MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-1150
Informatīvais ziņojums "Par jaunu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta "Auto-Cove 2.0" īstenošanai Ventspils Tehnikumā"
 
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai (Ventspils Tehnikumam) 2023.-2027. gadā uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta "Auto-Cove 2.0" (turpmāk - Projekts) īstenošanai. Projekta kopējās izmaksas Ventspils Tehnikumam ir 216 229 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 80% apmērā (172 983 EUR) un valsts budžeta līdzfinansējums 20% apmērā (43 246 EUR). 
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai šī protokollēmuma 2. punktā minētā Projekta īstenošanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumu priekšfinansējuma nodrošināšanai 34 597 EUR apmērā un līdzfinansējuma nodrošināšanai 43 246 EUR apmērā no budžeta 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 2. punktā minētajam iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu par bāzes izdevumu precizēšanu 2024.-2026. gadam. Finanšu ministrijai attiecīgi precizēt Izglītības un zinātnes ministrijas bāzes izdevumus 2024.-2026. gadam.   
5.
Izglītības un zinātnes ministrijai (Ventspils Tehnikumam) nodrošināt, ka priekšfinansējums tiks atmaksāts valsts budžetā pēc Projekta noslēguma maksājuma saņemšanas 2027. gadā.