MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-2164
Informatīvais ziņojums "Par kritisko situāciju lauksaimniecības nozarēs, kura ietekmē lauksaimniecības produktu ražotāju ekonomisko dzīvotspēju, un iespējamajiem risinājumiem negatīvās ietekmes mazināšanai"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Zemkopības ministrijai uzņemties papildu ilgtermiņa saistības 6 796 780 euro apmērā, kas nepieciešamas Eiropas Savienības (ES) ārkārtas finansiālā atbalsta izmaksai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka šā protokollēmuma 2. punktā noteiktais finansējums Eiropas Savienības ārkārtas finansiālajam atbalstam tiks izmaksāts no Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammas 64.10.00 “Izdevumi Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošanai (2023–2027)”.
4.
Pieņemt zināšanai, ka pēc Eiropas Savienības ārkārtas finansējuma atbalsta izmaksāšanas atbalsta saņēmējiem, Zemkopības ministrija (Lauku atbalsta dienests) šos izdevumus deklarēs Eiropas Komisijai un finansējums šā protokollēmuma 2. punktā minētajā apmērā tiks atgriezts valsts budžeta ieņēmumos.
5.
Atļaut Zemkopības ministrijai valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātā rasto finansējumu, kas atbalstīts ar Ministru kabineta 2023. gada 15. augusta sēdes protokola Nr. 40 43. § “Informatīvais ziņojums “Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi un izdevumu pārskatīšanas rezultātiem 2024., 2025. un 2026. gadam”” 36. punktu, vai finansējumu, ko Zemkopības ministrija radusi papildu tās resora izdevumu pārskatīšanas rezultātā, ne vairāk kā 5 000 000 euro apmērā pārdalīt resora ietvaros starp budžeta programmām un apakšprogrammām, novirzot to Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna intervenču LA 4.1.6. “Atbalsts subsīdijas veidā procentu likmes daļējai dzēšanai” un LA 17 “Ražas, dzīvnieku, sējumu un stādījumu apdrošināšanas prēmija” 2023. gada saistību segšanai pilnā apmērā, neradot negatīvu ietekmi uz valsts budžetu.
6.
Zemkopības ministrijai sagatavot un mēneša laikā noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē normatīvā akta projektu par šā protokollēmuma 2. punktā minētā finansējuma izlietojumu.