2021-MK.PROT-57#52, 24.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" izstrādes procesā"

Uzdevuma numurs
2021-UZD-1527
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu. 2. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2020. gada 18. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 46.§) Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021gadam" izstrādes procesā" 8.1., 8.2., 8.7.apakšpunktā un 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 20., 21., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34.punktā noteiktie uzdevumi uzskatāmi par izpildītiem un turpināma 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.8., 8.9., 8.10.apakšpunktā un 14., 17., 18., 19., 22.punktā noteikto uzdevumu izpilde. 3. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.35 26.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2020., 2021. un 2022.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2020., 2021. un 2022.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2020. gadam" izstrādes procesā"" 19.punktā noteiktais uzdevums uzskatāms par izpildītu un turpināma 24., 25., 27., 28., 29., 32., 33., 34., 35., 46., 47.punktā noteiktā uzdevuma izpilde. 4. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 33.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2019., 2020. un 2021. gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" izstrādes procesā"" 10.1., 10.2., 10.5., 10.10.apakšpunktā noteiktie uzdevumi ir turpināmi, atzīt par aktualitāti zaudējušu 9.5., 9.7., 10.3., 10.7., 10.8., 10.9.apakšpunktos noteikto uzdevumu izpildi. 5. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2017.gada 28.augusta ārkārtas sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" izstrādes procesā"" 25., 34.punktā noteiktie uzdevumi uzskatāmi par izpildītiem, atzīt par aktualitāti zaudējušu 18.punktā noteiktā uzdevumu izpildi. 6. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 26 39.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izstrādes procesā"" 6.9.apakšpunktā noteiktais uzdevums ir turpināms. 7. Pieņemt zināšanai, ka izdevumu pārskatīšana tika veikta atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātajam izdevumu pārskatīšanas tvērumam, veicot valsts budžeta finansēto funkciju analīzi, pārskatot nozaru ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm (turpmāk – ministrija) līdzšinēji piešķirto finansējumu prioritārajiem un citiem pasākumiem, uzlabojot procesus un veicinot efektīvu finanšu resursu pārvaldību, identificējot kopējos izdevumu pārskatīšanas rezultātus 2022.gadam 172 803 365 EUR apmērā un 2023.gadam 47 519 012 EUR apmērā. 8. Pieņemt zināšanai, ka atbilstoši izdevumu pārskatīšanas rezultātiem finansējums 70 563 686 EUR apmērā 2022.gadam ir novirzāms citām kopējām prioritātēm, savukārt 102 239 679 EUR apmērā 2022.gadam nozaru ministriju noteiktajām prioritātēm. 9. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas priekšlikumu izdevumu pārdalei budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" ietvaros ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" samazināt finansējumu 2022.gadā 5 038 648 EUR apmērā (izdevumi pamatkapitāla veidošanai) un attiecīgi palielināt izdevumus precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku militārās mācības. 10. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas priekšlikumu budžeta apakšprogrammā 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" samazināt finansējumu 2022.gadā 574 171 EUR apmērā (izdevumi pamatkapitāla veidošanai), 2023.gadā 556 935 EUR apmērā (izdevumi pamatkapitāla veidošanai), 2024.gadā 556 935 EUR apmērā (izdevumi pamatkapitāla veidošanai) un palielināt finansējumu: 10.1. budžeta programmā 12.00.00 "Kara muzejs" 17 236 EUR apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem 14 676 EUR apmērā, izdevumi pamatkapitāla veidošanai 2 560 EUR apmērā) 2022.gadam, lai nodrošinātu starptautiskas konferences norisi 2022.gadā, kā arī lai veiktu muzeja zinātniskā krājuma glabāšanai