Noteikumu projekts

23-TA-1783
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5. panta devīto daļu
1.
Noteikumi nosaka Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.
2.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (​pielikums).
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds
Pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-1783 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-1783 Nr]
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis

 

Nr.
p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība Cena (euro)
1. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes izsaukumi pie privātpersonas (pacienta)1
1.1. Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes izsaukums pie personas medicīniskās palīdzības sniegšanai, kas nav uzskatāma par neatliekamu2 1 izsaukums 84,93
1.2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes izsaukums pie personas, kura nesaņem no valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai3, 4 1 izsaukums 191,68
1.3.

Pacienta transportēšana uz nākamo tuvāko stacionāru atbilstošas neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai pēc pacienta pieprasījuma, ja pacientam nav medicīnisku kontrindikāciju

1 izsaukums 87,28
2. Medicīniskā transportēšana (plānveida)1, 2, 5
2.1.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīga brigādes6 izsaukums Latvijas robežās

1 stunda 81,80
2.2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīga brigādes izsaukums6 ārpus Latvijas robežām7, 17 1 stunda 125,33
2.3.

Intensīvās terapijas/neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta brigādes8 izsaukums Latvijas robežās

1 stunda 99,65
2.4. Intensīvās terapijas/neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta brigādesizsaukums ārpus Latvijas robežām7, 17 1 stunda 148,82
2.5. Specializētās brigādes9 izsaukums Latvijas robežās 1 stunda 105,16
2.6. Specializētās brigādes9 izsaukums ārpus Latvijas robežām7, 17 1 stunda 153,60
2.7. Reanimācijas brigādes10 izsaukums Latvijas robežās 1 stunda 109,11
2.8. Reanimācijas brigādes10 izsaukums ārpus Latvijas robežām7, 17 1 stunda 163,97
3. Medicīniskās palīdzības nodrošināšana pasākumos1, 2, 5, 11, 16
3.1.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīga brigādes6 izsaukums

1 stunda 104,30
3.2. Intensīvās terapijas/neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta brigādes8 izsaukums 1 stunda 115,25
3.3.

Specializētās brigādes9 izsaukums

1 stunda 128,83
3.4.

Reanimācijas brigādes10 izsaukums

1 stunda 139,56
4. Papildu piesaistāmie resursi1
4.1. Anesteziologa-reanimatologa nodrošināšana, neizmantojot operatīvo medicīnisko transportlīdzekli (izsaukums)5, 7 1 stunda 76,63
4.2. Ārsta speciālista nodrošināšana, neizmantojot operatīvo medicīnisko transportlīdzekli (izsaukums)5, 7 1 stunda 72,59
4.3.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta nodrošināšana, neizmantojot operatīvo medicīnisko transportlīdzekli (izsaukums)5, 7

1 stunda 65,54
4.4.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīga nodrošināšana, neizmantojot operatīvo medicīnisko transportlīdzekli (izsaukums)5, 7

1 stunda 46,55
4.5.

Operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa izmantošana (ar tā vadītāju) (izsaukums)5, 7

1 stunda 49,23
4.6. Papildu anesteziologa-reanimatologa piesaistīšana (izsaukums)5, 7 1 stunda 42,77
4.7. Papildu ārsta speciālista/neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta piesaistīšana (izsaukums)5, 7 1 stunda 42,83
4.8. Papildu neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīga piesaistīšana (izsaukums)5, 7 1 stunda 27,82
4.9. Papildu operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītāja piesaistīšana (izsaukums)5, 7 1 stunda 18,60
4.10.

Medicīniskās palīdzības sniegšanas vietas (medpunkta) izveidošana un medicīniskās palīdzības nodrošināšana5

1 stunda 210,44
4.11. Operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa degvielas izmaksas12 1 kilometrs 0,32
5. Konsultācijas1
5.1. Reanimācijas brigādes10 izsaukums5, 13 1 stunda 152,67
5.2. Ārsta speciālista14 izsaukums5, 13, 17 1 stunda 114,65
5.3. Ārsta speciālista izsaukums, neizmantojot operatīvo medicīnisko transportlīdzekli5, 13, 17 1 stunda 76,96
5.4. Intensīvās terapijas/neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta brigādes8 izsaukums5, 13 1 stunda 113,94
5.5. Ārsta/neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta speciālista telefoniska konsultācija12 1 epizode 51,10
6. Apmācības un izziņu sagatavošana15
6.1. Ārstniecības personu praktisko iemaņu pilnveide neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā un organizēšanā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes sastāvā vai Operatīvās vadības centrā (viena persona/stundas) 1 stunda 12,31
6.2. Prakses nodrošināšana personai, kura apgūst izglītības programmu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā un organizēšanā, sertificēta neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta vadībā (kontaktstundas) 1 stunda

4,80

6.3.

