Grozījumi likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"

Uzdevuma numurs
21-UZ-18
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Pants/ punkts
5.pants
Uzdevuma saturs
5. pants. HES hidrotehnisko būvju valdītāja pienākums ir izstrādāt HES hidrotehnisko būvju drošuma programmu (turpmāk - drošuma programma). A klases HES hidrotehnisko būvju valdītājs vienu šīs programmas eksemplāru iesniedz Būvniecības valsts kontroles birojam, bet B un C klases HES hidrotehnisko būvju valdītājs - attiecīgajai pašvaldībai, kuras teritorijā atrodas HES hidrotehniskā būve. Drošuma programmas iesniegšanas kārtību, drošuma programmā ietveramo pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus, kā arī to izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets.
Pārejas noteikumi
5. punkts Ministru kabinets līdz 2021. gada 30. novembrim izdod šā likuma 5. un 9. pantā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. novembrim ir piemērojami Ministru kabineta 2010. gada 26. janvāra noteikumi Nr. 70 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.
Apstiprināts
29.09.2021.
Izpildes termiņš
30.11.2021.
Atbildīgā institūcija
Ekonomikas ministrija
Avots
Likums
Nosaukums
Grozījumi likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"
Saite uz likumi.lv konsolidēto redakcijuSaite uz likumi.lv grozījumuSaite uz vestnesis.lv oficiālo publikāciju