Noteikumu (grozījumu) projekts

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
21-TA-647
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos"
Izdoti saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas
likuma
2. pantu un 15. panta trešo daļu
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 222A., 230B. nr.; 2021, 9., 66. nr.) šādus grozījumus:
1.1.
izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
"1. Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību atbalsta sniegšanai nodokļu maksātājiem - darba devējiem to darbinieku atlīdzības kompensēšanai, pašnodarbinātām personām - fiziskām personām, kas reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējas vai saņem autoratlīdzību, nereģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicējas, vai mikrouzņēmumu īpašniekiem, vai individuālajiem komersantiem – to ienākumu kompensēšanai (turpmāk – pašnodarbinātām personām) un patentmaksātājiem atlīdzības kompensēšanai.
 
1.1. (svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710);
1.2. (svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710).";
1.2.
izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Par atbalstu šo noteikumu izpratnē uzskata atbalstu darbinieku atlīdzības kompensēšanai, ko izmaksā darbiniekiem par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam un strādājošu darbinieku, pašnodarbināto personu un patentmakstāju atlīdzības vai ienākumu kompensēšanai, ko izmaksā darbiniekiem, pašnodarbinātām personām vai patenmaksātājiem par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim, bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā tiesību aktos noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (turpmāk – saimnieciskās darbības ierobežojumi). ";
1.3.
papildināt ar 2.1 punktu šādā redakcijā:
"2.1 Atbalstam algu subsīdijai par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim ir tiesīgi pieteikties darba devēji un pašnodarbinātās personas, kas neveic saimniecisko darbību  kā pamatdarbību  šo noteikumu 3.pielikumā minētajās nozarēs, kā arī patentmaksātāji un autoratlīdzības saņēmēji, kuri neveic saimniecisko darbību atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā minētajām nozarēm.
 ";
1.4.
izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Atbalstam algu subsīdijai laika posmā no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam ir tiesīgs pieteikties darba devējs, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:
 
3.1. tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā 2020. un 2021. gada atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kad nodokļu maksātājs faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 % un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;
 
3.2. tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies ne mazāk kā par 30 % un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.";
1.5.
papildināt ar 3.2 punktu šādā redakcijā:
"3.2 Atbalstam algu subsīdijai laika posmā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim ir tiesīgs pieteikties darba devējs, pašnodarbinātā persona vai patenmaksātājs, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:
 
3.21. tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā 2021. gada atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī, kad darba devējs, pašnodarbinātais vai patentmaksātājs faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 % un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;
 
3.22. tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies ne mazāk kā par 30 % un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.";
1.6.
papildināt ar 3.3 punktu šādā redakcijā:
"3.3 Atbalstu algu subsīdijai par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim piešķir darba devēja darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuriem uz iesnieguma iesniegšanas brīdi ir sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 infekciju vai šīs infekcijas pārslimošanas fakts (turpmāk  - vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts) vai piesakoties uz atbalstu par 2021.oktobra mēnesi ir uzsākta vakcinācija (saņemta vismaz viena vakcīna pret Covid-19 infekciju) un piesakoties uz atbalstu par 2021.gada novembra mēnesi ir pabeigta vakcinācija (saņemtas divas vakcīnas pret Covid-19 infekciju). Izņēmums vakcinācijas neesamībai ir ārstu konsīlija slēdziens par atļauju nevakcenēties.";
1.7.
izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
"III. Kārtība, kādā pieprasa un piešķir atbalstu darbinieku algu subsīdijai";
1.8.
izteikt 14. punktu šādā redakcijā:
"14. Lai pieteiktos atbalstam algu subsīdijai, darba devējs līdz 2020. gada 15. decembrim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu par 2020. gada novembri, līdz 2021. gada 15. janvārim – attiecīgu iesniegumu par 2020. gada decembri, līdz 2021. gada 15. februārim – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada janvāri, līdz 2021. gada 15. martam – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada februāri, līdz 2021. gada 15. aprīlim – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada martu, līdz 2021. gada 15. maijam – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada aprīli, līdz 2021. gada 15. jūnijam – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada maiju, līdz 2021. gada 15. jūlijam – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada jūniju. 10 darba dienu laikā pēc  tam, kad stājušies spēkā šie noteikumi – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada oktobri un līdz 2021. gada 15. decembrim attiecīgu iesniegumu par 2021. gada novembri. Vienlaikus ar minēto iesniegumu par attiecīgo mēnesi darba devējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā darba devēja ziņojumu par pārskata mēnesi, kā arī pievienotās vērtības nodokļa mēneša deklarāciju, ja tāda ir iesniedzama, bet vēl nav iesniegta.";
1.9.
papildināt ar 15.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"15.1.1 informāciju par darba devēja darbības veidiem, tajā skaitā, par pamatdarbību, atbilstoši NACE 2. red. klasifikācijas kodam;"
1.10.
izteikt 15.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"15.2. informācija par šo noteikumu 3.vai 3.2 punktā minēto ieņēmumu samazinājumu un pamatojums tā saistībai ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;"
1.11.
izteikt 15.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"15.3. informācija par darbinieku, par kuru tiek pieprasīts atbalsts (darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, atbalsta mēnesis un konts, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā);"
1.12.
izteikt 15.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
"15.6. apliecinājums, ka bez atbalsta darba devējs būtu konkrēto darbinieku par kuru tiek pieprasīts atbalsts atlaidis vai pastāvētu risks, ka tas būtu jāatlaiž, kā arī apliecinājumu, ka ar darbinieku, par kuru tiek pieprasīts atbalsts, netiks pārtrauktas darba attiecības laikposmā, par kuru piešķirts atbalsts, kā arī vienu mēnesi pēc šā laikposma. ";
1.13.
papildināt ar 15.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
"15.7. apliecinājumu, ka darbiniekiem, par kuriem tiek pieprasīts atbalsts, ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai piesakoties uz atbalstu par 2021.oktobra mēnesi ir uzsākta vakcinācija (saņemta vismaz viena vakcīna pret Covid-19 infekciju) un piesakoties uz atbalstu par 2021.gada novembra mēnesi ir pabeigta vakcinācija (saņemtas divas vakcīnas pret Covid-19 infekciju). Izņēmums vakcinācijaas neesamībai ir ārstu konsīlija slēdziens par atļauju nevakcenēties.";
1.14.
papildināt ar 15.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
"15.8. pieškirto vai plānoto atbalsta apmēru par periodu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim, kas izsniegts saskaņā ar 2020. gada 10. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”, norādot tā piešķiršanas datumu un atbalsta apmēru, lai Valsts ieņēmumu dienests varētu pārliecināties, ka algu subsīdijas atbalsts darbiniekam nepārsniedz darbinieka bruto mēnešalgu.";
1.15.
izteikt 16. punktu šādā redakcijā:
"16. Atbalstu algu subsīdijai, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju (darba devēja Valsts ieņēmumu dienestā deklarētos datus) nosaka šādā apmērā:

