Noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 359
Rīgā 2022. gada 21. jūnijā (prot. Nr. 33 27. §)
21-TA-290
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība
Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 25. panta 6. punktu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
kārtību, kādā mājas (istabas) dzīvnieku – suni, kaķi un mājas (istabas) sesku – apzīmē, reģistrē un izslēdz no reģistra;
1.2.
par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrēšanu iekasējamā maksājuma apmēru, kā arī tā samaksas kārtību.
2.
Lauksaimniecības datu centra (turpmāk – datu centrs) mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē (turpmāk – datubāze) reģistrē mājas (istabas) dzīvnieku, kas ir apzīmēts ar pasīvu lasāmrežīma radiofrekvences identifikācijas ierīci (turpmāk – mikroshēma) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regulas (ES) Nr. 576/2013 par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu un par Regulas (EK) Nr. 998/2003 atcelšanu 3. panta "e" apakšpunkta izpratnē un atbilstoši tās 17. pantā un II pielikumā noteiktajām prasībām.
3.
Datubāze ir vienotās valsts informācijas sistēmas "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma" sastāvdaļa. Datubāzē:
3.1.
reģistrē suni, kas apzīmēts ar mikroshēmu;
3.2.
var reģistrēt kaķi un mājas (istabas) sesku, kas apzīmēts ar mikroshēmu.
4.
Datu centrs autorizētu pieeju datubāzei nodrošina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par reģistrēto dzīvnieku datubāzē esošās informācijas izmantošanas kārtību.
5.
Dzīvnieku patversmē ievietoto suni, kas nav apzīmēts ar mikroshēmu un reģistrēts datubāzē, apzīmē ar mikroshēmu un reģistrē, ievērojot normatīvos aktus par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību.
II.Mājas (istabas) dzīvnieka apzīmēšana un reģistrācija
6.
Praktizējošs veterinārārsts:
6.1.
mājas (istabas) dzīvnieku apzīmē ar mikroshēmu, implantējot to kakla vai pleca apvidus kreisajā pusē;
6.2.
sagatavo un izsniedz mājas (istabas) dzīvnieka pasi;
6.3.
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 72 stundu laikā pēc mājas (istabas) dzīvnieka apzīmēšanas reģistrē mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē, norādot šo noteikumu 8. punktā minēto informāciju.
7.
Lai mājas (istabas) dzīvnieku reģistrētu datubāzē, tā īpašnieks vai viņa pilnvarota persona praktizējošam veterinārārstam sniedz šo noteikumu 8. punktā  minēto informāciju un uzrāda:
7.1.
 personu apliecinošu dokumentu;
7.2.
atbilstošu pilnvarojumu, ja dzīvnieku reģistrē juridiskās personas vai mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka pilnvarota persona;
7.3.
mājas (istabas) dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību.
8.
Praktizējošs veterinārārsts datubāzē reģistrē:
8.1.
ziņas par mājas (istabas) dzīvnieku:
8.1.1.
sugu, dzimšanas datumu vai vecumu, dzimumu, vārdu;
8.1.2.
dzīvnieka aprakstu (šķirni, krāsu, īpašas pazīmes);
8.1.3.
turēšanas vietas adresi;
8.1.4.
identitātes numuru, kas norādīts dzīvniekam implantētajā mikroshēmā, mikroshēmas lokalizācijas vietu un ievadīšanas vai nolasīšanas datumu;
8.1.5.
tetovējumu (ja tāds ir);
8.1.6.
mājas (istabas) dzīvnieka pases numuru, izdošanas datumu, tā veterinārārsta vārdu (vārdus) un uzvārdu, kurš izdevis pasi, un veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta numuru;
8.1.7.
vakcinācijas apliecības esību (ja dzīvniekam tāda ir);
8.1.8.
valsti un ievešanas datumu, ja dzīvnieks ievests no citas valsts;
8.2.
ziņas par dzīvnieka īpašnieku atbilstoši mājas (istabas) dzīvnieka pasē norādītajai informācijai. Ja mājas (istabas) dzīvniekam ir divi vai vairāki īpašnieki (līdzīpašnieki), pēc līdzīpašnieku savstarpējas vienošanās iekļauj ziņas tikai par vienu no viņiem, norādot:
8.2.1.
fiziskās personas vārdu (vārdus), uzvārdu un personas kodu (ja personai nav piešķirts personas kods, norāda valstisko piederību, derīga personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu) vai juridiskās personas nosaukumu un reģistrācijas numuru;
8.2.2.
tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi, ja personai tāda ir izveidota;
8.3.
ziņas par dzīvnieka turētāju, norādot:
8.3.1.
fiziskās personas vārdu (vārdus), uzvārdu un personas kodu (ja personai nav piešķirts personas kods, norāda valstisko piederību, derīga personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu) vai juridiskās personas nosaukumu un reģistrācijas numuru;
8.3.2.
tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi, ja personai tāda ir izveidota;
8.3.3.
turēšanas termiņu, ja tas zināms;
8.4.
papildu kontaktinformāciju pēc dzīvnieka īpašnieka pieprasījuma, piemēram, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi.
9.
Ja praktizējošs veterinārārsts konstatē, ka suns ir apzīmēts ar mikroshēmu un tam ir mājas (istabas) dzīvnieka pase vai vakcinācijas apliecība, bet tas nav reģistrēts datubāzē, praktizējošs veterinārārsts salīdzina dzīvniekam implantētās mikroshēmas numuru ar mājas (istabas) dzīvnieka pasē vai vakcinācijas apliecībā ierakstīto numuru un suni reģistrē datubāzē saskaņā ar šo noteikumu 8. punktu.
10.
Ja praktizējošs veterinārārsts konstatē, ka suns ir apzīmēts ar mikroshēmu, bet nav reģistrēts datubāzē un tam nav mājas (istabas) dzīvnieka pases vai vakcinācijas apliecības, viņš sagatavo un izsniedz mājas (istabas) dzīvnieka pasi un saskaņā ar šo noteikumu 8. punktu reģistrē suni datubāzē.
11.
Ja tiek konstatēts, ka datubāzē ir norādīta kļūdaina vai maldinoša informācija par mājas (istabas) dzīvnieku vai tā īpašnieku, izdara nepieciešamos labojumus vai dzēš informāciju šādā veidā:
11.1.
mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks, autorizējoties datubāzē, var labot šo noteikumu 8.2.2. apakšpunktā norādītās ziņas;
11.2.
praktizējošs veterinārārsts, autorizējoties datubāzē, dzēš kļūdaino informāciju un izdara citus nepieciešamos labojumus, norādot to iemeslu;
11.3.
mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks, viņa pilnvarotā persona vai praktizējošs veterinārārsts iesniedz datu centrā iesniegumu par informācijas labošanu vai dzēšanu.
12.
Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam ir pienākums aktualizēt datubāzē norādīto tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi vienā no šo noteikumu 11. punktā minētajiem veidiem.
III.Par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrēšanu iekasējamā maksājuma apmērs un tā samaksas kārtība
13.
Veterinārmedicīniskās prakses iestāde ar datu centru slēdz līgumu par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē un par maksas iekasēšanu no mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka vai viņa pilnvarotās personas par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē un norēķiniem ar datu centru. 
14.
Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks vai viņa pilnvarota persona samaksā veterinārmedicīniskās prakses iestādei:
14.1.
maksu par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādi;
14.2.
maksu par praktizējošā veterinārārsta sniegto pakalpojumu mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas nodrošināšanai – 5,50 euro.
15.
Dzīvnieku patversme par šo noteikumu 5. punktā minēto mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē norēķinās ar praktizējošo veterinārārstu saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu.
IV.Mājas (istabas) dzīvnieka izslēgšana no reģistra un izmaiņu izdarīšana datubāzē
16.
Datubāzē reģistrē šādas izmaiņas informācijā par reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku (turpmāk – notikums ar dzīvnieku):
16.1.
dzīvnieka īpašnieka maiņu, atsavinot dzīvnieku;
16.2.
dzīvnieka turētāja maiņu;
16.3.
turēšanas vietas maiņu;
16.4.
dzīvnieka pazušanu vai atrašanu;
16.5.
vakcināciju pret trakumsērgu, norādot vakcinācijas datumu un nākamās vakcinācijas datumu;
16.6.
sterilizācijas (sieviešu un vīriešu kārtas dzīvniekiem) datumu, pēc ķīmiskās sterilizācijas – arī derīguma termiņu;
16.7.
jaunas mājas (istabas) dzīvnieka pases izsniegšanu, norādot pamatojumu, piemēram, iepriekšējā pase ir neatgriezeniski bojāta, pazaudēta, nozagta vai anulēta, kādā no iepriekšējās pases sadaļām vairs nav vietas jauniem ierakstiem;
16.8.
dzīvnieka nāvi (dzīvnieks nomiris);
16.9.
dzīvnieka eitanāziju.
17.
 Šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minēto notikumu ar dzīvnieku reģistrē vienā no šādiem veidiem:
17.1.
klātienē pie praktizējoša veterinārārsta, pašvaldībā, datu centrā vai valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā:
17.1.1.
ierodoties dzīvnieka īpašniekam vai viņa pilnvarotai personai un jaunajam dzīvnieka īpašniekam;
17.1.2.
ierodoties dzīvnieka īpašniekam vai viņa pilnvarotai personai un iesniedzot jaunā dzīvnieka īpašnieka apliecinātu šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minēto informāciju;
17.1.3.
ierodoties dzīvnieka īpašniekam vai viņa pilnvarotai personai un norādot valsti, kurā dzīvnieks tiks turēts, kā arī jaunā dzīvnieka īpašnieka vārdu (vārdus), uzvārdu (ja dzīvnieks tiks turēts citā valstī);
17.2.
dzīvnieka iepriekšējam un jaunajam īpašniekam – fiziskai personai (izņemot nerezidentu) – autorizējoties valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.lv un ievadot informāciju par īpašnieka maiņu un jaunajam īpašniekam to apstiprinot;
17.3.
nosūtot datu centram vai veterinārmedicīniskās prakses iestādei esošā un jaunā dzīvnieka īpašnieka elektroniski parakstītu iesniegumu ar šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minēto informāciju;
17.4.
ja dzīvnieks tiek atsavināts uz citu valsti, dzīvnieka īpašnieks vai viņa pilnvarota persona datu centram iesniedz iesniegumu, norādot jaunā dzīvnieka īpašnieka vārdu (vārdus), uzvārdu un dzīvnieka turēšanas valsti.
18.
Šo noteikumu 16.2., 16.3., 16.4. un 16.8. apakšpunktā minētos notikumus ar dzīvnieku tā īpašnieks vai viņa pilnvarota persona reģistrē datubāzē 72 stundu laikā pēc notikuma vienā no šādiem veidiem:
18.1.
datu centrā;
18.2.
pie praktizējoša veterinārārsta;
18.3.
valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv;
18.4.
pašvaldībā;
18.5.
valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā.
19.
Šo noteikumu 16.5.16.6.16.7. un 16.9. apakšpunktā minētos notikumus ar dzīvnieku datubāzē reģistrē tikai praktizējošs veterinārārsts 72 stundu laikā pēc notikuma.
20.
Lai datubāzē reģistrētu notikumu ar dzīvnieku, tā īpašnieks vai viņa pilnvarota persona praktizējošam veterinārārstam, datu centra, valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra vai pašvaldības darbiniekam uzrāda personu apliecinošu dokumentu, mājas (istabas) dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību un sniedz informāciju par notikumu ar dzīvnieku. Pilnvarotā persona uzrāda arī attiecīgu pilnvarojumu.
21.
Lai kļūtu par reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turētāju uz laiku, kamēr tā īpašnieks (fiziskā persona) nespēj pildīt dzīvnieka īpašnieka pienākumus vai kamēr tiek apstiprinātas mantojuma tiesības pēc dzīvnieka īpašnieka (fiziskās personas) nāves, persona vēršas pie praktizējoša veterinārārsta vai iesniedz datu centrā iesniegumu par mājas (istabas) dzīvnieka turētāja un turēšanas vietas maiņu. 
22.
Datu centrs:
22.1.
triju darbdienu laikā ievada datubāzē informāciju par notikumu ar dzīvnieku, kas saņemta no praktizējoša veterinārārsta, pašvaldības vai valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbinieka vai mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka;
22.2.
triju darbdienu laikā izdara izmaiņas datubāzē reģistrētajā informācijā, pamatojoties uz administratīvo aktu vai tiesas nolēmumu;
22.3.
savā tīmekļvietnē ievieto un uztur no personām saņemto informāciju par atrastiem reģistrētiem mājas (istabas) dzīvniekiem un no mājas (istabas) dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem saņemto informāciju par pazudušiem reģistrētiem mājas (istabas) dzīvniekiem, norādot:
22.3.1.
dzīvnieka identitātes numuru;
22.3.2.
piezīmi par to, kur var saņemt papildu informāciju;
22.4.
izslēdz no datubāzes mājas (istabas) dzīvnieku, ja 20 gadu laikā pēc tā reģistrācijas datubāzē nav reģistrēts neviens notikumu ar dzīvnieku;
22.5.
datubāzē reģistrēto informāciju par mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka vai turētāja maiņu, turēšanas vietas maiņu un sterilizāciju uzglabā visu dzīvnieka dzīves laiku;
22.6.
mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam uz šo noteikumu 8.2.2. apakšpunktā minēto elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi, ja personai tāda ir izveidota, nosūta paziņojumu par dzīvnieka reģistrāciju datubāzē un šo noteikumu 16. punktā minēto notikumu ar dzīvnieka reģistrāciju;
22.7.
informāciju par mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka maiņu, atsavinot dzīvnieku, uz šo noteikumu 8.2.2. apakšpunktā minēto elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi, ja personai tāda ir izveidota, nosūta gan esošajam dzīvnieka īpašniekam, gan jaunajam dzīvnieka īpašniekam;
22.8.
savā tīmekļvietnē ievieto un uztur to veterinārmedicīniskās prakses iestāžu sarakstu, ar kurām ir noslēgts līgums par mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanu un reģistrāciju datubāzē.
V.Noslēguma jautājumi
23.
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumus Nr. 491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 100. nr.; 2015, 41. nr.; 2016, 124. nr.; 2017, 21. nr.; 2020, 97. nr.).
24.
Mājas (istabas) dzīvnieku, kas ir apzīmēts ar mikroshēmu, bet nav reģistrēts datubāzē līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, datubāzē reģistrē tikai praktizējošs veterinārārsts.
25.
Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Zemkopības ministrs K. Gerhards