Noteikumu (grozījumu) projekts

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
21-TA-636
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai"
Izdoti saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības
seku pārvarēšanas likuma
2. pantu un
15. panta trešo daļu
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 222A., 232A., 238A., 244. nr.; 2021, 9., 11., 23., 25A., 36., 85., 106., 135. nr.) šādus grozījumus:
1.1.
izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Par grantu (turpmāk – atbalsts) šo noteikumu izpratnē uzskata valsts atbalstu, ko piešķir uzņēmumam apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai, lai mazinātu Covid-19 krīzes izraisītās sekas un pēkšņas likviditātes trūkumu. Atbalsts pieejams par laikposmu no 2020. gada 1. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam un laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. novembrim (turpmāk – atbalsta periods).";
1.2.
izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Atbalsta pasākuma ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums ir 778 800 000 euro.";
1.3.
izteikt 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"4.2.
4.2.1. atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu  2021. gada jūlijā, augustā un septembrī kopā, un atbalsta perioda mēnesī apgrozījums krities vismaz par 30 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. vai 2020. gada atbilstošajā mēnesī un šis apgrozījuma samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (turpmāk – saimnieciskās darbības ierobežojumi);
4.2.2. uzņēmums reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs pēc 2021. gada 1. janvāra un atbalsta perioda mēnesī tā apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī kopā un šis apgrozījuma samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;
4.2.3. atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 30 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada atbilstošajā kalendāra mēnesī un apgrozījums 2021. gadā vismaz trīs mēnešus ir pārsniedzis 10 % no 2019. gada atbilstošā kalendāra mēneša apgrozījuma un šis apgrozījuma samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.";
1.4.
izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
"6. Atbalstu nosaka 30 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas (tai skaitā arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) kopsummas, par kuru aprēķināti darba algas nodokļi 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī, bet ne vairāk kā 100 000 euro katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi, un kopējā atbalsta summa, kurš sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojumu "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) (turpmāk – Pagaidu regulējums), nepārsniedz 1 800 000 euro saistītu personu grupai.";
1.5.
svītrot 7. punktu;
1.6.
izteikt 7.1 punktu šādā redakcijā:
"7.1 Atbalsta saņēmēja atmaksātais ierobežota apjoma valsts atbalsts netiek ņemts vērā šo noteikumu 6. punktā minētajā ierobežota apjoma valsts atbalsta apmērā.";
1.7.
izteikt 7.2 punktu šādā redakcijā:
"7.2 Atbalsts, kas minēts šo noteikumu 6. punktā, par atbalsta periodu kopā ar piešķirto atbalstu algu subsīdijai, atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos", un uzņēmuma attiecīgā atbalsta perioda mēneša apgrozījumu nepārsniedz 90 % no:
7.21. apgrozījuma 2019. vai 2020. gada atbilstošajā mēnesī 4.2.1. vai 4.2.3. apakšpunktā minētajiem uzņēmumiem;
7.22. vidējā apgrozījuma 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī kopā 4.2.2. apakšpunktā minētajiem uzņēmumiem.";
1.8.
izteikt 8. punktu šādā redakcijā:
"8. Lai pieteiktos atbalstam par atbalsta perioda mēnesi, uzņēmums līdz 10 darba dienu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas par 2021. gada oktobri un līdz 2021. gada  15. decembrim par 2021. gada novembri elektroniski iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.";
1.9.
svītrot 8.1 punktu;
1.10.
izteikt 9.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.1. uzņēmuma nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, e-pasta adrese, izvēlas Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto kontu, uz kuru pārskaitāms atbalsts, un NACE 2. red. klasifikācijas kods;"
