MK sēdes protokollēmuma projekts

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
23-TA-859
Rīkojuma projekts "Par  nekustamā īpašuma “Bundžas” Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve “Rail Baltica” koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” īstenošanai"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma “Bundžas” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4092 001 0583) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4092 001 0576) daļu 1,7355 ha platībā (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā) Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai EUR 15 445,95 jeb EUR 0,89 EUR par vienu kvadrātmetru, kas būs jāpiemēro, veicot atlīdzības apmēra pārrēķinu, ja nekustamā īpašuma platība tiks precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas.