Noteikumu konsolidētā versija

21-TA-1675
Sociālās korekcijas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par audzinoša rakstura piespiedu
līdzekļu piemērošanu bērniem
" 34.panta ceturto daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka sociālās korekcijas izglītības iestādes (turpmāk – iestāde) iekšējās kārtības noteikumus un par to pārkāpumiem paredzētos sodus.
2.
Iekšējās kārtības noteikumi atrodas iestādes kancelejā, pedagogu istabā, pie sociālā pedagoga un jebkurā laikā ir pieejami ikvienam bērnam un darbiniekam pie iestādes informatīvā stenda.
3.
Pārtikas produktu ienešanas, lietošanas, glabāšanas, nodošanas vai saņemšanas kārtību apstiprina iestādes vadītājs, un tā jebkurā laikā ir pieejama ikvienam bērnam un darbiniekam pie iestādes informatīvā stenda.
II.Bērna uzņemšana iestādē
4.
Iestādes vadītājs (turpmāk – direktors) izdod rīkojumu par bērna uzņemšanu iestādē un nedēļas laikā rakstiski paziņo par to bērna likumiskajam pārstāvim.
5.
Ierodoties iestādē, bērnu ievieto uzņemšanas telpā.
6.
Ierašanās dienā:
6.1.
darbinieks pārbauda un uzskaita bērna personīgās mantas. Priekšmetus un vielas, kurus bērnam ir aizliegts ienest, lietot, glabāt, nodot vai saņemt (1. pielikums), un pārtikas produktus, kas nav atbilstoši iestādes noteiktajai kārtībai, kā arī skaidru naudu, kas pārsniedz 15 euro, atdod bērna likumiskajam pārstāvim vai nodod uzglabāšanai iestādes noliktavā. Ja pārtikas produkti ir acīmredzami bojāti vai tiem beidzies derīguma termiņš, tos iznīcina. Par atdotajām, nodotajām un iznīcinātajām mantām un dokumentiem sastāda aktu. Bērns saņem vienu akta eksemplāru;
6.2.
darbinieks iepazīstina bērnu ar iekšējās kārtības noteikumiem un par to pārkāpumiem paredzētajiem sodiem (atkārtoti bērnu ar tiem iepazīstina katru gadu septembrī). Bērns to apliecina ar ierakstu "iepazinos", norādot datumu, un parakstu žurnālā;
6.3.
bērnam par iestādes līdzekļiem nodrošina iespēju paziņot vienam no vecākiem, brāļiem, māsām, vecvecākiem vai personām, ar kurām bērns ilgu laiku ir dzīvojis nedalītā saimniecībā (turpmāk – ģimenes locekļi), vai bērna likumiskajam pārstāvim par ierašanos iestādē.
7.
Triju dienu laikā pēc uzņemšanas iestādē:
7.1.
bērnu iepazīstina ar:
7.1.1.
iestādē īstenoto sociālās korekcijas izglītības programmu;
7.1.2.
uzturēšanās ilguma saīsināšanas vai pagarināšanas kārtību iestādē;
7.2.
atbilstoši direktora apstiprinātajām normām bērnam izsniedz sezonas apģērbu, apavus un veļu, mācību grāmatas un kancelejas piederumus;
7.3.
ārstniecības persona veic bērna medicīnisko apskati un, ja nepieciešams, arī sanitāro apstrādi;
7.4.
direktora norīkota persona bērnu iepazīstina ar iestādes drošības noteikumiem un evakuācijas plāniem, kā arī ar operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību.
7.1
Piecu darbdienu laikā pēc bērna uzņemšanas iestādē tā organizē starpinstitūciju sanāksmi, kurā piedalās bērna likumiskais pārstāvis, bērna dzīvesvietas pašvaldības un citu institūciju pārstāvji, kas ir iesaistīti bērna sociālās korekcijas darbā, un iestādes pārstāvji, lai saņemtu informāciju par uzvedības sociālās korekcijas programmas īstenošanu pašvaldībā, tajā skaitā minētajā programmā paredzēto uzdevumu izpildi un sadarbību ar bērna ģimeni. Ja bērna dzīvesvietas pašvaldībā uzsāktajiem pasākumiem ir jānodrošina pēctecība, tos iekļauj bērna individuālajā sociālās korekcijas plānā.
