Likumprojekts (grozījumi)

21-TA-877
Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
Izdarīt likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22. nr.; 1998, 15. nr.; 1999, 24. nr.; 2001, 15., 17. nr.; 2002, 14. nr.; 2003, 9. nr.; 2004, 5. nr.; 2005, 8., 24. nr.; 2006, 14. nr.; 2007, 3., 12., 24. nr.; 2008, 15. nr.; 2009, 3., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 100., 199., 200. nr.; 2010, 94., 131., 205. nr.; 2011, 117., 202. nr.; 2013, 6., 232. nr.; 2014, 63., 257. nr.; 2015, 60., 248. nr.; 2016, 197., 241., 255. nr.; 2017, 156., 242. nr.; 2018, 225. nr.; 2019, 75., 240. nr.; 2020, 37., 240A. nr.; 2021, 121B. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 20.4 panta piekto daļu šādā redakcijā:
 
"(5) Šajā pantā noteikto minimālo obligāto iemaksu objektu nepiemēro proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās:
1) darba ņēmējam un pašnodarbinātajam ir izsniegta darbnespējas lapa;
2) darba ņēmējs atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas vai bērna kopšanas atvaļinājumā;
3) darba ņēmējam (bērna tēvam) ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu;
4) darba ņēmējs atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darba ņēmējam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns;
5) darbinieks atrodas dīkstāvē, kas radusies darbinieka vainas dēļ; 
6) darba ņēmējs ir atstādināts no darba bez darba algas saglabāšanas."
2.
Papildināt pārejas noteikumus ar 94. un 95. punktu šādā redakcijā:
"94. Par periodu no 2021. gada 1. jūlija līdz 20.4 panta piektās daļas 5. un 6. punkta spēkā stāšanās dienai darba devējam 30 kalendāra dienu laikā no normas spēkā stāšanās dienas ir tiesības iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā ziņas par kalendāra dienām, kurās darbinieks atradās dīkstāvē, kas radusies darbinieka vainas dēļ, vai kurās darba ņēmējs bija atstādināts no darba bez darba algas saglabāšanas.
95. Minimālās obligātās iemaksas netiek aprēķinātas un nav jāveic par tiem pārskata mēnešiem, kuros Ministru kabinets ir izsludinājis ārkārtējo situāciju."
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Labklājības ministrs G. Eglītis