Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 289
Rīgā 2022. gada 10. maijā (prot. Nr. 26 29. §)
22-TA-572
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide""
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku
attīstības likuma
5.panta ceturto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 30., 203. nr.; 2016, 39. nr.; 2018, 84., 118. nr.; 2019, 216. nr.; 2021, 165. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
"5. Atbalsta pretendents ir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, augļu un dārzeņu ražotāju grupa vai organizācija, kā arī tāda kooperatīvā sabiedrība, kuras biedri ir tikai citas sabiedrības (turpmāk – kooperatīvu apvienība) un kura ir ieguvusi atbilstības statusu atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu (turpmāk – atbalsta pretendents), izņemot:
5.1. atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības, kuras ir atzītas un kurām ir piešķirts atbalsts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augļu un dārzeņu ražotāju grupu un organizāciju atzīšanu;
5.2. atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības, augļu un dārzeņu ražotāju grupas vai organizācijas, kurām ir piešķirts atbalsts 2004.–2006. gada un 2007.–2013. gada plānošanas perioda pasākumā "Ražotāju grupas" un 2014.–2020. gada plānošanas perioda pasākumā "Ražotāju grupu un organizāciju izveide";
5.3. konvencionālās piena un graudu atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības, augļu un dārzeņu ražotāju grupas vai organizācijas;
5.4. atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības, augļu un dārzeņu ražotāju grupas vai organizācijas, kas atbilstības statusu pirmo reizi ieguvušas pirms 2019. gada, kā arī tādas atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības, kuras pēc 2019. gada reorganizētas vai dibinātas no jauna."
2.
Izteikt 5.2 punktu šādā redakcijā:
"5.2 Lauku atbalsta dienests lēmumu par šo noteikumu 3.2. un 3.5. apakšpunktā minētā atbalsta piešķiršanu pieņem līdz 2023. gada 30. jūnijam, bet lēmumu par šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētā atbalsta piešķiršanu – līdz 2027. gada 31. decembrim."
3.
Izteikt 10.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"10.2. atbilstīgā kooperatīvā sabiedrība lauksaimniecības nozarē, kas uzsākusi biznesa plāna īstenošanu 2021. gadā, izpilda biznesa plānā noteiktos mērķus un sasniedz šādus rādītājus:
10.2.1. 2024. gadā kopumā vismaz par 10 procentiem palielina kopējo ar sabiedrības starpniecību pārdotās produkcijas neto apgrozījumu vai apjomu salīdzinājumā ar 2020. gadā ar sabiedrības starpniecību pārdotās produkcijas neto apgrozījumu vai apjomu;
10.2.2. ne vēlāk kā 2024. gadā vismaz par 10 procentiem, bet ne mazāk kā par vienu biedru palielina to biedru skaitu, ar kuriem sabiedrībai ir apgrozījums, salīdzinājumā ar to biedru skaitu, ar kuriem sabiedrībai bija apgrozījums 2020. gadā;
10.2.3. palielina biedru realizētās produkcijas apjomu vai apmēru, nodrošinot, ka ne vēlāk kā 2024. gadā vismaz pieci kooperatīvu apvienības biedri vismaz 60 procentus savas konkrētās produkcijas realizē ar kooperatīvu apvienības starpniecību."
4.
Papildināt ar 10.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"10.3. atbilstīgā kooperatīvā sabiedrība lauksaimniecības nozarē, kas uzsākusi biznesa plāna īstenošanu 2022. gadā, izpilda biznesa plānā noteiktos mērķus un sasniedz šādus rādītājus:
10.3.1. 2026. gadā kopumā vismaz par 10 procentiem palielina kopējo ar sabiedrības starpniecību pārdotās produkcijas neto apgrozījumu vai apjomu salīdzinājumā ar 2021. gadā ar sabiedrības starpniecību pārdotās produkcijas neto apgrozījumu vai apjomu;
10.3.2. ne vēlāk kā 2026. gadā vismaz par 10 procentiem, bet ne mazāk kā par vienu biedru palielina to biedru skaitu, ar kuriem sabiedrībai ir apgrozījums, salīdzinājumā ar to biedru skaitu, ar kuriem sabiedrībai bija apgrozījums 2021. gadā;
10.3.3. palielina biedru realizētās produkcijas apjomu vai apmēru, nodrošinot, ka ne vēlāk kā 2026. gadā vismaz pieci kooperatīvu apvienības biedri vismaz 60 procentus savas konkrētās produkcijas realizē ar kooperatīvu apvienības starpniecību."
5.
Izteikt 22.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"22.2. atbilstīgai kooperatīvajai sabiedrībai lauksaimniecības nozarē, kas uzsākusi biznesa plāna īstenošanu 2021. gadā, – pamatojoties uz:
22.2.1. faktiskajām attiecināmajām izmaksām, kas atbalsta pretendentam bijušas, īstenojot Lauku atbalsta dienestā apstiprināto biznesa plānu;
22.2.2. atbalsta pretendenta iesniegto maksājuma pieprasījumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;
22.2.3. pārskatu par biznesa plāna izpildi un sasniedzamajiem rādītājiem saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu."
6.
Papildināt ar 22.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"22.3. atbilstīgai kooperatīvajai sabiedrībai lauksaimniecības nozarē, kas uzsākusi biznesa plāna īstenošanu 2022. gadā, –  reizi gadā, pamatojoties uz:
22.3.1. faktiskajām attiecināmajām izmaksām Lauku atbalsta dienestā apstiprinātā biznesa plāna īstenošanā;
22.3.2. atbalsta pretendenta kārtējā gadā iesniegto maksājuma pieprasījumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;
22.3.3.  gada pārskatu par plānoto  rādītāju izpildi un mērķu sasniegšanu saskaņā ar šo noteikumu 2.2 pielikumu."
7.
Izteikt 24.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"24.2. atbilstīgai kooperatīvajai sabiedrībai lauksaimniecības nozarē, kas uzsākusi biznesa plāna īstenošanu 2021. gadā:
24.2.1. Lauku atbalsta dienests 30 kalendāra dienu laikā pēc šo noteikumu 23. punktā minētā priekšapmaksas pieprasījuma saņemšanas pārbauda tā atbilstību un pārskaita maksājumu uz atbalsta pretendenta atvērto norēķinu kontu kredītiestādē;
24.2.2. pēc katras biznesa plāna daļas īstenošanas atbalsta pretendents, ievērojot Lauku atbalsta dienesta lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu noteikto termiņu, iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par biznesa plāna izpildi un sasniedzamajiem rādītājiem saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu;
24.2.3. pēc biznesa plāna daļas īstenošanas atbalsta pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, pamatojoties uz izdevumus apliecinošajiem dokumentiem un ievērojot Lauku atbalsta dienesta lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu noteikto termiņu, bet ne vēlāk kā pēc priekšpēdējās biznesa plāna daļas īstenošanas iesniedz Lauku atbalsta dienestā maksājuma pieprasījumu par tām faktiskajām attiecināmajām izmaksām, kas ietvertas Lauku atbalsta dienesta apstiprinātajā biznesa plānā."
8.
Papildināt ar 24.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"24.3. atbilstīgai kooperatīvajai sabiedrībai lauksaimniecības nozarē, kas uzsākusi biznesa plāna īstenošanu 2022. gadā: 
24.3.1. Lauku atbalsta dienests 30 kalendāra dienu laikā pēc šo noteikumu 23. punktā minētā priekšapmaksas pieprasījuma saņemšanas pārbauda tā atbilstību un pārskaita maksājumu uz atbalsta pretendenta atvērto norēķinu kontu kredītiestādē;
24.3.2. pēc katras biznesa plāna daļas īstenošanas atbalsta pretendents, ievērojot Lauku atbalsta dienesta lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu noteikto termiņu, iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par biznesa plāna izpildi un sasniedzamajiem rādītājiem saskaņā ar šo noteikumu 2.2 pielikumu;
24.3.3. pēc biznesa plāna daļas īstenošanas atbalsta pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, pamatojoties uz izdevumus apliecinošajiem dokumentiem un ievērojot Lauku atbalsta dienesta lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu noteikto termiņu, iesniedz Lauku atbalsta dienestā maksājuma pieprasījumu par tām faktiskajām attiecināmajām izmaksām, kas ietvertas Lauku atbalsta dienesta apstiprinātajā biznesa plānā."
