Grozījumi Profesionālās izglītības likumā

Uzdevuma numurs
22-UZ-941
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Pants/ punkts
27.panta 10.daļa
Uzdevuma saturs
27.pants. Izglītojamo uzņemšana profesionālās izglītības programmās
(10) Personai, ja tai ir atbilstoša kompetence, ir tiesības būt uzņemtai profesionālās izglītības programmas, izņemot studiju programmas un profesionālās pilnveides izglītības programmas, vēlākajos mācību posmos. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā uzsākamas mācības vēlākos posmos profesionālās izglītības programmās, izņemot studiju programmās un profesionālās pilnveides izglītības programmās.
Apstiprināts
30.09.2022.
Izpildes termiņš
30.11.2022.
Atbildīgā institūcija
Izglītības un zinātnes ministrija