Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 257
Rīgā 2024. gada 23. aprīlī (prot. Nr. 17 36. §)
24-TA-760
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā"
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības
un lauku attīstības likuma

5. panta ceturto un septīto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 237. nr.; 2022, 29., 216. nr.; 2023, 107. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 39.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"39.2. produkts, kas nav minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, bet atbilst Eiropas Savienības kombinētās nomenklatūras kodam 04031051–04031099, 04039071–04039099, 04052010–04052030, 1518, 1704, 1805, 1806, 1901–1905, 20041091, 20052010, 2103, 2104, 2105, 2106, 2202 (tikai dabīgi raudzēts kvass ar alkohola saturu līdz 0,5 tilp. %), 2203, 3501, 3502 un 35040090."
2.
Papildināt ar 90.2 punktu šādā redakcijā:
"90.2 Ja projekta attiecināmo izmaksu summa pārsniedz 5 000 000 euro, šo noteikumu 25. punktā, 74.9.1. apakšpunktā un 77. punktā minēto nosacījumu izpildes termiņš ir 24 mēneši pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pamatotu iemeslu dēļ Lauku atbalsta dienests šo termiņu var pagarināt vēl par sešiem mēnešiem."
3.
Papildināt ar 90.3 punktu šādā redakcijā:
"90.3 Ja projekta attiecināmo izmaksu summa pārsniedz 5 000 000 euro, atbalsta saņēmējs ir tiesīgs projektu īstenot posmos, ja ir segti atsevišķā posma īstenošanas izdevumi un pēc tā īstenošanas ir radusies auditējama vērtība vai to apliecina pakalpojuma sniedzēja akts par piegādi vai darbu izpildi. Projekta īstenošanas izdevumus, kas radušies pēc plānošanas perioda izdevumu attiecināmības termiņa, sedz projekta īstenotājs."
Ministru prezidente E. Siliņa
Zemkopības ministrs A. Krauze