Ministru kabineta 18.10.2022. sēdes protokols Nr. 53

Uzdevuma numurs
22-UZ-1025
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
7. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma 2.2. apakšpunktā sniegto informāciju par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvāto risinājumu projektu pabeigšanai publiskās infrastruktūras uzņēmējdarbības attīstības projektos, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un virzīt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē steidzamības kārtībā grozījumus Ministru kabineta noteikumos par 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām", 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.3. pasākuma "Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" īstenošanu, pagarinot nacionālo iznākuma rādītāju sasniegšanas termiņu līdz pieciem gadiem pēc projektu pabeigšanas.
 
Apstiprināts
25.10.2022.
Izpildes termiņš
25.12.2022.
Atbildīgā institūcija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Avots
Protokols
Nosaukums
Ministru kabineta 18.10.2022. sēdes protokols Nr. 53