7.2
Bērni iestādē tiek izvietoti pēc iespējas istabās pa vienam. Izvietojot bērnus, ņem vērā bērnu dzimumu, vecumu, psiholoģisko saderību, veselības apsvērumus, drošības nodrošināšanas un likumpārkāpumu novēršanas nepieciešamību.
III.Bērna tiesības un pienākumi iestādē
8.
Bērnam ir tiesības:
8.1.
vērsties pie iestādes administrācijas ar mutisku vai rakstisku sūdzību, priekšlikumu vai lūgumu;
8.2.
saņemt kvalitatīvu pedagogu palīdzību mācību vielas apguvē, izmantot iestādes telpas, bibliotēku, mācību līdzekļus;
8.3.
piedalīties iestādes pašpārvaldes darbā;
8.4.
saņemt konsultācijas un sniegt informāciju bērnu tiesību aizsardzības speciālistam bērnu tiesību aizsardzības jautājumos;
8.5.
saņemt profilaktiskos veselības aprūpes pakalpojumus un veselības stāvoklim atbilstošu ārstniecību;
8.6.
saņemt vecumam atbilstošu pilnvērtīgu uzturu;
8.7.
lietot personīgās mantas un pārtikas produktus, kuru lietošanu šie noteikumi neaizliedz;
8.8.
bez  ierobežojuma nosūtīt un saņemt vēstules;
8.9.
pa tālruni sazināties ar ģimenes locekli, bērna likumisko pārstāvi, uzticības personu, kas saņēmusi direktora atļauju saziņai ar bērnu, vismaz vienu reizi dienā;
8.10.
tikties ar ģimenes locekļiem vai bērna likumisko pārstāvi, saskaņojot tikšanās laiku, ilgumu un vietu ar sociālo pedagogu;
8.11.
saņemt sūtījumus un pienesumus, kurus uzglabā pie darbinieka un pēc bērna pieprasījuma izsniedz lietošanai;
8.12.
reizi nedēļā par personīgo naudu pasūtīt pirkumus ar darbinieka starpniecību;
8.13.
par labu uzvedību un mācību sasniegumiem saņemt atvaļinājumu bērna likumiskā pārstāvja vai pilngadīgo ģimenes locekļu apmeklēšanai, ja ir saņemta šo personu rakstiska piekrišana un tās piekritušas samaksāt ceļa izdevumus.
9.
Bērnam ir pienākums:
9.1.
ievērot šos noteikumus un iestādē noteikto dienas režīmu;
9.2.
apzinīgi mācīties un sistemātiski gatavoties mācību stundām un nodarbībām;
9.3.
piedalīties sociālās korekcijas nodarbībās un organizētajos pasākumos;
9.4.
būt pieklājīgam saskarsmē ar citiem bērniem, darbiniekiem un iestādes viesiem;
9.5.
ievērot kārtību dzīvojamās, koplietošanas un mācību telpās, piedalīties vides uzkopšanā;
9.6.
saudzīgi izturēties pret iestādes īpašumu un, ja bērns ar savu rīcību nodarījis materiālos zaudējumus, atlīdzināt tos;
9.7.
rūpēties par savu veselību, tajā skaitā ievērot personīgo higiēnu;
9.8.
ievērot tīrību iestādē un sanitāri higiēniskās prasības koplietošanas telpās (piemēram, tualetēs, dušās);
9.9.
izpildīt darbinieka likumīgās prasības;
9.10.
atrasties un pārvietoties tikai norādītajā teritorijā;
9.11.
nodot sūtījumus un pienesumus glabāšanā darbiniekam;
9.12.
ievērot drošības noteikumus iestādē un ārpus tās;
9.13.
nekavējoties informēt sociālo pedagogu vai citu darbinieku, ja bērns kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai;
9.14.
par ugunsgrēku vai citu negadījumu nekavējoties ziņot iestādes darbiniekam un izpildīt viņa norādījumus;
9.15.
beidzoties uzturēšanās laikam iestādē, aizpildīt aptaujas lapu (4.pielikums) un saņemt attiecīgo darbinieku parakstus.
9.16.
uzturēties iestādes teritorijā, izņemot atvaļinājuma laiku.
10.
Bērnam ir aizliegts:
10.1.
patvaļīgi atstāt norādītās telpas vai teritoriju;
10.2.
ienest, lietot, glabāt, nodot vai saņemt šo noteikumu 1. pielikumā minētos priekšmetus un vielas;
10.3.
smēķēt, lietot alkoholu, toksiskās, narkotiskās, psihotropās vai citas apreibinošas vielas;
10.4.
(Svītrots)
10.5.
stundu un nodarbību laikā trokšņot, traucēt pārējos bērnus un darbiniekus;
10.6.
atņemt vai aizņemties svešu mantu, kā arī dot lietošanā citiem savas personiskās mantas;
10.7.
spēlēt galda spēles vai citas spēles, lai gūtu materiālu vai cita veida labumu;
10.8.
tetovēt sevi vai citus bērnus, caurdurt ķermeņa daļas uz vietas iestādē;
10.9.
lietot necenzētus vārdus;
10.10.
bojāt svešu mantu;
10.11.
satikties ar nepiederošām personām, saņemt no tām vai nodot dažādus priekšmetus, produktus, vielas;
10.12.
bez darbinieka atļaujas izvietot iestādes telpās pie sienām plakātus, attēlus un fotogrāfijas;
10.13.
bez ārstniecības personas atļaujas lietot medikamentus.
III1.Bērna risku un vajadzību izvērtēšanas kārtība
10.1
Mēneša laikā pēc bērna uzņemšanas iestādē tiek veikta bērna risku un vajadzību izvērtēšana, nosakot:
10.11.
bērna sociālās korekcijas vajadzības, antisociālas uzvedības un atkārtota likumpārkāpuma izdarīšanas riska pakāpi iestādē;
10.12.
piemērotākos sociālās korekcijas un citus pasākumus, kas īstenojami, bērnam atrodoties iestādē, un iekļaujami bērna individuālajā sociālās korekcijas plānā.
10.2
Atkārtots bērna risku un vajadzību izvērtējums tiek veikts ne retāk kā reizi sešos mēnešos.
III2.Bērna sociālās korekcijas norises kārtība
10.3
Atbilstoši bērna risku un vajadzību novērtējuma rezultātiem plāno sociālās korekcijas pasākumus, lai panāktu izmaiņas bērna sociālajā uzvedībā.
10.4
Bērna individuālajā sociālās korekcijas plānā tiek paredzēta bērna sociālās korekcijas gaita un atspoguļoti tās rezultāti.
10.5
Ir šādi bērna sociālās korekcijas pasākumi:
10.51.
sociālās korekcijas programma – pasākumu kopums, kas tiek īstenots, lai veicinātu bērna sociālās uzvedības izmaiņas, veicinātu tiesisku uzvedību un novērstu prettiesiskas uzvedības cēloņus;
10.52.
psiholoģiskā palīdzība – bērna psiholoģiskā izpēte, psihologa atzinuma sagatavošana, psiholoģiskā konsultēšana individuāli vai grupā, kā arī krīzes situācijā;
10.53.
bērna sociālo problēmu risināšana – bērna sociālo prasmju uzlabošana, atjaunošana un to apguves nodrošināšana;
10.54.
bērna  sabiedriski lietderīga nodarbināšana – bērna iesaiste vecumposmam atbilstošos iestādes un tās teritorijas uzturēšanas darbos;
10.55.
brīvā laika pasākumu organizēšana – bērna iesaistīšana kultūras, informatīvos, mākslas, pašdarbības un sporta pasākumos;
10.56.
atkarību mazināšanas programma – bērna iesaistīšana mērķtiecīgos un strukturētos pasākumos sociālo prasmju attīstībai, uzvedības modeļa pilnveidei un sociāli atbalstāmas vērtību sistēmas veidošanai;
