Noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 421
Rīgā 2022. gada 5. jūlijā (prot. Nr. 35 50. §)
21-TA-1631
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.4.i. investīcijas "Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai" īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 19.panta otro daļu un
Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta ceturto daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.4.i. investīcijas  "Finanšu instrumenti  komersantu digitālās transformācijas veicināšanai" (turpmāk – investīcija) īstenošanas un uzraudzības kārtību;
1.2.
investīcijai pieejamo finansējumu;
1.3.
atbalstāmās darbības un izmaksu attiecināmības nosacījumus, tai skaitā finansējumu attīstības finanšu institūcijas izdevumu segšanai;
1.4.
nepieciešamās informācijas sistēmas izveides un izmantošanas kārtību;
1.5.
iesaistīto institūciju tiesības pieprasīt un saņemt tiešu pieeju datiem valsts informācijas sistēmās.
2.
Noteikumos lietoti šādi termini:
2.1.
projekts – darbu un pasākumu kopums, par kuru daļēju īstenošanu akciju sabiedrībā "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum") ir iesniegts aizdevuma pieteikums atbalsta saņemšanai;
2.2.
Eiropas digitālo inovāciju centrs  (turpmāk – centrs) – Latvijas nacionālās atlases procedūrā izraudzīta kandidātiestāde, kas ir iesniegusi pieteikumu Eiropas Komisijas uzsaukumam par Eiropas Digitālo inovāciju centru izveidi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 29. aprīļa Regulu Nr. 2021/694, ar ko izveido programmu "Digitālā Eiropa" un atceļ Lēmumu (ES) 2015/2240, vai tiesību subjekts, kas atlasīts saskaņā minētās regulas 16. pantu;
2.3.
sākotnējais digitālā brieduma tests – novērtējums par komersanta esošo digitālo un inovāciju briedumu, ko komersants veic patstāvīgi vai sadarbībā ar centru, lai noteiktu komersanta digitalizācijas vajadzības un spēju izmantot digitālās tehnoloģijas, kas tiek definētas digitālās attīstības ceļa kartē;
2.4.
otrreizējais digitālā brieduma tests – novērtējums par komersanta esošo digitālo un inovāciju briedumu, ko pēc projekta īstenošanas komersants veic patstāvīgi vai sadarbībā ar centru, un centra eksperta atzinums par projekta izpildes atbilstību digitālās attīstības ceļa kartei. Otrreizējā un sākotnējā novērtējuma rezultāti tiek savstarpēji salīdzināti, un ir jābūt vērojamam uzlabojumam digitalizācijas kopējā līmenī attiecībā pret iepriekšējo novērtējumu;
2.5.
digitālās attīstības ceļa karte – centra eksperta padziļināti vadīts un izveidots novērtējums digitālā brieduma testa ietvaros par komersantam nepieciešamajām investīcijām digitālās transformācijas veicināšanai, novērtējot to atbilstību šo noteikumu 41. punktā minētajiem mērķiem;
2.6.
atzinums – centra novērtējums par komersanta esošo digitālo un inovāciju briedumu un par veikto investīciju atbilstību digitālās attīstības ceļa kartei. Novērtējums apliecina, ka komersants izpildījis digitālās attīstības ceļa kartē noteiktos priekšnosacījumus kapitāla atlaides piemērošanai (pozitīvs atzinums), vai tajā secināts, ka projekta rezultātā komersants nav izpildījis digitālās attīstības ceļa kartē noteiktos priekšnosacījumus kapitāla atlaides piemērošanai (negatīvs atzinums);
2.7.
kapitāla atlaide – sabiedrības "Altum" aizdevuma vai sabiedrības "Altum" paralēlā aizdevuma pamatsummas pilnīgs vai daļējs samazinājums;
2.8.
cits finansētājs – kredītiestāde, tās filiāle vai tās meitas sabiedrība, līzinga sabiedrība, kura ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā, ieguldījumu fonds, kas ir tiesīgs sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā, starptautiska finanšu institūcija, piemēram, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Eiropas Investīciju banka, Ziemeļu Investīciju banka, Eiropas Padomes attīstības banka;
2.9.
piesaistītais privātais finansējums – finansējums, kas projektā tiks ieguldīts, izmantojot komersantu pašu līdzekļus, finansējums, ko sabiedrības "Altum" paralēlā aizdevuma gadījumā piešķīris cits finansētājs, un finansējums, ko sabiedrība "Altum" ir piesaistījusi finanšu instrumenta līmenī;
2.10.
darbu sākums – atbilstoši Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), 2. panta 23. punktam ar ieguldījumu saistītu būvdarbu sākums vai pirmā juridiski saistošā apņemšanās pasūtīt aprīkojumu, vai citas saistības, kas padara ieguldījumu neatgriezenisku, – atkarībā no tā, kas notiek pirmais. Zemes pirkšanu un tādus sagatavošanās darbus kā atļauju saņemšana un priekšizpētes veikšana neuzskata par darbu sākumu;
2.11.
viens vienots uzņēmums – šo noteikumu 46. punktā minētajos atbalsta piešķiršanas gadījumos attiecas uz komersantu un ietver visus ar to saistītos uzņēmumus, starp kuriem pastāv vismaz vienas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) 2. panta 2. punktā minētās attiecības.
3.
Investīcijas mērķis ir veicināt komersantu digitālo transformāciju, komersantu attīstību un apgrozījuma apjoma pieaugumu, atbalstot uz produktivitātes pieaugumu vērstus ieguldījumus uzņēmējdarbības digitālās transformācijas rīkos.
4.
Investīciju īsteno un atbalstu sniedz kombinēta finanšu instrumenta veidā. Atbalstu veido: 
4.1.
sabiedrības "Altum" aizdevums ar kapitāla atlaidi, ja projekta finansēšanā nav iesaistīts cits finansētājs un sabiedrības "Altum" aizdevums ir vismaz kapitāla atlaides apmērā;
4.2.
sabiedrības "Altum" paralēlais aizdevums ar kapitāla atlaidi, ja projektu līdzfinansē kopā ar vienu vai vairākiem citiem finansētājiem, ievērojot šādus nosacījumus:
4.2.1.
paralēlais aizdevums ir struktūrā subordinēts attiecībā pret cita finansētāja sniegto kredītu vai finanšu līzingu un ir pastiprināts ar zemāku nodrošinājuma kārtu nekā cita finansētāja sniegtais kredīts vai finanšu līzings;
4.2.2.
citu finansētāju sniegtā kredīta vai finanšu līzinga apmērs nav mazāks par atbilstoši šiem noteikumiem izsniegtā sabiedrības "Altum" paralēlā aizdevuma summu;
4.2.3.
sabiedrības "Atum" paralēlais aizdevums ir vismaz kapitāla atlaides apjomā.
5.
Sabiedrības "Altum" paralēlā aizdevuma izsniegšanas kārtību nosaka saskaņā ar civiltiesiskajiem līgumiem, kas noslēgti starp sabiedrību "Altum", komersantu un citu finansētāju.
6.
Investīcijas mērķa grupa ir komersanti.
7.
Aizdevumus un paralēlos aizdevumus izsniedz un kapitāla atlaidi piešķir un piemēro sabiedrība "Altum", noslēdzot ar komersantu civiltiesisku līgumu (turpmāk – aizdevuma līgums). Ja aizdevuma līgums netiek īstenots atbilstoši tajā ietvertajiem nosacījumiem, sabiedrībai "Altum" ir tiesības to vienpusēji lauzt un atgūt neatbilstoši izmaksāto finansējumu. 
8.
Investīcijai pieejamais Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums ir 45 143 000 euro.
9.
Investīcijas ietvaros ir šādi:
9.1.
uzraudzības rādītāji:
9.1.1.
līdz 2022. gada 30. jūnijam Ministru kabinetā apstiprināta investīcija komersantu digitālās transformācijas veicināšanai;
9.1.2.
līdz 2023. gada 31. decembrim piešķirto aizdevumu skaits – vismaz 34 aizdevumi;
9.1.3.
līdz 2024. gada 31. decembrim piesaistītais privātais finansējums – vismaz 13 800 000 euro;
9.1.4.
līdz 2025. gada 30. jūnijam piešķirto papildu aizdevumu skaits – vismaz 74 aizdevumi;
9.2.
mērķi:
9.2.1.
līdz 2024. gada 30. jūnijam piešķirto aizdevumu skaits – 51 aizdevums;
9.2.2.
līdz 2026. gada 30. jūnijam piešķirto aizdevumu skaits – 133 aizdevumi;
9.2.3.
līdz 2026. gada 30. jūnijam piesaistītais privātais finansējums – 37 000 000 euro;
9.3.
kopējie rādītāji saskaņā ar Komisijas 2021. gada 28. septembra Deleģētās regulas Nr. 2021/2016, ar kuru, nosakot atveseļošanas un noturības rezultātu pārskata kopējos rādītājus un detalizētos elementus, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, pielikumā "Kopējo rādītāju saraksts" noteiktajiem kopējiem rādītājiem:
9.3.1.
uzņēmumi, kas saņem atbalstu digitālo produktu, pakalpojumu un lietojumprogrammu izstrādei vai ieviešanai:
9.3.1.1.
uzņēmumi, kurus atbalsta, lai izstrādātu digitālās tehnoloģijas un risinājumus;
9.3.1.2.
uzņēmumi, kurus atbalsta, lai pieņemtu digitālos risinājumus viņu pakalpojumu, produktu vai procesu pārveidošanai;
9.3.2.
atbalstītie uzņēmumi (tai skaitā – sīki (mikro) uzņēmumi, mazi uzņēmumi, vidēji uzņēmumi un lieli uzņēmumi).
10.
Investīcijas uzraudzības rādītājs, mērķis un kopējais rādītājs, izņemot šo noteikumu 9.1.1. apakšpunktā noteikto uzraudzības rādītāju, uzskatāms par izpildītu, kad ir noslēgts aizdevuma līgums.
11.
Sabiedrība "Altum" nodrošina šo noteikumu 9. punktā noteikto uzraudzības rādītāju un mērķu uzskaiti, ievadīšanu un sasniegto uzraudzības rādītāju un mērķu pamatojošo dokumentu iesniegšanu Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā šo noteikumu 9. punktā norādīto termiņu ietvaros, bet ne retāk kā divas reizes gadā. Uzraudzības rādītāju un mērķu sasniegšanu pamatojošos dokumentus iesniedz ne vēlāk kā 2026. gada 30. jūnijā.
12.
Ekonomikas ministrija ir atbildīga par investīcijas ieviešanu.
13.
Sabiedrība "Altum" īsteno investīciju un piešķir atbalstu saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem.
14.
Sabiedrība "Altum" un Ekonomikas ministrija slēdz līgumu par šo noteikumu 8. punktā minētā finansējuma pārvaldīšanu, tā piešķiršanas, izlietošanas, uzraudzības kārtību un noteikto rādītāju uzskaiti un ievadīšanu Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā. Ekonomikas ministrijai ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtā līguma jebkurā no šādiem gadījumiem: 
14.1.
sabiedrība "Altum" nepilda līguma nosacījumus, tai skaitā netiek ievēroti šajos noteikumos noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt investīcijas vai noteikto rādītāju sasniegšanu;
14.2.
sabiedrība "Altum" projekta īstenošanas laikā apzināti ir sniegusi nepatiesu informāciju;
14.3.
citos gadījumos, ko paredz līgums.
15.
Šo noteikumu 14. punktā minētajā līgumā iekļauj pušu saistības gan par darbībām Ekonomikas ministrijas un sabiedrības "Altum" līmenī, gan sabiedrības "Altum" un komersantu līmenī, lai investīcijas ieviešanas laikā novērstu:
15.1.
korupciju, krāpšanu un interešu konfliktu saskaņā ar Komisijas 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES) Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (turpmāk – Komisijas regula Nr. 2018/1046), 61. pantu;
15.2.
dubultfinansējuma risku.
16.
Ekonomikas ministrija šo noteikumu 14. punktā minētajā līgumā iekļauj pušu saistības par sasniegto atskaites punktu un mērķu pamatojošās dokumentācijas pārbaudēm, tai skaitā datu ticamības pārbaudēm gan attiecībā uz sabiedrību "Altum", gan komersantiem, kuriem piešķirts atbalsts. 
17.
Sabiedrība "Altum" investīcijas īstenošanai var saņemt avansa maksājumus. Pirmo avansa maksājumu sabiedrība "Altum" var saņemt 2022. gadā 30 % apmērā no šo noteikumu ​​8. punktā minētā finansējuma. Otro avansu sabiedrība "Altum" var pieprasīt 30 % apmērā no šo noteikumu ​​8. punktā minētā finansējuma, ja sabiedrība "Altum" ir pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu 70 % apmērā no pirmā avansa. Noslēguma maksājumu sabiedrība "Altum" var pieprasīt, ja sabiedrība "Altum" ir pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu 100 % apmērā no pirmā avansa un 70 % apmērā no otrā avansa. Detalizētāka avansa un noslēguma maksājuma izmaksas kārtība tiek noteikta šo noteikumu ​​14. punktā minētajā līgumā.
18.
Izmantojot investīcijas ietvaros atmaksāto publisko finansējumu (klientu maksājumus un pamatsummas atmaksas), sabiedrība "Altum" var:
18.1.
pēc šo noteikumu 8. punktā minētā pieejamā finansējuma izlietojuma turpināt atbalsta sniegšanu, tai skaitā riska segumam,  saskaņā ar šiem noteikumiem;
18.2.
visā investīcijas īstenošanas laikā un pēc šo noteikumu 8. punktā minētā pieejamā finansējuma izlietojuma segt programmas pārvaldības maksu saskaņā ar programmas rādītāju novērtējumu, kas veikts saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešo daļu;
19.
Šo noteikumu 8. punktā minēto finansējumu sabiedrība "Altum" izmanto:
19.1.
atbalsta sniegšanai;
19.2.
sabiedrības "Altum" sagaidāmo kredītriska zaudējumu segšanai (tiek izmantots pirmo zaudējumu segšanai no neatgūtajiem aizdevumiem) un kapitāla atlaides segšanai. Turpmākos zaudējumus, kas pārsniedz pirmo zaudējumu apmēru, kas ir noteikts procentuāli no kopējās izsniegto paralēlo aizdevumu summas, pamatojoties uz programmas rādītāju novērtējumu atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešajai daļai, sedz no sabiedrības "Altum" pašu finansējuma. Sabiedrībai "Altum" ir tiesības atteikties no turpmākās aizdevumu piešķiršanas, ja faktiskie un prognozētie zaudējumi pārsniedz pieejamo publisko finansējumu zaudējumu segšanai.
20.
Lai nodrošinātu finansējumu sabiedrības "Altum" aizdevuma vai paralēlā aizdevuma piešķiršanai tā daļā, kas pārsniedz pieejamo kapitāla atlaides apmēru, sabiedrība "Altum" var piesaistīt valsts aizdevumu kredītlīnijas veidā vai piesaistīt finansējumu tirgū, tai skaitā aizņemoties finansējumu no starptautiskajām finanšu institūcijām, nepārsniedzot līdz 69 000 000 euro apmērā. Valsts aizdevuma atmaksas termiņš ir līdz 2049. gada 31. decembrim. Valsts aizdevumam nepiemēro riska likmi un to nodrošina ar komercķīlu, sabiedrībai "Altum" ieķīlājot prasījuma tiesības un to nākamās sastāvdaļas kā lietu kopību, kas izrietēs no sabiedrības "Altum" izsniegtajiem aizdevumiem.
21.
Projekta īstenošanā atbalsta saņēmēji nepiemēro normatīvos aktus piegādātāju atlases jomā, izņemot atbalsta saņēmējus, kas ir pasūtītāji Publisko iepirkumu likuma izpratnē vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē.
II.Atbalsta piešķiršanas nosacījumi
22.
Atbalstu sniedz kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu.
23.
Atbalstu sniedz projektu īstenošanai Latvijas Republikas teritorijā. Atbalstītajiem projektiem jābūt saistītiem ar investīcijas mērķi, kas noteikts šo noteikumu 3. punktā.
24.
Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, komersants ir veicis sākotnējo digitālā brieduma testu un saņēmis digitālās attīstības ceļa karti, saskaņā ar kuru var tikt veikti tālāki ieguldījumi komersanta digitālās transformācijas attīstībā šo noteikumu ietvaros.
25.
Komersants, iesniedzot aizdevuma pieteikumu sabiedrībā "Altum", piesakās atbalstam. 
26.
Sabiedrība "Altum" komersantu un projektu vērtē, pamatojoties uz šādiem komersanta iesniegtajiem dokumentiem: 
26.1.
aizdevuma pieteikumu, kurā ietverts biznesa projekta apraksts;
26.2.
komersanta digitālās attīstības ceļa karti;
26.3.
komersanta parakstītu apliecinājumu par projektā paredzēto darbību atbilstību nacionālajiem un Eiropas Savienības tiesību aktiem vides jomā;
26.4.
ja attiecināms – komersanta parakstītu apliecinājumu par projektā paredzēto darbību atbilstību Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmai (turpmāk – kvotu tirdzniecības sistēma), lai sasniegtu prognozētās CO2 emisijas, kas ir zemākas par attiecīgajiem bezmaksas kvotu piešķiršanas kritērijiem;
26.5.
komersanta parakstītu apliecinājumu, ka tas nav veicis un neveiks Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 16. punktā norādītās darbības, kuras definētas Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 61.a apakšpunktā, – ja atbalstu sniedz saskaņā ar šo noteikumu 22. punktu; 
26.6.
komersanta parakstītu apliecinājumu, ka uz komersantu nav attiecināma Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta "c" apakšpunktā minētā situācija – tas neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu kolektīvu maksātnespējas procedūru, – ja atbalstu sniedz saskaņā ar šo noteikumu 22. punktu;
26.7.
komersanta parakstītu apliecinājumu, ka tas neatbilst savas valsts normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu kolektīvu maksātnespējas procedūru, – ja atbalstu sniedz saskaņā ar šo noteikumu 46. punktu;
26.8.
informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu tā paša projekta ietvaros, tai skaitā par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu, plānoto un piešķirto atbalsta summu un atbalsta intensitāti;
26.9.
ja paredzēts sabiedrības "Altum" paralēlais aizdevums, – cita finansētāja lēmumu par finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai;
26.10.
citu sabiedrības "Altum" pieprasīto informāciju, kas nepieciešama, lai izvērtētu komersanta un projekta atbilstību šajos noteikumos paredzētajiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem.
27.