1.11.
izteikt 9.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.2. atbalstam pieprasītā summa un uzņēmuma bruto darba algas kopsumma (ietverot arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas), par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī;"
1.12.
izteikt 9.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.2.1 atbalsta perioda mēnesis, par kuru tiek pieprasīts atbalsts;"
1.13.
izteikt 9.2.2 apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.2.2 norāde par atbilstību vienam no šo noteikumu 4.2.1., 4.2.2. vai 4.2.3 apakšpunktiem;"
1.14.
papildināt ar 9.2.3 apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.2.3 tie 2021. gada trīs mēneši, kuros apgrozījums pārsniedzis vismaz 10 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada atbilstošajā kalendāra mēnesī, ja pieprasa atbalstu saskaņā ar šo noteikumu 4.2.3. apakšpunktu;"
1.15.
papildināt ar 9.2.4 apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.2.4 norāde, vai uzņēmums ir sniedzis pieteikumu uz algu subsīdiju atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos" par attiecīgo atbalsta mēnesi - 2021. gada oktobri vai novembri. ";
1.16.
izteikt 9.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.3. apliecinājums, ka uzņēmumam atbalsta periodā ir apgrozījuma kritums atbilstoši šo noteikumu 4.2.1., 4.2.2. vai 4.2.3. apakšpunktam un atbalsts tiks izlietots ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma pieņemšanas brīža, lai kompensētu apgrozāmo līdzekļu plūsmas kritumu, kas saistīts ar Covid-19 krīzes radītajām sekām;"
1.17.
izteikt 9.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.5. iepriekš saņemtā un plānotā atbalsta apmērs, kas izsniegts saskaņā ar Pagaidu regulējumu, tā piešķiršanas datums, atbalsta sniedzēja nosaukums un Ministru kabineta noteikumi, ar kuriem saskaņā atbalstu piešķir vai plāno piešķirt, atbalsta instruments un, ja attiecināms, atmaksātā valsts atbalsta apmērs, lai Valsts ieņēmumu dienests varētu pārliecināties, ka atbalsts saistītu personu grupai nepārsniedz 1 800 000 euro atbilstoši šo noteikumu 6., 22., 28. un 33. punktam;"
1.18.
izteikt 9.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.6. aizpildīta deklarācija par uzņēmuma atbilstību mazajam (sīkam) vai vidējam uzņēmumam;"
1.19.
izteikt 9.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.7. apliecinājums, ka uzņēmums iepriekš nav saņēmis, kā arī neplāno pieteikties citam atbalstam par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, izņemot par atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos";"
1.20.
izteikt 9.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.8. apliecinājums, ka lauksaimniecības produktu tirdzniecības nozares uzņēmums atbilst Pagaidu regulējuma 22. punkta "e" apakšpunktā minētajiem kritērijiem: uzņēmums nodarbojas ar lauksaimniecības produktu tirdzniecību un to daļēji vai pilnībā nenodod primārajiem ražotājiem un tas nav balstīts uz tādu produktu cenu vai daudzumu, kurus attiecīgie uzņēmumi laiduši tirgū vai kuri iegādāti no primārajiem ražotājiem, izņemot, ja pēdējā minētajā gadījumā attiecīgie uzņēmumi produktus nav laiduši tirgū vai ir izmantojuši nepārtikas mērķiem, piemēram, destilācijai, metanizācijai vai kompostēšanai;"
1.21.
izteikt 9.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.9. informācija par apgrozījuma procentuālo kritumu atbalsta perioda mēnesī pret 2021. gada vidējo apgrozījumu jūlijā, augustā un septembrī kopā un pamatojumu tā saistībai ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar Covid-19 izplatības mazināšanu;"
1.22.
izteikt 9.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.10. informācija par apgrozījuma procentuālo kritumu atbalsta perioda mēnesī pret 2019. vai 2020. gada attiecīgo mēnesi un pamatojumu tā saistībai ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar Covid-19 izplatības mazināšanu;"
1.23.
izteikt 9.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.11. informācija par konkrētiem 2021. gada trīs mēnešiem, kuros apgrozījums pārsniedzis 10 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada atbilstošajā kalendāra mēnesī vai vidējo apgrozījumu 2021.gada jūlijā, augustā un septembrī kopā;"
