Likumprojekts (grozījumi)

22-TA-3491
Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā
Izdarīt Revīzijas pakalpojumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 12. nr.; 2004, 4. nr.; 2007, 10. nr.; 2008, 14. nr.; 2009, 6. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 32., 99. nr.; 2011, 46. nr.; 2012, 56. nr.; 2013, 87., 142., 188. nr.; 2015, 227. nr.; 2016, 254. nr.; 2018, 90., 132. nr.; 2019, 132. nr.) šādus grozījumus:
1.
Aizstāt visā likumā vārdus "zvērināta revidenta ziņojums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "revidenta ziņojums" (attiecīgā locījumā).
2.
Izteikt 1. panta pirmās daļas 7. punktu šādā redakcijā:
"7) revidenta ziņojums – zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības atbildīgā zvērināta revidenta sagatavots rakstveida dokuments par gada pārskata un par konsolidētā gada pārskata revīziju (pārbaudi);".
3.
Papildināt ar 31.2 pantu šādā redakcijā:
"31.2 pants. Revidenta ziņojums
Revidenta ziņojumā ietver:
1) rindkopu, kurā identificēts klients (norādot klienta nosaukumu un veidu), kura gada pārskatā (konsolidētajā gada pārskatā) ietvertie finanšu pārskati ir revidēti, norādot datumu un pārskata periodu, par kuru gada pārskats (konsolidētais gada pārskats) ir sagatavots, un gada pārskata (konsolidētā gada pārskata) sagatavošanā izmantotos normatīvos aktus, kuri nosaka attiecīgā klienta gada pārskata (konsolidētā gada pārskata) struktūru, apjomu, saturu un sagatavošanas kārtību (Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības normatīvie akti), kā arī iekļautas ziņas par klienta un zvērināta revidenta atbildību;
2) veiktā revīzijas darba apjoma aprakstu un atsauci uz revīzijā ievērotajiem revīzijas standartiem;
3) zvērināta revidenta atzinumu vai paziņojumu par atteikumu sniegt atzinumu;
4) norādījumu uz visiem apstākļiem vai notikumiem, kuriem zvērināts revidents vēlas pievērst uzmanību, tos uzsverot, bet nesniedzot atzinumu ar iebildēm, kā arī norādījumu uz jebkādu būtisku nenoteiktību (ja tāda ir konstatēta) saistībā ar notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par klienta spēju turpināt darbību;
5) zvērināta revidenta viedokli par to, vai vadības ziņojums atbilst finanšu pārskatam, bet attiecīgos gadījumos – vai konsolidētais ziņojums atbilst konsolidētajam finanšu pārskatam un vai minētais ziņojums ir sagatavots saskaņā ar tā sagatavošanu reglamentējošā normatīvā akta prasībām;
6) zvērināta revidenta viedokli par to, vai, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par klientu un tā darbības vidi, viņš vadības ziņojumā ir identificējis būtiskas neatbilstības, un norāde par jebkuru šādu būtisku neatbilstību raksturu;
7) zvērināta revidenta viedokli par to, vai kapitālsabiedrības (ja tās pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū) paziņojumā par korporatīvo pārvaldību ir sniegta informācija saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.1 panta pirmās daļas 3., 4., 6., 8. un 9. punktā, kā arī 56.2 panta otrās daļas 5. punktā un trešajā daļā noteiktajām prasībām un vai ir iekļauta 56.2 panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 7. un 8. punktā noteiktā informācija;
8) informāciju par to, vai klients (ja klients ir tāda kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalsts regulētajā tirgū, kredītiestāde, apdrošināšanas sabiedrība akciju sabiedrības formā vai pārapdrošināšanas sabiedrība akciju sabiedrības formā) ir sagatavojis nefinanšu paziņojumu, bet, ja minētajam klientam ir jāsagatavo konsolidētais gada pārskats, – konsolidēto nefinanšu paziņojumu, un par to, vai nefinanšu paziņojums (konsolidētais nefinanšu paziņojums) ir iekļauts vadības ziņojumā (konsolidētajā vadības ziņojumā) vai sagatavots kā atsevišķa gada pārskata (konsolidētā gada pārskata) sastāvdaļa, vai arī iekļauts minētās kapitālsabiedrības mātes sabiedrības sagatavotajā konsolidētajā nefinanšu paziņojumā;
9) zvērināta revidenta viedokli par to, vai kapitālsabiedrības (ja tās akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū) atalgojuma ziņojumā ir ietverta Finanšu instrumentu tirgus likuma 59.4 pantā minētā informācija un vai atalgojuma ziņojumā ir konstatētas būtiskas neatbilstības saistībā ar gada pārskatā norādīto finanšu informāciju;
10) informāciju par to, vai par pārskata gadu, kas bija pirms attiecīgā pārskata gada, par kuru sagatavots revidējamais gada pārskats vai revidējamais konsolidētais gada pārskats (ja tāds ir jāsagatavo), Informācijas par ieņēmumiem un ienākuma nodokļiem atklāšanas likumā minētajai komercsabiedrībai bija pienākums iesniegt pārskatu par ienākuma nodokļiem un, ja bija, vai šis pārskats bija iesniegts Valsts ieņēmumu dienestā atbilstoši minētā likuma 23. panta prasībām un vai tas bija publiskots tīmekļvietnē atbilstoši minētā likuma 24. panta prasībām."
4.
32. panta ceturtajā daļā:
aizstāt vārdus "revidenta pārbaudes ziņojumu" ar vārdiem "pārbaudes ziņojumu";
aizstāt vārdus un skaitļus "šā likuma 1. panta 7. punkta "a", "b", "c" un "d" apakšpunkta" ar vārdiem un skaitļiem "šā likuma 31.2 panta 1., 2., 3. un 4. punkta".
5.
Papildināt pārejas noteikumus ar 22. punktu šādā redakcijā:
"22. Šā likuma 31.2 panta 10. punkts attiecināms uz revidenta ziņojumu, kuru zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības atbildīgais zvērināts revidents sagatavo par tādu gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu, kurš sagatavots par pārskata gadu, kas sākas 2024. gada 22. jūnijā vai vēlāk."
6.
Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 14. punktu šādā redakcijā: 
"14) Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. novembra direktīvas (ES) 2021/2101, ar ko direktīvu 2013/34/ES groza attiecībā uz ienākuma nodokļa informācijas atklāšanu, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles."
Likums stājas spēkā 2023. gada 22. jūnijā.
Finanšu ministrs A. Ašeradens