10.57.
narkoloģiskā palīdzība;
10.58.
citi bērna vajadzībām atbilstoši pasākumi, tajā skaitā sadarbībā ar bērna dzīvesvietas pašvaldību.
10.6
Lai informētu par iestādes sociālās korekcijas plānu, tajā paredzēto pasākumu izpildi un vienotos par bērna turpmāko darbību, viņam atgriežoties pašvaldībā, kā arī citiem jautājumiem, iestāde ne vēlāk kā mēnesi pirms tiesas noteiktā uzturēšanās iestādē termiņa beigām organizē starpinstitūciju sanāksmi. Sanāksmē piedalās bērna likumiskais pārstāvis, bērna dzīvesvietas pašvaldības un citu institūciju pārstāvji, personas, kas ir iesaistītas bērna sociālās korekcijas darbā, un iestādes pārstāvji.
IV.Bērnu iknedēļas vērtēšanas kārtība
11.
Bērna panākumus mācībās, uzvedību un piedalīšanos sociālās korekcijas un citos iestādes organizētajos pasākumos novērtē katru nedēļu un rezultātus atzīmē bērna uzvedības novērtējuma kopsavilkumā.
12.
(Svītrots)
13.
Bērna panākumus mācībās novērtē, ņemot vērā šādus kritērijus:
13.1.
sasniegtie mācību rezultāti;
13.2.
mācību sasniegumu dinamika pret iepriekšējo nedēļu.
14.
Bērna piedalīšanos sociālās korekcijas pasākumos un citos iestādes organizētajos pasākumos novērtē, ņemot vērā šādus kritērijus:
14.1.
piedalīšanās regularitāte;
14.2.
interese piedalīties un līdzdalības aktivitāte;
14.3.
iniciatīvas izrādīšana.
15.
Bērna uzvedību novērtē, ņemot vērā šādus kritērijus:
15.1.
šo noteikumu 9. punktā ietverto pienākumu izpilde un nedēļas laikā pieļautie pārkāpumi, to būtība;
15.2.
piedalīšanās iestādes organizētajos pasākumos.
16.
Saņemot pozitīvu novērtējumu divās no šo noteikumu 11. punktā minētajām jomām, bērnam piešķir vienu vai vairākus šo noteikumu 29. punktā minētos pamudinājumus.
17.
Šo noteikumu 13., 14. un 15. punktā minēto novērtēšanu veic direktora noteiktajā kārtībā.
18.
Par iestādes iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu ir uzskatāma:
18.1.
iestādes noteiktā dienas režīma neievērošana;
18.2.
šajos noteikumos noteikto pienākumu un aizliegumu neievērošana.
19.
Īpaši rupjš iekšējās kārtības noteikumu pārkāpums ir:
19.1.
patvaļīga iestādes atstāšana vai bēgšanas organizēšana;
19.2.
neatgriešanās noteiktā dienā no atvaļinājuma bez attaisnojoša iemesla;
19.3.
emocionāla vardarbība, draudi;
19.4.
neatļauta svešas mantas paņemšana, svešas mantas bojāšana, izņemot šo noteikumu 22. punktā minēto gadījumu;
19.5.
smēķēšana, atrašanās apreibinošu vielu ietekmē;
19.6.
aizliegtu priekšmetu un vielu glabāšana un lietošana.
20.
(Svītrots)
21.
(Svītrots)
22.
Izvērtējot bērna izdarīto iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu, direktors ziņo tiesībaizsardzības iestādēm, ja pārkāpums satur administratīvā pārkāpuma vai noziedzīga nodarījuma pazīmes.
23.
(Svītrots)
24.
(Svītrots)
25.
(Svītrots)
26.
(Svītrots)
27.
Bērna iknedēļas uzvedību atbilstoši šo noteikumu 13., 14., un 15. punktā minētajiem kritērijiem apraksta bērna uzvedības novērtējuma kopsavilkumā.
28.
Bērna uzvedību pēc šajos noteikumos minētajiem kritērijiem vērtē gan iestādē, gan pasākumos ārpus iestādes, gan atvaļinājuma laikā. Bērna uzvedību atvaļinājuma laikā vērtē, ņemot vērā Valsts policijas vai bērna dzīvesvietas pašvaldības policijas, vai ģimenes locekļu, vai bērna likumiskā pārstāvja sniegto informāciju.