1.24.
papildināt ar 9.12. apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.12. apliecinājums, ka uzņēmumam, kas atbilst šo noteikumu 4.2.2.apakšpunktā minētajam kritērijam, nav sezonalitātes rakstura. ";
1.25.
izteikt 10. punktu šādā redakcijā:
"10. Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz uzņēmuma iesniegumā norādīto informāciju, pieņem lēmumu  un 20 darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas izmaksā atbalstu, ieskaitot to iesniegumā norādītajā uzņēmuma kontā. Valsts ieņēmumu dienests minēto lēmumu paziņo, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. ";
1.26.
izteikt 14. punktu šādā redakcijā:
"14. Atbalstu nepiešķir lauksaimniecības produktu primārās ražošanas nozarei atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 9. punktam. Atbalstu lauksaimniecības produktu tirdzniecības nozares uzņēmumiem piešķir ar nosacījumu, ka to daļēji vai pilnībā nenodod primārajiem ražotājiem un atbalsts nav balstīts uz tādu produktu cenu vai daudzumu, kurus attiecīgie uzņēmumi laiduši tirgū vai kuri iegādāti no primārajiem ražotājiem, izņemot, ja pēdējā minētajā gadījumā attiecīgie uzņēmumi produktus nav laiduši tirgū vai ir izmantojuši nepārtikas mērķiem.";
1.27.
svītrot 15. punktu;
1.28.
izteikt 16.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"16.2. vidējam vai lielam uzņēmumam, kurš jau 2019. gada 31. decembrī un atbalsta piešķiršanas brīdī uzskatāms par nonākušu grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā noteiktajai definīcijai;"
1.29.
izteikt 16.4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"16.4.1. šo noteikumu 4.2.1. un 4.2.3. apakšpunktā minētais uzņēmums iepriekšējo sešu mēnešu laikā (2021. gada aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī ) pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas 2021. gada 11. oktobrī un 2019. gada brīvi izvēlētu sešu mēnešu laikā Valsts ieņēmumu dienesta administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 euro apmērā;"
1.30.
izteikt 16.4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"16.4.2. šo noteikumu 4.2.2. apakšpunktā minētais uzņēmums 2021. gada brīvi izvēlētu trīs mēnešu laikā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas 2021. gada 11.  oktobrī Valsts ieņēmumu dienesta administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 euro apmērā;"
1.31.
izteikt 16.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
"16.7. kredītiestādēm, finanšu iestādēm un finanšu starpniekiem;"
1.32.
izteikt 16.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
"16.8. uzņēmumiem, kas deklarējuši saimniecisko darbību kā pamatdarbību šo noteikumu 2. pielikumā minētajās nozarēs, pamatojoties uz šo noteikumu 8. punktā minēto iesniegumu par atbalsta periodu. Atbalsts netiks piešķirts šo noteikumu 16.7 punktā noteiktajām kredītiestādēm, finanšu iestādēm un finanšu starpniekiem, kā arī atbalsta pretendentiem, kas darbojas zvejniecības, akvakultūras vai lauksaimniecības produktu primārās ražošanas nozarē arī tajā gadījumā, ja tā būs atbalsta pretendentu papilddarbība.";
1.33.
svītrot 16.1 punktu;
1.34.
izteikt 17. punktu šādā redakcijā:
"17. Atbalstu nepiešķir sīkajam (mikro) vai mazajam uzņēmumam, ja tas vienlaikus atbilst šādām pazīmēm:
17.1. tas 2019. gada 31. decembrī jau bija nonācis grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktam;
17.2. tam atbalsta piešķiršanas brīdī ir ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ir pasludināts maksātnespējas process, vai tas ir saņēmis glābšanas atbalstu un nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju, vai tas ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to attiecas pārstrukturēšanas plāns.";
1.35.
izteikt 18. punktu šādā redakcijā:
"18. Ja tiek konstatēts šajos noteikumos noteikto valsts atbalsta prasību pārkāpums, uzņēmumam ir pienākums atmaksāt Valsts ieņēmumu dienestam visu saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV. un V. nodaļas nosacījumiem.";
1.36.
izteikt 22. punktu šādā redakcijā:
"22. Šo noteikumu ietvaros sniegto atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar citu valsts atbalstu, izņemot ar atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos".";
1.37.
papildināt ar 22.1 punktu šādā redakcijā:
"22.1 Šo noteikumu ietvaros atbalstu nevar izmantot: 
22.11. ieguldījumu veikšanai (t.sk. pamatlīdzekļos, kas netiek izmantoti uzņēmuma primārās darbības nodrošināšanā, luksusa preču iegādei, uzkrājumu veidošanai cēlmetālos, un citu vērtību iegādei, kas ir uzskatāmi par likvīdiem ieguldījumu objektiem), kas nav vērsta uz uzņēmuma nepārtrauktas darbības turpināšanu un likviditātes problēmu risināšanu;
22.12. bioloģiskajos aktīvos;
22.13. ilgtermiņa finanšu ieguldījumos;
22.14. darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem aizdevumu izsniegšanai vai ieguldījumu veikšanai;
22.15. dividendēm;
22.16. ar saimniecisko darbību nesaistītai izdevumu segšanai;
22.17. nākamo periodu maksājumu veikšanai, izņemot, ja uzņēmums var pierādīt, ka iepriekš ir saņēmis līdzīgus rēķinus.";
1.38.
izteikt 23.1 punktu šādā redakcijā:
"23.1 Ja atbalsts netiek izlietots divu mēnešu laikā no Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma par atbalsta piešķiršanu, neizlietoto atbalsta daļu uzņēmums atmaksā Valsts ieņēmumu dienestam.";
1.39.
izteikt 24. punktu šādā redakcijā:
"24. Lēmumu pieņem līdz 2021. gada 31. decembrim saskaņā ar Pagaidu regulējumu. Lēmumu pēc 2021. gada 31. decembra Valsts ieņēmumu dienests pieņem, ja tiek pagarināts Pagaidu regulējums saskaņā ar tajā noteiktajiem termiņiem.";
1.40.
papildināt ar 25.1 punktu šādā redakcijā:
"25.1 Valsts ieņēmumu dienests divas reizes mēnesī līdz attiecīgā mēneša piecpadsmitajam un datumam un pēdējai dienai ziņo Ministru kabinetam par pieteikumu uz atbalsta saņemšanu tendencēm un atteikumu iemesliem sakarā ar atbalsta sistēmas pilnveidošanas nepieciešamības izvērtēšanu.
 ";
1.41.
izteikt 26. punktu šādā redakcijā:
"26. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu un izmaksā atbalstu tikai pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par šajos noteikumos paredzētā komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.";
1.42.
izteikt 27. punktu šādā redakcijā:
"27. Uzņēmums, kas saņēmis atbalstu par atbalsta periodu no 2020. gada 1. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim, var atkārtoti pieteikties atbalstam par 2020. gada novembri vai decembri atsevišķi un saņemt atbalsta starpību (ja tāda konstatēta), kas atbalsta perioda mēnesī kopā ar jau saņemto atbalstu nepārsniedz šo noteikumu 31.1. un 31.2. apakšpunktā minēto apmēru.";
1.43.
izteikt 29. punktu šādā redakcijā:
"29.
29.1. atbalstu 30 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas (tai skaitā arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 50 000 euro katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi, un kopējā atbalsta summa, kurš sniegts saskaņā ar Pagaidu regulējumu, nepārsniedz 800 000 euro saistītu personu grupai;
29.2. un tie ir uzņēmumi, kuru darbības veids atbilst NACE 2. red. C sadaļas grupai 10.2 "Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana",- atbalstu 30 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas (tai skaitā arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 50 000 euro katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi, un kopējā atbalsta summa, kurš sniegts saskaņā ar Pagaidu regulējumu, nepārsniedz 120 000 euro saistītu personu grupai.";
1.44.
izteikt 30. punktu šādā redakcijā:
"30. Iesniegumiem par 2020. gada atbalsta perioda mēnešiem piemēro uzņēmuma apgrozījuma krituma kritērijus, kas noteikti Ministru kabineta 2021. gada 12. janvāra noteikumu Nr. 27 "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai"" 1.2. apakšpunktā, savukārt iesniegumiem par 2021. gada atbalsta perioda mēnešiem – uzņēmuma apgrozījuma kritērijus, kas noteikti šo noteikumu 32.1., 32.2., 32.3. vai 32.4.apakšpunktā.";
1.45.
izteikt 31. punktu šādā redakcijā:
"31. Uzņēmumiem, kas iesniegumu iesnieguši par 2021. gada atbalsta perioda janvāri, februāri, martu, aprīli un maiju, piemēro:
31.1. atbalstu 60 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas (tai skaitā arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 100 000 euro katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi, un kopējā atbalsta summa, kurš sniegts saskaņā ar Pagaidu regulējumu, nepārsniedz 1 800 000 euro saistītu personu grupai;