 
16.1. darbiniekam - 50 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim par atbalsta periodu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam, bet ne vairāk kā 500 euro kalendāra mēnesī vai par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim par atbalsta periodu no 2021.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 30.novembrim, bet ne vairāk kā 700 euro kalendāra mēnesī;
16.2. par atbalsta mēnesi darbiniekam, kurš atbalsta periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, - 50 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2021. gada jūliju, augustu un septembri, bet ne vairāk kā 700 euro par kalendāra mēnesi.";
1.16.
izteikt 17. punktu šādā redakcijā:
"17. Darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam starpību starp šo noteikumu 16. punktā minētā saņemtā atbalsta apmēru un no aprēķinātās bruto darba samaksas veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumus (darba devēja daļu) un aprēķināt un iemaksāt budžetā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (darba ņēmēja daļu) un iedzīvotāju ienākuma nodokli, ņemot vērā, ka atbalsts algu subsīdija ir darbiniekam izmaksātās neto darba samaksas daļa.";
1.17.
izteikt 18. punktu šādā redakcijā:
"18. Valsts ieņēmumu dienests pieprasīto atbalstu algu subsīdijai izmaksā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu, pārskaitot atbalstu uz šo noteikumu 15. punktā minētajā iesniegumā norādīto darbinieka kontu, un Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā paziņo par to iesnieguma iesniedzējam. Darbinieku par atbalsta izmaksu informē darba devējs.";
1.18.
izteikt 19.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"19.4. par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts vai maternitātes pabalsts;"
1.19.
izteikt 19.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
"19.7. ja darbinieks darba tiesiskās attiecības uzsācis pēc 2020.gada 1.novembra par atbalsta periodu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam vai pēc 2021. gada 30. septembra - par atbalsta periodu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim;"
1.20.
papildināt ar 19.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
"19.9. darba devēju darbiniekiem, kas veic saimniecisko pamatdarbību šo noteikumu 3. pielikumā minētajās nozarēs, pamatojoties uz šo noteikumu 15. punktā minēto iesniegumu par atbalsta periodu;"
1.21.
papildināt ar 19.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
"19.10. ja  darba devējam iesnieguma iesniegšanas dienā nodokļu parāds pārsniedz 1000 euro un tā samaksa nav veikta līdz iesnieguma izskatīšanas dienai un tam nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums.
 ";
1.22.
papildināt ar IV1. nodaļu šādā redakcijā:
"IV1. Kārtība, kādā pieprasa un piešķir atbalstu pašnodarbināto personu un patenmaksātāju algu subsīdijai
26.1 Lai pieteiktos atbalstam algu subsīdijai, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs 10 darba dienu laikā pēc  tam, kad stājušies spēkā šie noteikumi iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu par 2021. gada oktobri un līdz 2021. gada 15. decembrim – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada novembri.  
26.2 Pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs iesniegumu iesniedz, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:
26.21. vārdu, uzvārdu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru;
26.22. informāciju par pašnodarbinātās personas darbības veidiem, tajā skaitā, par pamatdarbību, atbilstoši NACE 2. red. klasifikācijas kodam. Patentmaksātājs un autoratlīdzības saņēmējs, kas nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs, iesniegumā apliecina, ka to pamatdarbība neatbilst šo noteikumu 3. pielikumā minētajām nozarēm;
26.23. atbalsta mēnesis;
26.24. apliecinājumu, ka pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs būtu izbeidzis vai samazinājis saimniecisko darbību, ja atbalsts netiktu saņemts, apliecinājumu, ka pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs nelikvidē saimniecisko darbību visā atbalsta periodā, par kuru piešķirts atbalsts, kā arī apliecinājumu, ka  ārkārtējās situācijas izsludināšanas dēļ ir ierobežota pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāja saimnieciskā darbība;
 
26.25. informāciju par šo noteikumu 3.2 punktā minēto ieņēmumu samazinājumu un pamatojums tā saistībai ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;
26.26. pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāja kontu, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā;
26.27. apliecinājumu, ka pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs nav darba nespējas periodā; 
26.28. apliecinājumu, ka pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājam ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai piesakoties uz atbalstu par 2021.oktobra mēnesi ir uzsākta vakcinācija (saņemta vismaz viena vakcīna pret Covid-19 infekciju) un piesakoties uz atbalstu par 2021.gada novembra mēnesi ir pabeigta vakcinācija (saņemtas divas vakcīnas pret Covid-19 infekciju). Izņēmums vakcinācijas neesamībai ir ārstu konsīlija slēdziens par atļauju nevakcenēties.
26.29. pieškirto vai plānoto atbalsta apmēru par periodu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim, kas izsniegts saskaņā ar MK Noteikumiem Nr.676, norādot tā piešķiršanas datumu un atbalsta apmēru, lai Valsts ieņēmumu dienests varētu pārliecināties, ka algu subsīdijas atbalsts pašnodarbinātai personai nepārsniedz personas deklarētos mēneša vidējos ienākumus no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības.
26.3 Atbalstu algu par atbalsta mēnesi subsīdijai pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājam, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju (Valsts ieņēmumu dienestā deklarētos datus) nosaka vienā no šādiem apmēriem:
26.31. pašnodarbinātai personai 50% apmērā no attiecīgās personas deklarētajiem mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības (izņemot autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām) par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim vai no to deklarēto mēnešu vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības pēc 2021. gada 1. jūlija, kuros pašnodarbinātais faktiski veicis saimniecisko darbību, bet ne vairāk kā 700 euro par kalendāra mēnesi;

