Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 596
Rīgā 2023. gada 13. septembrī (prot. Nr. 44 35. §)
23-TA-1697
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma ''Sniedzes''–5 Snēpele, Snēpeles pagastā, Kuldīgas novadā, nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā
1.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu, 42.1 pantu un 43. pantu un 45. panta pirmo daļu Valsts ieņēmumu dienestam nodot bez atlīdzības Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā valstij piekrītošo nekustamo īpašumu ''Sniedzes''–5 –  dzīvokli Nr. 5 (telpu grupas kadastra apzīmējums 6290 006 0279 001 005) un tam piekrītošās 355/9734 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 6290 006 0279 001) un 355/9734 domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6290 006 0279) – Snēpelē, Snēpeles pagastā, Kuldīgas novadā (turpmāk – dzīvokļa īpašums), lai saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 10. punktu to izmantotu pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai – palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem mājokļa jautājumu risināšanā.
2.
Kuldīgas novada pašvaldībai dzīvokļa īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.
3.
Pilnvarot Kuldīgas novada pašvaldību parakstīt nostiprinājuma lūgumu par īpašuma tiesību nostiprināšanu valstij uz dzīvokļa īpašumu, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības attiecīgā īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.
4.
Kuldīgas novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu:
4.1.
nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā vienlaikus ar Kuldīgas novada pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu;
4.2.
norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Kuldīgas novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;
4.3.
ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt dzīvokļa īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.
5.
Šā rīkojuma 4.3. apakšpunktā minēto aizliegumu – apgrūtināt dzīvokļa īpašumu ar hipotēku – nepiemēro, ja tas tiek ieķīlāts valsts aizdevuma nodrošināšanai, lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs M. Sprindžuks