31.2. un tie ir uzņēmumi, kuru darbības veids atbilst NACE 2. red. C sadaļas grupai 10.2 "Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana", - atbalstu 60 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas (tai skaitā arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 100 000 euro katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi, un kopējā atbalsta summa, kurš sniegts saskaņā ar Pagaidu regulējumu, nepārsniedz 120 000 euro saistītu personu grupai.";
1.46.
papildināt ar 32. punktu šādā redakcijā:
"32. Uzņēmums, kas ir iesniedzis iesniegumu par laika periodu no 2020. gada 1. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam, ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs un atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:
32.1. atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā, un atbalsta perioda mēnesī apgrozījums krities vismaz par 30 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. vai 2020. gada atbilstošajā mēnesī;
32.2. uzņēmums reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs pēc 2020. gada 1. janvāra un atbalsta perioda mēnesī tā apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā;
32.3. uzņēmums uzsācis saimniecisko darbību pēc 2019. gada 1. janvāra un atbalsta perioda mēnesī tā apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā;
32.4. atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 30 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada atbilstošajā kalendāra mēnesī, un apgrozījums kopš 2020. gada 1. aprīļa vismaz trīs mēnešus ir pārsniedzis 10 % no 2019. gada atbilstošā kalendāra mēneša apgrozījuma.";
1.47.
papildināt ar 33. punktu šādā redakcijā:
"33. Atbalsts 30 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas (tai skaitā arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) kopsummas, par kuru aprēķināti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 50 000 euro katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi, un kopējā atbalsta summa, kurš sniegts saskaņā ar Pagaidu regulējumu, nepārsniedz 1 800 000 euro vai 120 000 euro, ja uzņēmuma darbības veids atbilst NACE 2. red. C sadaļas grupai 10.2 "Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana", saistītu personu grupai, 2021. gada maijā vai jūnijā kopā ar uzņēmuma attiecīgā mēneša apgrozījumu nepārsniedz:
33.1. apgrozījumu 2019. vai 2020. gada atbilstošajā mēnesī 32.1. vai 32.4. apakšpunktā minētajiem uzņēmumiem;
33.2. vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā 32.2. vai 32.3. apakšpunktā minētajiem uzņēmumiem.";
1.48.
izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (Pielikums).
2.
Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par to, ka Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par šajos noteikumos paredzētā komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.
3.
Ekonomikas ministrija pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, nosūta attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds
Pielikums
Ministru kabineta
[21-TA-636 Dt]
noteikumiem Nr.
[21-TA-636 Nr]

"2. pielikums

Ministru kabineta

2020. gada 10. novembra

noteikumiem Nr. 676


Neatbalstāmo nozaru saraksts

NACE 2 red. kodi

Nozare (nosaukums)

01.11 - 03.22 Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
05.10 - 09.90 Ieguves rūpniecība un karjera izstrāde
10.11 - 33.20 Apstrādes rūpniecība

35.11 - 35.30

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

36.00 - 39.00

Ūdens apgāde notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

41.10 - 43.99

Būvniecība

61.10 - 61.90

Telekomunikācija

62.01 - 62.09

Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības

63.11 - 63.99

Informācijas pakalpojumi
64.11 - 66.30 Finanšu un apdrošināšanas darbības

78.10 - 78.30

Darbspēka un nodrošināšana ar personālu

81.30

Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības

82.11

Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi

82.19

Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības

82.20

Informācijas zvanu centru darbība
84.11. - 84.30 Valsts pārvalde un aizsardzība
94.11 - 94.99 Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība
"