Ministru kabineta 04.10.2022. sēdes protokols Nr. 51

Uzdevuma numurs
22-UZ-968
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
7. Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 10. marta noteikumos Nr. 130 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā" īstenošanas noteikumi":

7.1. samazinot specifiskā atbalsta mērķa ietvaros pieejamo finansējumu par 1 151 566 euro;

7.2. pieejamā finansējuma apmēru kultūras mantojuma objekta Rīgas cirks Merķeļa ielā 4, Rīgā, atjaunošanai un skatuves aprīkojuma ierīkošanai finansējumu līdz 1 463 282 euro (tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonds 85 % 1  243 790 euro un valsts budžets 15 % 219 492 euro), kā arī precizējot atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus, nosakot izņēmumu pieļaujamā aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksu proporcijai pret projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

7.3. nosakot pieejamā finansējuma apmēru kultūras mantojuma objekta Rīgas pils Konventa (Kastelas) pārbūve un restaurācija (būvniecības 1. un 2. kārta) Pils laukumā 3, Rīgā, finansējumu līdz 3 313 430 euro (tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonds 85 % 2 816 417 euro un valsts budžeta 15 % 497 013 euro);

7.4. nosakot objekta Lielā Ģilde Amatu ielā 6, Rīgā, pirmā posma īstenošanai projekta "Lielās Ģildes pārbūve un atjaunošana Amatu ielā 6, Rīgā" (projekta Nr. 5.5.1.0/20/I/005) ietvaros finansējumu līdz 368 084 euro apmērā (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma daļa) un precizēt atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus attiecībā uz projekta sasniedzamajiem mērķiem un rādītājiem, ņemot vērā, ka Kultūras ministrijas piedāvātais risinājums paredz objekta pārbūves īstenošanas projekta sadalīšanu posmos, neīstenojot visas projektā Nr. 5.5.1.0/20/I/005 plānotās darbības.
 
Apstiprināts
06.10.2022.
Izpildes termiņš
06.12.2022.
Atbildīgā institūcija
Kultūras ministrija
Avots
Protokols
Nosaukums
Ministru kabineta 04.10.2022. sēdes protokols Nr. 51