Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 375
Rīgā 2022. gada 21. jūnijā (prot. Nr. 33 80. §)
22-TA-74
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 25.pantu
Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 70. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Mežu var ieaudzēt:
3.1. ja meža ieaudzēšana nav pretrunā ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prasībām. Ja minētajos dokumentos meža ieaudzēšana nav tieši norādīta, plānotās meža ieaudzēšanas atbilstību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem nosaka vietējā pašvaldība, izņemot gadījumu, ja mežaudze atbilst Meža likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktajiem kritērijiem;
3.2. meliorētajās platībās atbilstoši Meliorācijas likumā noteiktajām prasībām;
3.3. sējot vai stādot – teritorijās, kas nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētas Dabas aizsardzības pārvaldes uzturētajā valsts reģistrā kā īpaši aizsargājami biotopi vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes."
2.
Papildināt ar 4.1 punktu šādā redakcijā:
"4.1 Pēc kailcirtes mežaudzi, kas sasniegusi galvenās cirtes caurmēru, atjauno triju kalendāra gadu laikā pēc cirtes gada:
4.11. sējot vai stādot;
4.12. saglabājot dzīvotspējīgu skuju koku paaugu un nodrošinot tādu koku skaitu, kāds nepieciešams, lai platību atzītu par atjaunotu."
3.
Izteikt 5.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.4. atjaunotajā platībā minimālais nepieciešamais kopējais ieaugušo koku skaits atkarībā no valdošās koku sugas ir:
5.4.1. priedei – 2000 koku uz hektāru;
5.4.2. pārējām koku sugām – 1500 koku uz hektāru (ja melnalksnis atjaunojas ar celma atvasēm, pie viena celma uzskaita ne vairāk kā četras atvases);".
4.
Papildināt ar 6.1 punktu šādā redakcijā:
"6.1 Par atjaunotām atzītas mežaudzes, kas nav vecākas par 10 gadiem, drīkst nomainīt, atjaunojot tās ar selekcionētu stādāmo materiālu. Pēc mežaudzes nomaiņas meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz Valsts meža dienestā (turpmāk – dienests) pārskatu par meža atjaunošanu normatīvajos aktos par meža inventarizāciju un Meža valsts reģistra informācijas apriti noteiktajā kārtībā. Nomainītās mežaudzes vecumu Meža valsts reģistrā norāda atbilstoši dienestā iesniegtajiem stādu iegādi apliecinošajiem dokumentiem."
5.
Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:
"11. Dienests mēneša laikā pēc pārskata saņemšanas par meža atjaunošanu vai atjaunotās jaunaudzes kopšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizāciju un Meža valsts reģistra informācijas apriti pārbauda pārskatā norādītās informācijas atbilstību šajos noteikumos minētajiem kritērijiem un prasībām un pieņem lēmumu, ar kuru mežaudzi atzīst par atjaunotu vai koptu. Izlases veidā dienests pārskatā norādīto informāciju pārbauda dabā."
6.
Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:
"12. Mežaudzi reģistrē kā stādītu vai sētu, ja stādīto vai sēto koku skaits pārsniedz 75 procentus no šo noteikumu 5.4. apakšpunktā norādītā minimāli nepieciešamā kopējā ieaugušo koku skaita."
7.
Svītrot 14. punktu.
8.
Izteikt 15.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"15.2. ieaudzētajā platībā minimālais nepieciešamais kopējais ieaugušo koku skaits atkarībā no valdošās koku sugas ir:
15.2.1. priedei – 2000 koku uz hektāru;
15.2.2. pārējām šo noteikumu 1. pielikumā minētajām koku sugām – 1500 koku uz hektāru."
9.
Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:
"16. Ja mežs ieaudzēts, sējot vai stādot egli virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā 50 metru platumā vai, ja aizsargjosla ir šaurāka par 50 metriem, visā aizsargjoslas platumā, egles īpatsvars nepārsniedz 80 procentu no kopējā ieaugušo koku skaita, izņemot applūstošās teritorijas, kurās egles īpatsvars nepārsniedz 20 procentu no kopējā ieaugušo koku skaita."
10.
Papildināt ar 17.1 punktu šādā redakcijā:
"17.1 Par ieaudzētām atzītas mežaudzes, kas nav vecākas par 10 gadiem, drīkst nomainīt, atjaunojot tās ar selekcionētu stādāmo materiālu. Pēc mežaudzes nomaiņas meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz dienestā pārskatu par meža ieaudzēšanu normatīvajos aktos par meža inventarizāciju un  Meža valsts reģistra informācijas apriti noteiktajā kārtībā. Nomainītās mežaudzes vecumu Meža valsts reģistrā norāda atbilstoši dienestā iesniegtajiem stādu iegādi apliecinošajiem dokumentiem."
11.
Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:
"24. Mežaudzi reģistrē kā stādītu vai sētu, ja stādīto vai sēto koku skaits pārsniedz 75 procentus no šo noteikumu 15.2. apakšpunktā norādītā minimāli nepieciešamā kopējā ieaugušo koku skaita."
12.
Svītrot 25. punktu.
13.
Izteikt 26.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"26.2. virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā 50 metru platumā vai, ja aizsargjosla ir šaurāka par 50 metriem, visā aizsargjoslas platumā, ja stādīto vai sēto egļu īpatsvars pārsniedz 80 procentu no kopējā ieaudzēto koku skaita;".
14.
Papildināt ar 26.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
"26.6. mežaudzēs, kas izmantotas kā kompensējamās mežaudzes atmežošanas procesā."
15.
Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:
"32. Par plantāciju mežu var reģistrēt, kā arī pārreģistrēt Meža valsts reģistrā reģistrētās ieaudzētās mežaudzes, kas pēc Meža likuma stāšanās spēkā dabiski ieaugušas vai arī sējot vai stādot ieaudzētas zemē, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā mežs, ievērojot šo noteikumu 26., 27. un 28. punktā minētos nosacījumus."
16.
Svītrot 33. punktu.
17.
Izteikt 38. punktu šādā redakcijā:
"38. Ja mežu atjauno vai ieaudzē sējot vai stādot, atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža reproduktīvo materiālu izmanto konkrētajai vietai piemērotas izcelsmes koku sugu (1. pielikums) šādu kategoriju meža reproduktīvo materiālu (turpmāk – materiāls):
38.1. "uzlabots" un "pārāks" – parastai priedei vai ja kailcirte veikta mežaudzē, kas sasniegusi galvenās cirtes caurmēru;
38.2. "ieguves vieta zināma", "atlasīts", "uzlabots" un "pārāks" – pārējām šo noteikumu 1. pielikumā minētajām koku sugām."
18.
Izteikt 6. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
"6. Noslēguma jautājumi".
19.
Papildināt ar 49. punktu šādā redakcijā:
"49. Šo noteikumu 4.1 punktā minēto prasību piemēro mežaudzēm, kuru ciršanai apliecinājumu izsniedz pēc 2023. gada 1. janvāra."
20.
Papildināt ar 50. punktu šādā redakcijā:
"50. Ja kailcirte notiek mežaudzē, kas sasniegusi galvenās cirtes caurmēru, šo noteikumu 38.1. apakšpunktā minēto prasību attiecībā uz egles un bērza meža reproduktīvā materiāla kategoriju piemēro no 2024. gada 1. janvāra."
21.
Papildināt ar 51. punktu šādā redakcijā:
"51. Līdz 2023. gada 31. decembrim citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētu ieguves avotu materiāls (izņemot parasto priedi, parasto egli un melnalksni) ir piemērots meža atjaunošanai un ieaudzēšanai Latvijā, ja ir saņemts pozitīvs, zinātniski pamatots institūta atzinums, ieguves avots ir testēts kategoriju "atlasīts", "uzlabots" vai "pārāks" ieguvei un ieguves avota izcelsme ir šo noteikumu 42. punktā minētajās robežās."
22.
Papildināt ar 52. punktu šādā redakcijā:
"52. Līdz 2024. gada 1. janvārim par plantāciju mežu var pārreģistrēt Meža valsts reģistrā reģistrētās ieaudzētās mežaudzes, ja tās Meža likuma spēkā stāšanās brīdī nav bijušas vecākas par 10 gadiem, ievērojot šo noteikumu 26., 27. un 28. punktā minētos nosacījumus."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Zemkopības ministrs K. Gerhards