nepieciešamā aprīkojuma iegādi; 10.2. budžeta programmā 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija" 52 500 EUR apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem) 2022.gadam un turpmāk ik gadu, lai iegūtu Latvijas valsts ūdens tilpņu dziļuma datus militārās kartēšanas vajadzībām; 10.3. budžeta programmā 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija" 222 000 EUR apmērā (izdevumi pārējiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm) 2022.gadam un turpmāk ik gadu, lai nodrošinātu kapacitātes palielinājumu kiberdrošības procesa turpināšanai (CERT); 10.4. budžeta programmā 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" 282 435 EUR apmērā (izdevumi atlīdzībai) 2022.gadam un turpmāk ik gadu un vienlaikus budžeta programmas 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" ietvaros samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 112 158 EUR apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai, lai nodrošinātu Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra stratēģisko uzdevumu īstenošanu un kompetences pilnveidi saistībā ar NATO ieguldītajiem resursiem infrastruktūrā. 11. Atbalstīt Ārlietu ministrijas priekšlikumu budžeta programmā 02.00.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" samazināt finansējumu 2022.gadā un turpmāk 1 316 320 EUR apmērā ik gadu un novirzīt šādu pasākumu īstenošanai: 11.1. budžeta programmā 07.00.00 "Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība" 2022.gadā un turpmāk ik gadu 200 000 EUR apmērā attīstības sadarbības projektiem, sniedzot ieguldījumu drošības un stabilitātes veicināšanā Eiropas kaimiņu reģionos; 11.2. budžeta apakšprogrammā 01.04.00 "Diplomātiskās misijas ārvalstīs" 2022.gadā un turpmāk ik gadu 44 079 EUR apmērā nomas maksas izdevumu segšanai Latvijas Republikas vēstniecībā ASV; 11.3. budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 2022.gadā un turpmāk ik gadu 560 100 EUR apmērā un budžeta apakšprogrammā 01.04.00 "Diplomātiskās misijas ārvalstīs" 2022.gadā un turpmāk ik gadu 512 141 EUR apmērā Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta stiprināšanai, Latvijas drošības un ekonomisko pamatinterešu aizstāvībai, konsulāro pakalpojumu nodrošināšanai. 12. Atbalstīt Ārlietu ministrijas priekšlikumu budžeta apakšprogrammā 01.04.00 "Diplomātiskās misijas ārvalstīs", pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 11.oktobra sēdes (prot. Nr.47 7.§), Brexit pasākumu ietvaros piešķirto finansējumu 2022.gadam un turpmāk ik gadu 269 508 EUR apmērā novirzīt Latvijas ekonomisko un valstspiederīgo interešu nodrošināšanai Apvienotājā Karalistē, saglabājot iepriekš uz noteiktu laiku izveidotās divas amata vietas. 13. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu par pārskatīšanas rezultātā komandējumu un klātienes pasākumu organizēšanas izdevumos identificēto iekšējo resursu 2022.gadā un turpmāk ik gadu 190 742 EUR apmērā novirzīšanu šādu resorā aktuālu pasākumu īstenošanai: 13.1. budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 2022.gadā un turpmāk ik gadu 89 698 EUR apmērā atašeju atlīdzības palielināšanai; 13.2. budžeta apakšprogrammā 26.01.00 "Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība" 2022.gadā un turpmāk ik gadu 14 890 EUR apmērā Patērētāju tiesību aizsardzības centra IT infrastruktūras uzlabošanai; 13.3. budžeta programmā 28.00.00 "Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana" 2022. gadā un turpmāk ik gadu 68 860 EUR apmērā, tajā skaitā 44 000 EUR apmērā IS Valsts platforma biznesa attīstībai (www.business.gov.lv) darbības nodrošināšanai un 24 860 EUR apmērā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras darbinieku atlīdzības nodrošināšanai Covid-19 atbalsta programmu pēcpārbaužu veikšanai 2022.gadā un daļējai mēnešalgas izlīdzināšanai turpmāk; 13.4. budžeta apakšprogrammā 27.12.00 "LIAA darbības nodrošināšana" 2022.gadā un turpmāk ik gadu 17 294 EUR apmērā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras darbinieku atlīdzībai ES fondu 2007. – 2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzības pabeigšanai 2022.gadā un daļējai mēnešalgas izlīdzināšanai turpmāk. 14. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu par pārskatīšanas rezultātā budžeta apakšprogrammā 29.02.00 "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts" identificēto iekšējo resursu 2022.gadā un turpmāk ik gadu 87 095 EUR apmērā novirzīšanu šādu aktuālu pasākumu īstenošanai: 14.1.elektroenerģijas obligātā iepirkuma uzraudzības informācijas sistēmas "Energoefektivitātes monitoringa un nodevu administrēšanas sistēma" uzturēšanai 2022.gadā un turpmāk ik gadu 27 095 EUR apmērā; 14.2. juridisko pakalpojumu apmaksai un Valsts interešu pārstāvniecībai tiesu procesos 2022.gadā un turpmāk ik gadu 60 000 EUR apmērā, veicot līdzekļu pārdali uz budžeta apakšprogrammu 29.06.00 "Enerģētikas jautājumu administrēšana". 15. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu par pārskatīšanas rezultātā budžeta apakšprogrammā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" identificēto iekšējo resursu 2022. un 2023.gadā ik gadu 177 970 EUR apmērā novirzīšanu ministrijas darbinieku atlīdzības palielināšanai. 16. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu samazināt finansējumu budžeta programmā 28.00.00 "Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana" Brexit seku risināšanas pasākuma ietvaros 2022. gadā 3 707 EUR apmērā, novirzot to citām kopējām prioritātēm. 17. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu samazināt finansējumu budžeta apakšprogrammā 31.02.00 "Valsts parāda vadība" 2022.gadā 42 000 000 EUR apmērā, 2023.gadā 4 623 001 EUR apmērā un 2024. gadā 3 324 344 EUR apmērā, kā arī 2022.gadā budžeta programmā 32.00.00 "Iepirkumu uzraudzības birojs" 120 000 EUR apmērā, budžeta apakšprogrammā 39.02.00 "Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība" 21 000 EUR apmērā un budžeta apakšprogrammā 31.01.00 "Budžeta izpilde" 5 000 EUR apmērā. Vienlaikus pieņemt zināšanai, ka finansējums 2022.gadā 29 718 631 EUR apmērā ir novirzāms citām kopējām prioritātēm. 18. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumus par bāzes izdevumu pārskatīšanā identificēto iekšējo resursu 2022.gadā 12 427 369 EUR apmērā, 2023.gadā par 4 623 001 EUR apmērā, 2024.gadā 3 324 344 EUR apmērā novirzīšanu šādu pasākumu īstenošanai: 18.1. 2023.gadā 546 706 EUR un 2024.gadā 40 451 EUR (budžeta programmā 32.00.00 "Iepirkumu uzraudzības birojs" 2023.gadā 215 289 EUR, 2024.gadā 29 416 EUR, budžeta apakšprogrammā 39.02.00 "Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība" 2023.gadā 104 535 EUR, 2024. gadā 11 035 EUR, budžeta apakšprogrammā 31.01.00 "Budžeta izpilde" 2023gadā 5 000 EUR, budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 2023.gadā 221 882 EUR) telpu iekārtošanas un nomas maksas pieauguma segšanai, pārejot uz telpām Smilšu ielā 1, Rīgā (Lit.005); 18.2. budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" E-rēķinu sistēmas ieviešanai 2022gadā 44 576 EUR, 2023.gadā 69 474 EUR un 2024.gadā 68 385 EUR; 18.3. budžeta programmā 32.00.00 "Iepirkumu uzraudzības birojs" Iepirkumu uzraudzības biroja attīstības stratēģiskajai vadībai 2022.gadā 225 370 EUR, 2023., 2024.gadā 223 000 EUR; 18.4. budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" Finanšu ministrijas kapacitātes stiprināšanai stratēģisko uzdevumu izpildei un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanai, efektīvas komercdarbības atbalsta kontroles funkcijas nodrošināšanai valsts un pašvaldību budžetiem finansētiem pasākumiem, izmaiņu azartspēļu un izložu jomā ieviešanai 2022gadā 814 106 EUR, 2023. un 2024.gadā 810 622 EUR; 18.5. budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" 2022.gadā 3 200 000 EUR Valsts nekustamo īpašumu (ēku) remontdarbu veikšanai, tai skaitā Jaunā Rīgas teātra ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas izdevumu segšanai 1 300 000 EUR un ēkas pielāgošanai Latvijas Proves biroja valsts deleģētās funkcijas nodrošināšanai 1 900 000 EUR, attiecīgi precizējot un palielinot ilgtermiņa saistību apmēru; 18.6. budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" 2022.gadā 5 358 412 EUR un 2023.gadā 707 600 EUR pievienotās vērtības priekšnodokļa atmaksai valsts budžetā par veiktajiem būvniecības darbiem ES Fondu īstenotajos projektos; 18.7. 