Likumprojekts (grozījumi)

PAZIŅOJUMS: LVRTC informē, ka 2023. gada 26. martā laika posmā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 var nebūt pieejami LVRTC autentifikācijas rīki. LVRTC būs uzturēšanas darbi, kuru laikā portālos var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
22-TA-2813
Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā
Izdarīt Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2022, 20.A, 155.B, 168.A nr.) šādus grozījumus:
1.
Papildināt likumu ar 5.1 pantu šādā redakcijā:
"5.1 pants. Maksas samazinājums par patērēto elektroenerģiju
(1) Mājsaimniecības lietotājam laikposmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim piemēro maksas samazinājumu par katrā mēnesī patērētajām pirmajām 100 kilovatstundām, ko nosaka kā starpību starp vidējo maksu par patērēto elektroenerģiju par vienu kilovatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa norēķinu mēnesī, neietverot maksu par sistēmas pakalpojumiem un citos normatīvajos aktos noteiktos maksājumus, un 0,160 euro par vienu kilovatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa.
 
(2) Elektroenerģijas galalietotājiem, kuri ir juridiskās personas, no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 31. martam papildus šā likuma ceturtā panta 2.1 daļas nosacījumiem piemēro maksas samazinājumu, ko nosaka 50 procentu apmērā no starpības starp maksu par patērēto elektroenerģiju par vienu kilovatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa, neietverot maksu par sistēmas pakalpojumiem un citos normatīvajos aktos noteiktos maksājumus, un 0,160 euro par vienu kilovatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa.
 
(3) Maksas samazinājumu par patērēto elektroenerģiju piemēro saskaņā ar elektroenerģijas tirdzniecības līgumu vai pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma nosacījumiem, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, šajā pantā noteiktajā apmērā. Elektroenerģijas tirgotāja negūtie ieņēmumi par maksas samazinājumu par patērēto elektroenerģiju tiek kompensēti no valsts budžeta līdzekļiem. 

(4) Maksas samazinājumu par patērēto elektroenerģiju kompensē saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par elektroenerģijas tirdzniecību un lietošanu, kas izdoti uz Elektroenerģijas tirgus likuma pamata."
2.
Papildināt 6. pantu ar 1.2 daļu šādā redakcijā:
"(12) Šā panta otrajā daļā minētajiem lietotājiem, kas nav saistītie lietotāji, laikposmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim papildus šā panta 1.1 daļas nosacījumiem piemēro maksas samazinājumu, ko nosaka kā starpību starp maksu par patērēto dabasgāzi par vienu kilovatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa, neietverot maksu par sistēmas pakalpojumiem un citos normatīvajos aktos noteiktos maksājumus, un 0,10875 euro par vienu kilovatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa, neietverot maksu par sistēmas pakalpojumiem un citos normatīvajos aktos noteiktos maksājumus."
3.
Izteikt 7. panta otro, 2.1 un trešo daļu šādā redakcijā:
"(2) Centralizētās siltumapgādes pakalpojumu maksas samazinājumu mājsaimniecības lietotājam, ja tas centralizētās siltumapgādes pakalpojumu saņem no siltumapgādes komersanta, kas šādu pakalpojumu sniedz par regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, kādus paredzējis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta regulatora atļauja, nosaka 50 procentu apmērā no starpības starp apstiprināto siltumenerģijas tarifu esošajā apkures sezonā, ja tas nepārsniedz 150,00 euro par vienu megavatstundu, un siltumenerģijas tarifa mediānu 68,00 euro par vienu megavatstundu. Ja apstiprinātais siltumenerģijas tarifs pārsniedz 150,00 euro par vienu megavatstundu, tad papildu maksas samazinājumu mājsaimniecības lietotājam par tarifu, kas pārsniedz 150,00 euro par vienu megavatstundu, nosaka 90 procentu apmērā no starpības starp apstiprināto siltumenerģijas tarifu esošajā apkures sezonā un 150,00 euro par vienu megavatstundu.

