Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 969
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 17. §)
21-TA-952
Par valsts nekustamā īpašuma ''Lielbliešķi'' Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, pārdošanu
1.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai ''Valsts nekustamie īpašumi'' pārdot izsolē valsts nekustamo īpašumu ''Lielbliešķi'' (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6656 002 0880) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6656 002 0079) 12,5 ha platībā – Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.
2.
Pircējs par nekustamo īpašumu maksā euro.
3.
Finanšu ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Finanšu ministrs J. Reirs