Prakses nodrošināšana personai, kura apgūst izglītības programmu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā un organizēšanā, sertificēta neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīga vadībā (kontaktstundas)

1 stunda 3,90
6.4.

Izziņas (medicīniskās) sagatavošana privātpersonām

1 izziņa 10,57
6.5. Pirmās palīdzības pasniedzēju apmācības kurss 1 persona 507,58
6.6. Pirmās palīdzības pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanas seminārs (1 diena, 4 h) klātienē 1 persona 28,70
6.7. Pirmās palīdzības pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanas seminārs (1 diena, 4 h) attālināti 1 persona 15,06
6.8. Pirmās palīdzības pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanas seminārs (1 diena) 1 persona 60,20
6.9. Pirmās palīdzības pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanas seminārs (1 diena) attālināti 1 persona 28,54
6.10. Pirmās palīdzības pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanas seminārs (2 dienas) 1 persona 157,03
6.11.

Apmācītājorganizācijas novērtēšana par atbilstību prasībām, lai nodarbotos ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā

1 persona 772,14
6.12.

Atkārtota apmācītājorganizācijas novērtēšana par atbilstību prasībām, lai nodarbotos ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā

1 persona 514,76
6.13. Tiesību piešķiršana nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā fiziskām personām 1 persona 342,69
6.14. Atkārtota tiesību piešķiršana nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā fiziskām personām 1 persona 122,20
6.15.

Instruktora palīga, instruktora tiesību piešķiršana

1 persona 215,55
6.16.

Apliecība par pirmās palīdzības apmācības kursu

1 gabals 1,15

 

Piezīmes.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 3. punkta "a" apakšpunktu.

2 Izsaukums, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtību nav uzskatāms par neatliekamu.

Personai tiek sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība tādā apmērā, kā to paredz Veselības aprūpes finansēšanas likums un citi normatīvie akti par veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtību.

4 Piemēro gadījumos, ja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam radušies zaudējumi saistībā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes izsaukumu pēc citu operatīvo dienestu vai personas pieprasījuma vai pēc dežūras pie potenciāli bīstama objekta laikā, kad notikusi apzināta operatīvo dienestu maldināšana vai tīši izraisīts apdraudējums.

5 Ja pakalpojums ilgst mazāk par vienu stundu, piemēro vienas stundas cenu.

6 Neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīga brigādē ir divi neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīgi, operatīvais medicīniskais transportlīdzeklis un tā vadītājs.

7 Papildus piemēro izdevumus, kas atlīdzināmi atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka ar komandējumu saistīto izdevumu atlīdzināšanu (piemēram, personāla apdrošināšanas, dienas naudas, naktsmītnes, maksas ceļu un sabiedriskā transporta izmantošanas izdevumi).

8 Intensīvās terapijas/neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta brigādē ir neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsts, neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīgs, operatīvais medicīniskais transportlīdzeklis un tā vadītājs.

9 Specializētajā brigādē ir ārsts speciālists, neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīgs, operatīvais medicīniskais transportlīdzeklis un tā vadītājs.

10 Reanimācijas brigādē ir anesteziologs-reanimatologs, neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīgs, operatīvais medicīniskais transportlīdzeklis un tā vadītājs.

11 Ja pakalpojums ilgst trīs stundas un ilgāk, piemēro koeficientu 0,85.

12 Piemēro, ja pacients tiek pārvests uz citu valsti vai no tās.

13 Piemēro, ja pakalpojumu sniedz stacionārā ārstniecības iestādē pēc pacienta vai pacienta pārstāvja pieprasījuma vai stacionārās ārstniecības iestādes ārsta pieprasījuma gadījumos, ja stacionārā ārstniecības iestāde pakalpojumu ikdienā nodrošina ar saviem resursiem.

14 Pakalpojuma nodrošināšanā piedalās ārsts speciālists un tiek izmantots operatīvais medicīniskais transportlīdzeklis ar vadītāju.

15 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

16 Papildus piemēro izdevumus, kas saistīti ar pirmās palīdzības sniedzēju piesaistīšanu kā atbalsta resursu neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanas kārtību publiskos masu pasākumos. 

17 Papildus piemēro izdevumus, kas nepieciešami kvalitatīvas un operatīvas palīdzības sniegšanai pacientam medicīniskās transportēšanas laikā vai saņemot ķirurģisku palīdzību atbilstoši pacienta diagnozei un medicīniskajam stāvoklim.