2022.gadā 1 563 972 EUR, 2023.gadā un 2024.gadā 1 399 141 EUR valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieauguma segšanai (neatkarīgajām iestādēm, ministrijām un centrālajām valsts iestādēm), lai segtu nomas objekta pārvaldīšanas un apsaimniekošanas izdevumu izmaiņas: 18.7.1. Ārlietu ministrijai 153 150 EUR 2022. – 2024.gadam; 18.7.2. Iekšlietu ministrijai 66 116 EUR 2022. – 2024.gadam; 18.7.3. Kultūras ministrija 185 353 EUR 2022. – 2024.gadam; 18.7.4. Labklājības ministrijai 81 560 EUR 2022. – 2024.gadam; 18.7.5. Prokuratūrai 2022gadā 413 491 EUR, 2023.gadā un 2024.gadā 248 660 EUR; 18.7.6. Tieslietu ministrijai 54 205 EUR 2022. – 2024.gadam; 18.7.7. Veselības ministrijai 148 649 EUR 2022. – 2024.gadam; 18.7.8. Finanšu ministrijai 398 516 EUR 2022. – 2024.gadam; 18.7.9. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 13 956 EUR 2022. – 2024.gadam; 18.7.10. Zemkopības ministrijai 48 976 EUR 2022. – 2024.gadam; 18.8. 2022.–2024.gadā 327 436 EUR robežšķērsošanas vietu "Silene" un "Pāternieki" pēc rekonstrukcijas pabeigšanas uzturēšanas izdevumu pieauguma segšanai, lai nodrošinātu papildu iznomāto platību nomas un komunālo izdevumu apmaksu: 18.8.1 Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) 2022. – 2024.gadā 231 882 EUR; 18.8.2. Iekšlietu ministrijai 2022. – 2024.gadā 37 057 EUR; 18.8.3. Zemkopības ministrijai 2022. – 2024.gadā 58 497 EUR; 18.9. budžeta apakšprogrammā 31.02.00 "Valsts parāda vadība" 2022.gadā 263 497 EUR, 2023.gadā 229 022 EUR un 2024.gadā 285 309 EUR komisijas maksu izdevumu segšanai par obligāciju emisijām, lai nodrošinātu izdevumu pieauguma segšanu saistībā ar vidējā termiņā prognozēto aizņemšanās apjomu pieaugumu; 18.10. budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 2022.gadā 50 000 EUR un 2023.gadā 80 000 EUR valsts pārvaldes iekšējā audita struktūrvienību darbības ārējām novērtējumam, lai attīstītu iekšējā audita struktūrvienību darba kvalitātes nodrošināšanas un uzlabošanas sistēmu 18.11. budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 2022. gadā 220 000 EUR, 2023.gadā 80 000 EUR, 2024.gadā 80 000 EUR iekšējā audita ieviešanai pašvaldībās, lai digitalizētu un modernizētu valsts pārvaldes iekšējā audita funkciju; 18.12. budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 2022.gadā 310 000 EUR, 2023.gadā 100 000 EUR, 2024.gadā 40 000 EUR valsts pārvaldes iekšējā audita struktūrvienību kapacitātes stiprināšanai un konkurētspējīga iekšējo auditoru sertifikācijas procesa ieviešanai, lai veicinātu modernu pārvaldību, tostarp birokrātijas mazināšanu, labas pārvaldības attīstību un efektivitātes celšanu publiskajā pārvaldē; 18.13. Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammā 22.03.00 "Kultūra" 2022., 2023. un 2024.gadā 50 000 EUR ik gadu Likteņdārza uzturēšanas izdevumu segšanai. 19. Finanšu ministrijai (VAS "Valsts nekustamie īpašumi") sadarbībā ar iesaistītajām ministrijām/iestādēm sagatavot un 2023.gada budžeta sagatavošanas procesā iesniegt priekšlikumus par 18.7. un 18.8.apakšpunktā minēto nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieauguma segšanai 2025.gadā un turpmāk, tai skaitā vērtējot iespējas to risināt 2022.gadā veicamās izdevumu pārskatīšanas ietvaros. 20. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" samazināt izdevumus informācijas sistēmu uzturēšanas darbiem, nomātajiem transportlīdzekļiem un ārpakalpojumam video materiālu apstrādes un grafiskā dizaina veikšanai 2022.gadā un turpmāk ik gadu 516 550 EUR apmērā un attiecīgi palielināt izdevumus atlīdzībai Valsts ieņēmumu dienesta kapacitātes stiprināšanai. 21. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem, efektivizējot darbu organizēšanas procesu, 2022.gadā un turpmāk ik gadu 95 600 EUR apmērā un attiecīgi palielināt izdevumus atlīdzībai ministrijas kapacitātes stiprināšanai. 22. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu palielināt maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu ieņēmumu prognozes 2022.gadam un turpmāk ik gadu 200 000 EUR apmērā no valsts akciju sabiedrības "Latvijas Loto" dividendēs izmaksājamās peļņas daļas un pamatbudžeta prognozējamos ieņēmumos valsts budžetā no VAS "Latvijas Loto" dividendēm un attiecīgi, lai nodrošinātu stipendiju izmaksu Latvijas vispārējās vidējās un profesionālās izglītības iestāžu absolventiem, 2022.gadā un turpmāk ik gadu palielināt izdevumus 200 000 EUR apmērā Finanšu ministrijas budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana". 23. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu palielināt ieņēmumu prognozi no valsts nodevas par grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzēju licencēšanu 2022.gadā par 583 200 EUR, 2023.gadā par 78 800 EUR un 2024.gadā par 50 000 EUR, vienlaikus palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" 2022.gadā 110 957 EUR apmērā un 2023.gadā un turpmākajiem gadiem 45 683 EUR apmērā ik gadu, lai Valsts ieņēmumu dienests nodrošinātu grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzēju licencēšanu. 24. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu palielināt ieņēmumus no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par procesuālajiem izdevumiem administratīvajās lietās, 2022.gadā un turpmāk ik gadu 17 500 EUR apmērā, vienlaikus palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" 2022.gadā un turpmākajiem gadiem 17 500 EUR apmērā ik gadu, lai Valsts ieņēmumu dienests nodrošinātu procesuālo izdevumu apmaksu nosūtījumiem analīžu veikšanai narkotisko, psihotropo, toksisko un citu vielu lietošanas fakta noteikšanai. 25. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumus: 25.1. budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" samazināt finansējumu izdevumiem siltumenerģijai, apkurei un nekustamo īpašumu uzkopšanai 2022.gadā un turpmāk ik gadu 153 224 EUR apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem) un attiecīgi palielināt izdevumus atlīdzībai budžeta apakšprogrammā 40.01.00 "Administrēšana", lai piešķirtu piemaksas darbiniekiem par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti; 25.2. budžeta apakšprogrammā 40.03.00 "Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta" samazināt finansējumu izņemto mantu glabāšanas izdevumu segšanai 2022.gadā un turpmāk ik gadu 301 392 EUR apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem) un attiecīgi palielināt izdevumus atlīdzībai budžeta apakšprogrammā 40.01.00 "Administrēšana", lai piešķirtu piemaksas darbiniekiem par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti; 25.3. budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" samazināt finansējumu 2022.gadā un turpmāk ik gadu 300 000 EUR apmērā (izdevumi pamatkapitāla veidošanai) un attiecīgi palielināt budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana", lai piešķirtu piemaksas darbiniekiem par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti; 25.4. budžeta programmā 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" samazināt finansējumu 2022.gadā un turpmāk ik gadu 633 EUR apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem) un palielināt budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums", lai nodrošinātu nekustamā īpašumā nodokļa izdevumu segšanu (izdevumi precēm un pakalpojumiem); 25.5. budžeta apakšprogrammas 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" ietvaros, samazinot izdevumus videonovērošanas sistēmu iegādei 2022.gadā un turpmāk ik gadu 49 615 EUR apmērā (izdevumi pamatkapitāla veidošanai) un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai, lai palielinātu atalgojumu vadošajam personālam un novērstu kompetentu darbinieku aizplūšanu uz privāto sektoru un citām institūcijām; 25.6. budžeta apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija" ietvaros, samazinot izdevumus atlīdzībai 2022.gadā un turpmāk ik gadu 8 000 EUR apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām, lai nodrošinātu pabalstu sakarā ar amatpersonas (darbinieka) nāvi un kaitējuma atlīdzības izmaksu. 26. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu budžeta programmā 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" samazināt finansējumu 2018. – 2020.gada prioritārajam pasākumam "Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana" 2022.gadā 329 922 EUR apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem) un 2023.gadā 423 630 EUR apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem) un attiecīgi palielināt budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" 2022.gadā 329 922 EUR apmērā (izdevumi pamatkapitāla veidošanai) un 2023.gadā 423 630 EUR apmērā (izdevumi pamatkapitāla veidošanai), lai nodrošinātu valstij piekritīgo un sabiedrības vajadzībām atsavināmo zemes vienību, kuras atrodas Latvijas Republikas valsts robežas joslā gar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku, īpašuma tiesību sakārtošanu, kā arī uz tām esošo mežaudžu novērtēšanu uzņemšanai grāmatvedības uzskaitē. 27. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumus veikt izmaiņas budžeta apakšprogrammas 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" 2020. – 2022.gada prioritārā pasākuma "Iekšlietu resora informācijas aprites drošības uzlabošana" ietvaros, lai nodrošinātu portatīvo datoru iegādi: 27.1. apakšpasākumam "Pieslēgumu punktu, tajā skaitā datu centru aprīkošana ar ugunsmūriem" samazināt finansējumu 2022.gadā 150 721 EUR apmērā (izdevumi pamatkapitāla veidošanai) un attiecīgi palielināt finansējumu apakšpasākumam "Datortehnikas iegāde un pārinstalēšana"; 27.2. apakšpasākuma "Datortehnikas iegāde un pārinstalēšana" ietvaros samazināt izdevumus 2022.gadā 120 000 EUR apmērā datortehnikas pārinstalēšanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem) un palielināt izdevumus pamatkapitāla veidošanai. 28. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu palielināt ieņēmumus no pārējiem naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, 2022.gadā 216 577 EUR apmērā un paredzēt izdevumus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija" 2022.gadā 216 577 EUR apmērā (izdevumi pamatkapitāla veidošanai) transportlīdzekļu izpirkšanai pēc nomas termiņa beigām. 29. Atbalstīt priekšlikumu veikt finansējuma pārdali Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta ietvaros starp Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas izdevumiem un valsts pamatfunkciju īstenošanas izdevumiem Valsts izglītības attīstības aģentūras funkciju nodrošināšanai 2022.gadā un turpmāk ik gadu: 29.1. samazinot finansējumu 591 593 EUR apmērā budžeta apakšprogrammā 70.07.00 "Eiropas Savienības, starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana" citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektam "Finansējums stipendiju nodrošināšanai ārzemniekiem studijām, pētniecībai un dalībai starptautiskajās vasaras skolās Latvijā"; 29.2. samazinot finansējumu 163 699 EUR apmērā budžeta apakšprogrammā 70.08.00 "Valsts izglītības attīstības aģentūra" citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta "Finansējuma stipendiju nodrošināšanai ārzemniekiem studijām, pētniecībai un dalībai starptautiskajās vasaras skolās Latvijā administrēšana"; 29.3. palielinot finansējumu 755 292 EUR apmērā budžeta apakšprogrammā 42.05.00 "Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana", tai skaitā veicot pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai 39 638 EUR apmērā, lai nodrošinātu stipendijas ārzemniekiem studijām, pētniecībai un dalībai vasaras skolās, kā arī minēto pasākumu administrēšanu atbilstoši informatīvajā ziņojumā iekļautajai informācijai. 30. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumus veikt finansējuma pārdali ministrijas budžeta ietvaros valsts pamatfunkciju īstenošanas funkciju nodrošināšanai, ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto, tai skaitā: 30.1. no budžeta apakšprogrammas 03.05.00 "Snieguma finansējums augstskolu stratēģisko mērķu īstenošanai" 2022.gadā 82 053 EUR, 2023.gadā un turpmāk ik gadu 207 053 EUR un no budžeta apakšprogrammas 05.01.00 "Zinātniskās darbības nodrošināšana" 2023.gadā un turpmāk ik gadu 557 827 EUR budžeta apakšprogrammai 03.01.00 "Augstskolas" 2022.gadā 82 053 EUR, 2023. gadā un turpmāk ik gadu 764 880 EUR, lai nodrošinātu darba vidē balstītās 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Skolotājs" īstenošanu; 30.2. no budžeta apakšprogrammas 03.05.00 "Snieguma finansējums augstskolu stratēģisko mērķu īstenošanai" 2022.gadā un turpmāk ik gadu 27 360 EUR budžeta apakšprogrammai 03.04.00 "Studējošo un studiju kreditēšana", lai nodrošinātu papildu finansējumu valsts garantēto studiju un studējošo kredītu pieejamībai; 30.3. 2021.gadā un turpmāk ik gadu 104 960 EUR budžeta apakšprogrammas 97.01.00 "Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana" ietvaros samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem un attiecīgi palielināt izdevumus atlīdzībai, lai nodrošinātu konkurētspējīgu un motivējošu atalgojumu Izglītības un zinātnes ministrijas stratēģisko funkciju veicējiem, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu Izglītības un zinātnes ministrijas resorā. 31. Atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu izdevumu pārdalei 2021.gadā budžeta apakšprogrammā 24.01.00 "Meža resursu valsts uzraudzība" prioritārā pasākuma "Meža resursu ilgtspējīgas saglabāšanas nodrošināšana" ietvaros, samazinot izdevumus inventāra iegādei 14 656 EUR apmērā, darba aizsardzības līdzekļiem 42 686 EUR apmērā un palielinot izdevumus 57 342 EUR apmērā Meža valsts reģistra uzturēšanas vajadzībām, nodrošinot tā pārprogrammēšanas darbus un to apmaksu 2021.gadā. 32. Atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dividendēs izmaksājamās peļņas daļas par 2021.gadu palielinājumu, un Finanšu ministrijai palielināt maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu ieņēmumu prognozi 2022.gadam par 32 000 000 EUR (tai skaitā 25 600 000 EUR maksājums par valsts kapitāla izmantošanu un 6 400 000 EUR uzņēmumu ienākuma nodoklis) un attiecīgi palielināt izdevumus budžeta apakšprogrammā 21.01.00 "Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai" 2022.gadam par 30 000 000 EUR atbilstoši informatīvajā ziņojumā minēto pasākumu sadalījumam, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna regulas priekšlikumu par dalībvalstu iespēju nodrošināt papildu finansējumu vienlīdzīgāku konkurences apstākļu nodrošināšanai ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. 33. Atbalstīt Satiksmes ministrijas priekšlikumu par izdevumu pārdali pamatbudžeta programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" ietvaros 2022.gadam un turpmāk ik gadu 154 344 EUR apmērā, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai, lai nodrošinātu finansējumu piemaksu veikšanai ministrijas darbiniekiem par papildu veicamajiem pienākumiem, kas nav minēti amata aprakstā, kā arī nodrošinātu finansējumu BEREC biroja darbības atbalstam. 34. Satiksmes ministrijai turpināt veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu plānoto ieņēmumu no Autoceļu lietošanas nodevas izpildi vidēja termiņa budžeta ietvara likumā noteiktajā apmērā. 35. Lai nodrošinātu administratīvā sloga mazināšanu Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojumu finansējuma aprites nodrošināšanā, Satiksmes ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2021.gada 31.augusta sēdē grozījumus Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra instrukcijā Nr.1 "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība". (teksta turpinājums)
Apstiprināts
08.09.2021.
Izpildes termiņš
29.10.2021.
Atbildīgā institūcija
Tieslietu ministrija
Avots
Protokols
Nosaukums
2021-MK.PROT-57#52, 24.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" izstrādes procesā"