Noteikumu konsolidētā versija

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
23-TA-1950
Noteikumi par automātisko informācijas apmaiņu par pārdevējiem, kuri gūst ienākumus, izmantojot digitālās platformas
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 15. panta vienpadsmito daļu
1.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
nosacījumus, kuriem iestājoties nodokļu maksātājs sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par pārdevējiem, kas gūst ienākumus, darbojoties konkrētajā digitālajā platformā (turpmāk – platforma);
1.2.
sniedzamās informācijas apjomu;
1.3.
kārtību, kādā informācija tiek iegūta, pārbaudīta un iesniegta Valsts ieņēmumu dienestam;
1.4.
pasākumus, kas veicami automātiskās informācijas apmaiņas nodrošināšanai;
1.5.
kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests veic automātisko informācijas apmaiņu ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm vai jebkuru citas valsts vai teritorijas kompetento iestādi, ar kuru Latvijas Republikas kompetentā iestāde, pamatojoties uz Latvijas Republikas noslēgto starptautisko līgumu, noslēgusi attiecīgu kompetento iestāžu līgumu.
2.
Noteikumos lietotie termini:
2.1.
platforma – jebkāda programmatūra, tostarp tīmekļvietne vai tās daļa, un lietotnes, tostarp mobilās lietotnes, kam var piekļūt lietotāji un kas pārdevējiem ļauj pieslēgties citiem lietotājiem, lai šādiem lietotājiem tieši vai netieši veiktu pārdevēja darbību. Tas ietver arī jebkādu vienošanos par atlīdzības iekasēšanu un samaksu par pārdevēja darbību. Termins "platforma" neietver programmatūru, kas bez turpmākas iejaukšanās pārdevēja darbībā ļauj veikt tikai un vienīgi kādu no šādām darbībām:
2.1.1.
apstrādāt maksājumus saistībā ar pārdevēja darbību;
2.1.2.
ļauj lietotājiem publiskot vai reklamēt kādu pārdevēja darbību;
2.1.3.
novirzīt vai pārsūtīt lietotājus uz platformu;
2.2.
platformas operators – vienība, kas slēdz ar pārdevējiem līgumus par platformas pilnīgu vai daļēju pieejamību šiem pārdevējiem;
2.3.
izslēgtais platformas operators – platformas operators tādai platformai, kuras vispārējais saimnieciskās darbības modelis ir tāds, ka tam nav pārdevēju, par kuriem jāsniedz ziņojums;
2.4.
ziņojošais platformas operators – jebkurš platformas operators, kas nav izslēgtais platformas operators un kurš atbilst kādam no šādiem nosacījumiem:
2.4.1.
tas ir nodokļu rezidents Latvijā vai, ja šāds platformas operators nav nodokļu rezidents ne Latvijā, ne kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, tas atbilst kādam no šādiem nosacījumiem:
2.4.1.1.
tas ir nodibināts saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem, kas reglamentē komerctiesību jomu;
2.4.1.2.
tā vadības atrašanās vieta (tostarp faktiskās vadības vieta) atrodas Latvijā;
2.4.1.3.
tam Latvijā ir pastāvīga pārstāvniecība un tas nav kvalificēts ārpussavienības platformas operators;
2.4.2.
tas nav nodokļu rezidents un nav nodibināts vai pārvaldīts Latvijā vai kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un tam nav arī pastāvīgas pārstāvniecības Latvijā vai kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, bet tas pārdevējiem, par kuriem jāsniedz ziņojums Latvijā vai kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, palīdz īstenot pārdevēja darbību vai tādu pārdevēja darbību, kas saistīta ar Latvijā vai kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī esoša nekustamā īpašuma iznomāšanu, un tas nav kvalificēts ārpussavienības platformas operators;
2.5.
kvalificēts ārpussavienības platformas operators – platformas operators, kam visas pārdevēja darbības, ko tas palīdz veikt, ir arī kvalificētas pārdevēja darbības un kurš ir nodokļu rezidents kvalificētā ārpus Eiropas Savienības esošā valstī. Ja šāds platformas operators nav nodokļu rezidents kvalificētā ārpus Eiropas Savienības esošā valstī, tas atbilst kādam no šādiem nosacījumiem:
2.5.1.
tas ir nodibināts saskaņā ar kādas kvalificētas ārpus Eiropas Savienības esošas valsts tiesību aktiem; 
2.5.2.
tā vadības atrašanās vieta (tostarp faktiskās vadības vieta) atrodas kādā kvalificētā ārpus Eiropas Savienības esošā valstī;
2.6.
kvalificēta ārpus Eiropas Savienības esoša valsts – ārpus Eiropas Savienības esoša valsts vai teritorija, kurai ir atbilstīgs kompetento iestāžu līgums ar visu to Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kuras ārpus Eiropas Savienības esošās valsts publicētajā sarakstā ir norādītas kā valstis vai teritorijas, par kurām jāsniedz ziņojums;
2.7.
atbilstīgs kompetento iestāžu līgums – spēkā esošs līgums starp Latvijas kompetento iestādi un ārpus Eiropas Savienības esošu valsti vai teritoriju, kas paredz automātisku informācijas apmaiņu, kura ir līdzvērtīga tai, kas paredzēta šo noteikumu 3.2. apakšnodaļā, un fakts par šādu līdzvērtību ir apstiprināts attiecīgajā Eiropas Komisijas īstenošanas aktā;
2.8.
iesaistītā valsts – jebkura Eiropas Savienības dalībvalsts vai kvalificēta ārpus Eiropas Savienības esoša valsts;
2.9.
pārdevēja darbība – darbība, ko pārdevējs veic par atlīdzību, izņemot darbības, ko tas veic kā platformas operatora vai tā saistītās vienības darbinieks, un tā ir kāda no šādām darbībām:
2.9.1.
nekustamā īpašuma iznomāšana, ieskaitot gan dzīvojamo, gan komerciālo nekustamo īpašumu, kā arī jebkura cita veida nekustamo īpašumu un autostāvvietas;
2.9.2.
