Rīkojuma konsolidētā versija

23-TA-2344
Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" sagatavošanas grafiku
1.
Apstiprināt likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" (turpmāk – valsts budžeta likumprojekts) sagatavošanas grafiku (pielikums).
2.
Izstrādājot valsts budžeta likumprojektu, atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 16.3 panta otrajai daļai noteikt šādu valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas tvērumu:
2.1.
nozaru ministriju pārraudzībā esošo finansēšanas politiku analīzes jomā:
2.1.1.
veikt Veselības ministrijas budžeta izdevumu visaptverošu analīzi, izvērtējot ieguldīto resursu izlietojumu kopsakarā ar definētajiem rezultatīvajiem rādītājiem;
2.1.2.
sniegt izvērtējumu par sagatavoto augstākās izglītības analīzi, kā arī veikt valsts pētījumu programmām un to projektiem piešķirtā finansējuma un sasniegto rezultātu analīzi;
2.1.3.
sniegt izvērtējumu un priekšlikumus valsts budžeta iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomas pārvaldībai;
2.1.4.
sniegt izvērtējumu un priekšlikumus par interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmām piešķirto finansējumu un veikt sasniegto rezultātu analīzi.
2.2.
valsts budžeta programmu horizontāla pārskatīšana, tai skaitā pārskatot šādus virzienus:
2.2.1.
līdz šim piešķirtais finansējums prioritārajiem pasākumiem;
2.2.2.
valsts budžeta bāzes izdevumu pārskatīšana;
2.2.3.
izveidoto un uzturēto mobilo lietotņu izmaksas;
2.2.4.
tulkojumu izmaksas;
2.3.
turpināt ar nekustamo īpašumu nomu un uzturēšanu reģionos saistīto izdevumu pārskatīšanu, nodrošinot informācijas un datu apstrādi un analīzi.
3.
Lai nodrošinātu izdevumu pārskatīšanu atbilstoši šā rīkojuma 2. punktam, ministrijām saskaņā ar Finanšu ministrijas pieprasījumu noteiktajā termiņā un apjomā sniegt nepieciešamo informāciju un veikt analītiskos aprēķinus vai izvērtējumus.
4.
Lai sagatavotu Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projektu par valsts budžeta likumprojektu, Finanšu ministrijai vienoties ar Latvijas Pašvaldību savienību par sarunu norises un minētā protokola projekta izskatīšanas grafiku.
5.
Lai vienotos par pašvaldībām būtiskiem jautājumiem, ministrijām līdz 2023. gada 1. jūnijam uzsākt diskusijas ar Latvijas Pašvaldību savienību par attiecīgo nozaru jautājumiem, kuriem ir ietekme uz pašvaldību budžetiem.
6.
Ar valsts budžeta likumprojekta sagatavošanu saistītos jautājumus izskatīt:
6.1.
Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē un Nacionālajā attīstības padomē Ministru prezidenta noteiktajos termiņos;
6.2.
Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Budžeta un nodokļu apakšpadomē, pieaicinot Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvjus, finanšu ministra noteiktajos termiņos.
Pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 17. marta
rīkojumam Nr.
130
Likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" sagatavošanas grafiks

Nr. 
p. k.

Pasākums Izpildītāji Termiņš
1. Latvijas Stabilitātes programmas 2023.–2026. gadam apstiprināšana Ministru kabinetā (makroekonomisko rādītāju prognozes, vidēja termiņa vispārējās valdības budžeta mērķi un fiskālās politikas prioritātes) Finanšu ministrija

2023. gada

6. aprīlis

2.

Fiskālo risku vadības ziņojuma iesniegšana Finanšu ministrijā

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes (turpmāk – ministrijas)

2023. gada

21. aprīlis

3. Latvijas Stabilitātes programmas 2023.–2026. gadam iesniegšana Eiropas Komisijai

Finanšu ministrija

2023. gada

30. aprīlis

4. Informācijas iesniegšana Finanšu ministrijā pamatbudžeta bāzes projekta sagatavošanai 2024., 2025. un 2026. gadam, izmantojot Finanšu ministrijas sniegto informāciju Ministrijas

2023. gada

10. maijs

5. Priekšlikumu par prioritārajiem pasākumiem un to īstenošanai nepieciešamo finansējumu iesniegšana Finanšu ministrijā un Valsts kancelejā Ministrijas

2023. gada

30. jūnijs

6. Ziņojuma iesniegšana Finanšu ministrijā likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 20. pantā minētajā gadījumā Pašvaldības

2023. gada

19. jūlijs

7. Ziņojuma iesniegšana Ministru kabinetā likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 19. un 20. pantā minētajos gadījumos Ministrijas

2023. gada

10. augusts

8. Ziņojuma izskatīšana Ministru kabinetā likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 19. un 20. pantā minētajos gadījumos Ministrijas

2023. gada

15. augusts

9. Informatīvā ziņojuma "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2024., 2025. un 2026. gadā" izskatīšana Ministru kabinetā Finanšu ministrija

2023. gada

15. augusts

10. Fiskālo risku deklarācijas izskatīšana un apstiprināšana Ministru kabinetā Finanšu ministrija

2023. gada

15. augusts

11. Informatīvā ziņojuma "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi un izdevumu pārskatīšanas rezultātiem 2024., 2025. un 2026. gadam" izskatīšana Ministru kabinetā Finanšu ministrija

2023. gada

15. augusts

12. Informatīvā ziņojuma "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2024., 2025. un 2026. gadam" izskatīšana Ministru kabinetā Finanšu ministrija

2023. gada

15. augusts

13.

Diskusijas par valsts budžeta likumprojektā iekļaujamiem prioritārajiem pasākumiem 2024., 2025. un 2026. gadam 

Finanšu ministrija

2023. gada

18.–27. septembris

14. Informatīvā ziņojuma "Par Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2024.–2027. gadam izstrādes virzību" izskatīšana Ministru kabinetā  Finanšu ministrija

2023. gada

26. septembris

15. Lēmuma pieņemšana par valsts budžeta likumprojektā iekļaujamiem prioritārajiem pasākumiem 2024., 2025. un 2026. gadam  Finanšu ministrija

2023. gada

26. septembris

16. Ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2024., 2025. un 2026. gadam aprēķināšana un iesniegšana Finanšu ministrijā Ministrijas

2023. gada

2. oktobris

17. Budžetu pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes) sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetā Ministrijas

2023. gada

2. oktobris

18. Budžetu pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes) izskatīšana Ministru kabinetā Ministrijas

2023. gada

3. oktobris,

9. oktobris

(ārkārtas sēde)

19. Maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma aprēķināšana un ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2024., 2025. un 2026. gadam aprēķinu nosūtīšana ministrijām Finanšu ministrija

2023. gada

4. oktobris

20. Ministriju valsts budžeta pieprasījumu 2024., 2025. un 2026. gadam sagatavošana un iesniegšana Finanšu ministrijā Ministrijas

2023. gada

9. oktobris

21. Vispārējās valdības budžeta plāna projekta 2024. gadam apstiprināšana Ministru kabinetā (ja  politika nemainīga) Finanšu ministrija

2023. gada

10. oktobris
22. Vispārējās valdības budžeta plāna projekta 2024. gadam iesniegšana Eiropas Komisijai un Eirogrupai (ja  politika nemainīga) Finanšu ministrija

2023. gada

12. oktobris
23. Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projekta izskatīšana

Ministru kabinets

2023. gada

24. oktobris
24. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" (ar paskaidrojumiem) apstiprināšana Ministru kabinetā Finanšu ministrija

2023. gada

1. novembris

(ārkārtas sēde)
25. Precizētā vispārējās valdības budžeta plāna projekta 2024. gadam apstiprināšana Ministru kabinetā Finanšu ministrija

2023. gada

1. novembris

(ārkārtas sēde)
26. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" (ar paskaidrojumiem, fiskālo risku deklarāciju, Fiskālās disciplīnas padomes fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu, pavadošajiem likumprojektiem (budžeta likumprojektu paketi), Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolu) iesniegšana Saeimā Ministru kabinets

2023. gada

3. novembris
27. Precizētā vispārējās valdības budžeta plāna projekta 2024. gadam iesniegšana Eiropas Komisijai un Eirogrupai Finanšu ministrija

2023. gada

3. novembris