MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-677
Informatīvais ziņojums "Par privatizācijas un zemes izpirkšanas procesu gaitu un priekšlikumiem to pabeigšanai sapratīgā termiņā"
1.
Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministres iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ekonomikas ministrijai izstrādāt informatīvajā ziņojumā identificētos privatizācijas procesa pabeigšanas sekmēšanai nepieciešamos likumprojektus grozījumu veikšanai attiecīgajos likumos, kā arī jauna Dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likuma pieņemšanai un līdz 2023.gada 1.aprīlim iesniegt atbilstošos likumprojektus izskatīšanai Ministru kabinetā.
3.
Tieslietu ministrijai, ņemot vērā informatīvajā ziņojumā identificētās problēmas par zemes reformas pabeigšanu, līdz 2023.gada 1.aprīlim izvērtēt un iesniegt priekšlikumu noteikt termiņus, kādos bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem ir pienākums iesniegt iztrūkstošos dokumentus un veikt zemes kadastrālo uzmērīšanu, lai varētu tikt pieņemti lēmumi par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu, līdzvērtīgas zemes piešķiršanu un zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu slēgšanu, kā arī termiņus, kādos slēdzami zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi, paredzot tiesību zaudēšanu pienākumu neizpildes noteiktajā termiņā dēļ, un noteikt termiņus, kādos atbildīgajām institūcijām ir jāpieņem un jānoslēdz attiecīgie lēmumi un līgumi.
4.
Jautājumu par papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu Tieslietu ministrijai budžeta programmā 07.00.00 "Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana" 2023. gadam 297 950 euro, 2024.gadam 297 950 euro un 2025.gadam 297 950 euro apmērā, lai sekmētu par valsts budžeta līdzekļiem veicamās zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu pabeigšanu, izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.