Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 921
Rīgā 2021. gada 7. decembrī (prot. Nr. 79 31. §)
21-TA-846
Par finansējuma piešķiršanu Jēkabpils novada domei
1.
Lai uzlabotu pievedceļus, kas nepieciešami Zemessardzes 56. nodrošinājuma bataljona infrastruktūras attīstībai, piešķirt 2021. gadā Jēkabpils novada domei no Aizsardzības ministrijas budžeta programmas 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" finansējumu 880 048 euro apmērā pašvaldības autoceļu (zemes vienību kadastra apzīmējumi 5668 007 0346 un 5668 007 0347) pārbūves darbu veikšanai, tai skaitā būvuzraudzībai un autoruzraudzībai.
2.
Aizsardzības ministrijai noslēgt sadarbības līgumu ar Jēkabpils novada domi par finansējuma piešķiršanu šā rīkojuma 1. punktā minētā uzdevuma izpildei. Līgumā paredzēt līdzekļu izlietojuma kontroli un noteikt, ka par grāmatvedības datu pareizību un finanšu līdzekļu izlietojumu atbilstoši plānotajam ir atbildīga Jēkabpils novada dome.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ministru prezidenta biedra, aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs ‒ vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs