Rīkojuma konsolidētā versija

21-TA-548
Par robežšķērsošanas vietu "Silene" un "Pāternieki" attīstību
1.
Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi"):
1.1.
nodrošināt Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežšķērsošanas vietu "Silene" un "Pāternieki" attīstības I posma būvniecības pabeigšanu līdz 2021. gada 31. decembrim un noteikt, ka plānotais nomas līgumu sākuma termiņš (grozījumu nomas līgumos spēkā stāšanās termiņš) ir 2022. gada 1. janvāris;
1.2.
ja pēc būvprojekta izstrādes, pirms būvdarbu līguma noslēgšanas vai būvdarbu laikā provizoriskie būvniecības izdevumi mainās, iesniegt 2020. gada budžeta sagatavošanas procesā Ministru kabinetā rīkojuma projektu par šā rīkojuma 2. punktā minēto ilgtermiņa saistību precizēšanu.
(Grozīts ar MK 04.11.2020. rīkojumu Nr. 651)
2.
Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.13.00 ''Finansējums VAS ''Valsts nekustamie īpašumi'' īstenojamiem projektiem un pasākumiem'' paredzēt ilgtermiņa saistības pasākumam ''Dotācija robežšķērsošanas vietu ''Silene'' un ''Pāternieki'' rekonstrukcijai'' 2021. gadā 2 450 000 euro apmērā un noteikt, ka robežšķērsošanas vietu ''Silene'' un ''Pāternieki'' attīstības I posma būvniecības izdevumi 2019.–2021. gadā nepārsniedz 5 816 375 euro.
3.
(Svītrots ar MK 04.11.2020. rīkojumu Nr. 651)
4.
Jautājumu par Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam), Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Valsts robežsardzei) un Zemkopības ministrijai (Pārtikas un veterinārajam dienestam) papildus nepieciešamo finansējumu nomas maksas pieauguma, papildu maksājumu pieauguma un komunālo maksājumu pieauguma segšanai, kā arī amata vietu izveidei un uzturēšanai 2020. gadam un turpmākajiem gadiem skatīt kārtējā gada budžeta sagatavošanas procesā.
5.
Finanšu ministrijai, Zemkopības ministrijai un Iekšlietu ministrijai līdz 2019. gada 15. jūnijam izvērtēt nozarei papildus nepieciešamās amata vietas un iesniegt Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") informāciju par nepieciešamā finansējuma apmēru papildu amata vietu izveidei, uzturēšanai un atlīdzībai, ievērojot Valsts pārvaldes reformu plānā (apstiprināts ar Ministru kabineta 2017. gada 24. novembra rīkojumu Nr. 701 "Par Valsts pārvaldes reformu plānu 2020") noteiktos mērķus un pasākumus to sasniegšanai.