9.
Izteikt 25.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"25.2. atbilstīgai kooperatīvajai sabiedrībai lauksaimniecības nozarē, kas uzsākusi biznesa plāna īstenošanu 2021. gadā:
25.2.1. nākamo maksājumu pārskaita, ja, izvērtējot atbalsta pretendenta iesniegto maksājuma pieprasījumu un pārskatu, tajā ietvertie izdevumi ir attiecināmi un pamatoti ar attaisnojošiem dokumentiem;
25.2.2. biznesa plāna īstenošanas pēdējā gadā paredzēto atbalstu izmaksā tikai pēc biznesa plāna īstenošanas pārbaudes, kā arī plānoto mērķu un rādītāju sasniegšanas."
10.
Papildināt ar 25.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"25.3. atbilstīgai kooperatīvajai sabiedrībai lauksaimniecības nozarē, kas uzsākusi biznesa plāna īstenošanu 2022. gadā:
25.3.1. nākamo maksājumu vai šo noteikumu 23. punktā minēto priekšapmaksu pārskaita, ja, izvērtējot atbalsta pretendenta iesniegto maksājuma pieprasījumu un pārskatu, tajā ietvertie izdevumi ir attiecināmi un pamatoti ar attaisnojošiem dokumentiem un sasniegtie rādītāji atbilst plānotajam;
25.3.2. biznesa plāna īstenošanas pēdējā gadā paredzēto atbalstu izmaksā tikai pēc biznesa plāna īstenošanas pārbaudes, kā arī plānoto mērķu un rādītāju sasniegšanas."
11.
Izteikt 35.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"35.2. atbilstīgā kooperatīvā sabiedrība lauksaimniecības nozarē, kas uzsākusi biznesa plāna īstenošanu 2021. gadā, iesniedz:
35.2.1. ikgadēju pārskatu par biznesa plāna izpildi un sasniedzamajiem rādītājiem saskaņā ar šo noteikumu 2.1 pielikumu;
35.2.2. maksājuma pieprasījumu par faktiskajām izmaksām atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;
35.2.3. atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības biedru sarakstu pēc stāvokļa pēdējā noslēgtā finanšu gada beigās atbilstoši šo noteikumu 5. pielikuma 2. tabulai."
12.
Papildināt ar 35.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"35.3. atbilstīgā kooperatīvā sabiedrība lauksaimniecības nozarē, kas uzsākusi biznesa plāna īstenošanu 2022. gadā, iesniedz:
35.3.1. ikgadēju pārskatu par biznesa plāna izpildi un sasniedzamajiem rādītājiem saskaņā ar šo noteikumu 2.2 pielikumu (kā arī informāciju par izmaksām);
35.3.2. kārtējā gada maksājuma pieprasījumu par faktiskajām izmaksām atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;
35.3.3. atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības biedru sarakstu pēc stāvokļa pēdējā noslēgtā finanšu gada beigās atbilstoši šo noteikumu 5. pielikuma 2. tabulai."
13.
Papildināt ar 42. punktu šādā redakcijā:
"42. Šo noteikumu 3.4. apakšpunktā minēto atbalstu piešķir līdz 2022. gadam. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, kas saņēmušas šo noteikumu 3.4. apakšpunktā minēto atbalstu, ir tiesības pārtraukt biznesa plāna īstenošanu, neatmaksājot iepriekšējos gados saņemto atbalstu."
14.
Papildināt ar 2.2 pielikumu (1. pielikums).
15.
Izteikt 4. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A. Pabriks
Zemkopības ministrs K. Gerhards
1.
pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 10. maija
noteikumiem Nr.
289
2.
pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 10. maija
noteikumiem Nr.
289