Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 976
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 42. §)
21-TA-594
Par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekotāja noteikšanu
1.
Saskaņā ar Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likuma 5. panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmo un trešo daļu un likuma "Par pašvaldībām" 9. panta pirmo daļu deleģēt Rīgas valstspilsētas pašvaldībai (Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rīgas pieminekļu aģentūra") valsts pārvaldes uzdevumu – Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekošanu.
2.
Rīgas valstspilsētas pašvaldībai (Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rīgas pieminekļu aģentūra") nodrošināt Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekošanu, ievērojot Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likumā, likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību", Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos noteikto tiesisko regulējumu.
3.
Kultūras ministrijai (Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei) noslēgt valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību (Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūru "Rīgas pieminekļu aģentūra") un iekļaut tajā šādus noteikumus:
3.1.
atbilstoši Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likuma 5. panta otrajā daļā noteiktajai kārtībai iesniegt Kultūras ministrijai (Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei) Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu saglabāšanas, uzturēšanas, izpētes un atjaunošanas programmu tās apstiprināšanai Ministru kabinetā;
3.2.
Rīgas valstspilsētas pašvaldībai (Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rīgas pieminekļu aģentūra") nav tiesību deleģēt valsts pārvaldes uzdevumu citām personām;
3.3.
deleģēšanas līgums ir spēkā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim;
3.4.
citus nosacījumus atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam. 
4.
Šā rīkojuma 1. punktā minētā valsts pārvaldes uzdevuma izpilde tiek finansēta atbilstoši Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likuma 6. pantā noteiktajai kārtībai.
5.
Šā rīkojuma 1. punktā minētais valsts pārvaldes uzdevums 2022. gadā īstenojams atbilstoši Kultūras ministrijas valsts budžeta līdzekļiem. Jautājumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu šā rīkojuma 1. punktā minētā valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanai 2023. gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām. Kultūras ministrijai (Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei) katru gadu informēt Rīgas valstspilsētas pašvaldību (Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūru "Rīgas pieminekļu aģentūra") par deleģēšanas līguma izpildei piešķirtā valsts budžeta finansējuma apmēru nākamajam gadam.
6.
Kultūras ministrija (Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde) kontrolē deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma izpildi un piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Kultūras ministrs N. Puntulis