Rīkojuma konsolidētā versija

22-TA-2237
Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 53.0. versija)
1.
Apstiprināt un iekļaut informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 53.0. versijā projekta "Kultūras mantojuma satura digitalizācija (2. kārta)" (turpmāk – projekts) aprakstu un projekta izmaksas 4 076 774 euro apmērā.
2.
Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uzaicināt Latvijas Nacionālo bibliotēku iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" (turpmāk – 2.2.1.2. pasākums) ietvaros.
3.
Finansēt projektu 2.2.1.2. pasākuma ietvaros, ja projekta iesniegums atbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumos Nr. 151 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" īstenošanas noteikumi" iekļautajiem nosacījumiem.
4.
Noteikt Latvijas Nacionālo bibliotēku par projekta iesniedzēju un atbildīgo par projekta īstenošanu un projekta aprakstā plānoto rezultātu (tai skaitā finanšu, rezultāta un iznākuma rādītāju) sasniegšanu.
5.
Pēc projekta pabeigšanas noteikt projekta rezultātu uzturēšanas izmaksas ne vairāk kā 189 728 euro gadā, ja nepieciešams, pieprasot papildu finansējumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.
Atbalstīt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 53.0. versijā iekļautā projekta konsolidēto aprakstu (kopsavilkumu).