2021-MK.PROT-52#1, 14.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par CO2 gaisa kvalitātes mērītāju iegādi izglītības iestādēm"

Uzdevuma numurs
2021-UZD-1273
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu. 2. Atbalstīt valsts budžeta finansējuma 3 722 255 EUR apmērā piešķiršanu ogļskābās gāzes gaisa kvalitātes mērītāju iegādei valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm. 3. Ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktā noteikto, samazināt ar Ministru kabineta 2021.gada 18.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 42.§) "Informatīvais ziņojums "Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu"" 7.punktu Izglītības un zinātnes ministrijai atbalstīto papildu finansējumu izglītības nozares projektiem 1 957 175 EUR apmērā. 4. Pieņemt zināšanai, ka tiks piemērota Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 3.punktā noteiktā procedūra ogļskābās gāzes gaisa kvalitātes mērītāju iegādei, ņemot vērā informatīvajā ziņojumā norādītos apstākļus. 5. Noteikt, ka līgumiem par ogļskābās gāzes gaisa kvalitātes mērītāju iegādi ir jābūt noslēgtiem līdz 2021.gada 15.augustam. 6. Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktā noteiktajam, ņemot vērā iepirkuma rezultātus, sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu līdz 3 722 255 EUR apmērā ogļskābās gāzes gaisa kvalitātes mērītāju iegādei valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram. 7. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju izvērtēt un līdz 2021.gada 1.septembrim nodrošināt atbilstošu grozījumu veikšanu normatīvajos aktos, lai izglītības iestādēm uzdotu nodrošināt gaisa kvalitātes monitoringu.
Apstiprināts
08.09.2021.
Izpildes termiņš
01.09.2021.
Atbildīgā institūcija
Izglītības un zinātnes ministrija
Avots
Protokols
Nosaukums
2021-MK.PROT-52#1, 14.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par CO2 gaisa kvalitātes mērītāju iegādi izglītības iestādēm"