29.
Par centību mācībās, aktīvu piedalīšanos sociālās korekcijas un citos iestādes organizētajos pasākumos vai teicamu uzvedību bērnam piešķir šādus pamudinājumus:
29.1.
atļauj skatīties televīzijas pārraides pēc plkst. 22.00, ja nākamā nav mācību diena, pirms tam vienojoties ar darbinieku par skatīšanās ilgumu;
29.2.
atļauj apmeklēt izklaides pasākumus ārpus iestādes;
29.3.
piešķir papildu atvaļinājuma dienas pilngadīgu ģimenes locekļu vai bērna likumiskā pārstāvja apmeklējumam;
29.4.
atļauj direktora noteiktajā apjomā papildus iegādāties preces (pēc bērna izvēles), kuru lietošana iestādē nav aizliegta;
29.5.
atļauj kopā ar pilngadīgu ģimenes locekli, bērna likumisko pārstāvi vai uzticības personu, kas saņēmusi direktora atļauju saziņai ar bērnu, atstāt iestādes teritoriju līdz trim stundām;
29.6.
piešķir papildu telefona zvanus vai videozvanus saziņai ar bērna ģimenes locekli, bērna likumisko pārstāvi vai uzticības personu, kas saņēmusi direktora atļauju saziņai;
29.7.
reizi mēnesī (izņemot mēnesi, kad ir paredzētas izglītojamo brīvdienas) piešķir divas dienas ilgu atvaļinājumu pilngadīgu ģimenes locekļu vai bērna likumiskā pārstāvja apmeklējumam, ja ir saņemta šo personu rakstiska piekrišana un tās uzņēmušās atbildību par bērna atgriešanos iestādē noteiktajā laikā;
29.8.
pēc saskaņošanas ar darbinieku atļauj brīvi pārvietoties pa iestādes teritoriju vai dienas režīmā paredzēto brīvo laiku atļauj pavadīt pēc saviem ieskatiem;
29.9.
atļauj kopā ar pilngadīgu ģimenes locekli, bērna likumisko pārstāvi vai uzticības personu, kas saņēmusi direktora atļauju saziņai ar bērnu, atstāt iestādes teritoriju līdz astoņām stundām vienu reizi nedēļā;
29.10.
par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, panākumiem olimpiādēs, sporta sacensībās, konkursos un citos pasākumos bērnam piešķir apbalvojumus (uzslavu, pateicību, ierakstu izglītojamā dienasgrāmatā, rakstisku pateicību izglītojamo vecākiem/likumiskajam pārstāvim, atzinību par sasniegumiem mācību darbā, olimpiādēs, sportā, ārpusklases darbā, labāko izglītojamo godināšanu).
30.
(Svītrots)
31.
(Svītrots)
32.
(Svītrots)
33.
Ja bērns ir sekmīgs mācībās, viņa uzvedība 24 nedēļas pēc kārtas ir pozitīvi novērtēta un ir panāktas pozitīvi vērtējamas izmaiņas sociālajā uzvedībā, viņš ir uzturējies iestādē ne mazāk kā gadu un vismaz pusi no tiesas noteiktā termiņa, bērns var lūgt direktoram iesniegt tiesā priekšlikumu par uzturēšanās ilguma saīsināšanu.
34.
Direktors, pamatojoties uz internāta skolotāju metodiskās komisijas priekšlikumu, izdod rīkojumu par bērna atvaļinājumu un izsniedz bērnam izziņu par atvaļinājuma piešķiršanu.
35.
Atvaļinājuma laikā direktors var uzlikt par pienākumu bērnam reģistrēties Valsts policijā vai dzīvesvietas pašvaldības policijā, līdzi ņemot iestādes izziņu par atvaļinājuma piešķiršanu. Informāciju par atvaļinājuma piešķiršanu bērnam iestāde nosūta attiecīgajai policijai.
36.
Bērnam, kuram ir piemērots drošības līdzeklis – ievietošana iestādē –, atvaļinājumu nepiešķir.
37.
(Svītrots)
38.
Par iestādes iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu vai īpaši rupju pārkāpumu bērnam var piemērot vienu no šādiem sodiem uz laiku, ne ilgāku par nedēļu:
38.1.
aizliegt piedalīties izklaidējošos pasākumos iestādē;
38.2.
aizliegt pasūtīt pirkumus no veikala;
38.3.
aizliegt brīvajā laikā skatīties televizoru un spēlēt datorspēles;
38.4.
nepiešķirt atvaļinājumu;
38.5.
aizliegt piedalīties iestādes organizētajos brīvā laika pasākumos;
38.6.
aizliegt piedalīties izklaidējošos pasākumos ārpus iestādes teritorijas.
38.1
Šo noteikumu 38. punkta piemērošanas kārtību nosaka direktors.
38.2
Ja bērns apdraud savu vai citu personu dzīvību vai veselību, iestāde viņu var izolēt no citiem bērniem uz laiku, kas nav ilgāks par 48 stundām. Izolācijas laikā bērns atrodas darbinieku uzraudzībā.
39.
Bērnu, kuram piemērota izolācija, ievieto atsevišķā telpā. Telpā ir nodrošināti bērna veselībai, kā arī fiziskajām un garīgajām vajadzībām atbilstoši apstākļi. Mācību darbs, sociālās korekcijas nodarbības un citi pasākumi notiek pēc individuāla plāna.
40.
Bērnam izolācijas laikā ir tiesības:
40.1.
saņemt un nosūtīt vēstules ģimenes locekļiem, bērna likumiskajam pārstāvim un valsts un pašvaldību iestādēm;
40.2.
reizi dienā vismaz piecas minūtes darbinieka klātbūtnē pa tālruni sazināties ar ģimenes locekli, bērna likumisko pārstāvi, uzticības personu, kas saņēmusi direktora atļauju saziņai;
40.3.
lasīt izglītojošu literatūru un ar darbinieka starpniecību apmainīt grāmatas bibliotēkā;
40.4.
strādāt iestādes teritorijā vai uzturēties svaigā gaisā ne mazāk kā stundu dienā;
40.5.
tikties ar ģimenes locekļiem vai bērna likumisko pārstāvi darbinieka norādītajās iestādes telpās.
41.
Šo noteikumu 38.2 punktā minēto izolāciju bērnam, pamatojoties uz iestādes darbinieka priekšlikumu, piemēro direktora vietnieks, kurš nosaka arī izolācijas ilgumu un sākuma un beigu datumu. Bērnam izskaidro viņa izolācijas iemeslu. Izolācijas piemērošanu un tās sākuma un beigu datumu, veiktos pasākumus un bērna uzvedību hronoloģiskā secībā fiksē izolācijas uzskaites žurnālā (8. pielikums).
42.
Ja bērns uzskata, ka viņam ir nepamatoti piemērots kāds no šo noteikumu 38. punktā paredzētajiem sodiem vai 38.2 punktā paredzētā izolācija, viņš var iesniegt direktoram attiecīgu iesniegumu. Iesniegumu bērna klātbūtnē izskata iestādes administrācijas pārstāvis un darbinieks, kurš ir sniedzis bērna novērtējumu. Iesnieguma izskatīšanas laikā bērnam ir tiesības paust viedokli par apstākļiem, kuru dēļ tika noteikts sods vai izolācija.
V.Bērna satikšanās ar apmeklētājiem
43.
Bērna ģimenes locekļiem vai bērna likumiskajam pārstāvim par plānoto apmeklējumu iepriekš jāinformē iestādes sociālais pedagogs. Ar citiem apmeklētājiem bērns var tikties pilngadīgu ģimenes locekļu vai bērna likumiskā pārstāvja klātbūtnē.
44.
Apmeklētājs, ierodoties iestādes teritorijā, vispirms tiekas ar dežurējošo darbinieku. Satikšanās vietu un ilgumu nosaka dežurējošais darbinieks, pamatojoties uz sociālā pedagoga priekšlikumu. Apmeklētājs reģistrējas apmeklētāju reģistrācijas žurnālā.
