Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 879
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 63. §)
21-TA-1527
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 13. panta pirmo, otro, 2.1, ceturto, piekto un sesto daļu, 20. panta astoto daļu, 20.1 panta trešo un ceturto daļu, 20.2 panta piekto daļu un 23. panta pirmo, 1. un otro daļu, likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 38. panta otro daļu, Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 6. panta devīto daļu un Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 8.panta otro daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 145. nr.; 2011, 52., 157., 205. nr.; 2012, 48., 161. nr.; 2013, 37., 224. nr.; 2014, 6., 72., 190. nr.; 2015, 61. nr.; 2016, 67., 220. nr.; 2017, 26., 52., 254. nr.; 2020, 119. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt tiesību akta izdošanas pamatojuma norādi šādā redakcijā:
"Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 13. panta pirmo, otro, 2.1, ceturto, piekto un sesto daļu, 20. panta astoto daļu, 20.1 panta trešo un ceturto daļu, 20.2 panta piekto daļu un 23. panta pirmo, 1. un otro daļu, likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 38. panta otro daļu, Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 6. panta devīto daļu un Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 8.panta otro daļu".
2.
Svītrot 1.5. apakšpunktu.
3.
Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Ziņas par darba ņēmējiem un šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētos ziņojumus par obligātajām iemaksām Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu."
4.
Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma darba devējs, pašnodarbinātais, iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka vai ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka 10 darbdienu laikā precizē šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētos ziņojumus par obligātajām iemaksām un šo noteikumu 1.3. apakšpunktā minētās darba devēja ziņas par darba ņēmējiem, ja sniegtā informācija ir nepilnīga vai kļūdaina."
5.
Izteikt 8.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"8.2. par darba ņēmējiem, kuri ir mainījuši vai zaudējuši likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" un Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā noteikto darba ņēmēja statusu, tai skaitā par darba ņēmējiem, kuriem ir piešķirts vai beidzies bērna kopšanas atvaļinājums, atvaļinājums bērna tēvam sakarā ar bērna piedzimšanu, atvaļinājums sakarā ar ārpusģimenes aprūpē esoša bērna vecumā līdz trim gadiem adopciju vai atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas (tai skaitā atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darbiniekam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns), par darbiniekiem, kuri atrodas dīkstāvē, kas radusies darbinieka vainas dēļ,  vai darba ņēmējiem, kuri ir atstādināti no darba bez darba algas saglabāšanas, – ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc statusa maiņas vai zaudēšanas."
6.
Izteikt 8.4 punktu šādā redakcijā:
"8.4 Darba devējs, reģistrējot katru darba ņēmēju Valsts ieņēmumu dienestā, sniedz ziņas par darba ņēmējiem (1. pielikums) un vienlaikus norāda arī darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu atbilstoši Profesiju klasifikatoram. Ja mainās darba ņēmēja profesija (arods, amats, specialitāte), darba devējs līdz nākamā mēneša septiņpadsmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā informāciju par darbinieka profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu, aizpildot 1. pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 7. aili. Darba devējs 5. ailē norāda ziņu kodu PM – darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) maiņa, 4. ailē norāda ziņu par darba ņēmējiem izmaiņas dienu un 7. ailē – profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu. Profesijas (aroda, amata, specialitātes) kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram nav jānorāda par personām, kuras darba devējs nodarbina tikai uz uzņēmuma līguma pamata, un par personām, kurām pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas ir vienošanās par darbinieka profesionālās darbības ierobežojumu (konkurences ierobežojums)."
7.
Izteikt 8.6 punktu šādā redakcijā:
"8.6 Darba devējs kapitālsabiedrības valdes locekli, kas atbilst likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 1. panta 2. punkta "m" apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā kā darba ņēmēju, iesniedzot līdz nākamā mēneša septiņpadsmitajam datumam ziņas par darba ņēmēja statusa iegūšanu vai zaudēšanu."
8.
Svītrot 9. punktu.
9.
Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:
"10. Ja darba ņēmējam nav Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra piešķirtā personas koda, darba devējs, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā ziņas par darba ņēmēju, norāda tā dzimšanas datus (datums, mēnesis, gads). Valsts ieņēmumu dienests šādam darba ņēmējam piešķir unikālu reģistrācijas numuru, kuru paziņo darba devējam turpmākajai izmantošanai normatīvajos aktos noteiktās informācijas iesniegšanai par attiecīgo darba ņēmēju."
10.
Svītrot 25.17. apakšpunktu.
11.
Svītrot 25.1 punktu.
12.
Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:
"26. Darba devēja ziņojumu (3. pielikums) aizpilda par visiem darba ņēmējiem, norādot katra darba ņēmēja:
26.1. personas kodu vai reģistrācijas numuru (2. aile) un vārdu, uzvārdu (3. aile);
26.2. darba ienākumus (4. aile);
26.3. aprēķinātās obligātās iemaksas (5. aile), ko iegūst, summējot darba ņēmēja obligātās iemaksas (iegūst, reizinot obligāto iemaksu objektu ar darba ņēmēja obligāto iemaksu likmi) un darba devēja obligātās iemaksas (iegūst, reizinot obligāto iemaksu objektu ar darba devēja obligāto iemaksu likmi);
26.4. iedzīvotāju ienākuma nodokli (8. aile) no darba ņēmēja darba ienākumiem (arī no deponētajiem darba ienākumiem), kas iemaksājams vienotajā nodokļu kontā pārskata mēnesim sekojošajā mēnesī  (8. ailei nav aritmētiskas sakarības ar 4. un 5. aili)."
13.
Svītrot 29.2 punktu.
14.
Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:
"33. Darba ņēmēja nostrādāto stundu skaitu mēnesī norāda darba devēja ziņojuma (3. pielikums) 11. ailē. Informācija par darba ņēmēja nostrādātajām stundām nav jānorāda par personām, kuras pie darba devēja tiek nodarbinātas tikai uz uzņēmuma līguma pamata, un par personām, kurām pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas ir vienošanās par darbinieka profesionālās darbības ierobežojumu (konkurences ierobežojums), un par kapitālsabiedrības valdes locekli, kas atbilst likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 1. panta 2. punkta "m" apakšpunktā minētajiem nosacījumiem."
15.
Svītrot 35. punktu.
16.
Papildināt ar 39.1 punktu šādā redakcijā:
"39.1 Pašnodarbinātais, kurš gūst ienākumu no intelektuālā īpašuma, no samaksas par zinātnes, literatūras vai mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autoru un izpildītāju darbu radīšanu, izdošanu, izpildīšanu vai citādu izmantošanu (turpmāk – ienākums no intelektuālā īpašuma) vai gūst ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas, iesniedzot pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojumu par ceturto ceturksni, veic atzīmi, ka gūst ienākumu no intelektuālā īpašuma vai no lauksaimnieciskās ražošanas."
17.
Papildināt ar 43.7 punktu šādā redakcijā:
"43.7 Darba devējs ziņas par darba ņēmēju, kurš atrodas dīkstāvē, kas radusies darbinieka vainas dēļ, vai darba ņēmēju, kurš ir atstādināts no darba bez darba algas saglabāšanas, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā atsevišķā dokumentā (1. pielikums). Iesniegtās ziņas par darba ņēmēju, kurš atrodas dīkstāvē, kas radusies darbinieka vainas dēļ, vai darba ņēmēju, kurš ir atstādināts no darba bez darba algas saglabāšanas, darba devējs drīkst precizēt tikai vienu reizi 30 dienu laikā no pirmreizējā dokumenta iesniegšanas datuma."
18.
Papildināt ar 46. punktu šādā redakcijā:
"46. Grozījumi šo noteikumu 3. punktā, 8.2. apakšpunktā, 8.4,  8.6,  10., 26. un 33. punktā un 1., 3. un 4. pielikumā, grozījumi par šo noteikumu 1.5. apakšpunkta,  9. punkta, 25.17. apakšpunkta, 25.1, 29.2 un 35. punkta svītrošanu, kā arī grozījumi par šo noteikumu papildināšanu ar 39.1  un 43.7 punktu stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī."
19.
Papildināt ar 47. punktu šādā redakcijā:
"47. Līdz 2021. gada 31. decembrim darba devējs, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā ziņas par darba ņēmējiem, papildus šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajam iesniedz šādus ziņu kodus:
47.1. 53 – datums, ar kuru darba ņēmējs atrodas dīkstāvē, kas radusies darbinieka vainas dēļ, vai darba ņēmējs ir atstādināts no darba bez darba algas saglabāšanas;   
47.2. 54 – datums, kurā darba ņēmējs ir sācis darbu pēc dīkstāves, kas radusies darbinieka vainas dēļ, vai darba ņēmējs ir sācis darbu pēc atstādināšanas no darba bez darba algas saglabāšanas;   
47.3. 55 – darba ņēmējs, kurš sācis sociālo pakalpojumu sniegšanu un kura darba devējs, tā struktūrvienība vai filiāle ir Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēta institūcija;
47.4. 56 – darba ņēmējs, kurš vairs nesniedz sociālos pakalpojumu un kura darba devējs, tā struktūrvienība vai filiāle ir Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēta institūcija."
20.
Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).
21.
Izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).
22.
Izteikt 3.1 pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).
23.
Izteikt 4. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums).
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Labklājības ministrs G. Eglītis
1.
pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 21. decembra
noteikumiem Nr.
879

"1. pielikums

Ministru kabineta

2010.gada 7.septembra

noteikumiem Nr. 827


Ziņas par darba ņēmējiem


Nodokļu maksātāja kods
 


 

(darba devēja, mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds)


 

Nr.

p. k.

Personas kods
(ja nav personas koda, reģistrācijas numurs un personas dzimšanas dati)

Vārds, uzvārds

Datums, mēnesis, gads (dd.mm.gggg.)

Ziņu kods

Valsts kods2

Profesijas (aroda, amata, specialitātes) kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram

1

2

3

4

5

6

7


 

 

 

 

 

 


 

Ziņu kods un tā atšifrējums

Nr.
p. k.
Ziņu kods Atšifrējums
1. 11 Darba ņēmēja statusa iegūšana
2. 14 Darba ņēmēja statusa iegūšana, ja persona tiek nodarbināta brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā
3. 21 Darba ņēmēja statusa zaudēšana, pamatojoties uz darba ņēmēja uzteikumu
4. 22 Darba ņēmēja statusa zaudēšana sakarā ar darba ņēmēja pārkāpumu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuros noteikta personu atbrīvošana no darba
5. 23 Darba ņēmēja statusa zaudēšana sakarā ar darba devēja vai mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja likvidāciju
6. 24 Darba ņēmēja statusa zaudēšana sakarā ar nespēju veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ
7. 25 Darba ņēmēja statusa zaudēšana citos gadījumos
8. 40 Datums, ar kuru darba ņēmējam ir piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums, atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darbiniekam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns
9. 41 Datums, kurā darba ņēmējs ir sācis darbu pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, pēc atvaļinājuma bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darbiniekam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns
10. 50 Datums, ar kuru darba ņēmējam ir piešķirts atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas
11. 51 Datums, kurā darba ņēmējs ir sācis darbu pēc atvaļinājuma bez darba algas saglabāšanas
12. 61 Darba ņēmēja statusa iegūšana, ja persona tiek nodarbināta sezonas rakstura darbos
13. 71 Tāda darba ņēmēja statusa iegūšana, kurš uzsāk darbu ārvalstīs
14. 72 Tāda darba ņēmēja statusa iegūšana, kurš izbeidz darbu ārvalstīs
15. 81 Fiziska persona, ar kuru ir noslēgts uzņēmuma līgums
16. 82 Fiziska persona, ar kuru ir izbeigts uzņēmuma līgums
17. 29 Darba ņēmēja statusa zaudēšana, pamatojoties uz darba ņēmēja iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestam
18. PM Darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) maiņa
19. 91 Datums, ar kuru darba ņēmējam ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu vai atvaļinājums sakarā ar ārpusģimenes aprūpē esoša bērna vecumā līdz 18 gadiem adopciju
20. 92 Datums, ar kuru darba ņēmējs ir sācis darbu pēc atvaļinājuma sakarā ar bērna piedzimšanu vai pēc atvaļinājuma sakarā ar ārpusģimenes aprūpē esoša bērna vecumā līdz 18 gadiem adopciju

21.

26

Darba ņēmēja statusa zaudēšana, ja persona nav uzsākusi darbu
22. 53 Datums, ar kuru darba ņēmējs atrodas dīkstāvē, kas radusies darbinieka vainas dēļ vai darba ņēmējs ir atstādināts no darba bez darba algas saglabāšanas
23. 54 Datums, kurā darba ņēmējs ir sācis darbu pēc dīkstāves, kas radusies darbinieka vainas dēļ, vai darba ņēmējs ir sācis darbu pēc atstādināšanas no darba bez darba algas saglabāšanas  
24. 55 Darba ņēmējs, kurš sācis sociālo pakalpojumu sniegšanu un kura darba devējs, tā struktūrvienība vai filiāle ir Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēta institūcija
25. 56 Darba ņēmējs, kurš vairs nesniedz sociālos pakalpojumu un kura darba devējs, tā struktūrvienība vai filiāle ir Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēta institūcija

Amats ___________________________________________________________
 

Vārds, uzvārds ____________________________________________________

Paraksts* _______________________

Datums* ________________________

Tālruņa numurs ____________________

Piezīmes.

1. 1 (Svītrots)

2. 2 Aizpilda tikai darba devējs – Latvijas rezidents – par personām, kas uzsāk vai beidz algoto darbu ārvalstīs atbilstoši šo noteikumu 8.2 punktam.

3. * Dokumenta rekvizītus "Paraksts" un "Datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4. Pielikumā nenorāda ziņas par darba ņēmējiem, kuriem ir piešķirts vai beidzies grūtniecības un dzemdību atvaļinājums, atvaļinājums bērna tēvam vai adoptētājam, vai citai personai, kura faktiski kopj bērnu.

5. Iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem, kuri nav sasnieguši 15 gadu vecumu, piemēro to darba ņēmēju statusu, kuri ir apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem."

2.
pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 21. decembra
noteikumiem Nr.
879
3.
pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 21. decembra
noteikumiem Nr.
879
4.
pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 21. decembra
noteikumiem Nr.
879