā arī šo noteikumu 27.1.3., 27.1.4. un 27.1.5. apakšpunktā minētajiem​ nosacījumiem saskaņot ar Zemkopības ministriju zvejas kuģu dzinēju nomaiņu, zvejas kuģu iegādi, jaunu zvejas kuģu būvi un citu kuģu pārbūvi par zvejas kuģiem, ņemot vērā konkrētā zvejas kuģa dzinēja jaudu un tonnāžu (izņemot pašpatēriņa zvejā izmantotos zvejas kuģus, kuru lielākais garums ir mazāks par 10 metriem), ievērojot, ka:
8.11.1. apstiprinājums zvejas kuģa iegādei (būvei, pārbūvei) vai zvejas kuģa dzinēja nomaiņai ar tonnāžas palielinājumu vai bez tā vai ar dzinēja jaudas palielinājumu vai bez tā ir spēkā vienu gadu kopš tā saņemšanas Zemkopības ministrijā, ja zvejnieks nav iesniedzis lūgumu par šī termiņa pagarinājumu un saņēmis pagarinājuma apstiprinājumu. Pēc minētā termiņa beigām attiecīgais tonnāžas un dzinēja jaudas lielums tiek iekļauts Latvijas kopējās dzinēju jaudas un kopējās tonnāžas references līmenī;
8.11.2. šo noteikumu 27.1.3. apakšpunktā minētie nosacījumi neattiecas uz Eiropas Savienības normatīvajos aktos paredzētajām prasībām, kas skar zvejas kuģu tonnāžas un dzinēju jaudas parametru ievērošanu, un nosacījumus var īstenot tikai pēc šādu prasību izpildes;
8.11.3. šo noteikumu 27.1.3. apakšpunktā minētie nosacījumi ir attiecināmi arī uz Zemkopības ministrijas zvejas kuģu sarakstā iekļautiem zvejnieku kuģiem, kas zvejo ārpus Baltijas jūras ūdeņiem;".
6.
Izteikt 8.18. apakšpunktu šādā redakcijā:
"8.18. ja zvejo aiz piekrastes, – ziņot Valsts vides dienestam par kuģa nozveju un tā paredzamo ienākšanas laiku zivju izkraušanas vietā vismaz divas stundas pirms paredzamās ierašanās ostā vai izkraušanas vietā un pirms izkraušanas uzsākšanas atbilstoši šo noteikumu 5. pielikuma I daļā norādītajam kuģa ziņojuma saturam, izņemot gadījumus, ja zvejas rajons atrodas tuvu krastam un minētā prasība par iepriekšējā paziņojuma iesniegšanas laiku nav izpildāma. Šādos gadījumos iepriekšējo paziņojumu iesniedz pēc pēdējā zvejas rīka pacēluma un pirms nozvejoto zivju pārvietošanas uz ostu vai izkraušanas vietu. Kuģa ziņojumu iesniedz zvejas darbību ziņošanas sistēmā:
8.18.1. par kuģi, kura lielākais kopējais garums ir 12 metri vai vairāk, – arī tad, ja kuģis atgriežas bez nozvejas;
8.18.2. par kuģi, kura lielākais garums ir astoņi metri vai vairāk, ja uz tā ir paturēta vismaz 250 kilogramu mencu vai divas tonnas brētliņu un reņģu vai citu pelaģisko krājumu nozveja;".
7.
Papildināt ar 8.18.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"8.18.1 ja zvejo piekrastē, – ziņot Valsts vides dienestam:
8.18.11. par kuģa paredzamo iziešanas laiku jūrā vismaz vienu stundu pirms paredzamās iziešanas jūrā atbilstoši šo noteikumu 5. pielikuma II daļā norādītajam kuģa ziņojuma saturam, izņemot gadījumus, ja kuģis ir aprīkots ar automātiskās identifikācijas sistēmu atbilstoši Padomes 2009. gada 20. novembra Regulas EK Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007, (EK) Nr.676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un (EK) Nr. 1342/2008 un atceļ Regulas (EK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006 (turpmāk – Regula Nr. 1224/2009), 10. panta 1. punktam. Ja pēc minētā ziņojuma iesniegšanas faktiskie apstākļi mainās un iepriekš plānotā zvejas darbība nenotiek, zvejnieks informācijas sistēmā reģistrē ziņojuma anulēšanu. Informāciju par jaunu iziešanas laiku jūrā iesniedz kā jaunu ziņojumu;
8.18.12. par kuģa nozveju un tā paredzamo ienākšanas laiku zivju izkraušanas vietā vismaz divas stundas pirms paredzamās ierašanās ostā vai izkraušanas vietā un pirms izkraušanas uzsākšanas atbilstoši šo noteikumu 5. pielikuma I daļā norādītajam kuģa ziņojuma saturam, izņemot gadījumus, ja zvejas rajons atrodas tuvu krastam un minētā prasība par iepriekšējā paziņojuma iesniegšanas laiku nav izpildāma, un izņemot zvejniekus, kas zvejo piekrastē ar zivju tīkliem neatkarīgi no zvejas rajona atrašanās vietas. Šādos gadījumos iepriekšējo paziņojumu iesniedz pēc pēdējā zvejas rīka pacēluma un pirms nozvejoto zivju pārvietošanas uz ostu vai izkraušanas vietu. Kuģa ziņojumu informācijas sistēmā iesniedz par kuģi, kura lielākais garums ir astoņi metri vai vairāk, ja uz tā ir paturēta vismaz 250 kilogramu mencu vai divas tonnas brētliņu un reņģu vai citu pelaģisko krājumu nozveja;".
8.
Svītrot 10.6. apakšpunktu.
9.
Izteikt 20.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"20.4. 30 cm – sīga (Coregonus sp.);".
10.
Izteikt 20.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"20.5. 45 cm – zandarts (Sander lucioperca);".
11.
Izteikt 27.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"27.1.1. atbilstoši Zvejniecības likuma 16. panta pirmajai daļai noteikt zvejas regulēšanas papildpasākumus piekrastē un pārējos Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos, tostarp papildu regulēšanas pasākumus zvejai ar tīkliem, ja novēroti cūkdelfīni, kā arī pieņemt lēmumu par noteiktu zivju sugu zvejas apturēšanu, ja pilnībā izmantots vai pārsniegts limitu un kvotu apjoms;".
12.
Izteikt 27.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"27.1.4. nesaskaņot zvejas kuģa jaudas vai tonnāžas palielinājumu, ja:
27.1.4.1. saskaņošanai pieteiktais zvejas kuģis ir iekļauts zvejas kuģu sarakstā zvejai starptautiskajos un trešo valstu ūdeņos;
27.1.4.2. attiecīgais zvejas flotes segments nav sabalansētā stāvoklī ar zvejai pieejamajiem zivju resursiem;".
13.
Papildināt ar 27.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"27.1.5. nesaskaņot zvejas kuģa iegādi vai būvniecību tajā zvejas flotes segmentā, kurā zvejnieks publiskā atbalsta finansējuma saņemšanas nosacījumos paredzētajā periodā tā paša zvejas flotes segmenta zvejas kuģi ir sadalījis, izmantojot publiskā atbalsta finansējumu;".
14.
Izteikt 28.2.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
"28.2.10. veikt ar zvejas darbībām saistīto datu un riska analīzi un, pamatojoties uz šīs analīzes rezultātiem, ja nepieciešams, pieprasīt, lai attiecīgais zvejnieks Latvijas Jūras akadēmijā veic kuģa dzinēja jaudas fizisko verifikāciju, kas minēta Regulas Nr. 1224/2009 41. pantā;".
15.
Izteikt 5. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).
16.
Izteikt 6. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).
Ministru prezidente E. Siliņa
Zemkopības ministrs A. Krauze
1.
pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 5. marta
noteikumiem Nr.
152

"5. pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 2.maija

noteikumiem Nr. 296


Kuģa ziņojuma saturs


I. Ziņojums pirms kuģa ienākšanas ostā vai izkraušanas vietā un izkraušanas sākuma

 

1. Kuģa nosaukums.

2. Izkraušanas ostas vai izkraušanas vietas (pagasta) nosaukums un piestātnes numurs vai nosaukums.

3. Paredzamais ienākšanas laiks ostā vai izkraušanas vietā pēc Latvijas laika.

4. Nozvejoto zivju identifikācijas kods (reņģe – HER, brētliņa – SPR, menca – COD, lasis – SAL, taimiņš – TRS, plekste – FLE, akmeņplekste – TUR, salaka – SME, lucītis – ELP, apaļais jūrasgrundulis – NBU, četrragu buļļzivs – TGQ, menca, kas mazāka par piemērojamo minimālo saglabāšanas references izmēru, – BMS COD, lasis, kas mazāks par piemērojamo minimālo saglabāšanas references izmēru, – BMS SAL) un svars kilogramos, bet attiecībā uz lašu un taimiņu nozveju – daudzums gabalos un kilogramos.

5. Piezvejas zivju identifikācijas kods un svars kilogramos, bet lašiem un taimiņiem – gabalos un kilogramos.

 

II. Ziņojums pirms kuģa paredzamās iziešanas jūrā

 

1. Kuģa nosaukums.

2. Iziešanas ostas vai iziešanas vietas (pagasta) nosaukums un piestātnes numurs vai nosaukums (ja attiecas).

3. Paredzamais laiks iziešanai jūrā pēc Latvijas laika."

2.
pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 5. marta
noteikumiem Nr.
152

"6. pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 2.maija

noteikumiem Nr. 296


Zvejas rīku konstrukcijas elementu pieļaujamie parametri piekrastes zvejā (papildus zvejas rīkiem, kuru parametrus regulē Eiropas Savienības normatīvie akti zvejniecības jomā)


I. Aktīvie zvejas rīki

 

Nr.

p. k.

Nosaukums

Spārna garums (m)

Linuma acs izmērs (mm)

1.

Zivju vads

nav ierobežots

ne mazāks par 60, ievērojot attiecīgo zivju sugu zvejai Eiropas Savienības tiesību aktos paredzētos linuma acs izmēra diapazonus

2.

Plekstu vads

ne lielāks par 20

ievērojot Eiropas Savienības tiesību aktos paredzētos linuma acs izmēra diapazonus

3.

Ēsmas zivtiņu velkamais vads*

ne lielāks par 10

no 12 līdz 24

 

Piezīme. * Ar ēsmas zivtiņu velkamo vadu atļauts zvejot kuģiem, kam ir izsniegta atļauja zvejai ar āķiem, bet, zvejojot ar ēsmas zivtiņu velkamo vadu, kura linuma acs izmērs ir no 12 līdz 15 mm, ir atļauta tikai tūbīšu specializētā zveja, savukārt, zvejā izmantojot linuma acs izmēru no 16 līdz 24 mm, ir atļauta neregulēto sugu vai mazo pelaģisko zivju sugu (reņģes, brētliņas) specializētā zveja.

 

II. Pasīvie zvejas rīki

 

Nr.

p. k.

Nosaukums

Sētas vai tīkla garums (m)

Sētas acs, tīkla acs vai āķa izmērs (mm)

Konstrukcijas linuma1 acs izmērs (mm)

1.

Reņģu stāvvads

ne lielāks par 600

no 32 līdz 601

no 20 līdz 50

2.

Zivju murds2

ne lielāks par 600

no 60 līdz 2401

ne mazāks par 60, izņemot izberamo asti, kuras garums nepārsniedz pusi no konstrukcijas

3.

Sīkzivju murds2

ne lielāks par 600

no 36 līdz 601

ne mazāks par 32, izņemot izberamo asti, kuras garums nepārsniedz pusi no konstrukcijas

4.

Apaļo jūrasgrunduļu murds2 ne lielāks par 150 no 24 līdz 361 ne mazāks par 24

5.

Lucīšu murds2

ne lielāks par 30

no 36 līdz 401

no 36 līdz 40, izņemot izberamo asti, kuras garums nepārsniedz pusi no konstrukcijas

6.

Lucīšu murdu jeda

ne lielāks par 150

no 36 līdz 401

no 36 līdz 40, izņemot izberamo asti, kuras garums nepārsniedz pusi no murda konstrukcijas

7.

Zivju vai grunts tīkls3, 4:

 

 

 

7.1.

  lielāks par 50, bet nepārsniedz 100, tīklu jeda Rīgas jūras līča piekrastē nepārsniedz 300, tīklu jeda pārējā piekrastē nepārsniedz 800, bet dziļumā, kas lielāks par 10 metriem, nepārsniedz 1800

no 80 līdz 180

no 60 līdz 703

7.2.

  līdz 50 (izmantošanai tikai pašpatēriņa zvejai)

no 80 līdz 180

no 60 līdz 703

8.

Reņģu un salaku tīkls4:

 

no 28 līdz 50

 

8.1.

  lielāks par 50, bet nepārsniedz 100, tīklu jeda Rīgas jūras līča piekrastē nepārsniedz 300, tīklu jeda pārējā piekrastē nepārsniedz 800, bet dziļumā, kas lielāks par 10 metriem, nepārsniedz 1800 no 28 līdz 50

8.2.

  līdz 50 (izmantošanai tikai pašpatēriņa zvejai) no 28 līdz 50

9.

Āķu jeda mencu, plekstu zvejai (ne vairāk par 2000 āķiem)

āķa izmērs nav mazāks par 15

10.

Āķu jeda (ne vairāk par 2000 āķiem)

āķa izmērs nav mazāks par 10

11.

Akmeņplekstu tīkls4 no 50 līdz 100, tīklu jeda Rīgas jūras līča piekrastē – 300, tīklu jeda pārējā piekrastē – 800 no 220 līdz 240

 

Piezīmes.

1 Jebkurā konstrukcijas elementā linuma auklas diametrs nav tievāks par 1 mm.

Vienam murdam var būt ne vairāk kā divi āmji.

3 Grunts tīkla augstums – ne vairāk kā 1,5 metri.

4 Liekača acs izmērs nedrīkst pārsniegt šajos noteikumos noteikto maksimālo zvejas rīka acs izmēru."