45.
Atļauju bērnam kopā ar apmeklētāju atstāt iestādes teritoriju piešķir direktors, pamatojoties uz bērna iesniegumu vai tās personas lūgumu, kura vēlas ierasties uz satikšanos.
46.
Ja apmeklētājs uz satikšanos ieradies pirmo reizi, tiek pārbaudīta personas identitāte un noskaidrota personas saikne ar bērnu. Apmeklētājam ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Dežurējošais darbinieks apmeklētāju iepazīstina ar iekšējās kārtības noteikumiem un brīdina par aizliegumu nodot bērnam šo noteikumu 1. pielikumā minētos priekšmetus un vielas.
47.
Apmeklētājs drīkst atstāt tikai tos pienesumus, ko atļāvusi iestāde. Apmeklētājs pienesumus nodod darbiniekam.
48.
Apmeklētājam neatļauj tikties ar bērnu, ja:
48.1.
bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par aizliegumu šai personai satikties ar bērnu;
48.2.
ir aizdomas, ka persona ir lietojusi alkoholu, toksiskās, narkotiskās, psihotropās vai citas apreibinošas vielas.
VI.Bērna pārmeklēšanas kārtība
49.
Lai pārliecinātos, ka pie bērna neatrodas priekšmeti vai vielas, kuras bērnam ir aizliegts ienest, lietot, glabāt, nodot vai saņemt (1. pielikums), iestādes darbinieki ir tiesīgi veikt:
49.1.
bērna vai mantu apskati;
49.2.
bērna vai mantu pārmeklēšanu.
50.
Bērna un viņa mantu apskati iestādes darbinieks veic, no ārpuses virspusēji pārbaudot bērna apģērbu un pieskaroties bērnam, pirms tam pieprasot izņemt un novietot norādītajā vietā personīgās mantas no apģērba kabatām, bērna somas vai cita bērnam klātesoša priekšmeta.
51.
Ja iestādes darbinieks apskates laikā konstatē pie bērna vai viņa mantās šo noteikumu 1. pielikumā minētos priekšmetus vai vielas, darbinieks pārmeklē bērnu.
52.
Ja darbiniekam, pildot darba pienākumus, rodas pietiekams pamats uzskatīt, ka bērns slēpj vai bērna ķermenī ir ievietoti šo noteikumu 1. pielikumā minētie priekšmeti vai vielas, darbinieks bērnu pārmeklē. Ja pārmeklēšana saistīta ar bērna ķermeņa atvērto dobumu un ķermeņa medicīnisko apskati, to drīkst veikt tikai iestādes ārstniecības persona.
53.
Ja darbiniekam, pildot darba pienākumus, rodas pietiekams pamats uzskatīt, ka bērns apzināti slēpj šo noteikumu 1. pielikumā minētos priekšmetus vai vielas personīgajās mantās, darbinieks pārmeklē mantas.
54.
Lēmumu par bērna vai mantu pārmeklēšanu pieņem iestādes direktors vai viņa pilnvarota persona. Mantu pārmeklēšanas procesu atspoguļo aktā.
55.
Bērna apskati un pārmeklēšanu veic divi tā paša dzimuma darbinieki atsevišķā telpā, nodrošinot bērna privātumu.
56.
Ja darbinieks apskates, pārbaudes vai pārmeklēšanas laikā konstatē šo noteikumu 1. pielikumā minētos priekšmetus vai vielas, tos atdod bērna likumiskajam pārstāvim, nodod uzglabāšanai iestādes noliktavā vai iznīcina. Par atdotajām, nodotajām un iznīcinātajām mantām sastāda aktu. Bērns saņem vienu akta eksemplāru.
VII.Noslēguma jautājums
57.
Šo noteikumu 10.1 un 10.2 punkts stājas spēkā 2023. gada 1. septembrī.
1.
pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra
noteikumiem Nr.
88
Priekšmeti un vielas, kuras bērnam ir aizliegts ienest, lietot, glabāt, nodot vai saņemt

