22-TA-3345
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2. reformas "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.3.i. investīcijas "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām" otrās kārtas īstenošanas un uzraudzības noteikumi"
(E. Siliņa, I. Alliks, M. Sprindžuks, I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atļaut Labklājības ministrijai palielināt Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.2. reformas "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.3.i. investīcijas "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām" (turpmāk–3.1.2.3.i. investīcija) otrās kārtas īstenošanai nepieciešamo papildu finansējumu 3 903 507 euro apmērā, ja saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas viedoklis par iesniegtajiem Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumiem attiecībā uz konkrētajām investīcijām pirms galīgā Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas, izdevumus priekšfinansējot no valsts budžeta 80.00.00. programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4.
Atbalstīt 3.1.2.3.i. investīcijas otrajā kārtā šādu mērķrādītāju noteikšanu un to sasniegšanu šādos termiņos:
4.1.
līdz 2023. gada 30. jūnijam – 18 līgumu noslēgšana ar pašvaldībām par projektu īstenošanu (pēc Eiropas Komisijas lēmuma par Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumu priekšlikumiem – 17 līgumu noslēgšana ar pašvaldībām par projektu īstenošanu);
4.2.
līdz 2024. gada 31. decembrim (pēc Eiropas Komisijas lēmuma par Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumu priekšlikumiem – līdz 2026. gada 30. jūnijam) – jaunu vietu nodrošināšana 852 senioriem tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu saņemšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi.
5.
Labklājības ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus rīcībai gadījumā, ja netiek saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums par Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumu priekšlikumiem, kas paredz mērķrādītāju sasniegšanu šī protokollēmuma 4. punktā noteiktajos termiņos un protokollēmuma 4.1. apakšpunktā minētā mērķrādītāja vērtības samazināšanu.
6.
Finanšu ministrijai likumprojekta par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam izstrādes procesā,  izvērtējot  valsts budžeta iespējas, izstrādāt priekšlikumu pašvaldību  aizņemšanās iespējām  3.1.2.3.i. investīcijas otrās kārtas projekta īstenošanai, tajā skaitā  papildu  pašvaldības izmaksām līdz 10 procentiem no projekta Atveseļošanas fonda finansējuma.