MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-652
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums “Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas reformas ieviešanas gaitu”"
1.
Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu.

 
2.
Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietvertos Iekšlietu ministrijas priekšlikumus par atkāpēm no konceptuālajā ziņojumā „Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi” (Ministru kabineta 2022. gada 10. februāra rīkojums Nr. 83) plānotās rīcībpolitikas
3.
Iekšlietu ministrijai atbilstoši informatīvajā ziņojumā ietvertajai informācijai līdz 2023. gada 1. jūnijam sagatavot un iekšlietu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā.
 
4.
Iekšlietu ministrijai pēc šī protokollēmuma 3.punktā minētā likuma pieņemšanas sagatavot un  iekšlietu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
4.1.
noteikumu projektu par kārtību, kādā tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību;
4.2.
grozījumu projektu Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 ”Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”;
4.3.
noteikumu projektu par kārtību un apmēru, kādā tiesībaizsardzības iestādes amatpersonai, kura izglītību iegūst, nepārtraucot dienesta pienākumu izpildi, kompensē ceļa izdevumus, kas tai radušies, dodoties uz izglītības iestādi un atgriežoties no tās, kā arī kompensē izdevumus par naktsmītni.
5.
Atbilstoši informatīvajā ziņojumā ietvertajai informācijai līdz 2023. gada 15.jūnijam:
5.1.
Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2013. gada 16. aprīļa noteikumos Nr.202 “Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus”.
5.2.
Iekšlietu ministrijai sagatavot un iekšlietu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2007. gada 23. janvāra noteikumos Nr.70 “Studiju līgumā obligāti ietveramie noteikumi”.
6.
Jautājumu par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai jaunas mācību/studiju ēkas būvniecībai izskatīt Ministru kabinetā turpmāko gadu un vidēja termiņa valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
7.
Pieņemt zināšanai, ka jaunās mācību/studiju ēkas projektēšana tiks nodrošināta, piesaistot Iekšējās drošības fonda 2021. – 2027.gada plānošanas perioda finansējumu, atbilstoši informatīvajā ziņojumā norādītajam.
8.
Atzīt Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 6 38. §) 4. punkta izpildi par aktualitāti zaudējušu.