Sabiedrība "Altum" finansē tikai tādas darbības, kuras ir atzinusi par ekonomiski dzīvotspējīgām, tai skaitā izvērtē komersanta investīciju projekta ilgtspēju, projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu, nodrošinājuma pietiekamību, komersanta esošo un nākotnes finanšu situāciju, zināšanu un pieredzes atbilstību projektā paredzēto darbību veiksmīgai īstenošanai, kā arī analizē identificētos uzņēmējdarbības riskus un citus faktorus komersanta aizdevuma kvalitātes noteikšanai. 
28.
Ja komersanta projektā paredzētās darbības nesakrīt ar digitālās attīstības ceļa kartē norādīto, sabiedrībai "Altum" ir tiesības pieņemt lēmumu par aizdevuma pieteikuma noraidīšanu. Sabiedrībai "Altum" ir tiesības neslēgt aizdevuma līgumu ar komersantu un atteikt aizdevuma vai sabiedrības "Altum" paralēlā aizdevuma izmaksu, tai skaitā gadījumos, kad lēmums par atbalsta piešķiršanu jau ir pieņemts, ja sabiedrībai "Altum" kļūst zināmi apstākļi, ka komersants vai projekts vairs neatbilst šo noteikumu nosacījumiem vai aizdevumu un sabiedrības "Altum" paralēlo aizdevumu nevar izsniegt saskaņā ar sabiedrībai "Altum" saistošajiem normatīvajiem aktiem.
29.
Komersantam atbalstu piešķir brīdī, kad sabiedrība "Altum" pieņem lēmumu par aizdevuma vai paralēlā aizdevuma piešķiršanu, kurā ir noteikts atbalsta maksimālais apjoms, atbalsta intensitāte un maksimālā pieejamā kapitāla atlaide. Atbalstu piešķir, ja komersants atbilst šajos noteikumos noteiktajām valsts atbalsta saņemšanas prasībām saskaņā ar šo noteikumu 22. punktā vai 46. punktā minēto valsts atbalsta regulējumu.
30.
Sabiedrībai "Altum" investīcijas īstenošanai un atbalsta sniegšanai komersantiem šo noteikumu ietvaros ir tiesības bez maksas pieprasīt un saņemt informāciju no valsts informācijas sistēmām, datubāzēm un reģistriem normatīvajos aktos noteiktajā apjomā. Lai nodrošinātu pieeju datiem, sabiedrība "Altum", ja nepieciešams, slēdz vienošanos ar attiecīgo valsts informācijas sistēmas, datubāzes un reģistra pārzini.
31.
Lai nodrošinātu piešķirtā atbalsta atbilstību šiem noteikumiem, sabiedrībai "Altum" ir tiesības nodot datus par komersantu un projektu centram, savukārt centram ir tiesības nodot datus par komersantu un projektu sabiedrībai "Altum".
32.
Sabiedrība "Altum" kapitāla atlaidi var piemērot, pamatojoties uz komersanta iesniegtu pozitīvu atzinumu, ja komersants tādu saņem pēc otrreizējā digitālā brieduma testa.
33.
Paralēlā aizdevuma procentu likmi pielīdzina cita finansētāja kredīta likmei. Ja mainīgās likmes noteikšanas, pārskatīšanas vai grozīšanas brīdī EURIBOR ir negatīvs, tad EURIBOR tiek piemērota 0 (nulles) vērtība. Sabiedrība "Altum" var piemērot augstāku gada procentu likmes fiksētās daļas likmi nekā cita finansētāja aizdevumam vai finanšu līzingam pievienotās gada procentu likmes fiksētās daļas likmi, lai ievērotu šo noteikumu 35. un 36. punktā noteikto maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, ja atbalstu piešķir saskaņā ar šo noteikumu 22. punktu, vai šo noteikumu 47.6. apakšpunktā minēto apmēru, ja atbalstu piešķir saskaņā ar šo noteikumu 46. punktu.
34.
Atbalstam, ko sniedz saskaņā ar šo noteikumu 22. punktu, maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti nosaka pēc faktiskā projekta īstenošanas reģiona.
35.
Atbalstam, ko sniedz saskaņā ar šo noteikumu 22. punktu, maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte no projekta attiecināmajām izmaksām:
35.1.
Rīgā un Pierīgas kopējās statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas 3. līmeņa (turpmāk – NUTS 3) reģionā ir 30 % lielajiem komersantiem, 40 % vidējiem komersantiem vai 50 % sīkajiem (mikro) vai mazajiem komersantiem;
35.2.
Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales NUTS 3. līmeņa reģionā ir 40 % lielajiem komersantiem, 50 % vidējiem komersantiem vai 60 % sīkajiem (mikro) vai mazajiem komersantiem.
36.
Ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar šo noteikumu 22. punktu, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 13. punktam ikvienu sākotnējo ieguldījumu, kuru tas pats saņēmējs (grupas līmenī) ir sācis triju gadu laikā no dienas, kad sākti darbi pie cita atbalstītā ieguldījuma tajā pašā NUTS 3. līmeņa reģionā, uzskata par daļu no vienota ieguldījumu projekta. Vienotam ieguldījumu projektam, kas ir lielu ieguldījumu projekts, un lielu ieguldījumu projektam, kas nav vienotais ieguldījumu projekts, saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 52. punktu (neatkarīgi no tā, vai ieguldījumus veic mazs, vidējs vai liels komersants), atbalstu piešķir, ievērojot šādus nosacījumus:
36.1.
Rīgā un Pierīgas reģionā:
36.1.1.
projektam līdz 50 miljoniem euro piemēro 30 % no attiecināmo izmaksu summas;
36.1.2.
projekta daļai no 50 līdz 100 miljoniem euro piemēro 15 % no attiecināmo izmaksu summas;
36.1.3.
projekta daļai, kas pārsniedz 100 miljonus euro, piemēro 0 % no attiecināmo izmaksu summas;
36.2.
Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionā:
36.2.1.
projektam līdz 50 miljoniem euro piemēro 40 % no attiecināmo izmaksu summas;
36.2.2.
projekta daļai no 50 līdz 100 miljoniem euro piemēro 20 % no attiecināmo izmaksu summas;
36.2.3.
projekta daļai, kas pārsniedz 100 miljonus euro, piemēro 0 % no attiecināmo izmaksu summas.
37.
Ja atbalstu sniedz saskaņā ar šo noteikumu 22. punktu un projektā plānotie sākotnējie ieguldījumi tiek veikti Latvijā divos vai vairākos dažādas atbalsta intensitātes NUTS 3. līmeņa reģionos, piemēro vienu no šādām atbalsta intensitātēm:
37.1.
katram NUTS 3. līmeņa reģionam piekritīgo sākotnējo ieguldījumu izmaksām piemēro attiecīgā NUTS 3. līmeņa reģiona atbalsta intensitāti;
37.2.
ja no sākotnējiem ieguldījumiem neatkarīgi no to atrašanās vietas komersants gūst labumu vienā vai vairākos dažādas atbalsta intensitātes NUTS 3. līmeņa reģionos, visam projektam piemēro zemāko atbalsta intensitāti starp atbalsta intensitātes NUTS 3. līmeņa reģioniem, kuros komersants gūst labumu no projekta īstenošanas.
38.
Ja atbalstu sniedz saskaņā ar šo noteikumu 22. punktu:
38.1.
komersants atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 14. punktam nodrošina līdzfinansējumu vismaz 25 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, izmantojot pašu līdzekļus vai ārējo finansējumu, tai skaitā cita finansētāja izsniegtu kredītu vai finanšu līzingu. Par šo līdzfinansējumu nav saņemts nekāds publiskais atbalsts, tai skaitā de minimis atbalsts;
38.2.
atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 7. punktam:
38.2.1.
attiecībā uz atbalstu, ko piešķir lielajiem komersantiem būtiskām pārmaiņām ražošanas procesā, attiecināmajām izmaksām jābūt lielākām nekā ar modernizējamo darbību saistīto aktīvu amortizācijai iepriekšējo triju fiskālo gadu laikā;
38.2.2.
attiecībā uz atbalstu, ko piešķir lielajiem komersantiem esošas uzņēmējdarbības vietas darbības dažādošanai, attiecināmajām izmaksām vismaz par 200 % jāpārsniedz atkārtoti izmantoto aktīvu uzskaites vērtība, kas reģistrēta iepriekšējā fiskālajā gadā pirms darbu sākšanas.
39.
Šo noteikumu izpratnē atbalstu var piešķirt komersantam, kas uz atbalsta piešķiršanas brīdi atbilst šādiem nosacījumiem:
39.1.
tas ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā;
39.2.
tas ir lielais komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā noteiktajai definīcijai, vai vidējais komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 2. panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem un pārsniedz Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 2. panta 2. punktā noteiktos kritērijus, vai mazais komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 2. panta 2. punktā noteiktajiem kritērijiem, vai sīkais (mikro) komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 2. panta 3. punktā noteiktajiem kritērijiem;
39.3.
tam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru segšanai ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgts vienošanās līgums. Nosacījumu pārbauda līdz aizdevuma izsniegšanas uzsākšanai;
39.4.
komersants nav uzskatāms par grūtībās nonākušu uzņēmumu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktu, izņemot Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 4. punkta "c" apakšpunktā minēto izņēmumu, – ja atbalstu sniedz saskaņā ar šo noteikumu 22. punktu;
39.5.
uz komersantu neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktu – ja atbalstu sniedz saskaņā ar šo noteikumu 22. punktu;
40.
Ja atbalstu sniedz saskaņā ar šo noteikumu 22. punktu, atbalstāmi ir ieguldījumi materiālajos aktīvos (saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 29. punktu) un nemateriālajos aktīvos (saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 30. punktu), ievērojot šādus nosacījumus:
40.1.
projekta attiecināmās izmaksas ir sākotnējie ieguldījumi saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 49. punkta "a" apakšpunktu;
40.2.
aktīvi ir jauni;
40.3.
ar materiālo aktīvu nomu saistītās izmaksas ir attiecināmas, ja ir ievēroti Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 6. punktā minētie nosacījumi;
40.4.
nemateriālie aktīvi atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 8. punktā minētajiem nosacījumiem. Lielajiem komersantiem nemateriālos aktīvus var finansēt līdz 50 % no sākotnējo ieguldījumu kopējām attiecināmajām ieguldījumu izmaksām.
41.
Atbalstu izmanto šādiem mērķiem:
41.1.
tradicionālo procesu digitalizācija;
41.2.
industrijas 4.0 risinājumu (automatizētas iekārtas, robotu risinājumi, sensoru tīkli un sakaru tehnoloģijas, mākslīgā intelekta risinājumu tehnoloģijas un citi investīcijas mērķim atbilstoši risinājumi, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas) iegāde un ieviešana (paredzot gan nepieciešamās iekārtas, gan programmatūras komponenti) atbilstoši komersanta pamatdarbības specifikai;
41.3.
5G tīklā funkcionējošu sistēmu un iekārtu iegāde;
41.4.
datu uzglabāšanas risinājumi;
41.5.
procesu digitalizācijai nepieciešamo esošo ražošanas un citu iekārtu atjaunošana un efektivizēšana un jaunu iekārtu iegāde;
41.6.
jaunu iekārtu iegāde informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, kas saistīts ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijas produktu lietošanu ražošanas procesā;  
41.7.
vienā platformā darbojošos risinājumu vai sistēmu darbību izveide un nodrošināšana (platformu ekonomika).
42.
Atbalstu neizmanto šādām izmaksām, un tās neiekļauj projekta attiecināmajās izmaksās:
42.1.
standarta biroja tehnikas vai datortehnikas iegāde;
42.2.
esošās programmatūras un informācijas sistēmu atbalsts;
42.3.
esošo programmu papildināšana ar jaunu funkcionalitāti lietotājiem;
42.4.
esošās programmatūras pielāgošana;
42.5.
lietotāja dokumentācijas sagatavošana;
42.6.
pievienotās vērtības nodokļa segšana;
42.7.
nekustamā īpašuma, tai skaitā zemes, iegāde;
42.8.
būvniecības izmaksas, ja vien tās nav minimālās nepieciešamas būvniecības izmaksas projektā iegādāto iekārtu uzstādīšanai, kas nepārsniedz 10 % no projekta attiecināmajām izmaksām. 
43.
Lai saņemtu atbalstu saskaņā ar šo noteikumu 22. punktu, komersantam jāievēro šādi nosacījumi:
43.1.
sniegtajam atbalstam ir stimulējoša ietekme atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā minētajām pazīmēm:
43.1.1.
šo noteikumu 25. punktā minētais aizdevuma pieteikums atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā ietvertajām prasībām par pieteikumā iekļaujamo informāciju un tas ir iesniegts pirms darbu uzsākšanas projektā;
43.1.2.
ja projektam piesaista citu publisko finansējumu, darbu ar projektu var uzsākt tad, kad visās iestādēs, kurās pretendē uz atbalstu, ir iesniegts pieteikums un ir pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu vai noslēgts līgums, ja atbalstu nepiešķir ar lēmumu; 
43.2.
sākotnējie ieguldījumi pēc projekta pabeigšanas paliek Latvijas Republikā attiecīgajā NUTS 3. līmeņa intensitātes reģionā, kurā tiek īstenots atbalstāmais projekts, vai paliek Latvijā jebkurā reģionā, ja atbalsts tiek piešķirts, ņemot vērā šo noteikumu 37.2. apakšpunktu, vismaz piecus gadus (lielajiem komersantiem) vai trīs gadus (sīkajiem (mikro), mazajiem vai vidējiem komersantiem) atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 5. punktam.
44.
Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tai skaitā nosacījumi, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 651/2014, komersantam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.
45.
Investīcijas īstenošanas rezultātā nepamatoti izmaksātās vai neatļauti izmantotās Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma summas, ko sabiedrība "Altum" ir atguvusi, var tikt atkārtoti izmantotas šīs investīcijas ietvaros, ja atgūtie līdzekļi tiek izmantoti tam pašam mērķim, kam tie sākotnēji bija paredzēti.
46.
Ja atbalstu nevar sniegt kā reģionālo atbalstu saskaņā ar šo noteikumu 22. punktu, tad atbalstu sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013.
47.
Ja atbalstu sniedz saskaņā ar šo noteikumu 46. punktu, jāievēro šādi nosacījumi:
47.1.
sabiedrība "Altum" aizdevumu vai paralēlo aizdevumu nepiešķir Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. pantā noteiktajām nozarēm un darbībām, kā arī šo noteikumu 62.1., 62.2., 62.3.62.4., 62.5., 62.6., 62.7., 62.8., 62.9.62.10., 62.11., 62.12., 62.13. un 62.14. apakšpunktā noteiktajām nozarēm un darbībām;
47.2.
komersants nodrošina darbības vai izmaksu nošķiršanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, ja komersants vienlaikus darbojas saskaņā ar šiem noteikumiem atbalstāmajās un neatbalstāmajās nozarēs;
47.3.
atbalstu nepiešķir komersantam, kuram lēmuma par atbalsta piešķiršanu brīdī par atbalsta piešķiršanu ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ir ierosināts vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ja komersants atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru, un lielajam komersantam, ja tā kredītreitings ir zemāks par "B–";
47.4.
ja tiek pārkāptas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasības, komersantam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma  IV vai V nodaļā minētajiem nosacījumiem;
47.5.
lai saņemtu atbalstu, komersants sabiedrībā ''Altum'' iesniedz informāciju par iepriekš saņemto de minimis atbalstu, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, norādot ziņas par fiskālo gadu un diviem iepriekšējiem fiskālajiem gadiem. Komersants iesniedz aizpildītu de minimis veidlapas izdruku vai informē par de minimis atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās veidlapas identifikācijas numuru;
47.6.
kopējais de minimis atbalsts, ko viena dalībvalsts piešķīrusi vienam vienotam uzņēmumam, jebkurā triju fiskālo gadu periodā nepārsniedz 200 000 euro atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktam, kā arī ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 8. panta nosacījumus uzņēmumu apvienošanās vai iegādes gadījumā un Komisijas regulas Nr. 1407/2013 9. panta nosacījumus uzņēmuma sadalīšanas gadījumā;
47.7.
sabiedrības ''Altum'' aizdevumam vai paralēlam aizdevumam nepiešķir un nepiemēro kapitāla atlaidi, ja tā pārsniedz šo noteikumu 47.6. apakšpunktā noteiktos limitus;
47.8.
atbalstāmi ir ieguldījumi jaunos aktīvos.
III.Kārtība un nosacījumi, lai pieteiktos atbalstam
48.
Sabiedrība ''Altum'' piešķir aizdevumu vai paralēlo aizdevumu atbilstoši šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem.
49.
Sabiedrības ''Altum'' aizdevuma vai paralēlā aizdevuma minimālā summa komersantam ir 100 000 euro un maksimālā summa 7 000 000 euro.
50.
Sabiedrība ''Altum'' piešķirtā aizdevuma vai paralēlā aizdevuma termiņu nosaka, ņemot vērā komersanta nozares specifiku, ekonomisko ciklu, aizdevuma  izmantošanas mērķi un iegādājamo aktīvu lietderīgo kalpošanas laiku un amortizācijas termiņu. Sabiedrības ''Altum'' aizdevuma vai paralēlā aizdevuma, tai skaitā tā pagarinājuma (ja attiecināms), termiņš nepārsniedz 10 gadus.
51.
Sabiedrības ''Altum'' aizdevuma vai paralēlā aizdevuma termiņa pagarinājums ir iespējams, nepārsniedzot šo noteikumu 50. punktā noteikto maksimālo aizdevuma termiņu:
51.1.
ja atbalstu sākotnēji sniedz saskaņā ar šo noteikumu 22. punktu vai 46. punktu un termiņa pagarinājums nerada sākotnēji piešķirtā valsts atbalsta summas un intensitātes pārsniegumu, nodrošinot Komisijas regulas Nr. 651/2014 5. pantā vai Komisijas regulas Nr. 1407/2013 4. pantā noteiktos atbalsta pārredzamības nosacījumus, tas ir, netiek piešķirts jauns atbalsts;
51.2.
kā jauns atbalsts, ko sniedz saskaņā ar šo noteikumu 46. punktu, ja atbalstu arī sākotnēji sniedz saskaņā ar šo noteikumu 46. punktu. Ja komersants atbilst šo noteikumu 46. punktā minētā valsts atbalsta saņemšanas prasībām, atbalstu piešķir brīdī, kad sabiedrība "Altum" pieņem jaunu lēmumu, kurā ir noteikts atbalsta maksimālais apmērs. 
52.