1. Visu veidu ieroči (aukstie, šaujamie, gāzes ieroči) un asi priekšmeti.

2. Ugunsnedroši priekšmeti, spridzekļi, indīgas vielas.

3. Sērkociņi, šķiltavas, tabakas izstrādājumi.

4. Nauda, dārglietas.

5. Mobilie tālruņi, videokameras, radio un audiouztvērēji.

6. Pornogrāfiska rakstura literatūra, fotogrāfijas, zīmējumi.

7. Alkohols, narkotiskās, psihotropās vai citas apreibinošas vielas.

8. Medikamenti.

2.
pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra
noteikumiem Nr.
88
Sūtījumi un pienesumi bērnam
3.
pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra
noteikumiem Nr.
88
Dienas režīms
4.
pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra
noteikumiem Nr.
88
Aptaujas lapa


(vārds, uzvārds)

1. Bibliotekārs  
2. Dārznieks  
3. Ēdnīcas vadītājs  
4. Veļas pārzinis  
5. Internāta skolotājs  
     
6. Sociālais pedagogs  
7. Saimniecības vadītājs  
8. Direktora vietnieks izglītības jomā  
     
9. Direktors  

Datums _____________________

5.
pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra
noteikumiem Nr.
88
Uzvedības karte
6.
pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra
noteikumiem Nr.
88
Bērna uzvedības un centības vērtējums mācību stundās un nodarbībās

Nr.p.k.

Vērtējums ballēs

Kritēriji

Nedēļas vidējā vērtējuma atspoguļojums uzvedības kartē

1.

10

Izcili

Ir sagatavojies mācību stundai. Ir visi mācību piederumi. Izrāda īpašu aktivitāti un centību, veic papildu darbu

9,1–10 balles = 5 punkti

2.

9

Teicami

Ir sagatavojies mācību stundai. Ir visi mācību piederumi. Izrāda īpašu aktivitāti un centību

8,6–9,0 balles = 4 punkti

3.

8

Ļoti labi

Ir sagatavojies mācību stundai. Ir visi mācību piederumi. Izrāda aktivitāti un centību

8,1–8,5 balles = 3 punkti

4.

7

Labi

Ir sagatavojies mācību stundai. Ir mācību piederumi. Apzinīgi izpilda pedagoga dotos uzdevumus

7,6–8,0 balles = 2 punkti

7,0–7,5 balles = 1 punkts

5.

6

Gandrīz labi

Pedagoga dotos uzdevumus izpilda bez iniciatīvas. Reizēm nepieciešama pedagoga aktivizējoša palīdzība

4,0–6,9 balles = nav punktu

6.

5

Viduvēji

Apmierinoši izpilda pedagoga dotos uzdevumus. Nepieciešama pedagoga organizējoša un aktivizējoša palīdzība

7.

4

Gandrīz viduvēji

Pedagoga dotos uzdevumus izpilda. Bērna darbība nepārtraukti jāorganizē un jākontrolē

8.

3

Vāji

Pedagoga dotos uzdevumus izpilda daļēji. Traucē pārējo bērnu un pedagoga darbu. Atkārtoti jāaizrāda par uzvedību, aizrādījumus respektē

3,0–3,9 balles = –5 punkti

9.

2

Ļoti vāji

Izpilda dažus pedagoga dotos uzdevumus. Bieži traucē pārējo bērnu un pedagoga darbu. Atkārtoti jāaizrāda par uzvedību, aizrādījumus nerespektē

2,0–2,9 balles = –10 punkti

10.

1

Ļoti, ļoti vāji

Pedagoga dotos uzdevumus atsakās izpildīt. Nepiedalās stundas vai nodarbības darbā

1,0–1,9 balles = –15 punkti

7.
pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra
noteikumiem Nr.
88
Bērna uzvedības novērtējuma kopsavilkums
8.
pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra
noteikumiem Nr.
88
Izolācijas piemērošanas uzskaites žurnāls

Nr.

p. k.

Izolācijas piemērošanas sākuma un beigu datums un laiks

Vārds, uzvārds

Klase

Veiktie pasākumi

Darbinieka paraksts