 
26.32. pašnodarbinātai personai, kas ir mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs – 50 % apmērā no vidējā mēneša apgrozījuma mikrouzņēmumā par 2021. gada trešo ceturksni, bet ne vairāk kā 700 euro par kalendāra mēnesi;
26.33. patentmaksas maksātājam 250 euro apmērā, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents un patents bijis spēkā vismaz trīs mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas;
26.34. pašnodarbinātai persona, kura atbalsta periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim atgriežas no bērna kopšanas atvaļinājuma, - 50 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2021. gada jūliju, augustu un septembri, bet ne vairāk kā 700 euro par kalendāra mēnesi.
26.4 Valsts ieņēmumu dienests pieprasīto atbalstu algu subsīdijai pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājam izmaksā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu, pārskaitot atbalstu uz šo noteikumu 26.2 punktā minētajā iesniegumā norādīto pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāja kontu, un Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā paziņo par to iesnieguma iesniedzējam. 
26.5 Valsts ieņēmumu dienests atbalstu algu subsīdijai pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājam nepiešķir:
26.51. ja pašnodarbinātai personai iesnieguma iesniegšanas dienā nodokļu parāds pārsniedz 1000 euro un tā samaksa nav veikta līdz iesnieguma izskatīšanas dienai, un tai nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums;
26.52. ja pašnodarbinātai personai lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process;
26.53. par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts vai maternitātes pabalsts;
26.54. pašnodarbinātām personām, kura par atbalsta mēnesi saņem atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda radošo personu atbalsta, mūža stipendiju, jaunrades vai radošo personu nodarbinātības programmu ietvaros;
26.55. ja pašnodarbinātā persona nav iesniegusi Valsts ieņēmumu dienestā visas nodokļu deklarācijas par pēdējiem 12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas;
26.56. ja pašnodarbinātā persona saimniecisko darbību uzsākusi pēc 2021. gada 30. septembra;
26.57. ja pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā pamatojumu atbilstoši šo noteikumu 26.2 5. apakšpunktam vai ja Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāja iesniegumu, konstatē, ka ieņēmumu samazinājums nav saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.
26.58. pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs, kas veic saimniecisko pamatdarbību šo noteikumu 3. pielikumā minētajās nozarēs, pamatojoties uz šo noteikumu 26.2 punktā minēto iesniegumu par atbalsta periodu.";
1.23.
papildināt ar V1. nodaļu šādā redakcijā:
"V1. Atbalsta uzraudzības kārtība 
32.1 Ja tiek konstatēts, ka darba devējs, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs pārkāpis Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) prasības un saņemtais atbalsts uzskatāms par nelikumīgu valsts atbalstu, darba devējam, pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājm ir pienākumu atmaksāt Valsts ieņēmumu dienestam šo noteikumu ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV. un V. nodaļas nosacījumiem.
32.2 Valsts ieņēmumu dienests nodrošina informācijas uzskaiti par sniegto atbalstu. Minēto informāciju Valsts ieņēmumu dienests glabā 10 gadus no šo noteikumu ietvaros pēdējā atbalsta piešķiršanas dienas un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā.
 
32.3 Darba devējs, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs nodrošina dokumentu glabāšanu 10 gadus no dienas, kad šo noteikumu ietvaros ir pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu.
 
32.4 Šo noteikumu ietvaros sniegto atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar citu valsts atbalstu, izņemot ar atbalstu, kas sniegts saskaņā ar  Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai". 

 
32.5 Par valsts atbalsta piešķiršanas brīdi tiek uzskatīta diena, kurā Valsts ieņēmumu dienests pieņem šo noteikumu 18. un 264.punktā minēto lēmumu par atbalsta piešķiršanu.
 ";
1.24.
izteikt 36. punktu šādā redakcijā:
"36. Atbalsta kopumma, ko veido saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirtais atbalsts darbiniekam pie visiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās kopā nedrīkst pārsniegt 700 euro par kalendāra mēnesi.";
1.25.
svītrot 37. punktu;
1.26.
svītrot 38. punktu;
1.27.
svītrot 39. punktu;
1.28.
papildināt ar 9. punktu šādā redakcijā:
"9. Nacionālais veselības dienests, pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma, informē Valsts ieņēmumu dienestu par darba ņēmējiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, uzsākta vakcinācija vai  izņēmums vakcinācijas neesamībai, ko apstiprina ārstu konsīlija slēdziens par atļauju nevakcenēties.";
1.29.
papildināt ar 10. punktu šādā redakcijā:
"10. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu Valsts ieņēmumu dienests pieņem līdz Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojumu "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) 3.10. iedaļā noteiktajam atbalsta sniegšanas termiņam. Iesniegumus izskata, ievērojot to iesniegšanas secību.";
1.30.
papildināt ar 11. punktu šādā redakcijā:
"11. Valsts ieņēmumu dienests iesniedz Eiropas Komisijā ikgadējo pārskatu par sniegto atbalstu par periodu no 2021.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 30.novembrim. ";
1.31.
papildināt ar 12. punktu šādā redakcijā:
"12. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par to, ka Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par šajos noteikumos paredzētā komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.
 ";
1.32.
papildināt ar 13. punktu šādā redakcijā:
"13. Valsts ieņēmumu dienests šo noteikumu 18. un 264.punktā minēto lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem tikai pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.";
1.33.
papildināt ar 14. punktu šādā redakcijā:
"14. Ekonomikas ministrija pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, nosūta attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";
1.34.
papildināt ar 3. pielikumu (Pielikums).
2.
Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par to, ka Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par šajos noteikumos paredzētā komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.
3.
Ekonomikas ministrija pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, nosūta attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis.
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds
Pielikums
Ministru kabineta
[21-TA-647 Dt]
noteikumiem Nr.
[21-TA-647 Nr]

"3. pielikums

Ministru kabineta

2020. gada 10. novembra

noteikumiem Nr. 675


Darbības veidi, kuros darba devēju darbinieki, pašnodarbinātās personas vai patentmakstāji nevar kvalificēties algu subsīdijas atbalstam 

 

NACE 2 red. kodi Neatbalstāmā nozare (nosaukums)

01.11 - 03.22

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
05.10 - 09.90 Ieguves rūpniecība un karjera izstrāde

10.11 - 33.20

Apstrādes rūpniecība
35.11 - 35.30 Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
36.00 - 39.00 Ūdens apgāde notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija
41.10 - 43.99 Būvniecība
61.10 - 61.90 Telekomunikācija
62.01 - 62.09

Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības

63.11 - 63.99 Informācijas pakalpojumi
64.11 - 66.30 Finanšu un apdrošināšanas darbības
78.10 - 78.30 Darbspēka un nodrošināšana ar personālu
81.30 Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības
82.11 Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi
82.19 Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības
82.20

Informācijas zvanu centru darbība

84.11. - 84.30 Valsts pārvalde un aizsardzība
94.11 - 94.99 Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība

 "