Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 78
Rīgā 2023. gada 28. februārī (prot. Nr. 12 11. §)
23-TA-77
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 68 "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem"
Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 83.1 pantu un 
Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 13.1 panta piekto un sesto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 68 "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 15. nr.; 2013, 189. nr.; 2014, 33. nr.; 2016, 239. nr.; 2022, 69., 175. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 27.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"27.1. studējošais laikposmā no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 30. jūnijam vai no 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 30. jūnijam, vai no 2023. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. decembrim ir imatrikulēts Latvijas augstskolā vai koledžā (turpmāk – izglītības iestāde) pilna laika studijām;".
2.
Izteikt 28.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"28.1. laikposmā no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 31. augustam vai no 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. decembrim persona stažēšanās ietvaros ir iesaistīta izglītības iestādes vai zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas (turpmāk – zinātniskā institūcija) zinātniskajā vai akadēmiskajā darbībā pētnieka statusā vai akadēmiskā personāla statusā ar zinātnes doktora grādu vai tā ekvivalentu, maģistra grādu vai zinātniskā grāda pretendentam atbilstošu statusu un Ukrainā nesaņem par to atalgojumu;".
3.
Izteikt 31.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"31.1. studiju stipendijas – par laikposmu no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 30. jūnijam vai no 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 30. jūnijam, vai no 2023. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. decembrim;".
4.
Izteikt 31.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"31.2. pētniecības stipendijas – par laikposmu no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 31. augustam vai no 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. decembrim."
5.
Izteikt 38. punktu šādā redakcijā:
"38. Aģentūra, pamatojoties uz šo noteikumu 36.1. vai 36.2. apakšpunktā minēto lēmumu, noslēdz ar attiecīgo izglītības iestādi vai zinātnisko institūciju studiju stipendijas izmaksas vai pētniecības stipendijas izmaksas līgumu, ar kuru saskaņā aģentūra veic studiju stipendijas vai pētniecības stipendijas pārskaitījumu šo noteikumu 32. punktā paredzētajā apmērā. Izglītības iestāde vai zinātniskā institūcija saskaņā ar šo noteikumu 30. punktā minēto vienošanos studiju stipendiju vai pētniecības stipendiju Ukrainas civiliedzīvotājam izmaksā reizi mēnesī par kārtējo mēnesi."
6.
Izteikt 39. punktu šādā redakcijā:
"39. Izglītības iestāde finanšu pārskatu par studiju stipendiju finansējuma izlietojumu un citu dokumentāciju, kas noteikta studiju stipendijas izmaksas līgumā, par laikposmu no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 30. jūnijam iesniedz aģentūrā līdz 2022. gada 31. jūlijam, par laikposmu no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim – līdz 2023. gada 31. janvārim, par laikposmu no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 30. jūnijam – līdz 2023. gada 31. jūlijam, savukārt par laikposmu no 2023. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. decembrim – līdz 2024. gada 31. janvārim. "
7.
Izteikt 40. punktu šādā redakcijā:
"40. Izglītības iestāde vai zinātniskā institūcija finanšu pārskatu par pētniecības stipendiju finansējuma izlietojumu un citu dokumentāciju, kas noteikta pētniecības stipendiju izmaksas līgumā, par laikposmu no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 31. augustam iesniedz aģentūrā līdz 2022. gada 15. septembrim, par laikposmu no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim – līdz 2023. gada 15. janvārim, par laikposmu no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 30. jūnijam – līdz 2023. gada 31. jūlijam, savukārt par laikposmu no 2023. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 31. decembrim – līdz 2024. gada 31. janvārim."
8.
Papildināt ar 42. punktu šādā redakcijā:
"42. Izglītības iestādes vai zinātniskās institūcijas veiktā Ukrainas civiliedzīvotāju stipendijas izmaksa laikposmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim ir nodrošināma no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" ministrijai piešķirtajiem līdzekļiem, ja tā veikta, pamatojoties uz šiem noteikumiem."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministre A. Čakša