MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-230
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Jaunžūkas" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Jaunžūkas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4050 006 0040) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4050 006 0090) 0,0062 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4050 006 0091) 0,0213 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4050 006 0092) 0,0017 ha platībā – Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 367,92 euro.