(21) Centralizētās siltumapgādes pakalpojumu maksas samazinājumu mājsaimniecībai, ja tā siltumapgādes pakalpojumu saņem no siltumapgādes pakalpojumu sniedzēja, kas nav minēts šā panta otrajā daļā, nosaka 50 procentu apmērā no starpības starp attiecīgajā mēnesī piemērojamo siltumenerģijas tarifu, kuru apstiprinājusi attiecīgā pašvaldība, ja tas nepārsniedz 150,00 euro par  vienu megavatstundu, un siltumenerģijas tarifa mediānu 68,00 euro par vienu megavatstundu. Ja attiecīgās pašvaldības apstiprinātais siltumenerģijas tarifs pārsniedz 150,00 euro par vienu megavatstundu, tad papildu maksas samazinājumu mājsaimniecības lietotājam par tarifu, kas pārsniedz 150,00 euro par vienu megavatstundu, nosaka 90 procentu apmērā no starpības starp pašvaldības apstiprināto siltumenerģijas tarifu esošajā apkures sezonā un 150,00 euro par vienu megavatstundu.

(3) Centralizētās siltumapgādes pakalpojumu maksas samazinājumu mājsaimniecībai, ja tā siltumapgādes pakalpojumu saņem no siltumapgādes pakalpojumu sniedzēja, kas nav minēts šā panta otrajā un 2.1 daļā, nosaka 50 procentu apmērā no starpības starp attiecīgajā mēnesī piemērojamo siltumenerģijas cenu bez pievienotās vērtības nodokļa, ja tā nepārsniedz 150,00 euro par vienu megavatstundu, un siltumenerģijas tarifa mediānu 68,00 euro par vienu megavatstundu. Ja siltumapgādes pakalpojuma sniedzēja piemērotā siltumenerģijas cena pārsniedz 150,00 euro par vienu megavatstundu, bet ne vairāk kā 350,00 euro par vienu megavatstundu, tad papildu maksas samazinājumu mājsaimniecības lietotājam par cenu, kas pārsniedz 150,00 euro par vienu megavatstundu, nosaka 90 procentu apmērā no starpības starp attiecīgajā mēnesī piemērojamo siltumenerģijas cenu bez pievienotās vērtības nodokļa un 150,00 euro par vienu megavatstundu."
4.
Papildināt likumu ar  7.2 pantu šādā redakcijā:
"7.2 pants. Regulēto centralizētās siltumapgādes pakalpojumu tarifu noteikšana atbalsta sniegšanas periodā
(1) Lai nodrošinātu samērīgu tarifu sloga pieaugumu visām sabiedrības grupām, regulators līdz 2022. gada 31. oktobrim apstiprina regulēto centralizētās siltumapgādes pakalpojumu tarifu projektus, kas iesniegti un par kuriem līdz 2022. gada 30. septembrim nav pieņemts regulatora lēmums. Šos tarifu projektus regulators apstiprina atbilstoši tarifu projektā ietvertajām tarifu vērtībām, nevērtējot tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu un pamatojošos dokumentus pēc būtības.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētie apstiprinātie tarifi stājas spēkā nākamajā dienā pēc regulatora lēmuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un ir piemērojami līdz 2023. gada 30. aprīlim. Uz tiem nav attiecināms likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 21. panta piektajā daļā noteiktais termiņš. 

(3) Regulēto centralizētās siltumapgādes pakalpojumu sniedzējiem, uz kuriem attiecas šā panta pirmajā daļā minētais regulējums, regulators līdz 2022. gada 1. decembrim nosūta pieprasījumu par jauna tarifu projekta iesniegšanu. Regulēto centralizētās siltumapgādes pakalpojumu sniedzējs, sagatavojot jaunu tarifu projektu, ņem vērā informāciju, uz kuras pamata tika izstrādāts šā panta pirmajā daļā minētais tarifu projekts. Regulators iesniegto tarifu projektu izvērtē saskaņā ar likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteikto kārtību.

(4) No 2023. gada 1. maija ir spēkā tādi siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi, kādus regulēto centralizētās siltumapgādes pakalpojumu sniedzēji, uz kuriem attiecas šā panta pirmajā daļā minētais regulējums, piemērojuši līdz 2022. gada 30. septembrim, ja regulators nav lēmis citādi."
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Ekonomikas ministre I. Indriksone