Noteikumu projekts

21-TA-290
Mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanas un reģistrācijas kārtība
Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 25.panta 6.punktu
I.Vispārīgie jautājumi
 
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
kārtību, kādā mājas (istabas) dzīvnieku – suni, kaķi un mājas (istabas) sesku – apzīmē, reģistrē un izslēdz no reģistra;
 
1.2.
par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrēšanu iekasējamā maksājuma apmēru, kā arī tā samaksas kārtību.
 
2.
Mājas (istabas) dzīvnieku, kas ir apzīmēts ar pasīvu lasāmrežīma radiofrekvences identifikācijas ierīci (turpmāk – mikroshēma), kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES)  Nr. 576/2013 par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu un par Regulas (EK) Nr. 998/2003 atcelšanu noteiktajām II pielikuma prasībām, reģistrē Lauksaimniecības datu centra (turpmāk – datu centrs) mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē (turpmāk – datubāze).
3.
Datubāze ir valsts informācijas sistēmas "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma" sastāvdaļa.
 
4.
Datu centrs nodrošina praktizējošiem veterinārārstiem, pašvaldībām, Pārtikas un veterinārajam dienestam (turpmāk - dienests), dzīvnieku patversmēm, pašvaldības policijai un Valsts policijai autorizētu pieeju datubāzei saskaņā ar normatīvajiem aktiem par reģistrēto dzīvnieku datubāzē esošās informācijas izmantošanas kārtību.
 
5.
Šo noteikumu izpildi uzrauga un kontrolē pašvaldība attiecīgajā administratīvajā teritorijā, kā arī dienests veterinārās uzraudzības objektos un gadījumos, kad ir aizdomas vai sūdzības par mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanas un reģistrācijas prasību pārkāpumiem.
II. Mājas (istabas) dzīvnieka apzīmēšanas un reģistrācijas kārtība

 
6.
Praktizējošs veterinārārsts:
 
6.1.
mājas (istabas) dzīvnieku apzīmē ar mikroshēmu, implantējot to kakla apvidus kreisajā pusē;
 
6.2.
no mājas (istabas) dzīvnieka vai turētāja iekasē maksu par dzīvnieka reģistrāciju;
6.3.
piecu dienu laikā reģistrē mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē, norādot šo noteikumu 8.punktā minēto informāciju;
 
6.4.
 reģistrē datubāzē informāciju par reģistrētā mājas (istabas) dzīvnieka vakcināciju pret trakumsērgu un sterilizāciju;


 
6.5.
pēc mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka vai turētāja pieprasījuma izsniedz izdruku no datubāzes par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju.
 
7.
Lai mājas (istabas) dzīvnieku reģistrētu datubāzē, tā īpašnieks vai turētājs praktizējošam veterinārārstam uzrāda personu apliecinošu dokumentu, mājas (istabas) dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību un sniedz šo noteikumu 8. punktā minēto informāciju. Juridiskās personas pilnvarota persona un mājas (istabas) dzīvnieka turētājs uzrāda arī attiecīgu pilnvarojumu.

 
8.
Praktizējošs veterinārārsts datubāzē reģistrē:
8.1.
ziņas par mājas (istabas) dzīvnieku:
8.1.1.
suga, dzimšanas datums vai vecums, dzimums, vārds;
 
8.1.2.
dzīvnieka apraksts (šķirne, krāsa, īpašas pazīmes);
8.1.3.
turēšanas vietas adrese;
8.1.4.
identitātes numurs, kas norādīts dzīvniekam implantētajā mikroshēmā, mikroshēmas lokalizācijas vieta un ievadīšanas datums, ja tāds ir zināms;

 
8.1.5.
tetovējums (ja tāds ir);
8.1.6.
mājas (istabas) dzīvnieka pases numurs;
8.2.
ziņas par dzīvnieka īpašnieku (ja mājas (istabas) dzīvniekam ir divi vai vairāki īpašnieki (līdzīpašnieki), iekļauj ziņas tikai par vienu no tiem pēc līdzīpašnieku savstarpējas vienošanās):
8.2.1.
fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas veids, nosaukums un reģistrācijas numurs;
 
8.2.2.
tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, deklarētās dzīvesvietas adrese vai juridiskā adrese;
8.3.
ziņas par dzīvnieka turētāju:
8.3.1.
fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs;
8.3.2.
tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, deklarētās dzīvesvietas adrese vai juridiskā adrese;
8.3.3.
turēšanas termiņš (ja zināms).
III.Par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrēšanu iekasējamā maksājuma apmērs, kā arī tā samaksas kārtība

 
9.
Praktizējošs veterinārārsts vai veterinārmedicīniskās prakses iestāde ar datu centru slēdz līgumu par maksas iekasēšanu no mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka vai turētāja par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē un norēķinu veikšanu ar datu centru. 
10.
Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks vai turētājs samaksā praktizējošajam veterinārārstam vai veterinārmedicīniskās prakses iestādei:
10.1.
maksu par dzīvnieka reģistrāciju datubāzē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādi;
 
10.2.
maksu par veterinārārsta veikto dzīvnieka reģistrāciju – 5,50 euro.
 
11.
Šo noteikumu 10.2.apakšpunktā noteikto maksu nepiemēro par dzīvnieku patversmē esoša suņa reģistrācijas pakalpojumu un patversmes īpašnieks ar praktizējošu veterinārārstu norēķinās saskaņā ar līgumu, kas noslēgts par patversmē esošo dzīvnieku veterinārmedicīnisko aprūpi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību.
12.
Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks vai turētājs norēķinās par dzīvnieka reģistrāciju datubāzē ar praktizējošu veterinārārstu vai veterinārmedicīniskās prakses iestādi skaidrā naudā vai ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā (ja veterinārārsts vai veterinārmedicīniskās prakses iestāde tādu piedāvā).
 
IV.Kārtība, kādā reģistrē izmaiņas datubāzē reģistrētajā informācijā un izslēdz mājas (istabas) dzīvnieku no reģistra

 
13.
Datubāzē reģistrē šādas izmaiņas informācijā par reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku (turpmāk – notikums ar dzīvnieku):
 
13.1.
dzīvnieka īpašnieka vai turētāja maiņa;
 
13.2.
turēšanas vietas maiņa;
13.3.
dzīvnieka pazušana vai atrašana;
13.4.
dzīvnieka nāve (dzīvnieks nomiris vai eitanazēts).
 
14.
Mainoties mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam, informācijas reģistrāciju datubāzē nodrošina iepriekšējais īpašnieks.
15.
Notikumu ar dzīvnieku tā īpašnieks vai turētājs  reģistrē datubāzē 10 dienu laikā pēc notikuma vienā no šādiem veidiem:
 
15.1.
pašvaldībā;
 
15.2.
vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv;
 
15.3.
pie praktizējoša veterinārārsta;
15.4.
datu centrā.
16.
Pašvaldība elektroniski iesniedz datu centrā iesniegumu un to pašvaldības darbinieku sarakstu, kuriem ir piešķiramas tiesības reģistrēt notikumu ar dzīvnieku.
17.
Pašvaldības darbinieks identifikācijai datubāzē izmanto datu centra vai vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla (www.latvija.lv) pieejamos personas  identifikācijas līdzekļus.
18.
Lai reģistrētu datubāzē notikumu ar dzīvnieku, tā īpašnieks vai turētājs praktizējošam veterinārārstam vai pašvaldības darbiniekam uzrāda personu apliecinošu dokumentu, mājas (istabas) dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību un sniedz informāciju par  notikumu ar dzīvnieku. Juridiskās personas pilnvarota persona un mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka pilnvarots turētājs uzrāda arī attiecīgu pilnvarojumu.
 
19.
Praktizējošs veterinārārsts vai pašvaldības darbinieks, pamatojoties uz šo noteikumu 17. punktā minētajiem dokumentiem, reģistrē notikumu ar dzīvnieku. Pēc mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka vai turētāja pieprasījuma izsniedz izdruku no datubāzes par notikuma ar dzīvnieku reģistrāciju.
20.
Ja nav iespējams notikumu par dzīvnieku reģistrēt datubāzē, praktizējošs veterinārārsts, pašvaldības darbinieks vai mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks vai turētājs aizpilda datu centra tīmekļvietnē pieejamo ziņojuma par notikuma ar dzīvnieku veidlapu un nosūta to datu centram.
 
21.
Lai kļūtu par reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turētāju uz laiku, kamēr tā īpašnieks (fiziska persona) nespēj pildīt dzīvnieka īpašnieka pienākumus vai kamēr tiek apstiprinātas mantojuma tiesības dzīvnieka īpašnieka (fiziskas personas) nāves gadījumā, persona iesniedz datu centrā iesniegumu par mājas (istabas) dzīvnieka turētāja un turēšanas vietas maiņu.
 
22.
Datu centrs:
 
22.1.
piecu darbdienu laikā ievada datubāzē informāciju par notikumu ar dzīvnieku saskaņā ar ziņojumu, kas saņemts no praktizējoša veterinārārsta, pašvaldības darbinieka  vai mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka vai turētāja;
22.2.
izdara izmaiņas datubāzē reģistrētajā informācijā, pamatojoties uz administratīvu aktu vai tiesas nolēmumu;
 
22.3.
savā tīmekļvietnē ievieto un uztur no personām saņemto informāciju par atrastiem reģistrētiem mājas (istabas) dzīvniekiem un no dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem saņemto informāciju par pazudušiem reģistrētiem mājas (istabas) dzīvniekiem, norādot:
 
22.3.1.
dzīvnieka identitātes numuru;
 
22.3.2.
piezīmi par to, kur var saņemt papildu informāciju;
 
22.4.
izveido un ievieto savā tīmekļvietnē ziņojuma par notikumu ar dzīvnieku veidlapu;
 
22.5.
izslēdz no datubāzes mājas (istabas) dzīvnieku, ja 20 gadu laikā pēc mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas nav saņemts ziņojums no mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka. Informāciju par reģistrēto mājas (istabas) dzīvnieku un tā īpašnieku pēc izslēgšanas no datubāzes datu centrs glabā vismaz trīs gadus;
 
22.6.
datubāzē reģistrēto informāciju par mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka vai turētāja maiņu, turēšanas vietas maiņu un sterilizāciju glabā visu dzīvnieka dzīves laiku.
 
V.Noslēguma jautājums
23.
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta  2011.gada 21.jūnija noteikumus Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 100. nr.; 2015, 41. nr.; 2016, 124. nr.; 2017, 21. nr.).
 
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds