Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 519
Rīgā 2023. gada 12. septembrī (prot. Nr. 44 20. §)
23-TA-1169
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumos Nr. 537 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Inovācijas centri" īstenošanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu
instrumenta 2014.–2021. gada perioda
vadības likuma 15. panta 12. punktu
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumos Nr. 537 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Inovācijas centri" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 235. nr.; 2020, 248. nr.) šādus grozījumus:
1.1.
izteikt 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.1. programmas partneri – Norvēģijas Pētniecības padome, Norvēģijas Augstākās izglītības un prasmju direktorāts un Lihtenšteinas Nacionālā aģentūra starptautiskās izglītības jautājumos;";
1.2.
izteikt 11. punktu šādā redakcijā:
"11. Kopējais programmas pieejamais finansējums ir 7 200 278 euro (turpmāk – programmas finansējums), no kuriem valsts budžeta līdzfinansējums ir 15 procenti jeb 1 080 042 euro un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums ir 85 procenti jeb 6 120 236 euro.";
1.3.
papildināt ar 12.1 punktu šādā redakcijā:
"12.1 Līdzfinansējuma saņēmēji rezultātu un iznākumu sasniegšanai var pieteikties papildu līdzfinansējumam. Kopējā programmas papildu līdzfinansējuma summa ir 141 454 euro, no kuriem valsts budžeta līdzfinansējums ir 15 procenti jeb 21 218 euro un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums ir 85 procenti jeb 120 236 euro.";
1.4.
izteikt 13. punktu šādā redakcijā:
"13. Šo noteikumu 4.1., 4.2.​​,​ 4.3. un 4.4. apakšpunktā minētais līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina projekta līdzfinansējumu 10 procentu apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.";
1.5.
papildināt ar 16.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
"16.11. pasākumi, kas veicina zināšanu attīstību STEM jomā un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta ieguldījumu atpazīstamību.";
1.6.
izteikt 19. punktu šādā redakcijā:
"19. Projekta īstenošanas ilgums ir trīs gadi no projekta līguma noslēgšanas dienas ar iespēju to pagarināt, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. aprīlim.";
1.7.
izteikt pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).
2.
Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 18. septembrī.
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministre A. Čakša
Pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 12. septembra
noteikumiem Nr.
519

"Pielikums

Ministru kabineta

2019. gada 19. novembra

noteikumiem Nr. 537


Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Inovācijas centri" sasniedzamie rezultāti un iznākumi, to rādītāji, pārbaudes avoti un pārskatu sniegšanas biežums


Nr. p. k. Veids Sasniedzamie programmas rezultāti vai iznākums Rādītāji Mērvienība Pārbaudes avots Pārskatu sniegšanas biežums Sākuma stadija Sākuma gads Mērķa vērtība
1. Rezultāts Veicināta reģionālo zināšanu attīstība STEM (zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātnes un matemātikas) jomā Izglītojamo skaits, kuri piedalījušies inovāciju centros organizētajās izglītojošajās programmās (sadalīts pa dzimumiem, vecuma grupām) Skaits Līdzfinansējuma saņēmēja pārskati Katru gadu 0 N/A 850
Izglītojamo daļa, kuri paziņojuši par intereses palielināšanos par STEM jomām Procenti Aptauju rezultāti Katru gadu N/A N/A ≥ 80 %
Pedagogu daļa, kuri paziņojuši par kompetenču uzlabošanos STEM jomu mācīšanā Procenti Aptauju rezultāti Katru gadu N/A N/A ≥ 80 %
2. Iznākums Inovācijas centros īstenotās izglītojošās un mācību metodikas programmas Inovācijas centros īstenoto izglītojošo programmu skaits Skaits Līdzfinansējuma saņēmēja pārskati Divreiz gadā 0 N/A 15
Izglītojošajās programmās un darbnīcās iesaistīto pedagogu skaits (sadalījumā pa dzimumiem) Skaits Līdzfinansējuma saņēmēja pārskati Divreiz gadā 0 N/A 200
3. Divpusējās sadarbības rezultāts Uzlabota sadarbība starp programmā iesaistītajām saņēmējvalstu un donorvalstu organizācijām Apmierinātības līmenis ar partnerību (sadalījumā pa valstu tipiem) Mērījums no 1 līdz 7 Aptauju rezultāti Katru gadu 6.42 2022 4,5
Uzticības līmenis starp sadarbībā iesaistītajām saņēmējvalstu un donorvalstu organizācijām (sadalījumā pa valstu tipiem) Mērījums no 1 līdz 7 Aptauju rezultāti Katru gadu 6.32 2022 4,5 
Sadarbībā iesaistīto organizāciju daļa, kuras izmanto no divpusējām partnerattiecībām iegūtās zināšanas Procenti Aptauju rezultāti Katru gadu N/A N/A 50 %
4. Divpusējās sadarbības iznākums Veicināta sadarbība starp donorvalstīm un saņēmējvalsti Projektu skaits, kuru ietvaros noteikta sadarbība ar donorvalsts projektu partneri (sadalījumā pa donorvalstīm) Skaits Līgumi (kopijas), kas noslēgti ar līdzfinansējuma saņēmēju. Partnerības līgumi (kopijas), kas noslēgti starp līdzfinansējuma saņēmēju un projekta partneriem Divreiz gadā 0 N/A 4
 "