MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-854
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Dzelzāmuri" Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa A2 "Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)" pārbūves projekta īstenošanai"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Dzelzāmuri" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8064 003 0157) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8064 003 0373) 0,1532 ha platībā  – Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 4 328,32 euro, kas sastāv no nekustamā īpašuma tirgus vērtības 4 228,32 euro un atlīdzības par zaudējumiem 100 euro.