individuālu pakalpojumu sniegšana;
2.9.3.
preču pārdošana;
2.9.4.
jebkura transporta veida iznomāšana;
2.10.
kvalificētas pārdevēja darbības – visas pārdevēja darbības, uz kurām attiecas automātiskā informācijas apmaiņa saskaņā ar atbilstīgu kompetento iestāžu līgumu;
2.11.
atlīdzība – jebkāda veida kompensācija, atskaitot jebkādas maksas, komisijas maksas vai nodokļus, ko ietur vai iekasē ziņojošais platformas operators, ko saistībā ar pārdevēja darbību maksā vai kreditē pārdevējam un kuras summa platformas operatoram ir zināma vai kuras summu tas varētu loģiski izsecināt;
2.12.
individuāls pakalpojums – pakalpojums, kas ietver ar laiku vai uzdevumu saistītu darbu, ko veic viena vai vairākas fiziskas personas, kas darbojas neatkarīgi vai kādas vienības vārdā, un kuru veic pēc lietotāja pieprasījuma tiešsaistē vai fiziski (ne tiešsaistē) pēc tam, kad to veikt ir palīdzējusi platforma;
2.13.
pārdevējs – šo noteikumu izpratnē platformas lietotājs (fiziska persona vai vienība), kas jebkurā brīdī pārskata periodā ir reģistrēts platformā un veic pārdevēja darbību;
2.14.
aktīvs pārdevējs – jebkurš pārdevējs, kas nodrošina pārdevēja darbību pārskata periodā vai kam tiek maksāta vai kreditēta atlīdzība saistībā ar veikto pārdevēja darbību pārskata periodā;
2.15.
pārdevējs, par kuru jāsniedz ziņojums, – jebkurš aktīvs pārdevējs, izņemot izslēgto pārdevēju, kas ir nodokļu rezidents kādā no iesaistītajām valstīm vai kas ir iznomājis nekustamo īpašumu kādā no iesaistītajām valstīm;
2.16.
izslēgtais pārdevējs ir pārdevējs:
2.16.1.
kas ir valdības vienība;
2.16.2.
kas ir vienība, kuras akcijas tiek regulāri tirgotas vispāratzītā vērtspapīru tirgū, vai tāda vienības saistītā vienība, kuras akcijas tiek tirgotas vispāratzītā vērtspapīru tirgū;
2.16.3.
kas ir vienība, kurai platformas operators pārskata periodā ir palīdzējis īstenot vairāk nekā 2 000 pārdevēja darbību, iznomājot ar nekustamo īpašumu objektu saistītu nekustamo īpašumu;
2.16.4.
kuram platformas operators, pārdodot preces, ir palīdzējis īstenot mazāk nekā 30 pārdevēja darbību un par kuru pārskata periodā samaksātā vai kreditētā atlīdzības kopējā summa nepārsniedz 2 000 euro;
2.17.
vienība – juridiska persona vai juridisks veidojums, piemēram, kapitālsabiedrība, personālsabiedrība vai fonds. Tā ir citas vienības saistītā vienība, ja jebkura no abām vienībām kontrolē otru vienību vai abas vienības tiek kontrolētas kopīgi. Kontrole šajā gadījumā nozīmē tiešas vai netiešas īpašumtiesības vismaz 50 procentu apmērā vienības balsstiesībās vai vērtībā. Netiešas līdzdalības gadījumā atbilstību prasībai par vairāk nekā 50 procentu īpašumtiesībām citas vienības kapitālā nosaka, sareizinot līdzdalības procentus secīgos līmeņos. Ja personai ir vairāk nekā 50 procentu balsstiesību, uzskata, ka tai ir 100 procenti balsstiesību;
2.18.
valdības vienība – kādas valsts valdība, jebkāds valsts administratīvi teritoriāls veidojums vai valstij vai kādam vienam vai vairākiem no minētajiem administratīvi teritoriāliem veidojumiem pilnībā piederoša aģentūra vai institūcija;
2.19.
nodokļu maksātāja identifikācijas numurs – nodokļu maksātāja identifikācijas numurs, ko piešķīrusi iesaistītā valsts, vai, ja tāda nav, tā funkcionāls ekvivalents;
2.20.
galvenā adrese – pārdevēja – fiziskas personas – galvenā dzīvesvieta vai pārdevēja – vienības – juridiskā adrese;
2.21.
pārskata periods – kalendāra gads, par kuru notiek ziņošana saskaņā ar šo noteikumu 3. nodaļu;
2.22.
nekustamo īpašumu objekts – visi nekustamie īpašumi, kas atrodas vienā un tajā pašā adresē, pieder vienam un tam pašam īpašniekam un ko viens un tas pats pārdevējs platformā piedāvā iznomāšanai;
2.23.
finanšu konta identifikators – unikāls identifikācijas numurs vai atsauce uz bankas kontu vai citu līdzīgu maksājumu pakalpojumu kontu, kurā tiek maksāta vai kreditēta atlīdzība, un kas ir pieejama platformas operatoram;
2.24.
prece – šo noteikumu izpratnē jebkurš materiāls īpašums.
2.Pienācīgas pārbaudes procedūra
2.1.Pienācīgas pārbaudes vispārīgie noteikumi
3.
Lai identificētu pārdevējus, par kuriem jāsniedz ziņojums, piemēro šajā nodaļā noteiktās procedūras.
4.
Ziņojošais platformas operators var izvēlēties izpildīt pienācīgas pārbaudes procedūras saskaņā ar šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 2.6. apakšnodaļu tikai attiecībā uz aktīviem pārdevējiem.
2.2.Pārdevēji, par kuriem informāciju neapkopo
5.
Lai noteiktu, vai pārdevējs, kas ir vienība, ir šo noteikumu 2.16.1. un 2.16.2. apakšpunktā minētais izslēgtais pārdevējs, ziņojošais platformas operators var paļauties uz publiski pieejamu informāciju vai apstiprinājumu no attiecīgā pārdevēja.
6.
Lai noteiktu, vai pārdevējs ir šo noteikumu 2.16.3. un 2.16.4. apakšpunktā minētais izslēgtais pārdevējs, ziņojošais platformas operators var paļauties uz tā rīcībā esošajiem datiem.
2.3.Informācijas par pārdevēju apkopošana
7.
Par katru pārdevēju, kas ir fiziska persona, bet nav izslēgtais pārdevējs, ziņojošais platformas operators apkopo šādu informāciju:
7.1.
vārds un uzvārds;
7.2.
galvenā adrese;
7.3.
pārdevējam piešķirtais nodokļu maksātāja identifikācijas numurs, norādot katru numuru un tā piešķiršanas valsti, vai, ja nodokļu maksātāja identifikācijas numura nav, pārdevēja dzimšanas vieta;
7.4.
pārdevēja pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs, ja tāds ir;
7.5.
dzimšanas datums.
8.
Par katru pārdevēju, kas ir vienība, bet nav izslēgtais pārdevējs, ziņojošais platformas operators apkopo šādu informāciju:
8.1.
nosaukums;
8.2.
galvenā adrese;
8.3.
pārdevējam piešķirtais nodokļu maksātāja identifikācijas numurs, norādot katru numuru un tā piešķiršanas valsti;
8.4.
pārdevēja pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs, ja tāds ir;
8.5.
vienības identifikācijas numurs;
8.6.
jebkuras pastāvīgas pārstāvniecības esība, ar kuras starpniecību Eiropas Savienībā veic pārdevēja darbības, ja tāda ir, norādot katru attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalsti, kurā šāda pastāvīga pārstāvniecība atrodas.
9.
Ziņojošajam platformas operatoram nav jāapkopo informācija, kas minēta šo noteikumu 7.2., 7.3., 7.4. un 7.5. apakšpunktā un attiecīgi 8.2., 8.3., 8.4., 8.5. un 8.6. apakšpunktā, ja tas saņēma pārdevēja identitātes un rezidences apstiprinājumu, izmantojot identifikācijas pakalpojumu (elektronisku saskarni), ko iesaistītā valsts vai Eiropas Savienība nodrošina, lai pārliecinātos par pārdevēja identitāti un nodokļu rezidenci.
10.
Ziņojošajam platformas operatoram informācijas apkopojumā nav jāiekļauj nodokļu maksātāja identifikācijas numurs vai vienības identifikācijas numurs, ja pārdevēja rezidences valsts:
10.1.
pārdevējam nepiešķir nodokļu maksātāja identifikācijas numuru vai vienības identifikācijas numuru;
10.2.
nepieprasa informācijas apkopojumā iekļaut nodokļu maksātāja identifikācijas numuru, kas piešķirts pārdevējam.
11.
Ja pārdevējs iznomā nekustamo īpašumu, kas atbilst 2.9.1. apakšpunktā minētajai pārdevēja darbībai, ziņojošais platformas operators apkopo visu nekustamo īpašumu objektu adreses un attiecīgos kadastra numurus vai to ekvivalentus, ja tādi ir, saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kur tas atrodas. Ja ziņojošais platformas operators tam pašam pārdevējam, kas ir vienība, ir palīdzējis veikt vairāk nekā 2 000 pārdevēja darbību, iznomājot nekustamo īpašumu objektu, ziņojošais platformas operators apkopo apliecinošus dokumentus, datus vai informāciju par to, ka nekustamo īpašumu objekts pieder vienam un tam pašam īpašniekam.
2.4.Informācijas par pārdevēju pārbaude
12.
Ziņojošais platformas operators nosaka, vai informācija, kas iegūta un apkopota atbilstoši šo noteikumu 5., 6. un 7. punktam, 8.1., 8.2., 8.3., 8.4. un 8.5. apakšpunktam un 11. punktam, ir uzticama, izmantojot visu informāciju un dokumentus, kuri ziņojošajam platformas operatoram pieejami tā ierakstos, kā arī izmantojot jebkādu elektronisku saskarni, ko bez maksas nodrošina kāda iesaistītā valsts vai Eiropas Savienība, lai pārliecinātos par nodokļu maksātāja identifikācijas numura un pievienotās vērtības nodokļa reģistrācijas numura derīgumu.
13.
Lai izpildītu pienācīgas pārbaudes procedūras saskaņā ar šo noteikumu 18. punktu, ziņojošais platformas operators var noteikt, vai informācija, kura iegūta un apkopota saskaņā ar šo noteikumu 5., 6. un 7. punktu, 8.1., 8.2., 8.3., 8.4. un 8.5. apakšpunktu un 11. punktu, ir uzticama, izmantojot informāciju un dokumentus, kas ziņojošajam platformas operatoram pieejami tā elektroniski uzmeklējamos datos.
14.
Piemērojot šo noteikumu 19.2. apakšpunktu, ja ziņojošajam platformas operatoram ir pamats zināt, ka kāds no šo noteikumu 2.3. apakšnodaļā minētajiem informācijas elementiem var būt neprecīzs, pamatojoties uz informāciju, ko kādas iesaistītās valsts kompetentā iestāde sniegusi attiecībā uz konkrētu pārdevēju, ziņojošais platformas operators pieprasa pārdevējam labot šo informāciju un iesniegt informāciju apliecinošus dokumentus, kas iegūti no neatkarīga avota, piemēram:
14.1.
derīgu valsts izdotu identifikācijas dokumentu;
14.2.
nesen izdotu rezidenta apliecību.
2.5.Pārdevēja nodokļu rezidences valsts noteikšana 
15.
Ziņojošais platformas operators uzskata, ka pārdevējs ir nodokļu rezidents pārdevēja galvenās adreses valstī. Ja valsts, kura pārdevējam piešķīrusi nodokļu maksātāja identifikācijas numuru, atšķiras no pārdevēja galvenās adreses valsts, ziņojošais platformas operators uzskata pārdevēju par nodokļu rezidentu arī valstī, kas tam piešķīrusi nodokļu maksātāja identifikācijas numuru. Ja pārdevējs ir sniedzis informāciju par pastāvīgas pārstāvniecības esību atbilstoši šo noteikumu 8.6. apakšpunktam, ziņojošais platformas operators uzskata, ka pārdevējs ir nodokļu rezidents arī attiecīgajā pārdevēja norādītajā Eiropas Savienības dalībvalstī.
16.
Ziņojošais platformas operators uzskata, ka pārdevējs ir nodokļu rezidents katrā iesaistītajā valstī, par kuru šis fakts tiek apstiprināts ar elektroniskās identifikācijas pakalpojumu, ko iesaistītā valsts vai Eiropas Savienība nodrošina, ievērojot šo noteikumu 9. punktu.
2.6.Pienācīgas pārbaudes procedūru laika grafiks un derīgums
17.
Ziņojošais platformas operators veic šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4. un 2.5. apakšnodaļā regulētās pienācīgas pārbaudes procedūras līdz pārskata perioda 31. decembrim.
18.
Par pārdevējiem, kas platformā jau ir bijuši reģistrēti dienā, kad vienība kļuvusi par ziņojošo platformas operatoru, šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4. un 2.5. apakšnodaļā regulētās pienācīgas pārbaudes procedūras ir jāizpilda līdz ziņojošā platformas operatora otrā pārskata perioda 31. decembrim.
19.
Ziņojošais platformas operators var paļauties uz pienācīgas pārbaudes procedūrām, kas veiktas attiecībā uz iepriekšējiem pārskata periodiem, ja ir izpildīti abi šādi nosacījumi:
19.1.
informācija par pārdevēju, kas norādāma saskaņā ar šo noteikumu 7. un 8. punktu, ir apkopota un pārbaudīta vai apstiprināta pēdējo 36 mēnešu laikā;
19.2.
ziņojošajam platformas operatoram nav pamata apšaubīt, ka saskaņā ar šo noteikumu 2.2. un 2.3. apakšnodaļu iegūtā un apkopotā informācija ir neuzticama vai nepareiza.
2.7.Pienācīgas pārbaudes procedūras, ko izpilda trešās personas
20.
Ziņojošais platformas operators šajā nodaļā noteikto pienācīgas pārbaudes pienākumu izpildē var paļauties uz trešo personu – ārpakalpojumu sniedzēju, taču par šā pienākuma izpildi atbildīgs ir ziņojošais platformas operators.
21.
Ja kāds platformas operators izpilda pienācīgas pārbaudes pienākumus ziņojošā platformas operatora vietā attiecībā uz to pašu platformu saskaņā ar šo noteikumu 20. punktu, šis platformas operators veic pienācīgas pārbaudes procedūras saskaņā ar šajā nodaļā paredzētajiem nosacījumiem. Par pienācīgas pārbaudes pienākuma izpildi atbildīgs ir ziņojošais platformas operators.
3.Ziņošanas prasības
3.1.Ziņošanas laiks un veids
22.
Šo noteikumu 2.4.1. apakšpunktā minētais ziņojošais platformas operators paziņo Valsts ieņēmumu dienestam šo noteikumu 3.2. apakšnodaļā minēto informāciju par pārskata periodu ne vēlāk kā tā gada 31. janvārī, kas seko kalendāra gadam, kurā pārdevējs ir identificēts kā pārdevējs, par ko jāsniedz ziņojums. Ja ir vairāk nekā viens ziņojošais platformas operators, to ziņojošo platformas operatoru, kurš, ievērojot šo noteikumu 24. punktu, Valsts ieņēmumu dienestam pierāda, ka to pašu informāciju ir paziņojis cits ziņojošais platformas operators, atbrīvo no informācijas paziņošanas pienākuma.
23.
Ja šo noteikumu 2.4.1. apakšpunktā minētais ziņojošais platformas operators izpilda kādam no šo noteikumu 2.4.1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem līdzvērtīgu nosacījumu arī citā Eiropas Savienības dalībvalstī saskaņā ar attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts tiesību aktiem, tas, ievērojot šo noteikumu 5.2. apakšnodaļu, izvēlas Latviju vai attiecīgi citu Eiropas Savienības dalībvalsti, kurā tas izpildīs šajā nodaļā vai līdzvērtīgā regulējumā citā attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī noteiktās ziņošanas prasības. Ja šāds ziņojošais platformas operators izvēlas izpildīt ziņošanas prasības Latvijā, tas paziņo Valsts ieņēmumu dienestam šo noteikumu 3.2. apakšnodaļā minēto informāciju par pārskata periodu ne vēlāk kā tā gada 31. janvārī, kas seko kalendāra gadam, kurā pārdevējs ir identificēts kā pārdevējs, par ko jāsniedz ziņojums.
24.
Ja šo noteikumu 22. vai 23. punktā minētie nosacījumi iestājas attiecībā uz vairāk nekā vienu ziņojošo platformas operatoru un tam rodas pienākums sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam, jebkuru no minētajiem ziņojošajiem platformas operatoriem atbrīvo no informācijas paziņošanas pienākuma, ja tas Valsts ieņēmumu dienestam pierāda, ka to pašu informāciju ir paziņojis cits ziņojošais platformas operators citā iesaistītajā valstī. Šādā gadījumā 30 dienu laikā pēc tam, kad attiecīgo ziņojumu iesniedzis cits ziņojošais platformas operators, attiecīgais ziņojošais platformas operators iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju, tajā ietverot:
24.1.
pārskata periodu, uz kuru attiecas ziņojums;
24.2.
platformas nosaukumu;
24.3.
ziņas par ziņojošo platformas operatoru, kurš izpildīja ziņošanas pienākumu: nosaukumu, juridisko adresi, nodokļu maksātāja identifikācijas numuru;
24.4.
pamatojumu tam, ka attiecīgā ziņojošā platformas operatora rīcībā nav citas ar attiecīgo ziņojumu saistītas informācijas.
