Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 796
Rīgā 2021. gada 2. novembrī (prot. Nr. 73 34. §)
21-TA-872
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas ''Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem''
1.
Finanšu ministrijai no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' programmas 02.00.00 ''Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem'' piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 1 582 153 euro izglītojamo atbalstam, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas radīto seku ietekmi uz mācību satura apguvi un iesaisti izglītībā, tai skaitā:
1.1.
1 151 038 euro individuālo konsultāciju nodrošināšanai valsts un pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un pašvaldību profesionālās izglītības iestādēs Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas ''Izaugsme un nodarbinātība'' 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa ''Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus'' ietvaros;
1.2.
381 115  euro mācīšanās grupu atbalsta pasākumu īstenošanai un pedagogu palīgu nodrošināšanai valsts un pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas ''Izaugsme un nodarbinātība'' 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa ''Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai'' 8.3.2.2. pasākuma ''Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai'' ietvaros;
1.3.
50 000 euro mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētniecisko pasākumu īstenošanai pārraudzītas tiešsaistes režīmā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas ''Izaugsme un nodarbinātība'' 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa ''Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai'' 8.3.2.1. pasākuma ''Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai'' ietvaros.
2.
Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.
3.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece