Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 305
Rīgā 2024. gada 23. aprīlī (prot. Nr. 17 9. §)
23-TA-2563
  Par telpu Klusajā ielā 12, Rīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai "Kikboksa un boksa skola "Rīga""
1.
Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta otrās daļas   2.1 punktu un piekto daļu Iekšlietu ministrijai nodot sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Kikboksa un boksa skola "Rīga"" (reģistrācijas Nr. 40008183603, juridiskā adrese – Stārķu iela 4–34, Rīga, sabiedriskā labuma organizācijas statuss piešķirts ar Valsts ieņēmumu dienesta 2011. gada 7. decembra lēmumu Nr. 8.14-6/85624) (turpmāk – biedrība) – bezatlīdzības lietošanā telpas 441,4 mplatībā valsts nekustamajā īpašumā Klusajā ielā 12, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 026 0002), sastāvā esošās būves (būves kadastra apzīmējums 0100 026 0002 003) pirmajā stāvā (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 026 0002 003 005) – telpu Nr. 1  377,9 mplatībā, telpu Nr. 2 16 mplatībā, telpu Nr. 3 15,9 mplatībā, telpu Nr. 4 1,3 mplatībā, telpu Nr. 5 28,4 m2 platībā un telpu Nr. 6 1,9  m2 platībā. 
2.
Būves (būves kadastra apzīmējums 0100 026 0002 003)  Klusajā ielā 12, Rīgā, bilances vērtība uz 2024. gada 26. janvāri ir 77 025,14 euro, attiecīgi šā rīkojuma 1. punktā minēto bezatlīdzības lietošanā nododamo telpu bilances vērtība ir 16 144,47 euro.
3.
Šā rīkojuma 1. punktā minētās telpas tiek nodotas bezatlīdzības lietošanā biedrības sabiedriskā labuma darbībai – cilvēku veselības un fiziskās sagatavotības uzlabošanai, piemēram, cīņas sporta veidu popularizēšanai un attīstībai, sacensību un citu sporta pasākumu organizēšanai. 
4.
Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) noslēgt līgumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā (turpmāk – līgums).
5.
Šā rīkojuma 1. punktā minētās telpas tiek nodotas bezatlīdzības lietošanā ar līguma parakstīšanas dienu līdz dienai, kamēr biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk kā uz pieciem gadiem.
6.
Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) līgumā iekļaut šādus nosacījumus:
6.1.
biedrība no saviem līdzekļiem maksā Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) par šā rīkojuma 1. punktā minēto telpu apsaimniekošanu, kā arī proporcionāli šā rīkojuma 1. punktā minēto telpu platībai sedz komunālos maksājumus, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, nekustamā īpašuma apdrošināšanas izdevumus un koplietošanas telpu uzturēšanas izdevumus saskaņā ar Nodrošinājuma valsts aģentūras izsniegtajiem rēķiniem;
6.2.
biedrība šā rīkojuma 1. punktā minētās telpas nodod valstij un līgums tiek izbeigts pirms noteiktā termiņa, ja biedrībai  tiek anulēts sabiedriskā labuma organizācijas statuss;
6.3.
šā rīkojuma 1. punktā minētajās telpās būs iespējas pilnveidot profesionālo sagatavotību Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu nodarbinātajiem;
6.4.
Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) ir tiesības, rakstiski informējot biedrību  vismaz 30 dienas iepriekš, vienpusēji atkāpties no līguma, ja:
6.4.1.
bezatlīdzības lietošanā nodotās telpas netiek izmantotas atbilstoši nodošanas mērķim;
6.4.2.
vairāk nekā mēnesi netiek pildīti šā rīkojuma 6.1. apakšpunktā minētie pienākumi;
6.4.3.
telpu lietotāja darbības dēļ tiek bojātas bezatlīdzības lietošanā nodotās telpas;
6.4.4.
telpas tiek nodotas apakšnomā;
6.4.5.
līguma nepildīšana ir ļaunprātīga, un tas dod telpu īpašniekam pamatu uzskatīt, ka viņš nevar paļauties uz saistību pildīšanu nākotnē;
6.4.6.
bezatlīdzības lietošanā nodotās telpas nepieciešamas Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai;
6.4.7.
šā rīkojuma 1. punktā minētais valsts nekustamais īpašums tiek atsavināts.
7.
Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2013. gada 21. augusta rīkojumu Nr. 383 "Par telpu Klijānu ielā 4, Rīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Kikboksa un boksa skola "Rīga"" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 164. nr.). 
Ministru prezidente E. Siliņa
Iekšlietu ministrs R. Kozlovskis