25.
Ziņojošais platformas operators šo noteikumu 3.2. apakšnodaļā minēto informāciju iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Attiecīgais ziņojums tiek uzskatīts par iesniegtu Valsts ieņēmumu dienestam tikai tad, ja tas tiek validēts.
26.
Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas elektroniskās deklarēšanas sistēmā elektroniski informē ziņojošo platformas operatoru par informācijas saņemšanu. Ja Valsts ieņēmumu dienests konstatē, ka ziņojošā platformas operatora sniegtā informācija ir kļūdaina, nepilnīga vai citādi neatbilst šo noteikumu prasībām, tas pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā pēc neatbilstības konstatēšanas informē Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā ziņojošo platformas operatoru par nepieciešamību veikt attiecīgas korekcijas.
27.
Ziņojošais platformas operators 20 darbdienu laikā pēc tam, kad, pamatojoties uz šo noteikumu 26. punktu, no Valsts ieņēmumu dienesta saņemta informācija par nepieciešamību veikt korekcijas, iesniedz attiecīgas korekcijas Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā.
28.
Ja iesaistītās valsts kompetentā iestāde paziņo, ka ziņojošā platformas operatora sniegtā informācija ir kļūdaina, nepilnīga vai citādi neatbilst ziņošanas prasībām, Valsts ieņēmumu dienests pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 20 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas no iesaistītās valsts kompetentās iestādes informē par to ziņojošo platformas operatoru Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Informējot ziņojošo platformas operatoru, Valsts ieņēmumu dienests tam dara pieejamu iesaistītās valsts kompetentās iestādes paziņojumu, norādot tā saņemšanas datumu.
29.
Ziņojošais platformas operators divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 28. punktā minētās informācijas saņemšanas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniski iesniedz informācijas precizējumu, ievērojot šo noteikumu 25. punktu.
30.
Ja šo noteikumu 2.4.2. apakšpunktā minētais ziņojošais platformas operators reģistrējas Latvijā, ievērojot šo noteikumu 42. un 43. punktu, tas paziņo Valsts ieņēmumu dienestam šo noteikumu 3.2. apakšnodaļā minēto informāciju par pārskata periodu ne vēlāk kā tā gada 31. janvārī, kas seko kalendāra gadam, kurā pārdevējs ir identificēts kā pārdevējs, par ko jāsniedz ziņojums. Attiecīgais ziņojošais platformas operators šo informāciju sagatavo XML formātā un iesniedz šo informāciju arhivētas un ar paroli aizsargātas datnes formātā, nosūtot šo datni Valsts ieņēmumu dienestam. Valsts ieņēmumu dienests nodrošina attiecīgās datnes apraksta publicēšanu savā tīmekļvietnē.
31.
Šo noteikumu 2.4.2. apakšpunktā minētajam ziņojošajam platformas operatoram nav pienākuma sniegt šo noteikumu 3.2. apakšnodaļā norādīto informāciju par kvalificētām pārdevēja darbībām, uz kurām attiecas atbilstīgs kompetento iestāžu līgums, kas jau paredz automātisku līdzvērtīgas informācijas apmaiņu ar Latviju par pārdevējiem, par kuriem jāsniedz ziņojums un kuri ir Latvijas nodokļu rezidenti.
32.
Ziņojošais platformas operators šo noteikumu 35.2. un 35.3. apakšpunktā minēto informāciju sniedz arī pārdevējam, par kuru jāsniedz ziņojums un uz kuru tā attiecas, ne vēlāk kā tā gada 31. janvārī, kas seko kalendāra gadam, kurā pārdevējs ir identificēts kā pārdevējs, par ko jāsniedz ziņojums.
33.
Informācijā par atlīdzību, kas samaksāta vai kreditēta valūtā, norāda valūtu, kurā tā samaksāta vai kreditēta. Ja atlīdzība ir samaksāta vai kreditēta veidā, kas nav valūta (piemēram, kripto aktīvos), to norāda vietējā valūtā, konvertējot vai novērtējot veidā, ko konsekventi nosaka ziņojošais platformas operators.
34.
Informāciju par atlīdzību un citām šajos noteikumos paredzētajām summām paziņo par to pārskata perioda ceturksni, kurā šī atlīdzība un citas šajos noteikumos paredzētās summas izmaksātas vai kreditētas.
3.2.Ziņojamā informācija
35.
Katrs ziņojošais platformas operators ziņo šādu informāciju:
35.1.
ziņojošā platformas operatora nosaukums, juridiskā adrese, nodokļu maksātāja identifikācijas numurs un attiecīgā gadījumā individuālais identifikācijas numurs, kas piešķirts, ievērojot šo noteikumu 45. punktu, kā arī tās platformas nosaukums, par kuru ziņojošais platformas operators ziņo;
35.2.
attiecībā uz katru pārdevēju, par kuru jāsniedz ziņojums un kurš veicis pārdevēja darbību, kas nav nekustamā īpašuma iznomāšana:
35.2.1.
informācija, kas jāapkopo saskaņā ar šo noteikumu 2.3. apakšnodaļu;
35.2.2.
finanšu konta identifikators, ciktāl tas ir pieejams ziņojošajam platformas operatoram un ja tās iesaistītās valsts kompetentā iestāde, kurā pārdevējs, par kuru jāsniedz ziņojums, ir nodokļu rezidents šo noteikumu 2.5. apakšnodaļas izpratnē, nav publiski paziņojusi, ka tai nav nodoma šim nolūkam izmantot finanšu konta identifikatoru;
35.2.3.
ja finanšu konta, uz kuru ir samaksāta vai kreditēta atlīdzība, turētāja vārds, uzvārds vai nosaukums atšķiras no pārdevēja,par kuru jāsniedz ziņojums, vārda, uzvārda vai nosaukuma, papildus finanšu konta identifikatoram – šā finanšu konta turētāja vārds, uzvārds vai nosaukums, ciktāl tas ir pieejams ziņojošajam platformas operatoram, kā arī jebkāda cita ar finanšu konta identifikatoru saistīta informācija, kas ziņojošajam platformas operatoram ir pieejama attiecībā uz minēto konta turētāja identifikāciju;
35.2.4.
visas valstis, kurās pārdevējs, par kuru jāsniedz ziņojums, ir nodokļu rezidents atbilstoši šo noteikumu 2.5. apakšnodaļai;
35.2.5.
kopējā atlīdzība, kas samaksāta vai kreditēta katrā pārskata perioda ceturksnī, un pārdevēja, par kuru jāsniedz ziņojums, darbību skaits, par kurām tā tika samaksāta vai kreditēta;
35.2.6.
visas maksas, komisijas maksas vai nodokļi, ko katrā pārskata perioda ceturksnī ietur vai iekasē ziņojošais platformas operators;
35.3.
attiecībā uz katru pārdevēju, par kuru jāsniedz ziņojums un kurš veicis pārdevēja darbību, kas saistīta ar nekustamā īpašuma iznomāšanu:
35.3.1.
informācija, kas jāapkopo saskaņā šo noteikumu 2.3. apakšnodaļu;
35.3.2.
finanšu konta identifikators, ciktāl tas ir pieejams ziņojošajam platformas operatoram un ja tās iesaistītās valsts kompetentā iestāde, kurā pārdevējs, par kuru jāsniedz ziņojums, ir nodokļu rezidents šo noteikumu 2.5. apakšnodaļas izpratnē, nav publiski paziņojusi, ka tai nav nodoma šim nolūkam izmantot finanšu konta identifikatoru;
35.3.3.
ja finanšu konta, uz kuru ir samaksāta vai kreditēta atlīdzība, turētāja vārds, uzvārds vai nosaukums atšķiras no pārdevēja, par kuru jāsniedz ziņojums, vārda, uzvārda vai nosaukuma, papildus finanšu konta identifikatoram – šā finanšu konta turētāja vārds, uzvārds vai nosaukums, ciktāl tas ir pieejams ziņojošajam platformas operatoram, kā arī jebkāda cita ar finanšu konta identifikatoru saistīta informācija, kas ziņojošajam platformas operatoram ir pieejama attiecībā uz minēto konta turētāja identifikāciju;
35.3.4.
visas valstis, kurās pārdevējs, par kuru jāsniedz ziņojums, ir nodokļu rezidents atbilstoši šo noteikumu 2.5. apakšnodaļai;
35.3.5.
katra nekustamo īpašumu objekta adrese, ko nosaka atbilstoši šo noteikumu 11. punktā ietvertajām procedūrām, un attiecīgais kadastra numurs vai tā ekvivalents saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kur tas atrodas, ja pieejams;
35.3.6.
kopējā atlīdzība, kas samaksāta vai kreditēta katrā pārskata perioda ceturksnī, un pārdevēja, par kuru jāsniedz ziņojums, darbību skaits, kas veiktas saistībā ar katru nekustamo īpašumu objektu;
35.3.7.
visas maksas, komisijas maksas vai nodokļi, ko katrā pārskata perioda ceturksnī ietur vai iekasē ziņojošais platformas operators;
35.3.8.
ja iespējams, to dienu skaits, kad katrs nekustamo īpašumu objekts iznomāts pārskata periodā, un katra nekustamo īpašumu objekta veids.
4.Platformu operatoru paziņotās informācijas apmaiņa ar iesaistītajām valstīm
36.
Saskaņā ar piemērojamām pienācīgas pārbaudes procedūrām un ziņošanas prasībām, kas ietvertas šo noteikumu 2. un 3. nodaļā, Valsts ieņēmumu dienests, izmantojot automātisku informācijas apmaiņu, šo noteikumu 38. punktā noteiktajā termiņā paziņo tās iesaistītās valsts kompetentajai iestādei, kurā pārdevējs, par kuru jāsniedz ziņojums, ir nodokļu rezidents šo noteikumu 2.5. apakšnodaļas izpratnē un kurā pārdevējs, par kuru jāsniedz ziņojums, sniedz nekustamā īpašuma iznomāšanas pakalpojumus, šādu informāciju par katru pārdevēju, par kuru jāsniedz ziņojums:
36.1.
ziņojošā platformas operatora nosaukums, juridiskā adrese, nodokļu maksātāja identifikācijas numurs un attiecīgā gadījumā individuālais identifikācijas numurs, kas piešķirts saskaņā ar šo noteikumu 45. punktu, kā arī tās platformas nosaukums, par kuru ziņojošais platformas operators ziņo;
36.2.
ja pārdevējs, par kuru jāsniedz ziņojums, ir fiziska persona, – vārds un uzvārds, ja pārdevējs ir vienība, – nosaukums;
36.3.
pārdevēja, par kuru jāsniedz ziņojums, galvenā adrese;
36.4.
pārdevēja, par kuru jāsniedz ziņojums, nodokļu maksātāja identifikācijas numurs, norādot katru valsti, kas to piešķīra, vai, ja nodokļu maksātāja identifikācijas numura nav, pārdevēja – fiziskas personas – dzimšanas vieta;
36.5.
pārdevēja, par kuru jāsniedz ziņojums, kas ir vienība, vienības identifikācijas numurs;
36.6.
pārdevēja, par kuru jāsniedz ziņojums, pievienotās vērtības nodokļa reģistrācijas numurs, ja tāds ir;
36.7.
pārdevēja, par kuru jāsniedz ziņojums, kas ir fiziska persona, dzimšanas datums;
36.8.
tā finanšu konta identifikators, uz kuru ir samaksāta vai kreditēta atlīdzība, ciktāl tas ir pieejams ziņojošajam platformas operatoram, ja tās iesaistītās valsts kompetentā iestāde, kurā pārdevējs, par kuru jāsniedz ziņojums, ir nodokļu rezidents šo noteikumu 2.5. apakšnodaļas izpratnē, nav paziņojusi Valsts ieņēmumu dienestam, ka tai nav nodoma šā regulējuma mērķim izmantot finanšu konta identifikatoru;
36.9.
ja tas atšķiras no pārdevēja, par kuru jāsniedz ziņojums, vārda, uzvārda vai nosaukuma, papildus finanšu konta identifikatoram – finanšu konta, uz kuru ir samaksāta vai kreditēta atlīdzība, turētāja vārds, uzvārds vai nosaukums, ciktāl tas ir pieejams ziņojošajam platformas operatoram, kā arī jebkāda cita ar finanšu konta identifikatoru saistīta informācija, kas ziņojošajam platformas operatoram ir pieejama attiecībā uz konta turētāja identifikāciju;
36.10.
katra iesaistītā valsts, kurā pārdevējs, par kuru jāsniedz ziņojums, ir nodokļu rezidents, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 2.5. apakšnodaļu;
36.11.
kopējā atlīdzība, kas samaksāta vai kreditēta katrā pārskata perioda ceturksnī, un pārdevēja, par kuru jāsniedz ziņojums, darbību skaits, par kurām tā tika samaksāta vai kreditēta;
36.12.
visas maksas, komisijas maksas vai nodokļi, ko katrā pārskata perioda ceturksnī ietur vai iekasē ziņojošais platformas operators.
37.
Ja pārdevējs, par kuru jāsniedz ziņojums, sniedz nekustamā īpašuma iznomāšanas pakalpojumus, Valsts ieņēmumu dienests paziņo šādu papildu informāciju:
37.1.
katra nekustamo īpašumu objekta adrese, ko nosaka atbilstoši šo noteikumu 11. punktā norādītajām procedūrām, un attiecīgais kadastra numurs vai tā ekvivalents saskaņā ar tās iesaistītās valsts tiesību aktiem, kur tas atrodas, ja pieejams;
37.2.
kopējā atlīdzība, kas samaksāta vai kreditēta katrā pārskata perioda ceturksnī, un pārdevēja darbību skaits, kas veiktas saistībā ar katru nekustamo īpašumu objektu;
37.3.
ja iespējams, to dienu skaits, kad katrs nekustamo īpašumu objekts iznomāts pārskata periodā, un katra nekustamo īpašumu objekta veids.
38.
Ziņošana, ievērojot šo noteikumu 36. un 37. punktu, notiek, izmantojot Komisijas 2022. gada 5. septembra Īstenošanas regulā (ES) 2022/1467, ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/2378 attiecībā uz standarta veidlapām un elektroniskajiem formātiem, kas jāizmanto saistībā ar Padomes Direktīvu 2011/16/ES, un attiecībā uz statistikas datu sarakstu, kas dalībvalstīm jāsniedz minētās direktīvas izvērtēšanas vajadzībām, noteikto standarta elektronisko formātu, divu mēnešu laikā pēc tam, kad beidzies pārskata periods, uz kuru attiecas ziņojošā platformas operatora ziņošanas prasības.
5.Efektīva īstenošana
5.1.Nosacījumi šo noteikumu 2. un 3. nodaļā noteiktās pienācīgas pārbaudes procedūras un ziņošanas prasību izpildes nodrošināšanai
39.
Ja pārdevējs nesniedz šo noteikumu 2. nodaļā norādīto informāciju, pēc diviem atgādinājumiem, kas seko ziņojošā platformas operatora sākotnējam pieprasījumam, bet ne ātrāk kā pēc 60 dienu termiņa beigām pēc sākotnējā ziņojošā platformas operatora pieprasījuma ziņojošais platformas operators slēdz šā pārdevēja kontu un neļauj pārdevējam atkārtoti reģistrēties platformā vai ietur atlīdzības maksājumu pārdevējam, kamēr pārdevējs neiesniedz pieprasīto informāciju.
40.
Ziņojošais platformas operators reģistrē veiktos pasākumus un visu informāciju, kas izmantota šo noteikumu 2. un 3. nodaļā noteikto pienācīgas pārbaudes procedūru un ziņošanas prasību izpildei. Šāds reģistrs ir pieejams ne mazāk kā piecus gadus, bet ne vairāk kā 10 gadus pēc tā pārskata perioda beigām, uz kuru tas attiecas. Šajā punktā noteiktajās robežās konkrētu reģistra pieejamības termiņu nosaka attiecīgais ziņojošais platformas operators, ņemot vērā objektīvus kritērijus (piemēram, nodokļu kontroles veikšanas noilguma termiņu valstī, kurā liels īpatsvars nodokļu rezidentu šo noteikumu izpratnē ir attiecīgās platformas pārdevēji).
5.2.Kārtība vienas Eiropas Savienības dalībvalsts izvēlei un vienai ziņojošā platformas operatora reģistrācijai ziņošanas nolūkos
41.
Ja ziņojošais platformas operators šo noteikumu 2.4.1. apakšpunkta izpratnē izpilda kādu no tajā minētajiem nosacījumiem Latvijā, kā arī līdzvērtīgu nosacījumu citā Eiropas Savienības dalībvalstī saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, un tas šo noteikumu 3. nodaļā vai līdzvērtīgā regulējumā citā attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī noteikto ziņošanas prasību izpildei ir tiesīgs izvēlēties jebkuru no minētajām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Šāds ziņojošais platformas operators valsti, kuru tas izvēlējies ziņošanas prasību izpildei, paziņo Valsts ieņēmumu dienestam un pārējām attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm.
42.
Šo noteikumu 2.4.2. apakšpunktā minētais ziņojošais platformas operators reģistrējas Latvijā vai jebkuras citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajā iestādē, kad tas sāk darboties kā platformas operators. Ja šāds ziņojošais platformas operators reģistrējas Latvijā, Valsts ieņēmumu dienests reģistrāciju veic, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto centrālo reģistru.
43.