Sabiedrības ''Altum'' aizdevuma vai paralēlā aizdevuma pamatsummas atmaksu komersants uzsāk astoņu mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas, ja nav saņemts nekāds atzinums vai ja saņemts negatīvs atzinums. Aizdevuma vai paralēlā aizdevuma pamatsummas daļu, ko komersants atmaksājis sabiedrībai ''Altum'' līdz brīdim, kad saņemts pozitīvs atzinums, komersantam atpakaļ neatdod un par šo summu tiek samazināta projektam pieejamā kapitāla atlaide.
53.
Kapitāla atlaide ir līdz 35 % no investīciju projekta kopējā apjoma, bet ne vairāk kā 1 000 000 euro, nepārsniedzot šo noteikumu ietvaros noteikto pieļaujamo atbalsta intensitāti vai komersantam pieejamo de minimis limita apmēru.
54.
Sabiedrības ''Altum'' aizdevumam vai paralēlam aizdevumam kapitāla atlaidi var piemērot, ja komersants ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas iesniedzis pozitīvu atzinumu.
55.
Ja saņemts negatīvs atzinums vai atzinums par projektu netiek iesniegts sabiedrībā ''Altum'' šo noteikumu 54. punktā noteiktajā termiņā, kapitāla atlaide netiek piemērota.
56.
Komersants nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, 34. pantu un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10. pantu, kā arī atbilstoši publicitātes prasībām, kas noteiktas aizdevuma līgumā ar sabiedrību ''Altum''.
IV.Subsīdijas ekvivalenta aprēķināšana un atbalsta kumulācija
57.
Sabiedrības ''Altum'' aizdevumam vai paralēlajam aizdevumam subsīdijas ekvivalentu aprēķina kopā par visu atbalsta periodu, faktiski piemērojamo procentu summu atskaitot no procentu summas, kura jāmaksā saskaņā ar Eiropas Komisijas konkrētajam periodam noteikto bāzes likmi, kā arī riska likmi, kuras procentuālais apmērs tiek noteikts atbilstoši sabiedrības "Altum" izsniegtajam aizdevuma vai paralēlā aizdevuma saņēmēja reitingam un piedāvātajam nodrošinājumam un kura paralēlā aizdevuma gadījumā ir noteikta ne mazāk kā 650 bāzes punktu apmērā (bāzes un risku likmes publicētas Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļvietnē), un tam pieskaita kapitāla atlaidi, kuras subsīdijas ekvivalents ir vienāds ar saimnieciskās darbības veicējam piešķirtās kapitāla atlaides nominālo apmēru, nodrošinot Komisijas regulas Nr. 651/2014 5. pantā noteiktos atbalsta pārredzamības nosacījumus.
58.
Atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar šo noteikumu 22. punktu:
58.1.
var apvienot ar citu valsts atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas, nepārsniedzot šajos noteikumos paredzēto finansējuma intensitāti un apmēru un nepārsniedzot maksimālā publiskā finansējuma apmēru vai maksimālo robežvērtību, kas noteikta citā valsts atbalsta programmā, individuālā atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā;
58.2.
par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar atbalstu, kuru sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumiem, kas pieņemti atbilstoši Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojumam ''Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā'' (C(2020)1863);
58.3.
var apvienot ar šīs vai ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu, tai skaitā par tām pašām attiecināmām izmaksām un ar de minimis atbalstu, ievērojot nosacījumu, ka šo noteikumu ietvaros piešķirtais finansējums kopā ar šīs vai citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu nepārsniedz maksimāli pieļaujamo reģionālā finansējuma intensitāti, kas noteikta šo noteikumu 35. punktā;
58.4.
nedrīkst apvienot ar reģionālo atbalstu citu reģionālo atbalsta projektu vai programmu ietvaros attiecībā uz atbalstu algu izmaksām.
59.
Ievērojot  Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punktā minētos nosacījumus, saskaņā ar šo noteikumu 46. punktu piešķirto de minimis atbalstu vienam vienotam uzņēmumam drīkst apvienot ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam robežlielumam, kā arī drīkst apvienot ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, tai skaitā šīs programmas ietvaros, vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs apvienošanas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā. 
V.Atbalsta uzskaite, neatbalstāmās nozares un darbības
60.
Sabiedrība ''Altum'':
60.1.
nodrošina informācijas uzskaiti par sniegto finansējumu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. pantam un glabā to 10 gadus no dienas, kad atbilstoši šiem noteikumiem piešķirts pēdējais atbalsts, un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Ekonomikas ministrijai, Finanšu ministrijai kā revīzijas iestādei, Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna koordinatoram, Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai vai Eiropas Komisijai;
60.2.
nodrošina valsts atbalsta nosacījumu uzraudzību;
60.3.
informāciju par atbalstu, kas izsniegts saskaņā ar šo noteikumu 22. punktu, publicē atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktā noteiktajām publicitātes pasākumu prasībām un atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto valsts atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības;
60.4.
publicē savā tīmekļvietnē visu to komersantu sarakstu, kuri atbilstoši šiem noteikumiem ir saņēmuši aizdevumu. Sarakstā norāda komersantam piešķirtā sabiedrības ''Altum'' aizdevuma un kapitāla atlaides apmēru;
60.5.
visus ar de minimis saistītos datus glabā 10 gadus no dienas, kad saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirts pēdējais de minimis atbalsts atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam;
60.6.
pārliecinās, ka, sniedzot atbalstu, komersantam netiek piešķirts dubultfinansējums par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām;
60.7.
nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, 34. pantu un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10. pantu.
61.
Komersants:
61.1.
nodrošina informācijas uzskaiti par sniegto finansējumu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 12. pantam un glabā to 10 gadus no dienas, kad atbilstoši šo noteikumu 22. punktam ir piešķirts atbalsts, un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Ekonomikas ministrijai, Finanšu ministrijai kā revīzijas iestādei, Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna koordinatoram, Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai vai Eiropas Komisijai;
61.2.
aizdevuma pieteikumā atbalsta piešķiršanai saskaņā ar šo noteikumu 22. punktu pamato un projekta īstenošanas laikā nodrošina darbības vai izmaksu nošķiršanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktu, ja tas vienlaikus darbojas saskaņā ar šiem noteikumiem atbalstāmajās un neatbalstāmajās nozarēs un darbībās; 
61.3.
informāciju par de minimis atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.
62.
Atbalstu nepiešķir šādām darbībām, nozarēm, iekārtām un komersantiem:
62.1.
Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta ''c'' apakšpunktā noteiktajām darbībām, kas saistītas ar eksportu uz trešajām valstīm vai dalībvalstīm, tas ir, atbalstam, kas tieši saistīts ar eksportētajiem daudzumiem, izplatīšanas tīkla izveidi un darbību vai citiem kārtējiem izdevumiem, kuri saistīti ar eksporta darbībām, – ja atbalstu piešķir saskaņā ar šo noteikumu 22. punktu;
62.2.
Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta ''d'' apakšpunktā noteiktajam atbalstam, ko piešķir ar nosacījumu, ka importa preču vietā tiek izmantotas vietējās preces, – ja atbalstu piešķir saskaņā ar šo noteikumu 22. punktu;
62.3.
Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktā noteiktajām nozarēm atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 8., 9., 10. un 11. punktā noteiktajām definīcijām – ja atbalstu piešķir saskaņā ar šo noteikumu 22. punktu;
62.4.
Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta ''a'' un ''b'' punktā noteiktajām nozarēm – ja atbalstu piešķir saskaņā ar šo noteikumu 22. punktu:
62.4.1.
Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta ''a'' punktā noteiktajām nozarēm atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 13., 43. un 44. punktā noteiktajām definīcijām un kuģubūvei, kas tiek definēta kā pašpiedziņas komerciālo kuģu būve. Pašpiedziņas komerciālie kuģi ir tādi kuģi, kuriem, izmantojot savu paša dzinējspēku un vadību, ir visas īpašības, lai tie būtu piemēroti patstāvīgai kuģošanai atklātā jūrā vai pa iekšzemes ūdensceļiem, un kuri pieder pie vienas no šādām kategorijām:
62.4.1.1.
jūras kuģi, kas nav mazāki par 100 bruto tonnām, un līdzvērtīga izmēra iekšzemes ūdensceļu kuģi, ko izmanto pasažieru un (vai) preču pārvadāšanai;
62.4.1.2.
jūras kuģi, kas nav mazāki par 100 bruto tonnām, un līdzvērtīga izmēra iekšzemes ūdensceļu kuģi, ko izmanto īpašu pakalpojumu sniegšanai (piemēram, bagarkuģi un ledlauži);
62.4.1.3.
velkoņi, kuru jauda nav mazāka par 365 kW;
62.4.1.4.
šo noteikumu 62.4.1.1., 62.4.1.2. un 62.4.1.3. apakšpunktā minēto kuģu nepabeigti korpusi, kas ir peldoši un pārvietojami;
62.4.2.
Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta ''b'' punktā noteiktajām nozarēm atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 45. un 130. punktā noteiktajām definīcijām;
62.5.
ieroču un munīcijas tirdzniecībai (Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā, 2. redakcija (turpmāk – NACE 2. red.) grupa 47.78 ''Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos'');
62.6.
tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai (NACE 2. red. 12. nodaļa ''Tabakas izstrādājumu ražošana'', grupa 46.35 ''Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība'' un grupa 47.26 "Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos'');
62.7.
alkohola tirdzniecībai (NACE 2. red. grupa 46.34 ''Dzērienu vairumtirdzniecība'' un grupa 47.25 ''Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos'');
62.8.
azartspēlēm un derībām (NACE 2. red. 92. nodaļa ''Azartspēles un derības'');
62.9.
finanšu un apdrošināšanas darbībai (NACE 2. red. K sadaļa ''Finanšu un apdrošināšanas darbības'');
62.10.
operācijām ar nekustamo īpašumu (NACE 2. red. L sadaļa ''Operācijas ar nekustamo īpašumu'', grupa 68.1 ''Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana'' un grupa 68.31 ''Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu'');
62.11.
atkritumu apglabāšanai un atkritumu apglabāšanas poligoniem, mehāniski bioloģiskajai apstrādei vai atkritumu sadedzināšanai un mehāniskās bioloģiskās attīrīšanas un atkritumu sadedzināšanas iekārtām, izņemot:
62.11.1.
iekārtām, kas paredzētas vienīgi nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei;
62.11.2.
esošām iekārtām, ja ieguldījums ir paredzēts energoefektivitātes paaugstināšanai, izplūdes gāzu uztveršanai uzglabāšanai vai izmantošanai, vai materiālu iegūšanai no sadedzināšanas pelniem, ar nosacījumu, ka šādi ieguldījumi nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes apjomu vai nepagarina rūpnīcas ekonomisko dzīves ciklu;
62.12.
darbībām, kurās ilgstoša atkritumu apglabāšana var radīt ilgtermiņa kaitējumu videi;
62.13.
saistībā ar fosilo kurināmo (ieskaitot pārkārtoto izmantošanu);
62.14.
darbībām saskaņā ar kvotu tirdzniecības sistēmu, lai sasniegtu prognozētās CO2 emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajiem bezmaksas kvotu piešķiršanas kritērijiem. Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās CO2 emisijas, kas nav būtiski zemākas par attiecīgajiem bezmaksas kvotu piešķiršanas kritērijiem, ir jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kuru dēļ tas nav iespējams. Bezmaksas kvotu piešķiršanas kritēriji kvotu tirdzniecības sistēmas ietvaros ir noteikti Komisijas 2021. gada 12. marta Īstenošanas regulā (ES) 2021/447, ar ko nosaka pārskatītās līmeņatzīmju vērtības bezmaksas emisijas kvotu iedalei 2021.–2025. gada periodam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 2. punktu;
62.15.
aizdevumu refinansēšanai un restrukturēšanai, ja atbalstu piešķir saskaņā ar šo noteikumu 22. punktu;
62.16.
uzsāktu projektu īstenošanai, ja atbalstu piešķir saskaņā ar šo noteikumu 22. punktu.
VI.Noslēguma jautājumi
63.
Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar šo noteikumu 22. punktu var pieņemt līdz Komisijas regulas Nr. 651/2014 darbības beigām, bet ne vēlāk kā līdz 2025. gada 31. decembrim.
64.
Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar šo noteikumu 46. punktu var pieņemt līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 darbības beigām, bet ne vēlāk kā līdz 2025. gada 31. decembrim.
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A. Pabriks
Ekonomikas ministre I. Indriksone