Ja, ievērojot šo noteikumu 42. punktu, ziņojošais platformas operators reģistrācijai Eiropas Komisijas izveidotajā centrālajā reģistrā izvēlas informāciju sniegt Latvijā, tas paziņo Valsts ieņēmumu dienestam šādu informāciju:
43.1.
vārds, uzvārds vai nosaukums;
43.2.
juridiskā adrese;
43.3.
elektroniskās adreses, arī tīmekļvietnes;
43.4.
nodokļu maksātāja identifikācijas numurs, kas piešķirts ziņojošajam platformas operatoram;
43.5.
paziņojums ar informāciju par konkrētā ziņojošā platformas operatora identifikāciju pievienotās vērtības nodokļa nolūkiem Eiropas Savienībā, ievērojot Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.2 pantu vai līdzvērtīgu regulējumu citā Eiropas Savienības dalībvalstī;
43.6.
Eiropas Savienības dalībvalstis, kurās pārdevēji, par kuriem jāsniedz ziņojums, ir nodokļu rezidenti šo noteikumu 2.5. apakšnodaļas izpratnē.
44.
Ziņojošais platformas operators Valsts ieņēmumu dienestam paziņo par visām izmaiņām informācijā, kas sniegta saskaņā ar šo noteikumu 43. punktu.
45.
Valsts ieņēmumu dienests, šajā apakšnodaļā noteiktajā kārtībā reģistrējot ziņojošo platformas operatoru Eiropas Komisijas uzturētajā centrālajā reģistrā, 10 darbdienu laikā tam piešķir individuālu identifikācijas numuru un, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto centrālo reģistru, paziņo to elektroniski visu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm.
46.
Valsts ieņēmumu dienests lūdz Eiropas Komisiju svītrot ziņojošo platformas operatoru no centrālā reģistra šādos gadījumos:
46.1.
platformas operators paziņo Valsts ieņēmumu dienestam, ka tas vairs neveic nekādas darbības platformas operatora statusā;
46.2.
ir pamats uzskatīt, ka platformas operatora darbība ir izbeigta, neraugoties uz šo noteikumu 46.1. apakšpunktā minētā paziņojuma trūkumu;
46.3.
platformas operators vairs neatbilst šo noteikumu 2.4.2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;
46.4.
ziņojošais platformas operators nav izpildījis ziņošanas pienākumu pēc Valsts ieņēmumu dienesta šo noteikumu 48. punktā noteiktajā kārtībā veiktajiem pasākumiem.
47.
Valsts ieņēmumu dienests nekavējoties informē Eiropas Komisiju par jebkuru platformas operatoru šo noteikumu 2.4.2. apakšpunkta izpratnē, kurš uzsāk darbību kā platformas operators, taču nav reģistrējies, ievērojot šajā apakšnodaļā minēto kārtību.
48.
Ja šo noteikumu 2.4.2. apakšpunktā minētais ziņojošais platformas operators nepilda ziņošanas pienākumu saskaņā ar šo noteikumu 30. punktu pēc diviem Valsts ieņēmumu dienesta atgādinājumiem, Valsts ieņēmumu dienests veic pasākumus, lai Eiropas Komisija svītrotu ziņojošo platformas operatoru no Eiropas Komisijas izveidotā centrālā reģistra. Valsts ieņēmumu dienests lūdz Eiropas Komisiju svītrot attiecīgo ziņojošo platformas operatoru no centrālā reģistra ne agrāk kā 30 dienu, bet ne vēlāk kā 90 dienu laikā pēc otrā atgādinājuma.
49.
Ja ziņojošā platformas operatora reģistrācija Eiropas Komisijas izveidotajā centrālajā reģistrā anulēta, Valsts ieņēmumu dienests attiecīgo ziņojošo platformas operatoru reģistrē atkārtoti, ja tas iesniedz iesniegumu ar apliecinājumu par savu apņemšanos izpildīt ziņošanas prasības visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp visas vēl neizpildītās ziņošanas prasības, vienlaikus pamatojot savas spējas izpildīt minētās saistības.
6.Citi jautājumi
50.
Lai platformas operators tiktu atzīts par šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minēto izslēgto platformas operatoru, tas katru gadu līdz attiecīgā ziņošanas perioda beigām Valsts ieņēmumu dienestam vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei iesniedz iesniegumu, kurā pamato savu atbilstību izslēgtā platformas operatora definīcijai. Ja Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot saņemtajā iesniegumā minēto pamatojumu, konstatē platformas operatora atbilstību izslēgtā platformas operatora definīcijai, tas, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto centrālo reģistru, par minēto faktu informē visas pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis.
51.
Latvijas kompetentajai iestādei ar valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, noslēdzot kompetento iestāžu līgumu, kas paredz automātisku informācijas apmaiņu, kas līdzvērtīga šo noteikumu 3.2. apakšnodaļā minētajai informācijai, ir tiesības, iesniedzot pamatotu pieprasījumu, lūgt Eiropas Komisiju sniegt izvērtējumu par minēto kompetento iestāžu līgumu.
7.Noslēguma jautājumi
52.
Par pārdevējiem, kas platformā jau ir bijuši reģistrēti 2023. gada 1. janvārī, šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4. un 2.5. apakšnodaļā regulētās pienācīgas pārbaudes procedūras jāizpilda līdz ziņojošā platformas operatora otrā pārskata perioda 31. decembrim. Šādā gadījumā, lai izpildītu pienācīgas pārbaudes procedūras, ziņojošais platformas operators, izmantojot informāciju un dokumentus, kas viņam pieejami elektroniski uzmeklējamos datos, var noteikt, vai informācija, kas iegūta un apkopota saskaņā ar šo noteikumu 5., 6. un 7. punktu, 8.1., 8.2., 8.3., 8.4. un 8.5. apakšpunktu un 11. punktu, ir uzticama.
53.
Pirmā informācijas apmaiņa saskaņā ar šiem noteikumiem tiek veikta par 2023. gadu.
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu
Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2021. gada 22. marta Direktīvas (ES) 2021/514, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā.